SRV:n vastuullisuusohjelmassa listataan vastuullisuuden olennaiset teemat ja niihin liittyvät pitkän ja lyhyemmän aikavälin tavoitteet. Liiketoimintamme vaikutukset yhteiskuntaan ja sidosryhmille on kuvattu SRV:n arvonluontimallissa ja olemme huomioineet ne pohjana vastuullisuuden olennaisuustyölle. Olennaiset teemat on määritetty henkilöstökyselyn ja sidosryhmäkeskustelujen pohjalta.

SRV:n vastuullisuuden olennaiset teemat ovat:

Vastuullisuusohjelmassa peilataan yrityksiin yleisesti ja rakennusalaan erityisesti kohdistuvia vaatimuksia. Olemme tunnistaneet megatrendeiksi tiivistyvät kaupungit, kiihtyvän ilmastonmuutoksen ja lisääntyvän digitaalisuuden. Ohjelma helpottaa osaltaan kokonaisuuden hahmottamista ja auttaa asioiden viestinnässä eri kohderyhmille. Vastuullisuusohjelma tarjoaa jokaiselle SRV:läiselle mahdollisuuden löytää oman roolinsa vastuullisuuden kehittämisessä. Se päivitetään vuosittain.

Vastuullisuusohjelmaan 2023 on tuotu mukaan uusia, strategiaa tukevia tavoitteita, ja huomioimme entistä paremmin sen, että toimintamme vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja elinkaareen.

Ympäristövastuu

Rakennamme elinkaariviisaasti asiakkaita ja muita sidosryhmiä kuunnellen. Tavoitteenamme on kasvattaa omakehitteisen toimintamme vihreän liikevaihdon osuus 80 %:iin vuoden 2023 aikana. Vihreään liikevaihtoon laskemme mukaan taksonomianmukaiset ja ympäristösertifioidut kohteet.

Työmaamme ovat olleet nettopäästöttömiä vuodesta 2022 alkaen ja pitkän aikavälin tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Pienennämme rakennusten hiilijalanjälkeä ja haluamme luoda positiivista hiilikädenjälkeä esimerkiksi kasvattamalla kierrätysmateriaalien osuutta. Suojelemme luonnon monimuotoisuutta pyrkimällä viherpinta-alan maksimointiin ja kasvillisuuden lajimäärän rikastuttamisella.

Rakentamisessa pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrää, materiaalihukkaa ja kierrättämään ylijäämää. Olemme sitoutuneet edistämään kierrätystä tukevaa syntypaikkalajittelua, kierrätysastetta ja hyötykäyttöastetta.

Sosiaalinen vastuu

Tavoitteenamme on luoda viihtyisää, terveellistä ja turvallista rakennettua ympäristöä. Olemme sitoutuneita tekemään yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa tavoitteiden eteen yhteisellä työpaikallamme. Turvallisuustyön visiomme on Nolla tapaturmaa ja vuodelle 2023 olemme asettaneet tapaturmataajuudelle tavoitteeksi 10 (LTIF, SRV ja aliurakoitsijat).

Haluamme olla alan houkuttelevin työnantaja strategiakauden 2022-2025 loppuun mennessä. Asetamme toiminnassamme henkilöstön turvallisuuden, terveyden ja tyytyväisyyden etusijalle. Työntekijäkokemusta mittaamme eNPS-mittarilla.

Asiakastyytyväisyyden osalta tavoitteet olemme asettaneet tavoitteet vuodelle 2023 ja lisäksi mittaamme asiakaslupauksen mukaista toimintaa asiakkaan arvioimana.

Huolehdimme jatkuvasti hyvistä työoloista emmekä salli poikkeamia tasa-arvoisesta, ihmisoikeuksia kunnioittavasta toiminnasta. Edistämme toimillamme alalla tasa-arvioisia mahdollisuuksia.

Hyvä hallintotapa

Hyvässä hallintotavassa korostuvat hyvä johtaminen, eettiset toimintatavat ja vastuullisen toiminnan kehitys. Noudatamme lainsäädäntöä ja SRV:n Eettisiä toimintaohjeita (Code of Conduct). Edellytämme vastaavia toimintatapoja kumppaneiltamme ja aliurakoitsijoiltamme. Sitoudumme siihen, että koko henkilöstömme suorittaa eettiset toimintaohjeet –verkkokurssin kerran vuodessa.

