Hallituksen valiokunnat

Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi. 

Tarkastusvaliokunta 

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi yhtiön taloudellista ja kestävyysraportointia sekä valmistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen seurantaan, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellisen tilanteen kehitystä, kuulee tilintarkastajia, käsittelee tilinpäätös- ja osavuosikatsaus-, ja kestävyysraportointiluonnokset sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa ja palkitsemista. 

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Heli Iisakka. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat muina jäseninä Hannu Leinonen ja Matti Ahokas. Heli Iisakka, Hannu Leinonen ja Matti Ahokas ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioita sekä henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä koskevia asioita. Valiokunta arvioi ylimmän johdon toimintaa ja valvoo seuraajasuunnittelua, suunnittelee johdon ja henkilöstön kehittämistä sekä seuraa henkilöstötyytyväisyyttä ja työkykyasioita.  

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Ari Lehtoranta. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat muina jäseninä Hannu Leinonen ja Tuomas Kokkila. Jäsenistä Ari Lehtoranta ja Hannu Leinonen ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Tuomas Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys 

Päivitetty: 25. maaliskuuta 2024 klo 17.50