Toimitusketjun vastuullisuus osion kuva

Toimitusketjun vastuullisuus

Toiminnallemme on tunnusomaista asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys, vastuullisuus sekä rohkea uudistaminen. Hyväksymme kumppaniksemme vain samanlaisen arvopohjan omaavia yrityksiä, jotka toimivat innovatiivisesti sekä pyrkivät alentamaan kokonaiskustannuksia määrätietoisesti. Kehitämme jatkuvasti toimintaa kumppaneidemme kanssa sekä haemme aktiivisesti uusia toimijoita globaaleilta markkinoilta kilpailukyvyn parantamiseksi.  

HERO2KumppaniksiSRVlle

Yhteistyökumppaniksi SRV:lle

Etsimme jatkuvasti ammattitaitoisia ja vastuullisia urakoitsijoita ja materiaalitoimittajia, jotka jakavat arvomme sekä haluavat mukaan osaksi menestystarinaamme. Jos haluat työskennellä kanssamme, ilmoita yrityksesi SRV:n sähköiseen Toimittajarekisteriin. Toimittajarekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä henri.haukilahti@srv.fi. 

Perehdytys_linkki

Perehdytys

Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan tilaajan antamia määräyksiä ja ohjeita töiden järjestelystä ja osallistumaan tilaajan järjestämään opastukseen sekä työmaan työturvallisuus-ohjeiden perehdyttämiseen. Suorita yleis- ja työmaakohtainen perehdytys ennen työmaalle tuloa

Miten toimimme yhteistyökumppaneidemme kanssa? 

SRV:n Eettisten toimintaohjeiden mukaisesti SRV toimii vain hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän varmistamiseksi KYC-politiikkamme ja -ohjeemme edellyttävät, että alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden taustat ja vastuullinen toimintatapa tulee varmistaa ennen yhteistyön aloittamista ja myös sen aikana. Tämä on välttämätöntä mm. harmaan talouden, rahanpesun ja muun talousrikollisuuden sekä työperäisen hyväksikäytön estämiseksi. Erityisesti maailmantilanteesta johtuen meiltä edellytetään myös kansainvälisen pakotelainsäädännön noudattamista.  

Edellä mainituista syistä johtuen SRV edellyttää kaikilta yhteistyökumppaneiltaan Vastuullisuuskyselyn (KYC) täyttämistä ennen sopimuksen tai tilauksen tekemistä. Annetut tiedot tulee päivittää, mikäli niihin tulee muutoksia kuitenkin aina vähintään kerran vuodessa. Vuodesta 2023 alkaen käytössä ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja työperäisen hyväksikäytön estämiseksi on käytössä uusi lisäkäytäntö. Mikäli aliurakoitsija tai toimittaja työllistää työvoimaa, jolla on puutteellinen kielitaito tai jotka eivät tunne suomalaisia työmarkkinoita, työehtosopimuksia tai muita oikeuksiaan, yrityksen tulee tehdä erillinen lisäselvitys asiasta.  

Uusien toimittajien ja nykyisten toimittajasuhteiden hallinnassa noudatamme SRV:n virallista hankintamenettelyä ja SRV:n kehittämää tietojärjestelmää, Verkostorekisteriä. SRV ei hyväksy työskentelyä työmaillaan toimeksiantosopimukselle laskutuspalvelun kautta, eli kevytyrittäjyyttä ilman Y-tunnusta. Olemme myös asettaneet rajoituksia aliurakoinnin ketjutukselle. 

SRV valvoo, kouluttaa ja tukee alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita vastuullisten työskentelytapojen vakiinnuttamisessa. SRV:n hankintatoimi suorittaa säännöllisesti toimittaja-auditointeja yhteistyökumppaneille. Auditointeihin liittyvät tavoitteet on asetettu myös SRV:n vastuullisuusohjelmassa.

Toimittajien auditoinnit ovat avointa keskustelua kumppanin toiminnasta sekä mahdollisuus kehittää molempien toimintaa palvelemaan paremmin kannattavaa liiketoimintaa. Niillä pyritään vahvistamaan yhteinen näkemys siitä, että asioita tehdään oikealla tavalla ja molemmat osapuolet ovat halukkaita kehittämään toimintaansa yhteisten intressien, kuten vastuullisuuden, takaamiseksi. Merkittäviä poikkeamia tunnistettaessa tuemme toimittajiamme onnistumaan ja pääsemään asettamiimme tavoitteisiin.  

