Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous voi päättää palkita hallituksen yhdellä tai usealla eri palkitsemistavalla, kuten rahalla ja osakkeilla. Hallituksen palkitseminen voi jakautua useampaan osatekijään, kuten kiinteään peruspalkkioon sekä kokouspalkkioihin. Hallituksen jäsenten palkitsemisen taso voi vaihdella työmäärästä johtuen siten, että palkitsemisen tasossa huomioidaan jäsenen mahdollinen asema puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana taikka rooli hallituksen valiokunnissa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön käytännön mukaisesti. 

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai sen konserniyhtiöön eivätkä he toimi niiden neuvonantotehtävissä. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja työsuhdeliitännäisiin palkanluontoisiin etuihin, palkitsemiseen tai muihin hallituksen jäsenyyteen liittymättömiin taloudellisiin tai muihin etuihin taikka eläke-etuihin. Hallituksen riippumattomuuden varmistamiseksi hallituksen jäsenet eivät kuulu SRV:n kannustinjärjestelmiin. 

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2023 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: 

Vuosipalkkiot 2023 

Hallituksen_palkitseminen


Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 % vuosipalkkion määrästä maksetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun ja vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä koskeva osavuosikatsaus on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Osakkeisiin ei liity sitouttamisjaksoa tai muita luovutusrajoituksia. 

Kokouspalkkiot/osallistuttu hallituksen ja hallituksen valiokunnan kokous 2023 

Hallituksen kokouspalkkiot

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.  

Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.