Mies ja nainen palaverissa

Palkitseminen

Nuori mies puukerrostalojen keskellä

Palkitsemispolitiikka

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2020 hyväksyi sille esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Politiikassa kuvataan hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen keskeiset periaatteet, päätöksentekojärjestys sekä keskeiset ehdot. 

SRV Yhtiöt Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka
Kolmikko menossa palaveriin rappusissa

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemisraportti kuvaa SRV:n toimielinten eli hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista tilikaudella 2022.  

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemisen keskeiset periaatteet SRV:ssä

SRV:n palkitsemisen periaatteet perustuvat yhtiön taloudellisen menestyksen, kannattavuuden ja strategian toteuttamisen edistämiseen. Palkitsemisen tarkoituksena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä ohjata ja kannustaa strategisten, operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palkitsemisen tavoitteena on myös motivoida ja sitouttaa henkilöstöä yhä parempiin suorituksiin.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys 

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous vuosittain. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen palkitsemista koskevan ehdotuksen yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti.  

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten (ml. mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen) palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen koskien toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioita. Hallitus päättää palkitsemisesta yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa. Eturistiriitojen välttämiseksi valiokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen ei osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoprosessiin.  

Mikäli osana toimitusjohtajan tai konsernin johtoryhmän jäsenen palkitsemista annetaan osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, tulee hallituksella olla yhtiökokoukselta tarpeelliset valtuudet näiden antamiseen. Hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön palkitsemispolitiikan ja yhtiökokoukselta saamiensa valtuuksien puitteissa.