Kypärä kainalossa

ESG-pohjainen vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuustyössä huomioimme, että kannamme vastuun ympäristöstä ja ihmisistä sekä toimimme hyvän hallintotavan mukaisesti. 

Pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteemme ovat: 

  • Haluamme olla hiilineutraali yhtiö vuoteen 2030 mennessä
  • Olemme sitoutuneet Nolla tapaturmaa –visioon 

Vastuullisuusohjelma pohjautuu SRV:n olennaisuusmäärittelyyn, joka päivitetään säännöllisesti henkilöstökyselyn ja sidosryhmäkeskustelujen pohjalta. Olemme tunnistaneet megatrendeiksi tiivistyvät kaupungit, kiihtyvän ilmastonmuutoksen ja lisääntyvän digitaalisuuden, joihin olennaiset teemat myös linkittyvät. Vastuullisuusohjelmaan 2023 on tuotu mukaan uusia strategiaa tukevia tavoitteita ja huomioimme entistä paremmin sen, että toimintamme vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja elinkaareen. 

Ympäristövastuu

Rakennamme elinkaariviisaasti asiakkaita ja muita sidosryhmiä kuunnellen. Tavoitteenamme on kasvattaa omakehitteisen toimintamme vihreän liikevaihdon osuus 80 %:iin vuoden 2023 aikana. Vihreään liikevaihtoon laskemme mukaan taksonomianmukaiset ja ympäristösertifioidut kohteet. 

Työmaamme ovat olleet nettopäästöttömiä vuodesta 2022 alkaen ja pitkän aikavälin tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Pienennämme rakennusten hiilijalanjälkeä ja haluamme luoda positiivista hiilikädenjälkeä esimerkiksi kasvattamalla kierrätysmateriaalien osuutta. Suojelemme luonnon monimuotoisuutta pyrkimällä viherpinta-alan maksimointiin ja kasvillisuuden lajimäärän rikastuttamisella. 

Rakentamisessa pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrää, materiaalihukkaa ja kierrättämään ylijäämää. Olemme sitoutuneet edistämään kierrätystä tukevaa syntypaikkalajittelua, kierrätysastetta ja hyötykäyttöastetta. 

Sosiaalinen vastuu

Tavoitteenamme on luoda viihtyisää, terveellistä ja turvallista rakennettua ympäristöä. Olemme sitoutuneita tekemään yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa tavoitteiden eteen yhteisellä työpaikallamme. Turvallisuustyön visiomme on Nolla tapaturmaa ja vuodelle 2023 olemme asettaneet tapaturmataajuudelle tavoitteeksi 10 (LTIF, SRV ja aliurakoitsijat). 

Haluamme olla alan houkuttelevin työnantaja strategiakauden 2022-2025 loppuun mennessä. Asetamme toiminnassamme henkilöstön turvallisuuden, terveyden ja tyytyväisyyden etusijalle. Työntekijäkokemusta mittaamme eNPS-mittarilla.

Asiakastyytyväisyyden osalta olemme asettaneet tavoitteet vuodelle 2023 ja lisäksi mittaamme asiakaslupauksen mukaista toimintaa asiakkaidemme arvioimana.

Huolehdimme jatkuvasti hyvistä työoloista emmekä salli poikkeamia tasa-arvoisesta, ihmisoikeuksia kunnioittavasta toiminnasta. Edistämme toimillamme tasa-arvoisia mahdollisuuksia alalla. 

Hyvä hallintotapa 

Hyvässä hallintotavassa korostuvat hyvä johtaminen, eettiset toimintatavat ja vastuullisen toiminnan kehitys. Noudatamme lainsäädäntöä ja SRV:n Eettisiä toimintaohjeita (Code of Conduct). Edellytämme vastaavia toimintatapoja kumppaneiltamme ja aliurakoitsijoiltamme. Sitoudumme siihen, että koko henkilöstömme suorittaa Eettiset toimintaohjeet -verkkokurssin kerran vuodessa. 

Olemme sitoutuneita integroimaan ESG:n (ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, hyvä hallintotapa) kaikkiin toimintoihimme. Sidomme ESG-tavoitteita asteittain henkilöstön LTI (pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä)- ja STI (lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä) -palkitsemiseen ottamalla ensimmäisen kriteerin mukaan kannustinjärjestelmiin vuodelle 2023. 

Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista ja reilua kilpailua sekä estämme aktiivisesti työperäistä hyväksikäyttöä, harmaata taloutta, lahjontaa ja korruptiota. Kaikkien toimittajiemme tulee käydä valikoitumisvaiheessa läpi ESG-kriteeristö, jonka pohjalta he saavat vastuullisuusarvosanan. Toimittaja-auditoinnit ovat osa vastuullisuustyötämme. 

SRV:n vastuullisuusohjelma 2023