Yhtiökokous 2021

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 29.3.2021 yhtiön pääkonttorissa Espoossa.

Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä.

Kokous vahvisti SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa tilikaudelta 2020 osinkoa.

Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020. Päätös oli neuvoa antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla.

>> Palkitsemisraportti 2020

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen DI Timo Kokkila, DI Tomi Yli-Kyyny, DI Hannu Leinonen ja TkL Heikki Leppänen sekä uutena jäsenenä KTM Heli Iisakka. Tomi Yli-Kyyny valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa, ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Enel Sintonen, KHT. Tilintarkastajan palkkio vahvistettiin maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 6 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

6 § Yhtiötä edustavat:

1) hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, toisen hallituksen jäsenen tai muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa, kaksi yhdessä, tai

2) hallituksen päätöksen nojalla yhtiön edustamiseen oikeutetut henkilöt kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 26.000.000 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti ja se kumoaa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2020 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus osakeantiin ja erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, on yhteensä enintään 26.000.000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Uusia osakkeita voidaan antaa, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, pääomarakenteen kehittämiseksi ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouksessa 26.3.2020 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tärkeitä päivämääriä

  • 5.3.2021 Yhtiökokouskutsun julkaisu
  • 10.3.2021 klo 10.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
  • 11.3.2021 Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä sivulla
  • 11.3.2021 klo 9.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
  • 15.3.2021 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
  • 17.3.2021 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
  • 18.3.2021 Toimitusjohtajan katsaus ja hallituksen puheenjohtajan puhe katsottavissa
  • 18.3.2021 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä
  • 22.3.2021 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
  • 29.3.2021 Yhtiökokous

Materiaalit ja linkit

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouskutsu 2021
Yhtiökokoukselle esitetyt kysymykset ja vastaukset
Yhtiökokouksen 2021 päätösehdotukset
Vuosikertomus 2020 (sis. vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen)
Palkitsemisraportti 2020

Hallituksen jäsenet:

Tietosuojaseloste