Työmaan johtajat tekevät tarkastusta työmaalla.

Mitä harmaa talous on ja miten sitä torjutaan?

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa edistetään SRV:llä sitoutuneesti. Yhtiö kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja ja työvälineitä, jotta työmaiden toimintaketju on hallittava sekä läpinäkyvä.

Harmaan talouden torjuntatyö perustuu pitkäjänteiseen viranomaisyhteistyöhön ja yrityksen vahvaan panostukseen omien prosessiensa kehittämiseksi.

SRV toimii aktiivisesti harmaata taloutta ja talousrikollisuutta vastaan. Sen torjuntaan ei ole vain yhtä toimenpidettä, vaan on otettava huomioon lukuisia eri seikkoja. Harmaa talous tekee hallaa niin yhteiskunnalle kuin yksilölle. Verovarat riittävät paremmin yhteiskunnan tarpeisiin, kun jokainen yksilö ja yritys huolehtii velvoitteista ja verojen maksamisesta. Veroista kustannetaan yhteiskunnan palveluja, kuten katujen ja teiden kunnossapitoa, terveydenhoitopalveluja sekä koulujen toimintaa.

Harmaa talous aiheuttaa vahinkoa myös sellaisten yritysten toiminnalle, jotka hoitavat asiat lakien ja säädösten mukaan. Niin harmaa talous kuin talousrikollisuus heikentävät myös työturvallisuusriskien hallintaa.

Miten harmaan talouden torjuntaa tehdään SRV:llä?

Rakennusalalla on yhteisiä menettelyjä, joiden avulla koko ala taistelee aktiivisesti harmaata taloutta vastaan. Vuodesta 2012 lähtien SRV:n rakennustyömailla on ollut käytössä toimivaksi todettu ja harmaata taloutta ennaltaehkäisevä veronumero, joka jokaisella työntekijällä on oltava ennen työmaalle saapumista. Mutta mitä muita keinoja SRV:llä on harmaan talouden torjuntaan?

Yhtiö on kehittänyt erillisen IT-järjestelmän, joka kantaa nimeä Verkostorekisteri. Se on kehitetty yhteistyössä Verohallinnon kanssa varmistamaan, että työtehtäviä suorittaa SRV:n hyväksymä urakoitsija. Verkostorekisterin avulla voidaan myös tarkistaa, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ovat kunnossa. Yhtiön turvallisuuspäällikkö Aleksi Auer korostaakin toiminnan läpinäkyvyyttä ja yhteistyökumppaneiden tuntemisen tärkeyttä työterveyden ja työturvallisuuden kulttuurin edistämisessä.

”Verkostorekisteri lisää konkreettisesti työmaiden, yritysten ja työntekijöiden turvallisuutta sekä edistää harmaan talouden torjuntaa. Verkostorekisterin avulla on helppo varmistaa, että työtehtäviä suorittaa pätevä työntekijä ja hyväksymämme urakoitsija. Heillä tulee olla ajantasaiset SRV:n ja lain vaatimat viranomaisdokumentit, kuten tapaturmavakuutus, käytössä oleva työehtosopimus ja työterveyshuolto järjestettynä”, Auer kertoo.

SRV toimittaa Verkostorekisteristä verottajalle kuukausittain lakisääteisen työntekijäraportin työmailtaan.

”Emme halua ainoastaan toimia viranomaisen edellyttämällä tavalla, vaan ylittää vaatimukset. Vaadimme esimerkiksi lähetettyä työvoimaa käyttäviltä ulkomaisilta yrityksiltä erilliset tapaturmavakuutukset. Lähetämme Verkostorekisteridatan lisäksi Verohallintoon myös harmaan talouden torjuntapäivien raportit”, sanoo Auer.

”SRV tekee tiivistä yhteistyötä Verohallinnon kanssa.”

Työperäinen hyväksikäyttö on osa harmaata taloutta

Yksi harmaan talouden yleinen muoto on työperäinen hyväksikäyttö. Se ilmenee usein siten, että työntekijälle maksetaan palkkaa, joka on selkeästi alle työehtosopimuksen, häneltä evätään vapaapäiviä tai teetetään liian pitkiä työpäiviä, joista työntekijä ei saa asianmukaista korvausta. Työperäiseen hyväksikäyttöön liittyy usein myös työterveyshuollon puuttumista, identiteettivarkauksia sekä epäinhimillisiä asumisoloja. Työperäiseen hyväksikäyttöön voi kytkeytyä myös ihmiskaupan eri muotoja. Työntekijälle ei kerry pimeästä työstä myöskään eläkettä, eikä häntä ole vakuutettu tapaturmien varalta.

