Nainen katsoo pädiä ikkunan edessä

Hallinnointi

SRV-konsernin hallintomalli 

SRV:n hallintomalli on yksitasoinen. SRV:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta yhtiökokoukselle tekee osakkeenomistajien nimitystoimikunta.  

Yhtiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiön hallitus. Hallituksella on tarkastus-, sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta, joiden tarkoituksena on muun muassa valmistella yhtiön taloudellista raportointia, valvontaa ja palkitsemista koskevat asiat. 

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. SRV:n toimitusjohtajalla on työssä tukenaan konsernin johtoryhmä. 

Sisäinen tarkastus vastaa riippumattomasta yhtiön tarkastustoiminnasta ja raportoi toimitusjohtajan ja talousjohtajan lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnalle. 

Yhtiö on 1.3.2023 antanut erillisen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin. 

SRV:n hallinnointirakenne

Hallinnointiympäristö 

SRV Yhtiöt Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomessa noudatettavan sääntelyn mukaisesti. Emoyhtiö SRV Yhtiöt Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat SRV-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 

SRV:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön arvojen ja Eettisten toimintaohjeiden ohella muun muassa Suomen osakeyhtiölakia, muita Suomessa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, SRV:n yhtiöjärjestystä, SRV:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä, yhtiön politiikkoja ja muuta sisäistä ohjeistusta sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. SRV noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia, joka on saatavilla internetsivuilla www.cgfinland.fi