HERO2SRVstrategiajaliiketoiminta

Strategia ja liiketoiminta

SRV Yhtiöt Oyj julkisti 21.11.2023 uudistetun strategiansa ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuosille 2024-2027

SRV:n strategia 2021-2024

SRV:n strategia lähtee rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että koko elinkaari on huomioitu. Kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi. Se tarkoittaa, että optimoimme aina rakennuksen ympäristöjalanjäljen ja kustannukset pitkällä aikavälillä. Energiankulutus ja hiilijalanjälki optimoidaan etenkin energian tuotantomuodon valinnoilla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla. 

Pyrkimyksemme on asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kuunnellen rakentaa elinkaariviisaasti niin, että kestävä rakentaminen luo turvaa vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin.

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset, joiden varaan suunnittelemme tulevaisuutta ja rakennamme uutta liiketoimintaa, ovat edelleen vahvistuva kaupungistuminen ja tarve hillitä ilmastonmuutosta ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. 

Olemme tunnistaneet toimintamme kannalta 3 keskeisintä megatrendiä.

Megatrendit strategiamme ajureina

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus vaikuttavat kaikkialle. Energian ja raaka-aineiden hinnat nousevat ja päätöksenteon pohjana toimii kestävyys – energiatehokkuuden ja kiertotalouden vaatimuksista nousevat uudet mittarit. Uudet teknologiat ja ilmastonmuutos vaikuttavat rakentamiseen ja kiinteistöalaan voimakkaasti. Kiinteistöjen tulee olla kestävästi rakennettuja ja muuntojoustavia, tarkasteltiin niitä sitten energiatehokkuuden, kiertotalouden tai taloudellisen arvon säilymisen näkökulmasta.

Yhä useampi meistä haluaa asua kaupungeissa, sillä työpaikkojen ja palveluiden myötä elämä siellä koetaan helpommaksi. Meille kaikille pitää löytää koti myös kaupungista – siinä uudiskohteen ostaminen on usein hyvä ratkaisu. Samaan aikaan, kun palveluiden helppous ja ihmisten kohtaaminen onnistuvat kaupunkiympäristössä sujuvasti, mahdollisuus tiiviiseen asumiseen ja julkisten liikennevälineiden käyttämiseen ovat oleellisia myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta.

Yhteiskuntamme on murroksessa. Digitalisaatio luo puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. Digitalisaation mukanaan tuomat ratkaisut ovat lisänneet erilaisten palveluiden käyttöä arjessamme. 

Nainen punaisissa hiuksissa tuulisella parvekkeella

Mitä kuuluu, tulevaisuus?

Elinkaariviisaus on meidän vastauksemme tulevaisuuden suurimpiin kysymyksiin. Siihen, kuinka rakennamme tästä elämästä koteineen, työpaikkoineen ja yhteisine tiloineen kestävämpää ja puhtaampaa – myös tuleville sukupolville. Elinkaariviisaasti toimimalla ajamme sekä ihmisen että ympäristön etua ja yhtä lailla taloudellistakin hyvinvointia. Sillä me uskomme, että näiden varaan rakentuu parempi, puhtaampi tulevaisuus. 

Lue lisää elinkaariviisaudesta

SRV:n strategia tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, tilojen käyttäjien ja asukkaiden hyvinvointiin, kiinteistöjen kestäviin tuottoihin koko niiden elinkaaren ajalta, erinomaiseen asiakaskokemukseen sekä SRV:n pitkäjänteisen kilpailuedun varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. 

Strategiaa viedään käytäntöön neljän ohjelman avulla.

Strategiset ohjelmamme

Koko rakennetun ympäristön elinkaaren huomioimiseen keskittyvä ohjelma vie käytäntöön rakentamisen ratkaisuja, joilla tähdätään ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Hiilijalan- ja hiilikädenjälki optimoidaan energian tuotantomuodon valinnoilla, energiatehokkailla rakentamisen ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla sekä hyödyntämällä uusia teknologisia ratkaisuja. Energiatehokkuuden huomiointi rakentamisessa ja elinkaarikustannusten optimointi, kuten myös rakennusten pitkän eliniän aikaiset matalat kustannukset sekä viihtyisät olosuhteet ja tilojen muuntojousto tekevät rakennuksesta turvallisen investoinnin.

Tässä strategisessa ohjelmassa vahvistamme ja tehostamme ketjua suunnittelun johtaminen – hankintojen valmistelu – työmaan johtaminen kaikissa rakennushankkeissamme. Parannamme suunnitelmien kustannustehokkuutta ja rakennettavuutta, lisäämme riskienhallintaosaamista läpi organisaation sekä vahvistamme aktiivista toimitusketjun johtamista ja poikkeamiin tarttumista. 

Tavoitteenamme on toimitilamarkkinoiden paras asiakaskokemus. Parhaan asiakaskokemuksen keskiössä on SRV Malli, joka perustuu projektinjohtourakoittemme yhteistoiminnalliseen toimintamalliin. Olemme kaupallistaneet projektinjohtourakointimallin yksityissektorin asiakkaillemme. Lisäämme asiakasymmärrystä ja markkina-aktiivisuutta aina hankesuunnittelusta toteutukseen, ja teemme asiakaskokemuksen eteen systemaattisesti kehitystyötä niin projektitasolla kuin asiakastyytyväisyyttä tukevien keskeisten prosessien, työkalujen, raportoinnin ja koulutuksen kehityksessä. Haemme kasvua yksityissektorilta kaupallistamalla elinkaariviisaan rakentamisen ja elinkaarikustannusten optimoinnin käyttäjien, sijoittajien ja rakennuttajien eduksi. Luomme arvoa asiakkaidemme toimitila- ja sijoittumisratkaisuissa oman vahvan hankekehityksemme kautta sekä räätälöidyillä sijaintiratkaisuilla. 

