Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys

Tämä selvitys palkitsemisesta sisältää kuvaukset SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä sekä palkitsemisen keskeisistä periaatteista. Osana selvitystä on laadittu palkitsemisraportti, jossa selostetaan tilikauden 2019 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Tämä palkka- ja palkkioselvitys sekä sen osana oleva palkitsemisraportti on annettu vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtiön ajantasainen palkka- ja palkkioselvitys on saatavilla tällä internetsivulla. Selvitystä päivitetään, kun palkitsemista koskevat tiedot muuttuvat merkittävästi.

A. Päätöksentekojärjestys

  1. Hallitus

Hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista päättävät SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista.

  1. Toimitusjohtaja ja muu johto

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten toimi- ja työsuhteiden ehdoista ja muusta kompensaatiosta. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee hallitukselle toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden konsernin johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkkausta ja muita etuuksia koskevat asiat.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajalle sekä muille johtoryhmän jäsenille tulospalkkiojärjestelmän perusteella maksettavien tulospalkkioiden määrän. Tulospalkkiot voidaan hyväksyä maksettaviksi sen jälkeen, kun on arvioitu, miten ansaintajaksolle asetetut kriteerit ovat täyttyneet.

Hallitus päättää konsernissa käytössä olevista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Hallitus asettaa pitkän aikavälin tuloskriteerit päättäessään pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehdoista. Lisäksi hallitus päättää vuosittain lyhyen aikavälin palkitsemiseen liittyvät tulospalkkiojärjestelmät sekä niiden mukaiset tuloskriteerit. Hallituksen asettamat tuloskriteerit perustuvat konsernin pitkän aikavälin strategiaan, vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan sekä budjettiin. Vuosittain asetettavat palkitsemisen tuloskriteerit selkeyttävät asetettujen pitkän aikavälin tavoitteiden vaiheittaista saavuttamista. Lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteena on vahvistaa johdon ja henkilöstön sitoutumista konsernin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin palkitsemisen tavoitteena on lisäksi varmistaa pystyvän ja motivoituneen henkilöstön kiinnostus konserniin ja sen tavoitteisiin ja siten varmistaa mm. johdon säilyminen konsernin palveluksessa.

Hallitus päättää mahdollisten osakepalkkioiden antamisesta yhtiökokouksen kulloinkin hallitukselle antaman, osakeantia koskevan valtuutuksen puitteissa. Varsinainen yhtiökokous 19.3.2019 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella annetaan, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, yhteensä enintään 12 000 000 osaketta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus ei ole vuonna 2019 päättänyt osakepalkkioiden antamisesta.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

  1. Hallitus

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 19.3.2019, että
–       hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa,
–       varapuheenjohtajan palkkio 4 000 euroa kuukaudessa ja
–       hallituksen jäsenen palkkio 3 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 700 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, eivätkä he näin ollen saa työ- tai toimisuhteeseen liittyviä taloudellisia etuuksia yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille makseta palkkioina yhtiön osakkeita.

  1. Toimitusjohtaja

2.1 Toimisopimus ja lyhytaikainen palkitseminen

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja on DI Saku Sipola (toimitusjohtaja 1.9.2019 alkaen). SRV Yhtiöt Oyj:n ja Saku Sipolan välillä on solmittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka mukaan toimitusjohtajan kokonaispalkka (sisältäen auto-, ravinto- ja matkapuhelinedun) on 36 250 euroa kuukaudessa.

Vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä vastaa toimitusjohtajan kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa. Lähtökohtana on, että SRV Yhtiöt –konsernin rahoituskulujen jälkeen laskettavan voiton ollessa hallituksen tilikaudelle hyväksymää budjettia vastaava ja toimitusjohtajan muutoin täyttäessä tehtävänsä tavalla, joka vastaa hänelle asetettuja tavoitteita, tulospalkkion määrä vastaa neljän kuukauden kokonaispalkkaa.  Hallituksella on kuitenkin oikeus päättää tulospalkkion määrästä, maksamisesta tai maksamatta jättämisestä parhaaksi katsomallaan tavalla. Vuodelta 2019 toimitusjohtajalle maksetaan neljän kuukauden kokonaispalkkaa vastaava tulospalkkio ko. vuoden työssäolokuukausia vastaavilta osin ja vuodelta 2020 maksetaan vähintään neljän kuukauden kokonaispalkkaa vastaava tulospalkkio.

Yhtiö vastaa toimitusjohtajan eläketurvan vakuuttamisesta kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Kumpikin sopijapuoli voi päättää toimitusjohtajan toimisopimuksen irtisanomisilmoituksella. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli SRV Yhtiöt Oyj irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta.

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana 31.8.2019 saakka toimi rakennusinsinööri Juha Pekka Ojala. Ojalan palkka jakaantui kiinteään kuukausipalkkaan sekä tavanomaisiin luontoisetuihin (auto-, ravinto- ja matkapuhelinetu), sekä tulospalkkio-osuuteen. Ojalan rahapalkka oli 30 878,00 euroa ja kokonaispalkka oli 32 538,65 euroa kuukaudessa.

Ojalan lisäeläkevakuutuksen mukaan SRV Yhtiöt Oyj suoritti vuosittain eläkevakuutusmaksun, jonka määrä on 20 % toimitusjohtajan vuosipalkasta lukuun ottamatta tulospalkkiota. Eläkevakuutus on maksuperusteinen eikä yhtiö vastaa myöhemmin maksettavan eläkkeen määrästä. Ojalalla on oikeus vapaakirjaan toimisuhteen päättyessä. Ojalan toimisopimuksen mukaan irtisanomisaika oli kuusi (6) kuukautta ja jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, Ojalalle suoritetaan lisäksi 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus.

2.2 Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt toimitusjohtajan osakeperusteisesta kannustinohjelmasta vuosille 2019-2026.

Järjestelmän perusteella Saku Sipolalle on annettu 600 000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttavat hänet hankkimaan hankintaoikeuksia vastaavan määrän SRV Yhtiö Oyj:n osakkeita hintaan 1,62 euroa osakkeelta.

Järjestelmän puitteissa voidaan antaa uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiön hallitus tekee toteutustapaa koskevan päätöksen kulloinkin erikseen. Järjestelmän ehtojen mukaan hankittuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta osakkeiden hankkimisesta lukien. Hankintaoikeuksia voidaan käyttää kolmessa kahden vuoden mittaisessa käyttöjaksossa, joista ensimmäinen alkaa 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2023, toinen alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2024 ja kolmas alkaa 1.9.2024 ja päättyy 31.8.2026. Kunkin käyttöjakson aikana on oikeus käyttää 200 000 hankintaoikeutta.

Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana vuosina 2019–2026 kirjattava IFRS-kustannuksen määrä on noin 0,3 miljoonaa euroa. Järjestelmän perusteella ei ole annettu osakkeita vuonna 2019.

  1. Muu johto

3.1 Lyhytaikainen palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä tulospalkkio-osuudesta.

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin vuositulospalkkiojärjestelmien piiriin. Tulospalkkion enimmäismäärä on konsernin johtoryhmän jäsenillä viiden tai kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava suoritus. Hallitus hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän periaatteet, suoritus- ja tuloskriteerit sekä tulospalkkioiden enimmäismäärät vuodeksi kerrallaan.

Eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan irtisanomisajan palkan lisäksi maksimissaan kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen, jos yhtiö tai sen tytäryhtiö irtisanoo ao. henkilön ilman, että henkilö on syyllistynyt mm. yhtiön liiketoimintaan liittyvään karkeaan väärinkäytökseen.

