Hallituksen valiokunnat

Päivitetty 17.4.2023 

Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä HR- ja nimitysvaliokunnan. Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi. 

Tarkastusvaliokunta 

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen seurantaan, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellisen tilanteen kehitystä, kuulee tilintarkastajia, käsittelee tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista. 

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2023 Heli Iisakka. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat muina jäseninä vuonna 2023 Hannu Leinonen ja Matti Ahokas. Heli Iisakka, Hannu Leinonen ja Matti Ahokas ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys 

HR- ja nimitysvaliokunta 

HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioita sekä henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä koskevia asioita. Valiokunta arvioi ylimmän johdon toimintaa ja valvoo seuraajasuunnittelua, suunnittelee johdon ja henkilöstön kehittämistä sekä seuraa henkilöstötyytyväisyyttä ja työkykyasioita.  

HR- ja nimitysvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. HR- ja nimitysvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. 

HR- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2023 Tomi Yli-Kyyny. HR- ja nimitysvaliokuntaan muina jäseninä kuuluvat vuonna 2023 Hannu Leinonen ja Timo Kokkila. Jäsenistä Hannu Leinonen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä, ja hän on merkittävä osakkeenomistaja. 

HR- ja nimitysvaliokunnan työjärjestys