Olemme sitoutuneita integroimaan ESG:n (ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, hyvä hallintotapa) kaikkiin toimintoihimme. Sidomme ESG-tavoitteita asteittain henkilöstön LTI (pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä) – ja STI (lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä) -palkitsemiseen ottamalla ensimmäisen kriteerin mukaan kannustinjärjestelmiin vuodelle 2023.

Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista ja reilua kilpailua sekä estämme aktiivisesti työperäistä hyväksikäyttöä, harmaata taloutta, lahjontaa ja korruptiota. Kaikkien toimittajiemme tulee käydä läpi ESG-kriteeristö valikoitumisvaiheessa, jonka pohjalta he saavat vastuullisuusarvosanan. Toimittaja-auditoinnit ovat osa vastuullisuustyötämme.

Arvoa asiakkaalle

Hyvä asiakaskokemus on SRV:n toiminnan keskeinen tavoite. Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoinen toimimalla avoimesti sekä rakentamalla turvallisesti ja laadukkaasti. Asiakaskokemus sisältää kokemuksen tuotteen tai palvelun vastuullisuudesta. Hyvän laadun merkki on tyytyväinen asiakas, jonka tarpeet on ymmärretty ja toteutettu.

Asiakaskokemus on kaikkien niiden kokemusten summa, joka asiakkaalle muodostuu SRV:stä erilaisten kohtaamisten kautta. SRV:n tavoitteena on tarjota alan paras asiakaskokemus, joten jokaisen kohtaamisen pitää sujua niin hyvin, että asiakas on valmis suosittelemaan SRV:tä eteenpäin.

Asiakaslupaus asiakaskokemuksen ajurina

Asiakaskokemuksen johtamista alettiin vuonna 2021 viedä entistä johdonmukaisempaan suuntaan. SRV määritti uuteen strategiaansa pohjautuvan asiakaslupauksen ”Kuuntelemalla rakennamme viisaasti”. Lupaus rakentuu kahdesta elementistä: mitä tarjoamme asiakkaillemme elinkaariviisaista rakentamisen konsepteista ja miten toimimme heidän kanssaan. Haluamme kiinnittää enemmän huomiota asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kuuntelemiseen. Sen teemme kysymällä. Uskomme, että kestävästi ja kuunnellen tehty rakentaminen voi parantaa ihmisten elämää ja ympäristöä.

Yksi tapa kuunnella ja ymmärtää asiakkaita entistä paremmin on SRV:n Suunnannäyttäjät -yhteisö, jonka perustimme loppuvuonna. Yhteisö auttaa meitä lunastamaan asiakaslupauksemme.

Kuuntelemme Suunnannäyttäjien ajatuksia tulevaisuuden rakentamisesta. Suunnannäyttäjien ensimmäisessä kyselyssä kysyimme mielipiteitä kestävästä kaupunkien rakentamisesta. Kyselyyn vastasi yli 200 henkilöä. Lähes 70 % kyselyyn vastanneista piti kestävää kaupunkien rakentamista erittäin tärkeänä. Kolme tärkeintä asiaa kestävässä rakentamisessa vastaajien mielestä olivat kestävät materiaalit, uusiutuva energia ja energiatehokkuus.

Suunnannäyttäjien mielipiteet kestävästä rakentamisesta vaikuttivat SRV:n toimintaan jo vuonna 2021, sillä vuoden lopussa tehtiin päätös muuttaa kaikki SRV:n työmaat päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien.

Kestävät konseptit

SRV:n tavoitteena on rakentaa asiakkaalle mitattavaa lisäarvoa tuovia kestäviä konsepteja. Konsepti mahdollistaa prosessin ohjaamisen kestävämpään suuntaan jo aluekehitysvaiheesta lähtien jatkuen käyttöön ja ylläpitoon. Näitä hankkeissa kehitettäviä kestäviä toimintatapoja hyödynnetään tulevissa hankkeissa.

SRV:n viestii aktiivisesti asiakkaille esimerkiksi kestävien toimitilojen hyödyistä, jotka omalta osaltaan tukevat asiakasyrityksiä vastuullisen liiketoiminnan tavoitteiden täyttämisessä. SRV tarjoaa kohteistaan monipuolista dataa, jota vuokralaiset voivat hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja raportoinnissa.