Rakennusalalla harmaa talous ja työperäinen hyväksikäyttö ilmenee esimerkiksi tilaajavastuulain laiminlyönteinä, työsyrjintänä, liian pienien palkkojen maksamisena ja laittoman ulkomaalaisen työvoiman käyttönä. SRV panostaa kumppaniverkostonsa valintaan varmistamalla ennen sopimusten solmimista, että yhteistyökumppanit täyttävät yhteiskunnalliset velvoitteensa sekä yhteistyökumppaneille laaditut eettiset toimintaohjeet.

”Pyrimme luomaan avoimet suhteet yhteistyökumppaneihimme ja teemme yhteistyötä vakiintuneiden aliurakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka sitoutuvat toimintatapoihimme ja joilla on näyttöjä toimintansa vastuullisuudesta”, Auer sanoo.

”Valvomme, kouluttamme ja tuemme alihankkijoitamme sekä yhteistyökumppaneitamme vastuullisten työskentelytapojen vakiinnuttamisessa.”

Harmaan talouden torjuntapäivät muistuttamassa tärkeistä teemoista

SRV järjestää neljännesvuosittain harmaan talouden torjuntapäivän, jonka tarkoituksena on nostaa esille ongelmakohtia ja opastaa henkilöstöä toimimaan oikein muun muassa tilaajavastuuvelvoitteiden osalta. Harmaan talouden torjuntapäivä järjestetään kaikilla aktiivisessa vaiheessa olevilla SRV:n työmailla.

”Harmaan talouden torjuntapäivinä työmaat tarkastavat urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden tilaajavastuuvelvoitteisiin liittyvät dokumentit, millä varmistetaan, että yritys täyttää lakisääteiset velvoitteensa sopimuskumppanina sekä työnantajana. Lisäksi työmaat tarkastavat kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden henkilötunnisteet ja selvittävät työnantajan, veronumeron ja kulkuluvan sekä työmaaperehdytyksen statuksen”, Auer kertoo harmaan talouden torjuntapäivän kulusta.

Työmaalle saapuvilla työntekijöillä tulee olla tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat kunnossa. Työmaaperehdytyksessä nämä asiakirjat tarkistetaan. Samalla tarkistetaan myös työtehtävien edellyttämät luvat sekä ulkomaisen työvoiman työskentelyoikeus. Työmaat tekevät tämän tarkastuksen aina ennen kuin työntekijät pääsevät työskentelemään työmaalle.

”SRV:n kumppaniverkosto koostuu vakiintuneista yhteistyökumppaneista, joilla on näyttöjä toimintansa vastuullisuudesta.”

Työntekijät juttelevat työmaan portilla.

Harmaan talouden torjunta on jokaisen työmaan arkea

Harmaan talouden torjuntapäiviä on järjestetty vuoden 2021 maaliskuusta saakka. Osallistuvien työmaiden ja tarkastettujen henkilöiden määrät ovat olleet kaikissa harmaan talouden torjuntapäivissä hyvällä tasolla, mutta puutteitakin löytyy. Tarkastuksissa yleisimmin havaittuja puutteita ovat olleet työmailla leimaamattomana olleet henkilöt sekä työntekijöiden henkilötunnisteiden ja perehdytystarran puuttuminen. Aleksi Auer kertoo, että kaikkiin puutteisiin reagoidaan välittömästi.

”Puutteet johtuvat yleensä inhimillisestä virheestä, joka tarkoittaa esimerkiksi henkilötunnisteen jäämistä toisen takin taskuun tai kypärän vaihtumista. Yleisellä tiedottamisella ja huolellisuudella voimme korjata nämä asiat. Myös työmaan kulunvalvontaa parantamalla saamme tilannetta parannettua.”

SRV tekee työmaillaan omatoimisia tarkastuksia muutoinkin kuin torjuntapäivien yhteydessä.

”Harmaan talouden torjunnan tulee olla osa jokaisen työmaan arkea. Kannustamme työmaahenkilöstöä tekemään tarkastuksia esimerkiksi työmaan turvallisuustasomittausten yhteydessä, joissa tarkastetaan satunnaisesti henkilötunnisteet, kulkulupien perusteet ja perehdytystarrat kypärissä”, Auer kertoo.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Horisontin havainnekuva, taiteilijan näkemys

Millainen on nyt unelmien toimisto? Toimitilojen asiantuntijat kertovat

SRV:n Saku Sipola ja Kristiina Sotka valottavat, miten uusi toimitila voi edistää työntekijöiden hyvinvointia ja kuinka se tehdään.

Työmaa

SRV mukaan rakentamisen muovit green deal -sopimukseen

Sopimus tukee kiertotaloutta rakentamisessa käytettyjen muovien osalta.

Neste x SRV

SRV:n työmaat ovat elinkaariviisaita – Neste MY Uusiutuva Polttoöljy ja kierrätysraaka-aineisiin pohjautuva voiteluöljy tärkeässä roolissa työkoneissa

SRV:n työmaat ovat elinkaariviisaita – Neste MY Uusiutuva Polttoöljy ja kierrätysraaka-aineisiin pohjautuva voiteluöljy tärkeässä roolissa työkoneissa