HERO2SRVstrategiajaliiketoiminta

Strategia ja liiketoiminta

SRV:n strategia 2024-2027 - Kestävästi kannattava

Pyrkimyksenämme on rakentaa elinkaariviisasta ympäristöä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kuunnellen. Toimintatapamme kiteytyy asiakaslupauksessamme "Kuuntelemalla rakennamme viisaasti".

srv_strategiakuva_fi_vuosiluvut.png
SRV:n strategia 2024-2027. Suurenna kuva

Yhtiön strategisia tavoitteita ovat omistaja-arvon kasvattaminen, erinomainen asiakaskokemus, haluttu työnantaja sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan keskittymällä viiteen strategiseen painopisteeseen:

  • Markkinaolosuhteiden ja riskien hallinnan kannalta optimoitu portfolio
  • Elinkaariviisas rakentaminen
  • Arvoa tuottava asiakastyö
  • Tehokkuus ja digitalisaatio
  • Yrityskulttuuri, ihmiset ja osaaminen

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet saavutetaan liiketoiminnan jatkuvalla optimoinnilla 

SRV:n tavoitteena on jatkuvasti optimoida portfoliotaan markkinaolosuhteiden ja riskienhallinnan kannalta siten, että yhtiö saavuttaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Vuoden 2023 lopulla yhtiön hankeportfolio on vahvasti painottunut yhteistoiminnallisiin toimitilaurakoihin. Jatkossa tavoite on hakea kannattavaa kasvua lisäämällä hallitusti asuntorakentamisen ja erityisesti omaan hankekehitykseen perustuvan asunto- ja toimitilarakentamisen osuutta seuraavasti:

  • Johtavaa asemaa yhteistoiminnallisissa allianssi- ja projektinjohtourakointihankkeissa vahvistetaan
  • Asuntorakentamisen osuutta liikevaihdosta kasvatetaan tasolle 30-40 %
  • Omaan hankekehitykseen perustuvien toimitilojen ja asuntojen omakehitteisten hankkeiden sekä asuntojen omaperusteisten hankkeiden suhteellista osuutta portfoliossa kasvatetaan 30-40 %:iin liikevaihdosta

Tavoitteemme on rakentaa yhtiöstä kestävästi kannattava. Ohjaamme kannattavuuttamme hyödyntämällä markkinan mahdollisuuksia sekä huolellisen riskienhallinnan avulla. Riskienhallinnan keskeisin tekijä on tarkka hankevalinta. Hallinnoimme aktiivisesti riskejä myös hajauttamalla portfoliotamme maantieteellisesti, käyttötarkoituksittain ja sopimustyypeittäin sekä rajaamalla hankkeiden sitomaa pääomaa.

Maantieteellisesti yhtiö keskittyy jatkossakin erityisesti Suomen kasvaviin kaupunkialueisiin. Yhteistoiminnallisessa urakoinnissa tavoitteena on olla johtava toimija maanlaajuisesti. Korjausrakentamisessa yhtiö hakee kasvua yhteistoiminallisilla toteutusmuodoilla etenkin yhteistyössä avainasiakkaidensa kanssa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen​
se tähtää vuoden 2027 loppuun mennessä:​

  • Operatiivinen liikevoitto vähintään 50 milj. euroa (aikaisemmin 6 %)​
  • Liikevaihto > 900 milj. euroa (aikaisemmin 900 milj. euroa) ​

Yhtiön osinkopolitiikan mukainen tavoite jakaa osinkoa 30-50 % vuosittaisesta tuloksesta huomioiden yhtiön näkymät ja pääomatarpeet pysyy ennallaan.

Megatrendit strategiamme ajureina

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus vaikuttavat kaikkialle. Energian ja raaka-aineiden hinnat nousevat ja päätöksenteon pohjana toimii kestävyys – energiatehokkuuden ja kiertotalouden vaatimuksista nousevat uudet mittarit. Uudet teknologiat ja ilmastonmuutos vaikuttavat rakentamiseen ja kiinteistöalaan voimakkaasti. Kiinteistöjen tulee olla kestävästi rakennettuja ja muuntojoustavia, tarkasteltiin niitä sitten energiatehokkuuden, kiertotalouden tai taloudellisen arvon säilymisen näkökulmasta.

Yhä useampi meistä haluaa asua kaupungeissa, sillä työpaikkojen ja palveluiden myötä elämä siellä koetaan helpommaksi. Meille kaikille pitää löytää koti myös kaupungista – siinä uudiskohteen ostaminen on usein hyvä ratkaisu. Samaan aikaan, kun palveluiden helppous ja ihmisten kohtaaminen onnistuvat kaupunkiympäristössä sujuvasti, mahdollisuus tiiviiseen asumiseen ja julkisten liikennevälineiden käyttämiseen ovat oleellisia myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta.

Yhteiskuntamme on murroksessa. Digitalisaatio luo puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. Digitalisaation mukanaan tuomat ratkaisut ovat lisänneet erilaisten palveluiden käyttöä arjessamme. 

Nainen punaisissa hiuksissa tuulisella parvekkeella

Mitä kuuluu, tulevaisuus?

