Strategiset kehitysohjelmat

Strategiset kehitysohjelmat

Kannattavuuden ja projektien kustannustehokkuuden parantaminen

Yksi SRV:n strategian keskeisimmistä päämääristä on kannattavuuden parantaminen. Tavoitteeseen päästään valikoimalla entistäkin tarkemmin tulevat hankkeet, eli rajoittamalla osallistumista heikompikatteisiin urakkakilpailuihin sekä kasvattamalla omaperusteisten hankkeiden osuutta. SRV:llä onkin käynnissä useita suuria hankkeita, joissa yritys on mukana sekä omistajana että rakentajana. Näitä hankkeita ovat esimerkiksi Venäjän kauppakeskukset ja Kalasataman REDI.

SRV käynnisti strategiakauden alussa lukuisia sisäisiä hankkeita, joissa keskitytään muun muassa hankintojen tehostamiseen, suunnitelmien ohjaamiseen, rakennusvaiheen lyhentämiseen sekä lisä- ja muutostöiden hallinnan parantamiseen.

Kannattavuustavoite edellyttää, että katetaso paranee. SRV käynnisti strategiakauden alussa lukuisia sisäisiä hankkeita, joissa keskitytään muun muassa hankintojen tehostamiseen, suunnitelmien ohjaamiseen, rakennusvaiheen lyhentämiseen sekä lisä- ja muutostöiden hallinnan parantamiseen. Lisä- ja muutostöiden hallinnassa on saavutettu asetetut tavoitteet ja vuoden 2017 aikana käyttöön otetusta uudesta toimintamallista on tullut osa normaalia käytäntöä toimintajärjestelmän sekä johtamisen kautta.

Kannattavuuden parantamiseen on haettu ratkaisuja myös rakentamisen prosesseista. Selvityksiä on tehty muun muassa esivalmisteiden käytön lisäämisestä, pohjarakennusvaiheen tehostamisesta, projektien lohkomisesta ja töiden toteutuksesta kahdessa vuorossa, jota testattiin vuoden 2017 aikana useilla työmailla kuten REDIssä ja Niittyhuipussa.

Hyvin suunnitellulla vuorotyöllä on arvioitu voitavan lyhentää rakennusaikaa merkittävästi, ja tämä puolestaan vaikuttaa suoraan projektikatteeseen. Jatkossa kannattavuuden ja projektien kustannustehokkuuden parantamisessa keskitytään edistämään toimintajärjestelmän tehokäyttöä, resurssien ja osaamisen hallintaa, kehitetään entisestään hankintaa ja suunnittelunohjausta sekä vahvistetaan tuloksentekokulttuuria.

Ylivoimaisen asiakaskokemuksen tuottaminen

Asiakaskokemus on kaikkien niiden kokemusten summa, joka asiakkaalle muodostuu SRV:stä erilaisten kohtaamisten kautta. SRV:n tavoitteena on tarjota alan paras asiakaskokemus, joten jokaisen kohtaamisen pitää sujua niin hyvin, että asiakas on valmis suosittelemaan SRV:tä eteenpäin. Kohtaamiset korostuvat kaikessa toiminnassa, olipa kyse asunnon ostajista tai toimitilojen käyttäjistä, pitkäaikaisista asiakassuhteista esimerkiksi kiinteistösijoittajien kanssa tai asunnon ostajan ensimmäisestä kohtaamisesta oman uuden kodin kanssa.

SRV:n tavoitteena on tarjota alan paras asiakaskokemus, joten jokaisen kohtaamisen pitää sujua niin hyvin, että asiakas on valmis suosittelemaan SRV:tä eteenpäin.

Kuluttaja-asiakkaiden asiakaspalveluprosessia on viety eteenpäin lisäämällä muun muassa asukkaiden osallistamista hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloitusta, tarkentamalla asiakkaiden segmentointia sekä selvittämällä entistä tarkemmin esimerkiksi sitä, mitä asunnon ostajat kodeiltaan tulevaisuudessa haluavat. Töitä jatketaan edelleen tulevaisuuden asiakastarpeiden tunnistamisen systematisoinnin parissa ja yritysasiakkaiden suuntaan työt asiakaskokemuksen parantamiseksi jatkuvat määrätietoisesti.

