Miehet työmaalla

Vastuullisuutta ohjaavat politiikat ja raportointi

Vastuullisuustyötä ohjaavat politiikat ja raportointi 

Vastuullisuustyötä ohjaavat laatupolitiikka, ympäristöpolitiikka, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka sekä hankintapolitiikka. Käytännön ohjeet täydentävät ja tarkentavat eettisissä toimintaohjeissa ja yhtiön politiikoissa tehtyjä linjauksia.

Laatupolitiikka ja laatutoiminnot tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja brändiä. Ympäristöpolitiikan mukaisesti ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen ympäristönsuojeluun, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseen, sekä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ympäristöjohtamisjärjestelmää kehittämällä. Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta. Lisäksi terveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on varmistaa yrityksen toiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä yrityksen konttoreilla, että työmailla. Hankintapolitiikka ottaa kantaa myös vastuulliseen hankintaan. Käytännön ohjeet täydentävät ja tarkentavat eettisissä toimintaohjeissa ja yhtiön politiikoissa tehtyjä linjauksia.

SRV:n vastuullisuusraportoinnin ohjenuorana on tarkoituksenmukaisuus. Lakisääteisiä ja alan yhteisiä raportointivaatimuksia noudatetaan ja niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille tarjotaan ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa päätöksenteon tueksi.

Vastuullisuusraportoinnin odotetaan täyttävän monien sidosryhmien kasvavia tiedontarpeita. Erityisesti sijoittaja- ja rahoittajarajapinnan tarve vastuullisuustiedolle on nousussa. Vastuullisuuden teemat, kuten ilmastonmuutos ja sen vaikutukset, ovat tänä päivänä osa normaalia liiketoimintaa. Sitä kautta vastuullisuustietoa tarvitaan kasvavassa määrin myös liiketoiminnan päätösten tueksi. Kirjanpitolain vaatimusten mukainen selvitys henkilöstöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksiin, ympäristö- ja ilmastoasioihin sekä lahjontaan ja korruptioon liittyvistä asioista on osa Hallituksen toimintakertomusta. 

Ympäristöpolitiikka

SRV:n toiminnan perustan muodostaa voimassa oleva lainsäädäntö, lupaehdot ja muut velvoittavat määräykset ja ohjeet.

Ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen ympäristönsuojeluun, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseen sekä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ympäristöjärjestelmää kehittämällä. SRV edellyttää alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa toimivan samojen periaatteiden ja laatimiensa ohjeiden mukaisesti. Seuraamme aktiivisesti alalla tehtävää kehitystyötä ja ennakoimme toiminnassamme tulevia ympäristömääräyksiä sekä muilta sidosryhmiltä tulevia vaatimuksia.

SRV:n ympäristötoiminnan tavoitteet perustuvat luonnon turmeltumisen estämiseen, välittömien ja välillisten haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Toiminnan päämääriä ovat:

  • Kehittää työmaiden materiaalitehokkuutta ja jätehuoltoa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • Vähentää työmaiden energiankulutusta kiinnittämällä huomiota esimerkiksi lämmityksen ja kuivatuksen tarpeeseen vaikuttaviin seikkoihin, päivittämällä kalustoa tehokkaampaan teknologiaan ja suunnittelemalla työt mahdollisimman hyvin.
  • Toteuttaa ympäristöä koko elinkaarensa aikana vähemmän kuormittavia hankkeita ja rakennuksia yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Kannustaa kaikkia yhteistyökumppaneita ympäristön kannalta kestävämpien toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen.

Ympäristöpolitiikka tukee konsernin strategiaa ja sitä tulee lukea yhdessä SRV:n eettisten toimintaohjeiden kanssa.

Ympäristöpolitiikka on hyväksytty konsernin johtoryhmässä ympäristötoimintaa ohjaavana politiikkana 23.10.2017.

Laatupolitiikka

SRV:n laatupolitiikan lähtökohtana on tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaista kiinteistö- ja rakennushankkeiden toteutuspalvelua.