Elinkaariviisaus on meidän vastauksemme tulevaisuuden suurimpiin kysymyksiin. Siihen, kuinka rakennamme tästä elämästä koteineen, työpaikkoineen ja yhteisine tiloineen kestävämpää ja puhtaampaa – myös tuleville sukupolville. Elinkaariviisaasti toimimalla ajamme sekä ihmisen että ympäristön etua ja yhtä lailla taloudellistakin hyvinvointia. Sillä me uskomme, että näiden varaan rakentuu parempi, puhtaampi tulevaisuus.

Lue lisää elinkaariviisaudesta
HERO2Vastuullisuus

Vastuullisuus

SRV:n tärkeimmät vastuullisuusteemat on koottu vastuullisuusohjelmaksi, joka pohjautuu ESG-viitekehykseen. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä.

Tutustu vastuullisuustyöhömme

SRV:n liiketoiminta koostuu asuntorakentamisesta, toimitilarakentamisesta ja infrarakentamisesta Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa eli pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen ja Oulun alueilla. Toimitilarakentaminen koostuu projektinjohto- ja allianssiurakoista ja elinkaarihankkeista tilaajille sekä omakehitteisistä hankkeista. Asuntorakentaminen koostuu omaperusteisista ja omakehitteisistä asuntohankkeista, ja rakennusurakoista tilaajille. SRV:n infrarakentaminen koostuu kaupunkiympäristön infraratkaisuista. 

Liiketoimintamme

SRV:n toimitilarakentaminen koostuu yhtiön strategian mukaisesti projektinjohto- ja allianssiurakoista, elinkaarihankkeista sekä omakehitteisistä hankkeista. Elinkaarihankkeissa SRV vastaa sekä rakentamisesta että rakennuksen ylläpidosta sovitun palvelujakson ajan erillistä palvelumaksua vastaan. Omakehitteisellä toimitilakohteella tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jonka SRV myy sijoittajalle ennen rakentamisen aloitusta ja jossa SRV kantaa rakentamisen ja vuokraamisen riskin.  
Osa toimitilarakentamista on myös korjausrakentamisen palvelut, ja toimitilojen rakentamisessa ovat saumattomasti mukana SRV:n omat talotekniikkapalvelut sekä energia- ja elinkaaripalvelut

SRV:n asuntorakentaminen koostuu yhtiön strategian mukaisesti pääasiassa omaperusteisesta ja omakehitteisestä asuntotuotannosta Suomen vahvimmissa kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Lisäksi SRV tekee valikoiden asuntojen rakennusurakoita julkisille ja yksityisille tilaajille. Omaperusteisella hankkeella tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, SRV myy asunnot suoraan kuluttajille. Tällaisessa hankkeessa SRV kantaa sekä myynti- että rakentamisriskin. Omakehitteisellä asuntokohteella puolestaan tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jonka SRV myy sijoittajalle ennen rakentamisen aloitusta. SRV kantaa hankkeessa rakentamisen riskin, ja hanke tuloutuu valmiusasteen mukaisesti. Rakennusurakat ovat ulkopuolisten tilaajien rakennushankkeita, joissa SRV toimii pääurakoitsijana. 

Asuntojen rakentamisessa ovat saumattomasti mukana SRV:n omat talotekniikkapalvelut sekä energia- ja elinkaaripalvelut

SRV:n infrarakentaminen koostuu kaupunkiympäristön infraratkaisuista. Toteutamme hankkeita kaikilla urakkamuodoilla niin päätoteuttajana suurissa infrahankkeissa kuin aliurakoitsijana eri pohjarakennuskohteissa. SRV:n infrarakentamiseen kuuluvat infrarakentamisen eri työlajit monipuolisesti. Näitä ovat kalliorakentaminen, maa- ja pohjarakentaminen, väylät sekä vaativa betonirakentaminen.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Vaalea sohva, jolla makoilee harmaa koira

Suunnannäyttäjät arvostavat koteja, joissa voi elää kestävästi ympäristöä säästäen

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä omassa kodissasi ja sen lähiympäristössä? Entä millaisia toiveita sinulla on ympäristöystävällisyydelle kodissa?

Lapsia ja aikuisia viettämässä aikaa avarassa tilassa, jossa on suuret ikkunat

Kampuksella elinkaariviisaus herää eloon

Siuntion Sivistys- ja hyvinvointikampus on elinkaarihanke, jossa SRV vastaa rakennettavan kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.

Kaksi lasta kiipeilee kiipeilytelineessä

Liikuttavaa yhteistyötä

Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen jo lapsuudessa kantaa yhtä pitkälle kuin huolella tehdyt pohjatyöt rakennushankkeessa. Siksi SRV osallistuu Suomen Olympiakomitean uutteraan työhön lasten liikkumattomuutta vastaan.

Työmiehet tekevät tarkastusta viherkatolla.

Valomerkki ilmaston puolesta – matkalla kohti täysin hiilineutraalia SRV:tä

SRV:n pitkäjänteinen työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on kantanut hedelmää, sillä yhtiön omat päästöt ovat pienentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 85 prosenttia.