Pyrimme kannattavuuden kasvuun asuntorakentamisessa varmistamalla asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan suunnitteluratkaisun, tuomalla elinkaariviisaat ratkaisut ja energiatehokkaan rakentamisen kaikkeen asuntorakentamiseen sekä hyödyntämällä toiminnan tehostamisen ratkaisut aktiivisesti. Luomme arvoa rakentamalla hyvinvointia tukevia koteja, jotka mahdollistavat kestävän arjen - sijainneilla, joissa liikenneyhteydet, palvelut ja lähiluonto on helposti saavutettavissa. Rakennamme tulevaisuutta korkearakentamisessa syntyneellä osaamisella ja kehitämme digitaalisia ratkaisuja asiakaspalveluun.

HERO2Vastuullisuus

Vastuullisuus

SRV:n tärkeimmät vastuullisuusteemat on koottu vastuullisuusohjelmaksi, joka pohjautuu ESG-viitekehykseen. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä.

Tutustu vastuullisuustyöhömme

SRV:n liiketoiminta koostuu asuntorakentamisesta, toimitilarakentamisesta ja infrarakentamisesta Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa eli pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen ja Oulun alueilla. Toimitilarakentaminen koostuu projektinjohto- ja allianssiurakoista ja elinkaarihankkeista tilaajille sekä omakehitteisistä hankkeista. Asuntorakentaminen koostuu omaperusteisista ja omakehitteisistä asuntohankkeista, ja rakennusurakoista tilaajille. SRV:n infrarakentaminen koostuu kaupunkiympäristön infraratkaisuista. 

Liiketoimintamme

SRV:n toimitilarakentaminen koostuu yhtiön strategian mukaisesti projektinjohto- ja allianssiurakoista, elinkaarihankkeista sekä omakehitteisistä hankkeista. Elinkaarihankkeissa SRV vastaa sekä rakentamisesta että rakennuksen ylläpidosta sovitun palvelujakson ajan erillistä palvelumaksua vastaan. Omakehitteisellä toimitilakohteella tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jonka SRV myy sijoittajalle ennen rakentamisen aloitusta ja jossa SRV kantaa rakentamisen ja vuokraamisen riskin.  
Osa toimitilarakentamista on myös korjausrakentamisen palvelut, ja toimitilojen rakentamisessa ovat saumattomasti mukana SRV:n omat talotekniikkapalvelut sekä energia- ja elinkaaripalvelut

SRV:n asuntorakentaminen koostuu yhtiön strategian mukaisesti pääasiassa omaperusteisesta ja omakehitteisestä asuntotuotannosta Suomen vahvimmissa kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Lisäksi SRV tekee valikoiden asuntojen rakennusurakoita julkisille ja yksityisille tilaajille. Omaperusteisella hankkeella tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, SRV myy asunnot suoraan kuluttajille. Tällaisessa hankkeessa SRV kantaa sekä myynti- että rakentamisriskin. Omakehitteisellä asuntokohteella puolestaan tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jonka SRV myy sijoittajalle ennen rakentamisen aloitusta. SRV kantaa hankkeessa rakentamisen riskin, ja hanke tuloutuu valmiusasteen mukaisesti. Rakennusurakat ovat ulkopuolisten tilaajien rakennushankkeita, joissa SRV toimii pääurakoitsijana. 

Asuntojen rakentamisessa ovat saumattomasti mukana SRV:n omat talotekniikkapalvelut sekä energia- ja elinkaaripalvelut

SRV:n infrarakentaminen koostuu kaupunkiympäristön infraratkaisuista. Toteutamme hankkeita kaikilla urakkamuodoilla niin päätoteuttajana suurissa infrahankkeissa kuin aliurakoitsijana eri pohjarakennuskohteissa. SRV:n infrarakentamiseen kuuluvat infrarakentamisen eri työlajit monipuolisesti. Näitä ovat kalliorakentaminen, maa- ja pohjarakentaminen, väylät sekä vaativa betonirakentaminen.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Vaalea sohva, jolla makoilee harmaa koira

Suunnannäyttäjät arvostavat koteja, joissa voi elää kestävästi ympäristöä säästäen

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä omassa kodissasi ja sen lähiympäristössä? Entä millaisia toiveita sinulla on ympäristöystävällisyydelle kodissa?

Lapsia ja aikuisia viettämässä aikaa avarassa tilassa, jossa on suuret ikkunat

Kampuksella elinkaariviisaus herää eloon

Siuntion Sivistys- ja hyvinvointikampus on elinkaarihanke, jossa SRV vastaa rakennettavan kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.

Kaksi lasta kiipeilee kiipeilytelineessä

Liikuttavaa yhteistyötä

Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen jo lapsuudessa kantaa yhtä pitkälle kuin huolella tehdyt pohjatyöt rakennushankkeessa. Siksi SRV osallistuu Suomen Olympiakomitean uutteraan työhön lasten liikkumattomuutta vastaan.

Työmiehet tekevät tarkastusta viherkatolla.

Valomerkki ilmaston puolesta – matkalla kohti täysin hiilineutraalia SRV:tä

SRV:n pitkäjänteinen työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on kantanut hedelmää, sillä yhtiön omat päästöt ovat pienentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 85 prosenttia.