SRV Yhtiöt -konsernin varatoimitusjohtajat ovat lisäeläkejärjestelmän piirissä, jonka perusteella heillä on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Lisäeläke on maksuperusteinen eikä vakuutuksenottaja vastaa myöhemmin maksettavan eläkkeen määrästä. Vuosittainen vakuutusmaksu on 20 % vakuutettujen ilman mahdollisia tulospalkkioita lasketusta vuosipalkasta. Vakuutetuilla on oikeus vapaakirjaan, mikäli heidän työsuhteensa päättyy muusta syystä kuin eläketapahtuman takia. Lisäeläkejärjestelmä päättyy henkilön täyttäessä 60 vuotta.

Muita sopimuksia, joiden perusteella yhtiön johtoryhmän jäsenet olisivat oikeutettuja lisäetuihin työ- tai toimisopimuksen päättyessä, ei ole.

3.2 Pitkän aikavälin palkitseminen

Vuonna 2019 konsernin johtoryhmään kuuluneet jäsenet kuuluvat pitkän aikavälin kannustinjärjestelmänä toimivan osakepalkkiojärjestelmän 2017-2019 piiriin.

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 2.2.2017 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuului järjestelmästä päätettäessä 40 SRV:n avainhenkilöä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön. Järjestelmän ansaintajakson, vuodet 2017-2019, avainmittareina ovat konsernin liikevoittoprosentin sekä oman ja sidotun pääoman tuottoprosentin paraneminen. Lisäksi ansaintaan vaikuttaa muita liiketoimintokohtaisia mittareita, jotka on määritelty vuosille 2017-2019. Järjestelmän tavoitteet painottuivat erityisesti vuoteen 2019.

Mittareiden täyttyessä palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa voidaan luovuttaa vastikkeetta avainhenkilöille enintään 1 000 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja luovutettujen osakkeiden arvoa vastaava määrä rahana palkkiosta maksettavia veroja varten. Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana vuosina 2017-2019 osakkeina annettavasta osuudesta kirjattava IFRS-kustannuksen maksimimäärä on noin 5,5 milj. euroa lisättynä rahana maksettavalla määrällä. Konsernitilinpäätökseen 31.12.2019 on kumulatiivisesti kirjattu kuluksi 237 000 euroa.

Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvien on omistettava kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista vähintään puolet 31.12.2020 saakka ja vähintään puolet 31.12.2021 saakka. Avainhenkilön työsuhteen päättyessä ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä hänen on luovutettava osakkeet vastikkeetta takaisin yhtiölle. Järjestelmän perusteella ei ole maksettu palkkioita vuonna 2019.

C. Palkitsemisraportti

Tämä palkitsemisraportti on julkaistu yhtiön palkka- ja palkkioselvityksen yhteydessä. Palkitsemisraportissa selostetaan maksuperusteisesti hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle edellisen tilikauden eli tilikauden 2019 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

  1. Hallitus

Yhtiökokouksen 19.3.2019 tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 2019 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkiota 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle palkkiota 4 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 700 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokoukselta[1]. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot hallituksen jäseninä tilikaudella 2019 toimineille henkilöille maksetuista palkkioista:

2019[2] Kuukausipalkkiot Kokouspalkkiot Yhteensä
Ilpo Kokkila (pj) 60 000 20 000 80 000
Olli Pekka Kallasvuo (varapj) 48 000 20 000 68 000
Minna Alitalo 36 000 21 200 57 200
Juhani Elomaa[3] 9 000 5 800 14 800
Juhani Hintikka 36 000 20 700 56 700
Timo Kokkila 36 000 19 800 55 800
Tomi Yli Kyyny[4] 28 285 14 700 42 985

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, eivätkä he näin ollen saa työ- tai toimisuhteeseen liittyviä taloudellisia etuuksia yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille makseta palkkioina yhtiön osakkeita.

