Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys 23.2.2018

Tämä selvitys palkitsemisesta sisältää kuvaukset SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä sekä palkitsemisen keskeisistä periaatteista. Osana selvitystä on laadittu palkitsemisraportti, jossa selostetaan tilikauden 2017 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

Yhtiön ajantasainen palkka- ja palkkioselvitys on saatavilla tällä internetsivulla. Selvitystä päivitetään, kun palkitsemista koskevat tiedot muuttuvat merkittävästi.

A. Päätöksentekojärjestys

1. Hallitus

Hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista päättävät SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista.

2. Toimitusjohtaja ja muu johto

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten toimi- ja työsuhteiden ehdoista ja muusta kompensaatiosta. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee hallitukselle toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden konsernin johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkkausta ja muita etuuksia koskevat asiat.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajalle sekä muille johtoryhmän jäsenille tulospalkkiojärjestelmän perusteella maksettavien tulospalkkioiden määrän. Tulospalkkiot voidaan hyväksyä maksettaviksi sen jälkeen, kun on arvioitu, miten ansaintajaksolle asetetut kriteerit ovat täyttyneet.

Hallitus päättää konsernissa käytössä olevista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Hallitus asettaa pitkän aikavälin tuloskriteerit päättäessään pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehdoista. Lisäksi hallitus päättää vuosittain lyhyen aikavälin palkitsemiseen liittyvät tulospalkkiojärjestelmät sekä niiden mukaiset tuloskriteerit. Hallituksen asettamat tuloskriteerit perustuvat konsernin pitkän aikavälin strategiaan, vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan sekä budjettiin. Vuosittain asetettavat palkitsemisen tuloskriteerit selkeyttävät asetettujen pitkän aikavälin tavoitteiden vaiheittaista saavuttamista. Lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteena on vahvistaa johdon ja henkilöstön sitoutumista konsernin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin palkitsemisen tavoitteena on lisäksi varmistaa pystyvän ja motivoituneen henkilöstön kiinnostus konserniin ja sen tavoitteisiin ja siten varmistaa mm. johdon säilyminen konsernin palveluksessa.

Hallitus päättää mahdollisten osakepalkkioiden antamisesta yhtiökokouksen kulloinkin hallitukselle antaman, osakeantia koskevan valtuutuksen puitteissa. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella annetaan, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, yhteensä enintään 6 049 957 osaketta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on valtuutuksen perusteella vuonna 2017 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi osakeantipäätöksellä 2.2.2017 (206 476 osaketta). Osakeannit on toteutettu antamalla yhtiön hallussa olleita omia osakkeita.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

1. Hallitus

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 23.3.2017, että

  • hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa,
  • varapuheenjohtajan palkkio 4 000 euroa kuukaudessa ja
  • hallituksen jäsenen palkkio 3 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 700 euron [1] palkkio hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, eivätkä he näin ollen saa työ- tai toimisuhteeseen liittyviä taloudellisia etuuksia yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille makseta palkkioina yhtiön osakkeita.

[1] Kokouspalkkio oli 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokoukselta yhtiökokoukseen 23.3.2017 saakka.

2. Toimitusjohtaja

2.1 Toimisopimus ja lyhytaikainen palkitseminen

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja on rakennusinsinööri Juha Pekka Ojala. SRV Yhtiöt Oyj:n ja Juha Pekka Ojalan välillä on solmittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka mukaan toimitusjohtajan palkka jakaantuu kiinteään kuukausipalkkaan sekä tavanomaisiin luontoisetuihin (auto-, ravinto- ja matkapuhelinetu), sekä tulospalkkio-osuuteen. Toimitusjohtajan rahapalkka on 30 240,00 euroa ja kokonaispalkka on 31 879,35 euroa kuukaudessa.

Vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä vastaa toimitusjohtajan kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa. Lähtökohtana on, että SRV Yhtiöt –konsernin rahoituskulujen jälkeen laskettavan voiton ollessa hallituksen tilikaudelle hyväksymää budjettia vastaava ja toimitusjohtajan muutoin täyttäessä tehtävänsä tavalla, joka vastaa hänelle asetettuja tavoitteita, tulospalkkion määrä vastaa neljän kuukauden kokonaispalkkaa. Hallituksella on kuitenkin oikeus päättää tulospalkkion määrästä, maksamisesta tai maksamatta jättämisestä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. SRV Yhtiöt Oyj suorittaa vuosittain eläkevakuutusmaksun, jonka määrä on 20 prosenttia toimitusjohtajan vuosipalkasta lukuun ottamatta tulospalkkiota. Eläkevakuutus on maksuperusteinen eikä yhtiö vastaa myöhemmin maksettavan eläkkeen määrästä. Toimitusjohtajalla on oikeus vapaakirjaan toimisuhteen päättyessä.

