Haluamme olla toimialamme edelläkävijä vastuullisuudessa ja työturvallisuuskulttuurin edistämisessä

Suojelemme työvoimaamme ja kaikkia, joihin työmme vaikuttaa, ja teemme määrätietoista työtä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Olemme mukana Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumissa ja sitoutuneet Nolla tapaturmaa –visioon. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on vähentää tapaturmataajuutta (LTIF, Lost Time Incident Frequency rate, SRV:n työntekijät ja aliurakoitsijat) -15 % vuoteen 2030 mennessä. 

SRV:llä terveellinen ja turvallinen työympäristö on kaiken toiminnan perusta. Turvallinen ja tasavertainen työympäristö toteutuu johdonmukaisella työllä, luomalla hyvää työilmapiiriä, kohtelemalla kaikkia ympärillämme kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti sekä täyttämällä yhteiskunnalliset velvoitteet. 

SRV:n työterveys- ja työturvallisuustyötä kehitetään osana SRV:n ISO 45001 -johtamisjärjestelmää sekä HSEQ-toimintaa. Sitä ohjaa työterveys- ja turvallisuuspolitiikka, joka sisältää turvallisuusjohtamisen yleiset toimintaperiaatteet. Varmistamme työmaiden turvallisuuden johtamisjärjestelmän mukaisilla prosesseilla. Toiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi SRV:llä on eettiset toimintaohjeet, urakkaohjelma yhteiskumppaneille sekä perehdytyskäytännöt.

Puuttumisen ja välittämisen kulttuuri

SRV:n vuoden 2023 turvallisuuden kantavan teeman mukaisesti keskitymme erityisesti asiallisen puuttumisen kulttuurin vahvistamiseen sekä siihen, että kaikilla toimijoillamme on turvallinen työympäristö. Työkaverilla on aina oikeus puuttua tilanteeseen, jos havaitsee turhaa riskien ottamista tai turvallisuuden laiminlyöntiä. Haluamme, että työympäristömme turvallisuus ei ole missään tilanteessa uhattuna.

Johdamme omalla esimerkillämme suurta joukkoa ihmisiä ja varmistamme siten, että työyhteisömme on turvallinen ja terveellinen. ​Samat pelisäännöt koskevat kaikkia – jokaisella on myös vastuu puuttua ja reagoida, mikäli havaitsee pelisääntöjen rikkomista.

Emme hiljaisesti hyväksy jatkuvaa turvallisuuden riskeeraamista tai jätä niitä käsittelemättä. Jokainen läheltä piti -tilanne sekä tapaturma käsitellään huolellisesti. Otamme ja jaamme oppia tapahtuneesta.

Mikäli yhteisesti sovituista säännöistä kuitenkin poiketaan toistuvasti vaarantamalla oman ja/tai toisten hengen, on olemassa toimintatapa, jolla puutumme poikkeamiin matalalla kynnyksellä. Emme halua, että kukaan joutuu työssään vaaraan jonkun toisen ottamien turvallisuusriskien vuoksi.

Riskienhallinta on osa turvallisuusjohtamista

Rakennusala on työtapaturmatilastojen valossa vaarallisin toimiala,  ja sen vuoksi meidän on huolehdittava työterveys- ja turvallisuusnäkökohtien toteutumisesta erityisen hyvin niin tuotannossa kuin henkilöstön näkökulmastakin. SRV:llä on käytössä laaja turvallisuuden ohjelma, jolla varmistamme turvallisen työympäristö ja vähennämme tavoitteellisesti poissaoloon johtaneita työtapaturmia.

Rakennushankkeen turvallisuusriskien hallinta lähtee jo hankekehitysvaiheesta. Huomioimme hankkeen luonteen, tilaajan vaatimukset ja tulevan rakennuksen käyttäjät. Lisäksi tunnistamme, onko mahdollisia suuronnettomuuden vaaran paikkoja, esimerkiksi rataverkot tai prosessilaitokset, tai vaaraa ympäristöturvallisuudelle, esimerkiksi korkealla rakentamisen kautta. Työmaan turvallisuussuunnitelmassa kuvataan tunnistettujen riskien hallitsemiseksi toimenpiteet, joilla työ saadaan toteutettua turvallisesti. 