Asiakaskokemusta mitataan SRV:llä säännöllisesti NPS (Net Promoter Score) mallin avulla. Esimerkiksi asunnonostajilta kerätään tietoa kaupanteon jälkeen, muuton yhteydessä sekä vuosikorjausten valmistumisen jälkeen. Kysyttäviä asioita ovat muun muassa tyytyväisyys asuntoon ja SRV:n toimintaan yleisesti, myyjän toiminta, muutostöiden onnistuminen ja perussisustusmateriaalien taso. SRV:n asuntojen koko vuoden 2017 NPS-luku heikkeni vuoden 2017 aikana ollen 28 (2016: 41). Asiakaskokemuksen mittaaminen otettiin vuoden 2017 aikana käyttöön myös toimitilahankkeissa.

Digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntäminen

Digitalisaatiota ja uusia teknologioita hyödynnetään SRV:ssä muun muassa hankkeiden kehittämisessä ja suunnittelussa, talotekniikassa, rakennustyömaiden hallinnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä yrityksen toteuttamissa tuotteissa ja palveluissa. Strategisen kehitysohjelman tavoitteena on systematisoida digitalisaation sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. SRV:llä digitalisaatio näkyy erityisesti projekteissa tietomallin käytössä suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Tietomalleja hyödynnetään hankkeiden johtamisessa, erilaisissa suunnitelmien tarkasteluissa ja yhteensovittamisessa, kustannuslaskennassa ja aikatauluhallinnassa, hankintatoimessa sekä logistiikan ja työn suunnittelussa.

SRV:llä digitalisaatio näkyy erityisesti projekteissa tietomallin käytössä suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Kolmiulotteinen mallinnus näkyy työmailla sekä havainnollisina tulosteina että mobiililaitteiden näytöillä. Lopullisessa 3D-mallissa yhdistyvät niin mittatarkat arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnitelmat, kuin tarvittavat erityissuunnitelmat. Rakentamisvaiheen jälkeen malli on myös rakennuttajan hyödynnettävissä kiinteistön hallinnassa. Digitaalisuus- ja teknologiaohjelman vauhdittaminen sekä uusien digitaalisten työkalujen ja kanavien hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä jatkuvat edelleen.

Digitalisaatiosta on muodostumassa aidosti osa päivittäistä tekemistä läpi koko organisaation. Vuoden 2018 aikana tullaan keskittymään erityisesti Smart Life -toimintojen ja palveluiden käytäntöön viemisessä. Ensimmäisen kerran näitä palveluita päästään testaamaan laajemmin REDIssä, jonka ensimmäiseen asuintorniin Majakkaan muutetaan keväällä 2019. Prosessien hallinnan digitalisointia ja tietomallin käytön lisäämistä jatketaan edelleen osana normaalia jatkuvaa kehittämistä.

Tulevaisuuden kasvun rakentaminen

Kaupungistuminen on yksi vahvimmista megatrendeistä, mutta myös yksi tämän päivän merkittävimmistä muutosvoimista Suomessa. Yksistään Helsingin yleiskaavan lähtökohtana on ollut väestöennuste, jonka mukaan Helsingissä on vuoteen 2050 mennessä noin 860 000 asukasta (kasvu 35 prosenttia) ja 560 000 työpaikkaa. Näiden ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun kasvukeskuksissa tarvitaan runsaasti uusia asuntoja. Kun samaan aikaan kasvukeskusten asunnot ovat kallistuneet ja pankkisääntelyn kiristyessä suomalaisten lainanotto on tiukentunut, on kasvukeskuksissa tarvetta erilaisiin tarpeisiin suunniteltuun, ennen kaikkea edullisempaan asumiseen.

Yhä useammalla kunnalla on käsissään vanheneva rakennuskanta, mutta rahaa ja resursseja niiden kunnossa pitämiseen tai uuden rakentamiseen on aiempaa vähemmän. Kasvukeskuksissa tarvitaan myös lisää päiväkoteja ja kouluja. Julkisessa palvelurakentamisessa painopisteen uskotaan muuttuvan entistä vahvemmin kohti yksityisen rahoituksen kautta tuotettua rakentamista ja elinkaarirakentamista. Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta pitkän sopimuskauden (tyypillisesti 15–25 vuotta) ajan. Tämä on SRV:lle uusi hankemuoto, mutta soveltuu hyvin SRV Mallin mukaiseen toimintaan ja sen roolia osana SRV:n liiketoimintaa tulevaisuudessa kehitetään edelleen.

