Nainen keltaisessa huivissa, seisoo selin kameraan

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen toimintaansa varten laatimassa työjärjestyksessä. 

Hallituksen tehtävänä on muun muassa 

  • huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti;  
  • päättää konsernia koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista
  • konsernin strategian hyväksyminen ja valvonta; 
  • vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman hyväksyminen ja valvonta; 
  • vastuullisuusohjelman ja -tavoitteiden hyväksyminen ja valvonta;
  • osinkopolitiikasta päättäminen;
  • riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteiden hyväksyminen ja valvonta; 
  • merkittävimmistä liiketoiminnallisista asioista päättäminen (kuten yrityskaupat sekä merkittävät urakkasopimukset, investoinnit ja divestoinnit); 
  • toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimittäminen sekä näiden toimi- ja työsuhteen ehtojen ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen; 
  • muiden henkilöstön palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen. 

Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen vahvistetun kokousohjelman mukaisesti ja sen lisäksi tarpeen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta. 

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimintaansa arvioinnin tulosten perusteella. 

>> Hallituksen jäsenet
>> Hallituksen valiokunnat

Päivitetty: 3. tammikuuta 2024 klo 11.59