Riskienhallinta on jatkuvaa työn aikana. Teemme töiden turvallisuusriskien arvioinnin ennen työn aloitusta ja johdamme hankkeen turvallisuutta päivittäin. Puutumme mahdollisiin poikkeamiin välittömästi. 

Vaikutamme laajasti yhteisellä työpaikalla työterveyteen ja -hyvinvointiin

SRV:llä otamme vakavasti päätoteuttajan vastuumme ja haluamme luoda hyvät puitteet tekemiselle yhteisellä työpaikalla. Sosiaalisen vastuun vaikutukset ulottuvat toimintamme kautta oman henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi myös laajasti yhteistyökumppaniverkostoomme. Toimimme vuorovaikutuksessa ja keräämme palautetta urakoitsijoilta työyhteisön kehittämiseksi – haluamme tietää, miten suoriudumme, jotta voimme jatkuvasti parantaa toimintaa. 

SRV kohtelee kaikkia ihmisiä tasapuolisesti, emmekä hyväksy syrjintää tai häirintää missään olosuhteissa. SRV edellyttää myös kaikkia yhteistyökumppaneitaan kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Olemme laatineet toimittajille eettiset periaatteet, joiden noudattamista edellytämme. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja tarjoamme säännöllisiä koulutuksia ajankohtaisista asioista. Toimimme tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. 

Hyvä työilmapiiri ja laadukas johtaminen ovat keskeisiä kulmakiviä SRV:n henkilöstön hyvinvoinnissa, jota aktiivinen työterveys- ja turvallisuustyömme tukevat. Tarjoamme lakisääteisen työterveyshuollon ja työkykyä ylläpitävää ennaltaehkäisevää työterveyshoitoa. SRV:lle on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja olemme päihteetön työpaikka. 

Rakentamillamme rakennuksilla on pitkäaikainen terveysvaikutus rakennusten käyttäjiin, mikä edellyttää meiltä erityissuunnittelua ja rakentamisen ratkaisujen sekä talotekniikan viisaita valintoja. Hyvinvointia tukeva rakennettu ympäristö lisää arjen viihtyvyyttä, tukee työssäoloa ja on kestävä myös ympäristön kannalta. Hyvinvointia lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi puhdas sisäilma, miellyttävä lämpötila ja hyvä valaistus. 

Puuttuminen on välittämistä!

Jos havaitset epäasiallista kohtelua tai työehtojen polkemista, kerro asiasta matalalla kynnyksellä:

Tukiorganisaatio: SRV:n työnjohto, työsuojeluorganisaatio ja -valtuutettu, oma esihenkilö, luottamushenkilö ja HR

Tutustu oikeuksiisi: Työelämän pelisäännöt >>

Puuttuminen on välittämistä

Puuttuminen on välittämistä

SRV:n vuoden 2023 turvallisuuden teeman tavoitteena on kannustaa puuttumaan matalalla kynnyksellä työturvallisuuden laiminlyönteihin sekä siihen, että kaikilla toimijoillamme on turvallinen työympäristö. Sekä työmaillamme että toimistoillamme työkaverilla on aina oikeus puuttua tilanteeseen, jos havaitsee turhaa riskien ottamista tai turvallisuuden laiminlyöntiä.

Lue lisää turvallisen työympäristön kehittämisestä

Sinua saattaisi kiinnostaa

Työmaan johtajat tekevät tarkastusta työmaalla.

Mitä harmaa talous on ja miten sitä torjutaan?

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa edistetään SRV:llä sitoutuneesti. Yhtiö kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja ja työvälineitä, jotta työmaiden toimintaketju on hallittava sekä läpinäkyvä.

Lapsia heijastinliivit päällä toppavaatteissa

Lahden Kaupungintalon työmaalla turvallisuusinfo lapsille

Kau­pun­gin­ta­lon SRV:n työ­maal­la jär­jes­tet­tiin tur­val­li­suu­sin­fo Har­jun kou­lun 1.-2. luokkien oppilaille.