Energia- ja elinkaaripalvelut

Tulevaisuuden rakentamisen ratkaisuissa korostuu yhä enemmän kestävyyteen liittyvät teema. SRV vahvistaa jatkuvasti osaamistaan elinkaaripalveluntuottajana. Elinkaarimallissa SRV palveluntuottajana vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä ylläpidosta pitkän sopimuskauden (tyypillisesti 10–20 vuotta) ajan.

SRV on kehittänyt elinkaarimallin palvelukonseptiaan ja tuonut energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden näkökulman vahvasti osaksi mallia. SRV:n tarjoama kiinteistön elinkaaren palvelujakso pitää sisällään kaiken kiinteistön manageroinnista tekniseen ylläpitoon, huoltoon ja hoitoon. Lisäksi SRV palveluntuottajana vastaa kiinteistön energian kulutuksesta.

Tutustu energia- ja elinkaaripalveluihimme

Digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntäminen

Digitalisaatiota hyödynnetään SRV:n kaikessa toiminnassa; hankkeiden kehittämisessä ja suunnittelussa, talotekniikassa, rakennustyömaiden hallinnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä yrityksen tuotteissa ja palveluissa. Tietomallien laajempi hyödyntäminen on edelleen yksi keskeisimmistä painopisteistämme digitalisessa kehittämisessä.

Laadukas ja kestävä tuotanto

Laadukkaan ja kestävän rakennustuotannon perusta on henkilökunnan riittävä ammattiosaaminen, laadun edellytysten luominen ja tahto tehdä asiat hyvin. Toimivat johtamisjärjestelmät liittyvät oleellisesti laadukkaaseen toimintaan, tuotannon tehokkuuteen, häiriöttömään toteutukseen ja lopputuotteen tasalaatuisuuteen.

SRV:n rakennustuotannon laatujärjestelmä koostuu hankekohtaisesta laadun suunnittelusta, laadun toteutuksesta ja valvonnasta, tulosten seurannasta, toimintamallin kehittämisestä sekä järjestelmää toteuttavan henkilökunnan koulutuksesta ja tietoisuuden ylläpitämisestä. Laatujärjestelmän tukena käytännön toteutuksessa on malliasiakirjoja ja toimintatapakuvauksia.

Työvaiheet valmiin rakennuksen luovutukseen ja käyttöönottoon asti suunnitellaan huolellisesti etukäteen, hankkeen riskipaikat selvitetään ja niihin varaudutaan. Toteutuksen aikana tekemistä ja lopputuotteen laatua varmennetaan tarkastuksin.

 

Arvoa henkilöstölle

SRV haluaa olla turvallinen, yhteisöllinen ja yhdenvertainen työpaikka. Kun työskentelyn puitteet ovat kunnossa, on helppo keskittyä itse työhön ja siinä kehittymiseen. SRV tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja työssä oppimiseen. Osaaminen kehittyy paitsi koulutusten, myös erilaisten projektien ja urapolkujen kautta.

SRV huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista tarjoamalla henkilöstöetuja, kuten kattavan työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuuriedun, vakuutusturvaa ja toimihenkilöille lounasedun. Myös henkilöstökerhon järjestämää vapaa-ajan toimintaa ja henkilöstön käyttöön tarkoitettuja lomamökkejä ja –huoneistoja on tarjolla.

Sisäisen viestinnän tavoitteena on tukea yhtenäistä SRV:tä ja yhtenäistä tapaa toimia. On tärkeää nostaa tärkeät ja uudet asiat näkyville kaikkien saataville, jotta kaikki tietävät missä ollaan ja minne ollaan menossa. Sisäinen viestintä jakaa tietoa, pitää henkilöstön ajan tasalla ja auttaa toimimaan SRV:n linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on myös mahdollistaa avoin palaute ja aktiivinen keskustelu asioista.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

SRV:n turvallisuustyön lähtökohtana on lain vaatimusten ylittäminen ja rakentamisen turvallisuuden edelläkävijänä toimiminen. Samaa toiminnan tasoa edellytetään myös alihankkijoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Työturvallisuudessa SRV:n toimintaa ohjaa konsernin terveys- ja turvallisuuspolitiikka. Sertifioitu työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä ISO 45001 varmistaa osaltaan toiminnan vaatimustenmukaisuutta.