Kumpikin sopijapuoli on oikeutettu irtisanomaan toimitusjohtajan toimisopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin. Mikäli SRV Yhtiöt Oyj irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtajalle suoritetaan lisäksi 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus.

2.2 Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen

Syyskuussa 2015 toteutetun osakeannin perusteella SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on tarkistanut voimassa olevien osakepalkkiojärjestelmien perusteella annettujen osakepalkkio-oikeuksien määriä ja viitehintoja siten, että järjestelmien piirissä olevien järjestelmän perusteella saaman edun arvo pysyy muuttumattomana. Jäljempänä tässä kohdassa on ilmoitettu palkka- ja palkkioselvityksen päivämäärällä voimassa olevat lukumäärät ja arvot.

a) Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmä 2015-2020

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt toimitusjohtajan osakeperusteisesta kannustinohjelmasta vuosille 2015–2020. Järjestelmän perusteella Juha Pekka Ojalalla on 720 000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttavat hänet hankkimaan hankintaoikeuksia vastaavan määrän SRV Yhtiö Oyj:n osakkeita hintaan 2,61 euroa osakkeelta tai saamaan hankintaoikeuden käytöstä syntyvää, SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen kurssikehitykseen perustuvaa hyötyä vastaavan määrän rahaa tai osakkeita tai näiden yhdistelmän.

Yhtiön hallitus tekee toteutustapaa koskevan päätöksen kulloinkin erikseen. Järjestelmän ehtojen mukaan näin saadusta, verojen jälkeisestä arvosta on puolet sidottava SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeisiin. Näitä osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta osakkeiden saamisesta lukien.

Hankintaoikeuksia voidaan käyttää viidessä kahden vuoden mittaisessa käyttöjaksossa. Kunkin käyttöjakson aikana on oikeus käyttää 144 000 hankintaoikeutta. Järjestelmän käyttöjaksot A ja B on käytetty ja jäljellä olevat käyttöjaksot ovat: C: 1.1.2017-31.12.2018, D: 1.1.2018-31.12.2019 ja E: 1.1.2019-31.12.2020.

Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana vuosina 2014–2022 osakkeina annettavasta osuudesta kirjattava IFRS-kustannuksen määrä on enintään noin 0,5 miljoonaa euroa. Mikäli kurssikehitykseen perustuva hyöty toteutetaan rahana tai osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, kannustinjärjestelmän osakkeina annettavan osuuden IFRS-kustannuksen määrä laskee vastaavasti ja kustannukseen lisätään rahana maksettava määrä. Järjestelmän perusteella ei ole maksettu palkkioita vuonna 2017.

b) Vuosia 2014-2016 koskeva järjestelmä

Toimitusjohtaja oli lisäksi SRV Yhtiöt –konsernin vuosia 2014–2016 koskevan osakeperusteisten kannustinohjelman piirissä.

Vuosia 2014–2016 koskevan osakeperusteisen kannustinohjelman perusteella Juha Pekka Ojalalla oli oikeus saada enintään 62 400 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta hänelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden täyttymisen perusteella. Järjestelmän ansaintajakso on päättynyt, ja palkkiot on raportoitu maksuperusteisestivuoden 2017 palkitsemisraportissa.

Vuosia 2014–2016 koskevaa kannustinohjelmaa on tarkemmin selostettu jäljempänä kohdassa 3.2 a).

3. Muu johto

3.1 Lyhytaikainen palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä tulospalkkio-osuudesta.

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin vuositulospalkkiojärjestelmien piiriin. Tulospalkkion enimmäismäärä on konsernin johtoryhmän jäsenillä viiden tai kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava suoritus. Hallitus hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän periaatteet, suoritus- ja tuloskriteerit sekä tulospalkkioiden enimmäismäärät vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2018 konsernin johtoryhmän tulospalkkion määrään vaikuttavat henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen seuraavasti: henkilökohtainen osuus max 0,5 kk, konsernin operatiivinen liikevoitto max. 3 kk ja ao. liiketoiminta-alueen osuus max. 3 kk.

Eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan irtisanomisajan palkan lisäksi maksimissaan kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen, jos yhtiö tai sen tytäryhtiö irtisanoo ao. henkilön ilman, että henkilö on syyllistynyt mm. yhtiön liiketoimintaan liittyvään karkeaan väärinkäytökseen.

SRV Yhtiöt -konsernin varatoimitusjohtajat ovat eläkejärjestelmän piirissä, jonka perusteella heillä on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Lisäeläke on maksuperusteinen eikä vakuutuksenottaja vastaa myöhemmin maksettavan eläkkeen määrästä. Vuosittainen vakuutusmaksu on 20 prosenttia vakuutettujen ilman mahdollisia tulospalkkioita lasketusta vuosipalkasta. Vakuutetuilla on oikeus vapaakirjaan, mikäli heidän työsuhteensa päättyy muusta syystä kuin eläketapahtuman takia.

Muita sopimuksia, joiden perusteella yhtiön johtoryhmän jäsenet olisivat oikeutettuja lisäetuihin työ- tai toimisopimuksen päättyessä, ei ole.

3.2 Pitkän aikavälin palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäseniä kuuluu pitkän aikavälin kannustinjärjestelminä toimivien osakepalkkiojärjestelmien piiriin. Syyskuussa 2015 toteutetun osakeannin perusteella SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on tarkistanut tuolloin voimassa olleiden osakepalkkiojärjestelmien perusteella annettujen osakepalkkio-oikeuksien määriä ja viitehintoja siten, että järjestelmien piirissä olevien järjestelmän perusteella saaman edun arvo pysyi muuttumattomana. Jäljempänä tässä kohdassa on ilmoitettu palkka- ja palkkioselvityksen päivämäärällä voimassa olevat lukumäärät ja arvot.

a) Vuosia 2014 – 2016 koskeva järjestelmä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti vuonna 2014 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuului 26 SRV:n avainhenkilöä. Järjestelmän avainmittareina olivat konsernin liikevoitto ja oman pääoman tuotto. Lisäksi ansaintaan vaikutti muita liiketoimintokohtaisia mittareita, jotka oli määritelty vuosille 2014–2016. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön.

Mittareiden täyttymisen mukaan palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa oli mahdollisuus luovuttaa avainhenkilöille enintään 588 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja luovutettujen osakkeiden arvoa vastaava määrä rahana palkkiosta maksettavia veroja varten.

Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvien on omistettava kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista vähintään puolet 31.12.2017 saakka ja vähintään puolet 31.12.2018 saakka. Avainhenkilön työsuhteen päättyessä ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä hänen on luovutettava osakkeet vastikkeetta takaisin yhtiölle.

Järjestelmän ansaintajakso on päättynyt. SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 2.2.2017 järjestelmän toteumien perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jonka perusteella yhtiö luovutti 206 476 omaa osakettaan. Palkkiot on raportoitu maksuperusteisesti vuoden 2017 palkitsemisraportissa.

b) Vuosia 2017-2019 koskeva järjestelmä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 2.2.2017 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuuluu 40 SRV:n avainhenkilöä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön. Järjestelmän ansaintajakson, vuodet 2017-2019, avainmittareina ovat konsernin liikevoittoprosentin sekä oman ja sidotun pääoman tuottoprosentin paraneminen. Lisäksi ansaintaan vaikuttaa muita liiketoimintokohtaisia mittareita, jotka on määritelty vuosille 2017-2019. Järjestelmän tavoitteet painottuvat erityisesti vuoteen 2019.

Mittareiden täyttyessä palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa voidaan luovuttaa vastikkeetta avainhenkilöille enintään 1 000 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja luovutettujen osakkeiden arvoa vastaava määrä rahana palkkiosta maksettavia veroja varten. Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana vuosina 2017-2019 osakkeina annettavasta osuudesta kirjattava IFRS-kustannuksen maksimimäärä on noin 5,5 miljoonaa euroa lisättynä rahana maksettavalla määrällä.

Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvien on omistettava kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista vähintään puolet 31.12.2020 saakka ja vähintään puolet 31.12.2021 saakka. Avainhenkilön työsuhteen päättyessä ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä hänen on luovutettava osakkeet vastikkeetta takaisin yhtiölle.

c) Palkitsemisraportti

Tämä palkitsemisraportti on julkaistu yhtiön palkka- ja palkkioselvityksen yhteydessä. Palkitsemisraportissa selostetaan maksuperusteisesti hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle edellisen tilikauden eli tilikauden 2017 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

1. Hallitus

Yhtiökokouksen 23.3.2017 tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 2017 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkiota 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle palkkiota 4 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa [2]. Lisäksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 700 euron [3] palkkio hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot hallituksen jäseninä tilikaudella 2017 toimineille henkilöille maksetuista palkkioista:

2017 Kuukausipalkkiot Kokouspalkkiot Yhteensä
Ilpo Kokkila (pj) 60 000 12 500 72 500
Olli Pekka Kallasvuo (varapj) 48 000 10 800 58 800
Minna Alitalo 36 000 12 700 48 700
Juhani Elomaa [4] 27 913 7 700 35 613
Arto Hiltunen [5] 9 000 5 000 14 000
Juhani Hintikka [6] 27 913 7 000 34 913
Timo Kokkila 36 000 12 700 48 700
Risto Kyhälä [7] 9 000 5 000 14 000

[2] Kuukausipalkkioiden määrä oli sama myös alkuvuonna 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.3.2017 saakka.
[3] Kokouspalkkio oli 500 euroa kokoukselta yhtiökokoukseen 23.3.2017 saakka.
[4] Hallituksen jäsen 23.3.2017 alkaen.
[5] Hallituksen jäsen 23.3.2017 saakka.
[6] Hallituksen jäsen 23.3.2017 alkaen.
[7] Hallituksen jäsen 23.3.2017 saakka.

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, eivätkä he näin ollen saa työ- tai toimisuhteeseen liittyviä taloudellisia etuuksia yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille makseta palkkioina yhtiön osakkeita.

2. Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle maksettiin vuonna 2017 palkkaa luontoisetuineen yhteensä 396 803,59 euroa, josta luontoisetujen osuus oli 14 452,24 euroa. Toimitusjohtajalle maksettiin lisäksi vuonna 2017 tulospalkkioita edelliseltä vuodelta 189 977,00 euroa. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät ole maksaneet toimitusjohtajalle muita palkkioita.

Vuonna 2017 toimitusjohtajalle suoritettiin vuosia 2014-2016 koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella palkkioina 16 579 osaketta, joiden arvo luovutushetkellä oli yhteensä 83 226,58 euroa. Lisäksi suoritettiin osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen ja muiden vastaavien suoritusten maksamiseksi, vuonna 2017 yhteensä 83 226,58 euroa. Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot olivat vuonna 2017 siten yhteensä 753 233,75 euroa.

Yhtiö on vuodelta 2017 maksanut vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin perustuvia maksuja toimitusjohtajan puolesta 76 510,44 euroa.

3. Muu johto

Muille SRV Yhtiöt -konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2017 palkkaa luontoisetuineen yhteensä 1 315 114,50 euroa, josta luontoisetujen osuus oli 99 139,75 euroa. Johtoryhmän jäsenille maksettiin lisäksi vuonna 2017 tulospalkkioita edelliseltä vuodelta yhtensä 359 406,00 euroa.

Vuonna 2017 konsernin johtoryhmän jäsenille annettiin vuosia 2014-2016 koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella palkkioina yhteensä 86 013 osaketta, joiden arvo luovutushetkellä oli yhteensä 431 785,26 euroa. Lisäksi suoritettiin konsernin johtoryhmän jäsenille kullekin osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa (yhteensä 431 785,26 euroa) verojen ja muiden vastaavien suoritusten maksamiseksi.

Yhtiö maksoi muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan eläkejärjestelmiin vuonna 2017 yhteensä 37 130,40 euroa.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäseninä tilikaudella 2017 toimineille henkilöille maksetuista palkkioista:

2017 Kiinteät kuukausipalkat [8]  Tulospalkkiot [9] Osakeperusteiset palkkiot [10] Yhteensä
Toimitusjohtaja 396 803,59 189 977,00 166 453,16 753 233,75
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet yhteensä 1 315 114,50 345 406,00 863 570,52 2 178 685,02

[8] Kiinteä kuukausipalkka sisältää luontoisedut.
[9] Lyhytaikainen palkitseminen, jotka määräytyvät maksuvuotta edeltävän vuoden suorituksen perusteella. Tulospalkkiot on kirjattu taulukkoon maksuperusteisesti maksuvuonna.
[10] Osakeperusteiset palkkiot sisältävät osakepalkkioiden rahallisen arvon osakkeiden luovutushetkellä mukaan lukien palkkioon liittyvän rahaosuuden verojen maksua varten. Osakepalkkiot on kirjattu taulukkoon maksuperusteisesti maksuvuonna.