Päättyneet kannustinohjelmat

Kannustinohjelma 2019-2026 

SRV:n hallitus päätti kesäkuussa 2019 toimitusjohtajan osakeperusteisesta kannustinohjelmasta vuosille 2019-2026. Ohjelman ehtoja muutettiin vuonna 2020 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena. 

Järjestelmän perusteella toimitusjohtajalle oli annettu 1 000 000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttivat hänet hankkimaan hankintaoikeuksia vastaavan määrän SRV:n osakkeita hintaan 0,55 euroa osakkeelta. Hankintaoikeuksilla oli 3 käyttöjaksoa 1.3.2022-28.2.2023, 1.3.2023-31.8.2024 ja 1.9.2024-31.8.2026. Ensimmäisen ja toisen käyttöjakson aikana oli oikeus käyttää kummassakin käyttöjaksossa 300 000 hankintaoikeutta ja kolmannen jakson aikana 400 000 hankintaoikeutta. Hankittuja osakkeita olisi koskenut luovutusrajoitus, joka olisi ollut voimassa 2 vuotta osakkeiden hankkimisesta lukien. 

Hallitus päätti 1.2.2023 lakkauttaa kannustinohjelman 2019-2026 ja mitätöidä sen perusteella toimitusjohtajalle annetut hankintaoikeudet. Hallitus katsoi, ettei kannustinjärjestelmien jatkaminen ollut enää perusteltua yhtiön vuonna 2022 taseen vahvistamiseksi toteuttamien rahoitusjärjestelyjen ja niistä muun muassa yhtiön osakkeiden määrään aiheutuneiden muutosten seurauksena. Hallituksen lakkautuspäätöksen hetkellä toimitusjohtaja ei ollut käyttänyt yhtään ohjelman perusteella saamaansa hankintaoikeutta. 
 

Kannustinjärjestelmä 2021-2025 

Toimitusjohtaja oli mukana SRV:n hallituksen 29.3.2021 päättämässä osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä 2021-2025. 

Kannustinjärjestelmän 2021-2025 ensimmäiset kaksi ansaintajaksoa olivat 2021-2023 ja 2022-2024. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2021-2023 ja 2022-2024 olisi perustunut yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) suhteessa erikseen valittuun verrokkiryhmään, yhtiön velkaantuneisuuden tasoon ja osakkeen hinnan nousuun. Toimitusjohtajan enimmäispalkkio kultakin ansaintajaksolta olisi vastannut noin 450 000 yhtiön osakkeen arvoa (bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätyksinä suoritettava osuus). Mahdolliset palkkiot oli tarkoitus maksaa vuosina 2024 ja 2025. Toimitusjohtajan mahdolliseen osakepalkkioon olisi liittynyt luovutusrajoitus, jonka mukaan hänen olisi omistettava palkkiona saadut osakkeet 2 vuoden ajan palkkion vastaanottamisesta. 

Hallitus päätti 1.2.2023 lakkauttaa kannustinjärjestelmän 2021-2025. Hallitus katsoi, ettei kannustinjärjestelmien jatkaminen ollut enää perusteltua yhtiön vuonna 2022 taseen vahvistamiseksi toteuttamien rahoitusjärjestelyjen ja niistä muun muassa yhtiön osakkeiden määrään aiheutuneiden muutosten seurauksena. Lakkautuksen seurauksena jo alkaneilta ansaintakausilta 2021-2023 ja 2022-2024 ei tulla maksamaan palkkioita. 
 

Kertaluonteinen kannustinjärjestelmä 2021-2022 

Toimitusjohtaja oli mukana SRV:n hallituksen 29.3.2021 päättämässä kertaluonteisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä 2021-2022. 

Kannustinjärjestelmässä oli yksi 2 vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2021-2022. Hallitus vahvisti 1.2.2023 kannustinjärjestelmään kuuluneille henkilöille järjestelmän ansaintajaksolta 2021-2022 maksettavat palkkiot. Palkkiot perustuivat konsernin operatiiviseen kassavirtaan sekä yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) 2 vuoden aikana. Palkkioiden määrää laskettaessa huomioitiin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti SRV:n 4.7.2022 toteuttamasta osakkeiden yhdistämisestä aiheutuneet muutokset yhtiön osakkeiden määrässä. Hallitus päätti kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti, että palkkiot maksetaan kokonaan rahana. 

Toimitusjohtajan enimmäispalkkio kannustinjärjestelmässä ennen 4.7.2022 tehtyä osakkeiden yhdistämisen huomiointia vastasi noin 450 000 yhtiön osakkeen arvoa (bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätyksinä suoritettava osuus) ja osakkeiden yhdistämisen huomioinnin jälkeen 11 250 yhtiön osakkeen arvoa (bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätyksinä suoritettava osuus). Rahaksi muutettuna toimitusjohtajalle maksettava palkkio ohjelmasta oli 20 362 euroa (bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätyksinä suoritettava osuus). Toimitusjohtajan ohjelmaan perustuva palkkio maksettiin huhtikuussa 2023.