Varmistamme säännöllisellä yhteistyöllä, valvonnalla ja seurannalla, että toimittajamme noudattavat oheistuksiamme. Urakkaohjelmassa on määritelty tarkemmin vastuullisuuden tunnusluvut, joiden raportoinnin edellytämme. SRV voi edellyttää yhteistyökumppaneiltaan erillistä selvitystä siitä, että sen käytännöt vastaavat eettisten toimintaohjeiden mukaisia edellytyksiä. Tarvittaessa tämä voidaan varmistaa SRV:n tekemällä auditoinnilla.  

Jos toimittajat tai heidän aliurakoitsijat toimivat vastoin SRV:n eettisiä toimintaohjeita tai syyllistyvät rikolliseen toimintaan, on SRV:llä oikeus purkaa sopimus välittömästi ja periä kaikki purkamisen aiheuttamat kustannukset ja vahingot toimittajalta täysimääräisesti. Rikkomuksista voi seurata yksityisoikeudellisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.  

SRV haluaa toimia arvojensa mukaisesti avoimesti ja läpinäkyvästi ja ylläpitää siksi eettistä kanavaa (whistleblowing), jonka avulla SRV:n työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti tapauksista, joissa on mahdollisesti toimittu lainvastaisesti tai muutoin SRV:n arvojen tai eettisten periaatteiden vastaisesti. SRV:n eettistä kanavaa operoi ja hoitaa riippumaton palveluntuottaja BDO Oy.

Ilmoituksia voi myös tehdä SRV Turvan kautta.

Työmaa kolme

SRV:n urakoitsijavalinnassa huomioitavia asioita

  • SRV valitsee urakoitsijan/toimittajan sen mukaan, minkä katsoo olevan itselleen koko­nais­edullisin.
  • Urakoitsija voi luovuttaa osia urakastaan (ketjuttaa) edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakoina. Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman SRV:n hyväksyntää.
  • Urakoitsijalta edellytetään lakien, viranomaismääräysten sekä säännösten ja kansainvälisten ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristöasioita koskevien säännösten noudattamista.
  • Urakoitsijan tulee olla liittynyt Vastuu Group Oy:n ylläpitämään Luotettava Kumppani -palveluun.
Lue lisää
Kumppaniksi SRVlle linkki

SRV:n työmailla huomioitavat asiat

  • Urakoitsija on velvollinen tutustumaan rakennuttajan työturvallisuusasiakirjaan ja tilaajan työturvallisuusohjeeseen. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan tilaajan antamia määräyksiä ja ohjeita töiden järjestelystä ja osallistumaan tilaajan järjestämään opastukseen sekä työmaan työturvallisuus-ohjeiden perehdyttämiseen. Suorita yleis- ja työmaakohtainen perehdytys ennen työmaalle tuloa.
  • Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työn suoritusta ja osaamista. Työvai­hei­­den oi­ke­aan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.
  • Urakoitsija vastaa siitä, että kaikki työmaalla urakoitsijan palveluksessa työskentelevät henkilöt tai urakoitsijan omat aliurakoitsijat ja niiden henkilöstö korjaavat havaitsemansa työturvallisuuspuutteet ja ilmoittavat niistä tilaajan työnjohdolle välittömästi. Urakoitsijan tulee myös ilmoittaa tilaajalle kaikki vaara- ja läheltä piti -tilanteet SRV Turvan kautta. 
  • Työmaalla on käytettävä jatkuvasti leukahihnallista suojakypärää, turvajalkineita, silmäsuojaimia, heijastavaa varoitusvaatetusta sekä muita työtehtävän riskinarvioinnissa määriteltyjä henkilökohtaisia suojaimia. Radiovastaanottimella varustettujen kuulosuojaimien käyttö työmaalla on kiellettyä (tämä ei koske niin kutsuttuja aktiivikuulosuojaimia).
Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet yhteistyökumppaneille ja SRV:n omalle henkilöstölle

Laatu- ja johtamisjärjestelmä

Lue lisää
Kaksi ihmistä työmaalla

Sinua saattaisi kiinnostaa

Kaksi lasta kiipeilee kiipeilytelineessä

Liikuttavaa yhteistyötä

Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen jo lapsuudessa kantaa yhtä pitkälle kuin huolella tehdyt pohjatyöt rakennushankkeessa. Siksi SRV osallistuu Suomen Olympiakomitean uutteraan työhön lasten liikkumattomuutta vastaan.

Rakentaja kypärä kainalossa

SRV:llä rakennetaan kestävää tulevaisuutta monin eri keinoin

Paine rakennusalan päästöjen vähentämiseen kasvaa. Miten se näkyy työmaiden arjessa?

Asukas ottaa polkupyörän ulos pyörävarastosta.

Voiko uuden kodin valinnalla leikata oman hiilijalanjäljen puoleen?

Oikeanlaisen kodin avulla omat ilmastopäästöt on mahdollista laskea lähes puoleen.