Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous voi päättää palkita hallituksen yhdellä tai usealla eri palkitsemistavalla, kuten rahalla ja osakkeilla. Hallituksen palkitseminen voi jakautua useampaan osatekijään, kuten kiinteään peruspalkkioon sekä kokouspalkkioihin. Hallituksen jäsenten palkitsemisen taso voi vaihdella työmäärästä johtuen siten, että palkitsemisen tasossa huomioidaan jäsenen mahdollinen asema puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana taikka rooli hallituksen valiokunnissa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön käytännön mukaisesti. 

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai sen konserniyhtiöön eivätkä he toimi niiden neuvonantotehtävissä. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja työsuhdeliitännäisiin palkanluontoisiin etuihin, palkitsemiseen tai muihin hallituksen jäsenyyteen liittymättömiin taloudellisiin tai muihin etuihin taikka eläke-etuihin. Hallituksen riippumattomuuden varmistamiseksi hallituksen jäsenet eivät kuulu SRV:n kannustinjärjestelmiin. 

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2024 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: 

Vuosipalkkiot 2024 

Hallituksen_palkitseminen


Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.1.2024–31.3.2024 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. 

Kokouspalkkiot/osallistuttu hallituksen ja hallituksen valiokunnan kokous 2024

Hallituksen kokouspalkkiot

Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.