SRV:n pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa nolla tapaturmaa –taso ja lyhyen aikavälin tavoitteena on pienentää tapaturmataajuutta 10 prosentilla vuosittain. Yhtiö on sitoutunut tavoitteiden mukaisiin käytäntöihin omassa toiminnassaan.

Turvallisuus on SRV:n johdossa ja turvallisuusorganisaatiossa ykkösasia ja johdon jatkuvan kiinnostuksen ja valvonnan kohteena. Johdon turvallisuuskatselmukset ovat osa johdon sitoutumista yrityksen turvallisuustyöhön. Johdon katselmuksen aikana havainnoidaan työskentelytapoja, koneisiin ja laitteisiin liittyviä riskejä, työympäristöä ja työmaan siisteyttä, ohjeiden selkeyttä ja saatavuutta sekä yleistä turvallisuustasoa ja turvallisuuden johtamista.

Työmaiden työterveys- ja turvallisuustyön lähtökohtana ovat turvallisuuden huomioiva suunnittelu sekä ennakoiva riskien arviointi. Siisteyden hallinta ja aktiivinen turvallisuushavainnointi mahdollistavat turvallisen työympäristön. Laadukkaalla perehdyttämisellä on merkittävä vaikutus työturvallisuuden tason parantamisessa. Perehdytyksessä olennainen tieto yhtiöstä, työmaasta ja sen erityispiirteistä annetaan jokaiselle työmaalla työskentelevälle. SRV:n perehdytysmateriaali on käännetty kuudelle kielelle. Ohjeiden noudattaminen ehkäisevät tapaturmia. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta.

Verkostorekisterin käyttö ja perehdytys merkittävässä roolissa

Toiminnan läpinäkyvyys ja yhteistyökumppanien tuntemus mahdollistavat tehokkaan harmaa talouden torjunta. Tehokas harmaan talouden torjunta edellyttää systemaattista kulunvalvontaa ja urakkaketjujen hallintaa. Tilaajavastuudokumentaation ylläpitoon, urakkaketjujen hallintaa sekä työntekijöiden työnteko-oikeuksien seurantaan kehitetty SRV:n Verkostorekisteri toimii työmaiden konkreettisimpana työkaluna harmaan talouden torjuntaan.

Työmaan turvallisuuden seuranta on jatkuvaa. Viikoittain suoritettava TR-mittaus (talonrakennusala) tai MVR-mittauksessa (maa- ja vesirakennusala) arvioidaan työmaan olosuhteiden riskejä säännöllisesti. Kaikki mittauksessa havaitut turvallisuuspoikkeamat kuitataan vastuullisten tahojen toimesta korjatuiksi.

Merkittävät ihmisoikeudet toimialalla

SRV on eettisten toimintaohjeiden mukaisesti sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien toteutumista edistetään parhaiten esimerkin ja toimitusketjun valvonnan avulla. Yrityksen ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit riippuvat keskeisesti yrityksen toimialasta ja tuotteista.

SRV:n ja koko rakennustoimialan näkökulmasta merkittäviä ovat oikeus elämään ja oikeus terveyteen. Muihin aloihin verrattuna rakentaminen on keskimääräistä korkeamman riskin työtä, mikä aiheuttaa uhkaa työntekijöiden hengelle ja terveydelle. Lähialueen asukkaiden oikeus henkeen ja terveyteen pitää varmistaa muun muassa pölyn- ja melunhallinnan sekä työmaaliikenteenosalta. Myös tuotevastuu asiakkaiden suuntaan on osa ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamista.

Myös orjatyön ja pakkotyön kielto kuuluvat perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin. Orjatyö ja pakkotyö eivät ole kadonneet, ja niihin voi törmätä Euroopassakin. Mahdollista on että, jossain kohtaa yrityksen hankintaketjussa teetätetään työtä orja- tai pakkotyönä, johon liittyy vakavia vapauden rajoittamisen ja ei-vapaaehtoisuuden elementtejä. Velkasuhde työnantajaan ja henkilöpapereiden haltuunotto voivat olla merkki hyväksikäytöstä.

