Kaksi ihmistä työmaalla

Yhtiöjärjestys

SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestys 

1 § Yhtiön toiminimi on suomeksi SRV Yhtiöt Oyj ja englanniksi SRV Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 

2 § Yhtiön toimialana on hoitaa rakennustoimintaa, kuten rakennussuunnittelua, rakentamista, rakennuttamista, projektinjohtamista sekä kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden omistamista, välitystä ja myyntiä sekä laitteiden leasingtoimintaa sekä muuta tähän liittyvää toimintaa, jota voidaan harjoittaa myös tytäryhtiöissä. Yhtiön toimiala käsittää myös rakennustoimintaan liittyvää toimintaa ulkomailla, minkä lisäksi yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja. Yhtiö voi huolehtia konserniyhtiöiden hallinnosta, strategisesta johtamisesta ja valvonnasta sekä  muista konsernin hallintaan liittyvistä yhteisistä tehtävistä konsernin lukuun. Yhtiö voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa sekä omistaa ja hallita osakkeita. 

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

4 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan. 

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa. Yhtiöllä voi olla myös varatoimitusjohtajia, jotka hallitus nimittää. Yksi varatoimitusjohtajista nimitetään toimimaan tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisena 

6 § Yhtiötä edustavat: 
1) hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, toisen hallituksen jäsenen tai muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa, kaksi yhdessä, tai 

2) hallituksen päätöksen nojalla yhtiön edustamiseen oikeutetut henkilöt kaksi yhdessä taikukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. 

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 

8 § Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastajayhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää yhtiökokouskutsun tai yhtiökokouskutsua koskevan ilmoituksen julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa määräajassa. 

10 § Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 

Lisäksi on otettava huomioon mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. 

11 § Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan kuin hallitus päättää. 

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä, on 

päätettävä: 
1) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 
4) hallituksen jäsenten lukumäärästä, 
5) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 

valittava: 
6) hallituksen jäsenet, 
7) hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja, 
8) tilintarkastaja, sekä 

käsiteltävä: 
9) muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.