  1. Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.9.2019 alkaen toiminut diplomi-insinööri Saku Sipola (s. 1968). Saku Sipolalle maksettiin vuonna 2019 palkkaa luontoisetuineen yhteensä 145 021,65 euroa, josta luontoisetujen osuus oli 4 825,60 euroa. Saku Sipolalle ei maksettu vuonna 2019 tulospalkkioita. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät vuonna 2019 ole maksaneet Saku Sipolalle muita palkkioita. Vuonna 2019 Saku Sipolalle ei ole annettu toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinohjelman (vuodet 2019–2026) perusteella palkkioita.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 31.8.2019 saakka rakennusinsinööri Juha Pekka Ojala (s. 1963). Juha Pekka Ojalan toimisopimuksen irtisanomisaika päättyi 31.12.2019, jonka jälkeen Juha Pekka Ojala oli oikeutettu toimisopimuksensa mukaiseen 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Erokorvaus määrältään 390 463,80 euroa maksettiin 3.1.2020.

Juha Pekka Ojalalle maksettiin vuonna 2019 palkkaa luontoisetuineen yhteensä 463 094,48 euroa, josta luontoisetujen osuus oli 18 765,00 euroa. Juha Pekka Ojalalle ei maksettu vuonna 2019 tulospalkkioita. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät ole maksaneet Juha Pekka Ojalalle muita palkkioita. Vuonna 2019 Juha Pekka Ojalalle ei ole suoritettu toimitusjohtajanosakeperusteisen kannustinohjelman (vuodet 2015–2020) perusteella palkkioita. Yhtiö on vuodelta 2019 maksanut vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin perustuvia maksuja Juha Pekka Ojalan puolesta 78 092,76 euroa.

  1. Muu johto

Muille SRV Yhtiöt -konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2019 palkkaa luontoisetuineen yhteensä 1 267 340,23 euroa, josta luontoisetujen osuus oli 88 665,80 euroa. Johtoryhmän jäsenille maksettiin lisäksi vuonna 2019 tulospalkkioita edelliseltä vuodelta yhtensä 98 970,00 euroa.

Vuonna 2019 konsernin johtoryhmän jäsenille ei ole suoritettu palkkioita pitkän aikavälin osakepohjaisen järjestelmän perusteella.

Yhtiö maksoi muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan eläkejärjestelmiin vuonna 2019 yhteensä 39 986,40 euroa.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäseninä tilikaudella 2019 toimineille henkilöille maksetuista palkkioista:

2019 Kiinteät

kuukausipalkat[5]

Tulospalkkiot[6] Osakeperusteiset palkkiot Yhteensä
Toimitusjohtaja Saku Sipola (1.9.2019 alkaen)  145 021,56 0 0 145 021,56
Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala (31.8.2019 saakka)[7] 463 094,48 0 0 463 094,48
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet yhteensä  1 267 340,23  98 970,00 0  1 366 310,23

 

[1] Palkkioiden määrä oli sama myös alkuvuonna ennen varsinaista yhtiökokousta 2019.

[2] Hallituksen jäsenten palkkiot on kirjattu taulukkoon maksuperusteisesti maksuvuonna.

[3] Hallituksen jäsen 19.3.2019 saakka

[4] Hallituksen jäsen 19.3.2019 alkaen

[5] Kiinteä kuukausipalkka sisältää luontoisedut.

[6] Lyhytaikainen palkitseminen, jotka määräytyvät maksuvuotta edeltävän vuoden suorituksen perusteella. Tulospalkkiot on kirjattu taulukkoon maksuperusteisesti maksuvuonna.

[7] Juha Pekka Ojalalle on taulukossa mainittujen vuonna 2019 maksettujen palkkioiden lisäksi maksettu 3.1.2020 toimisopimuksen mukainen erokorvaus 390 463,80 euroa.

Palkitsemispolitiikka

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 2019 (2.3.2020)
Palkka- ja palkkioselvitys 2018 (1.9.2019)
Palkka- ja palkkioselvitys 2018 (22.2.2019)
Palkka ja palkkioselvitys 2017 (23.2.2018)