Projektit suoritetaan tehden asiakkaiden tarpeet täyttäviä yksilöllisiä tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat hankkeessa määritettyjä ja ohjattuja tiukkoja laatu- ja aikatauluvaatimuksia. Toimintamalli perustuu kumppanuuteen ja avoimeen yhteistyöhön. Painopiste on toteutuksen suunnittelussa ja ennakoinnissa sekä hankkeen eri osapuolten toiminnan tukemisessa, jotka kaikki edesauttavat laadun toteutumista, riskien hallintaa ja hankkeen sujuvaa etenemistä.

SRV:n toiminnan perustan muodostaa voimassa oleva lainsäädäntö, lupaehdot ja muut velvoittavat määräykset ja ohjeet.

Laatutoiminnassa sitoudutaan vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseen, jonka mukaan parannetaan jatkuvasti yrityksen omaa toimintamallia (SRV Malli) ja järjestelmiä. SRV edellyttää myös yhteistyökumppaneidensa toimivan samojen periaatteiden sekä laadittujen ohjeiden mukaisesti. SRV seuraa aktiivisesti alalla tehtävää kehitystyötä ja ennakoi toiminnassaan asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä vaatimuksia ja tarpeita. Laadun hallinnan tavoitteena on varmistaa yrityksen menestyminen liiketoiminnassa sekä turvata toiminnan häiriöttömyyttä ja jatkuvuutta.

Laatupolitiikka ja laatutoiminnot tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja brändiä ja SRV:n johto on sitoutunut sekä laatuvelvoitteiden täyttämiseen että laadun jatkuvaan parantamiseen.

Laatupolitiikka on hyväksytty konsernin johtoryhmässä 22.05.2018.

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

SRV konsernin terveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta. Lisäksi terveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on varmistaa yrityksen toiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä yrityksen konttoreilla että työmailla.

SRV:n johto on sitoutunut työterveys- ja turvallisuustason jatkuvaan parantamiseen sekä tunnistettujen sitovien velvoitteiden täyttämiseen. Terveys- ja turvallisuustoiminnot tukevat yrityksen strategisia tavoitteita sekä yritysbrändiä.

SRV:n terveys- ja turvallisuustoiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jota toteutetaan laajassa yhteistyössä sekä yrityksen henkilökunnan, että asiaan liittyvien muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Ennakoivalla toiminnalla pyritään minimoimaan riskien syntymistä ja mahdollisia haittavaikutuksia tai terveyden heikentymistä sekä oman henkilöstön, toteutuksen yhteistyökumppaneiden, yrityksen asiakkaiden että muiden toimintaan liittyvien osapuolten osalta.

Terveys- ja turvallisuustoiminta sisältää Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuusmallin mukaiset seurattavat osa-alueet sekä erityisseurannan työturvallisuuden ja työterveyden edellyttämille toimenpiteille. Turvallisuus on jatkuvaa riskien ja vaaratekijöiden tunnistamista, tarvittavien turvallisuutta edistävien toimenpiteiden ja apuvälineiden suunnittelua ja käyttöönottoa sekä käytön valvontaa ja vaikutusten seurantaa. Keskeisinä toiminnan elementteinä ovat muun muassa erilaiset selvitykset ja suunnitelmat, suojavälineiden ja laitteiden hankinta/varmistaminen, toimenpideohjeet ja menettelyt, koulutus, opastus, valvonta, seurantamittaukset sekä raportoinnit.

Mahdolliset onnettomuudet käsitellään, tutkitaan ja raportoidaan asianmukaisesti ja tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan vastaavanlaisten tapausten välttämiseksi. Myös turvallisuushavaintoja kerätään ja seurataan ennalta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelemiseksi.

SRV:n terveys- ja turvallisuustoiminnan lähtökohta ei ole pelkästään lakien ja määräysten noudattaminen, vaan pyrkimys toimimaan hankkeiden kehittämisen ja rakentamisen turvallisuuden edelläkävijäyrityksenä. Terveys- ja turvallisuustoimintaa suunnittelee, ohjaa ja valvoo yrityksen turvallisuuspäällikkö ja henkilöstöosasto yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Yritysjohto ja esimiehet seuraavat ja valvovat terveys- ja turvallisuustoiminnan tilannekuvaa ja puuttuvat aktiivisesti havaittuihin poikkeamiin.