Asumispalvelujen, julkisen rakentamisen mallin ja kauppakeskusmarkkinan ohella uusia liiketoimintamahdollisuuksia selvitetään muun muassa energiaomavaraisen rakentamisen osa-alueelta ja hoivarakentamisesta.

SRV on kehittänyt ja toteuttanut viime vuosina useita uudenlaisia kauppakeskushankkeita sekä Suomessa että Venäjällä, ja uusia mahdollisuuksia kauppakeskusten muuttumisesta elämyskeskuksiksi haetaan jatkuvasti. Asumispalvelujen, julkisen rakentamisen mallin ja kauppakeskusmarkkinan ohella uusia liiketoimintamahdollisuuksia selvitetään muun muassa energiaomavaraisen rakentamisen osa-alueelta ja hoivarakentamisesta.

Vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä

SRV:llä on tehty vuoden 2016 jälkeen tuloksekkaasti töitä vastuullisuusohjelman ja toimintamallien kehittämiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä. SRV haluaa olla myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen. Viime vuosina tehtyjen toimenpiteiden ansiosta vastuullisuudesta on muodostunut osa SRV:n jokapäiväistä tekemistä ja liiketoimintaa tukeva asia, minkä vuoksi vastuullisuutta ei enää käsitellä erillisenä kehitysohjelmana vaan osana normaalia toimintaa.

SRV haluaa olla myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen.

Johtamisperiaatteiden ja prosessien noudattaminen

Johtaminen ja prosessien noudattaminen ovat olleet alusta alkaen kiinteä osa SRV:n toimintaa, oli sitten kyse omasta henkilöstöstä tai töiden tekemisestä yhdessä alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa. Johtamisperiaatteet ja prosessien noudattaminen nostettiin nykyisen strategiakauden alussa vuonna 2016 yhdeksi strategisista kehitysohjelmista vastauksena liiketoiminnan tarpeisiin. Yhä suuremmat hankkeet ja lisääntynyt oma henkilöstö sekä kumppanien määrä vaativat entistäkin määrätietoisempaa johtamista. Näiden asioiden osalta tehtiin paljon töitä myös vuonna 2017 järjestämällä muun muassa ylemmälle johdolle ja projektipäälliköille suunnattua johtamisen koulutusta sekä laajentamalla entisestään SRV:n omiin koulutustarpeisiin kehitetyn SRV Step Academyn toimintaa. Kaikkiaan Step Academyn kursseille osallistui vuoden 2017 aikana yli 270 henkilöä.

Yhä suuremmat hankkeet ja lisääntynyt oma henkilöstö sekä kumppanien määrä vaativat entistäkin määrätietoisempaa johtamista.

Johtamisperiaatteiden ja prosessien noudattamisessa päästiin vuoden 2017 aikana pitkälti koko strategiakaudelle asetettuihin tavoitteisiin, minkä vuoksi kehitysohjelma itsessään päätetään, mutta johtamisen ja esimiestyön kautta huolehditaan, että johtamisperiaatteiden ja prosessien noudattaminen näkyy entistä vahvemmin jokapäiväisessä työssä. Lisäksi tuloksentekokulttuurin vahvistamisen kehittäminen siirretään osaksi kannattavuuden parantamisen kehitysohjelmaa.

SRV on mitannut vuodesta 2015 alkaen henkilöstön kokonaisvaltaista työtyytyväisyyttä PeoplePower -indeksin* avulla. Reilu 1 000 SRV:läistä ovat keskimääräisesti erittäin tyytyväisiä työpaikkaansa ja SRV kuuluu jo kolmatta vuotta peräkkäin Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon. Tavoitteena on tulevaisuudessa nousta kilpailun kärkijoukkoon. Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti nousi ilahduttavasti 82,1 prosenttiin, ja tulokset olivat kauttaaltaan selvästi toimihenkilönormin yläpuolella.

* PeoplePower®-indeksi on Corporate Spirit Oy:n käyttämä mittari, jolla mitataan muun muassa henkilöstön sitoutumista, johtamista ja suorituskykyä.

Lisä- ja muutostyöt

Kun tunnistamme lisä- ja muutostyön tarpeen, teemme tilaajalle kustannusarvion työn tekemisestä.

Lue tarina

Uusi asumiskonsepti

Tavoitteena koti, jossa omistusasuminen on vuokraamista edullisempaa.

Lue tarina