Yhtiökokous 2023

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2023 yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Yhtiökokous vahvisti SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2022. Päätös oli neuvoa-antava. Yhtiökokous päätti lisäksi osingonjaosta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta, puheenjohtajasta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeanteihin/erityisten oikeuksien antamiseen.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa tilikaudelta 2022 osinkoa.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen DI Timo Kokkila, DI Tomi Yli-Kyyny, DI Hannu Leinonen ja KTM Heli Iisakka. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin KTM Matti Ahokas. Tomi Yli-Kyyny valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 48 000 euroa, hallituksen jäsenelle 36 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 48 000 euroa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 % vuosipalkkion määrästä maksetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun ja vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä koskeva osavuosikatsaus on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista.

Tilintarkastaja ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Markku Katajisto, KHT. Tilintarkastajan palkkio vahvistettiin maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 §:ää siten, että se mahdollistaa yhtiökokouksen pitämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Samalla päätettiin tehdä tekninen muutos yhtiöjärjestyksen 11 §:n kohtaan 5) ja 8) siten, että maininnat useammasta tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta poistetaan selvyyden vuoksi.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 1.700.000 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti ja se kumoaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.5.2022 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus osakeantiin ja erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää enintään 1.700.000 uuden osakkeen antamisesta tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittaman osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.5.2022 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Materiaalit ja linkit

Yhtiökokouksen pöytäkirja (pdf)
Yhtiökokouskutsu
Päätösehdotukset (pdf)
Vuosikertomus 2022, sis. tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen
Palkitsemisraportti 2022
Valtakirjamalli (word)

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt:

Tietosuojaseloste (pdf)

Tärkeitä päivämääriä

  • 3.3.2023 Yhtiökokouskutsun julkaisu
  • 3.3.2023 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
  • 15.3.2023 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
  • 20.3.2023 Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymyksille
  • 22.3.2023 klo 10.00 Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
  • 22.3.2023 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
  • 27.3.2023 klo 16.00 Yhtiökokous
  • 10.4.2023 Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla tällä internetsivulla