Palkitseminen

Palkitseminen SRV:ssä

SRV Yhtiöt Oyj:n (SRV tai yhtiö) palkitsemisen periaatteet perustuvat yhtiön taloudellisen menestyksen, kannattavuuden ja strategian toteuttamisen edistämiseen. Palkitsemisen tarkoituksena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä ohjata ja kannustaa strategisten, operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palkitsemisen tavoitteena on motivoida ja sitouttaa henkilöstöä yhä parempiin suorituksiin.

Yhtiön toimielinten eli hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka SRV:n yhtiökokous päätti 26.3.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa.

Yhtiön palkitsemispolitiikka ja edellisten vuosien palkitsemisraportit (vuodesta 2020 lähtien) ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen. Alla kuvataan kulloinkin yhtiössä käytössä olevat yhtiön toimielimiä ja johtoryhmää koskevat palkitsemisjärjestelmät. Kuvausta päivitetään, kun palkitsemista koskevat tiedot muuttuvat merkittävästi.

  1. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista päättävät SRV:n osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. SRV:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen palkitsemisesta.

SRV:n varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2022, että

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 72 000 euroa,
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa,
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 700 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 % vuosipalkkion määrästä maksetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun ja vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskeva osavuosikatsaus on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Osakkeisiin ei liity sitouttamisjaksoa tai muita luovutusrajoituksia.

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, eivätkä he näin ollen saa työ- tai toimisuhteeseen liittyviä taloudellisia etuuksia yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien piirissä.

  1. Toimitusjohtajan palkitseminen

Kiinteän palkitsemisen määrä ja toimisuhteen pääasialliset ehdot

SRV:n toimitusjohtaja on DI Saku Sipola (toimitusjohtaja 1.9.2019 alkaen). Toimitusjohtajan peruspalkka maksetaan kuukausittain. Peruspalkkaan sisältyvät luontoisetuudet (auto-, ravinto- ja matkapuhelinetu). Toimitusjohtajan peruspalkka vuonna 2022 on 454 250 euroa.

Yhtiö vastaa toimitusjohtajan eläketurvan vakuuttamisesta kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtaja tai yhtiö voi päättää toimitusjohtajan toimisopimuksen irtisanomisilmoituksella. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli SRV irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen

Toimitusjohtajan vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä vastaa toimitusjohtajan kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa. Hallitus asettaa vuosittain tilikauden alussa toimitusjohtajalle vuositavoitteet.

Lähtökohtana on, että SRV Yhtiöt –konsernin rahoituskulujen jälkeen laskettavan voiton ollessa hallituksen tilikaudelle hyväksymää budjettia vastaava ja toimitusjohtajan muutoin täyttäessä tehtävänsä tavalla, joka vastaa hänelle asetettuja tavoitteita, tulospalkkion määrä vastaa neljän kuukauden kokonaispalkkaa.  Hallituksella on kuitenkin oikeus päättää tulospalkkion määrästä, maksamisesta tai maksamatta jättämisestä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen

Kannustinohjelma 2019-2026

SRV:n hallitus päätti kesäkuussa 2019 toimitusjohtajan osakeperusteisesta kannustinohjelmasta vuosille 2019-2026. Hallitus päätti joulukuussa 2020 muutoksista toimitusjohtajan kannustinjärjestelmään vuonna 2020 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.

Järjestelmän perusteella toimitusjohtajalle on annettu 1 000 000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttavat hänet hankkimaan hankintaoikeuksia vastaavan määrän SRV:n osakkeita hintaan 0,55 euroa osakkeelta. Järjestelmän puitteissa voidaan antaa uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiön hallitus tekee toteutustapaa koskevan päätöksen kulloinkin erikseen.

Hankintaoikeuksia voidaan käyttää kolmessa käyttöjaksossa, joista ensimmäinen alkaa 1.3.2022 ja päättyy 28.2.2023, toinen alkaa 1.3.2023 ja päättyy 31.8.2024 ja kolmas alkaa 1.9.2024 ja päättyy 31.8.2026. Ensimmäisen ja toisen käyttöjakson aikana on oikeus käyttää kummassakin käyttöjaksossa 300 000 hankintaoikeutta ja kolmannen jakson aikana 400 000 hankintaoikeutta. Järjestelmän ehtojen mukaan hankittuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta osakkeiden hankkimisesta lukien.

Kannustinjärjestelmä 2021-2025

Toimitusjohtaja on lisäksi mukana SRV:n hallituksen 29.3.2021 päättämässä osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä 2021-2025 sekä kertaluonteisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä 2021-2022.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2021-2025 ensimmäiset kaksi ansaintajaksoa 2021-2023 ja 2022-2024 ovat alkaneet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021-2023 ja 2022-2024 perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) suhteessa erikseen valittuun verrokkiryhmään, yhtiön velkaantuneisuuden tasoon ja osakkeen hinnan nousuun.  Toimitusjohtajan enimmäispalkkio kultakin ansaintajaksolta vastaa noin 450 000 yhtiön osakkeen arvoa (bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätyksinä suoritettava osuus). Mahdolliset palkkiot maksetaan vuosina 2024 ja 2025. Toimitusjohtajan mahdolliseen osakepalkkioon liittyy luovutusrajoitus, jonka mukaan hänen on omistettava palkkiona saadut osakkeet kahden vuoden ajan palkkion vastaanottamisesta.

Kertaluonteisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on yksi kahden vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2021-2022. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021-2022 perustuu konsernin operatiiviseen kassavirtaan sekä yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) kahden vuoden aikana. Toimitusjohtajan enimmäispalkkio vastaa noin 450 000 yhtiön osakkeen arvoa (bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätyksinä suoritettava osuus). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2023. Toimitusjohtajan mahdolliseen osakepalkkioon liittyy luovutusrajoitus, jonka mukaan hänen on omistettava palkkiona saadut osakkeet kahden vuoden ajan palkkion vastaanottamisesta.

  1. Muun johtoryhmän palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekomenettely

SRV:n hallitus päättää konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta sekä työsuhteiden muista ehdoista. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee hallitukselle konsernin johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkkausta ja muita etuuksia koskevat asiat.

SRV:ssä lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteena on vahvistaa johdon ja henkilöstön sitoutumista konsernin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin palkitsemisen tavoitteena on lisäksi varmistaa pystyvän ja motivoituneen henkilöstön kiinnostus konserniin ja sen tavoitteisiin ja siten varmistaa mm. johdon säilyminen konsernin palveluksessa.

Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenille tulospalkkiojärjestelmän perusteella maksettavien tulospalkkioiden määrän. Tulospalkkiot voidaan hyväksyä maksettaviksi sen jälkeen, kun on arvioitu, miten ansaintajaksolle asetetut kriteerit ovat täyttyneet.

Hallitus päättää konsernissa käytössä olevista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Hallitus asettaa pitkän aikavälin palkitsemisen kriteerit päättäessään pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehdoista. Konsernin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat tyypillisesti osakepohjaisia. Hallitus päättää mahdollisten osakepalkkioiden antamisesta yhtiökokouksen kulloinkin hallitukselle antaman, osakeantia koskevan valtuutuksen puitteissa.

Johtoryhmän palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan sijaisen tehtävää hoitaa toissijaisena työtehtävänään hallituksen nimittämä, yhtiön johtavassa asemassa oleva toimihenkilö. Koska tehtävä on toissijainen, ei yhtiö maksa sen hoitamisesta erillistä palkkiota. Toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteet vastaavat muun johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteita. Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen on alla kuvattu osana muun johtoryhmän palkitsemista.

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkitsemisesta (kuukausipalkasta sisältäen tavanomaiset luontoisedut) sekä muuttuvasta palkitsemisesta (lyhyen ja pitkän aikavälin palkitseminen).

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan irtisanomisajan palkan lisäksi kolmesta kuuteen kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen, jos yhtiö tai sen tytäryhtiö irtisanoo ao. henkilön ilman, että henkilö on syyllistynyt mm. yhtiön liiketoimintaan liittyvään karkeaan väärinkäytökseen.

Muita sopimuksia, joiden perusteella yhtiön johtoryhmän jäsenet olisivat oikeutettuja lisäetuihin työsopimuksen päättyessä, ei ole.

Muuttuva palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin vuositulospalkkiojärjestelmien piiriin. Tulospalkkion enimmäismäärä on konsernin johtoryhmän jäsenillä viiden tai kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava suoritus. Hallitus hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän periaatteet, suoritus- ja tuloskriteerit sekä tulospalkkioiden enimmäismäärät vuodeksi kerrallaan.

Konsernin johtoryhmän jäseniä kuuluu SRV:n hallituksen 29.3.2021 päättämään osakepohjaiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään 2021-2025 sekä kertaluonteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään 2021-2022. Järjestelmien ansaintajaksot ja palkkioiden määräytymisperusteet on kuvattu edellä toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitsemista koskevan osion alla. Johtoryhmän jäsenten enimmäispalkkiot kultakin ansaintajaksolta vaihtelevat vastaten noin 180 000 – 270 000 yhtiön osakkeen arvoa kummassakin järjestelmässä. Johtoryhmän jäsenten mahdolliseen osakepalkkioon ei liity sitouttamisjaksoa.

Edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot

SRV:n konsernin johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) maksettiin vuonna 2021 palkkaa luontoisetuineen yhteensä 2 473 865,98 euroa, josta luontoisetujen osuus oli 111 661,24 euroa. Johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) maksettiin vuonna 2021 tulospalkkioita edelliseltä vuodelta yhteensä 209 925,00 euroa.

Palkitsemisraportti 2021

Palkitsemisraportti 2020

Palkitsemispolitiikka