Henkilökohtaisen turvallisuuden suoja suojaa ihmisiä fyysiseen tai henkiseen turvallisuuteen liittyviä uhkia vastaan. Esimerkiksi kiusaaminen ja häirintä (ml. seksuaalinen häirintä/ahdistelu) työpaikalla tai vähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden uhkailu tai häirintä vaarantavat henkilökohtaisen turvallisuuden.

Oikeus oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin koskee asianmukaisia työehtoja ja olosuhteita työpaikalla. Riskinä saattavat olla henkeä tai turvallisuutta uhkaavat työolot tai se, että työntekijälle ei makseta asianmukaista palkkaa.

Tasavertaisuutta ja syrjimättömyyttä koskevat periaatteet läpileikkaavat kaikkia ihmisoikeusnormeja. Periaatteet edellyttävät, että ihmisoikeudet taataan ihmisille ilman heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa (ml. sukupuoli, etninen tausta, uskonto jne.) perustuvaa syrjintää. Esimerkkejä periaatteisiin vaikuttavista tilanteista ovat muun muassa syrjintä rekrytoinnissa, palkkauksessa ja työssä etenemismahdollisuuksissa tai asiakaspalvelussa.

SRV:llä kohdellaan yhdenvertaisesti kaikkia henkilöitä sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, mielipiteeseen, perhesuhteeseen, ikään, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen, ammattiyhdistystoimintaan, poliittiseen toimintaan tai terveydentilaan katsomatta. Syrjintä tai häirintä ei ole hyväksyttävää missään olosuhteissa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on SRV:llä osa henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain.

Arvoa kumppaneille

SRV:n menestys on kiinni myös kumppaniverkoston onnistuneista suorituksista. Tärkeää on yhteinen, vastuullinen tapa toimia. SRV valvoo, kouluttaa ja tukee alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan vastuullisten työskentelytapojen vakiinnuttamisessa ja tiedottaa heille esimerkiksi työturvallisuus-lainsäädännön muutoksista. Uusien toimittajien ja nykyisten toimittajasuhteiden hallinnassa noudatetaan virallista hankintamenettelyä, ja sen osana SRV:n kehittämää tietojärjestelmää, Verkostorekisteriä.

Kumppaneiden valinta

SRV on vastuullinen toimija ja valitsee kumppaneikseen sellaisia yrityksiä, jotka täyttävät SRV:n vaatimukset ja rakentavat osaltaan kestävää toimintaympäristöä ja -kulttuuria. Kumppaniverkoston vastuullisuuden tavoitteellinen kehittäminen tukee oikein ja sääntöjen mukaan toimivien yritysten kilpailukykyä ja torjuu samalla harmaata taloutta.

Alihankkijat ja urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan SRV:n vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia allekirjoittaessaan urakkaohjelman, joka on aina sopimuksen liitteenä. Urakkaohjelmassa edellytetään, että myös urakoitsijan aliurakoitsijat ja alihankkijat sitoutuvat noudattamaan urakkaohjelman vaatimuksia. SRV:n eettiset toimintaohjeet toimittajille ja yhteistyökumppaneille täydentävät Urakkaohjelman vaatimuksia. SRV tekee yhteistyötä Asiakastiedon kanssa ja saa sitä kautta taustaselvityksen toimittajasta

Vaatimukset osana prosesseja

SRV:n vastuullisen hankinnan ohjausryhmä koostuu hankinnan, vastuullisuuden, laadun, ympäristön ja työturvallisuuden asiantuntijoista. Ryhmän toiminnan tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuus-vaatimukset viedään osaksi käytännön toimintaa, sekä palvelujen (työn) ja urakoiden hankintaan, että materiaalien hankintaan. Prosesseja kehitetään ja alihankkijoiden tavarantoimittajien arviointia ja seurantaa tehostetaan sekä laajennetaan kattamaan muitakin kuin taloudellisen vastuun elementtejä.

Vastuullisen hankinnan kehittäminen vaatii vastuullisuusnäkökulmien kartoittamista rakennusalan erityispiirteet huomioiden. SRV:n pitää varmistaa, että omat prosessit ja työkalut ovat kunnossa ja riskit on arvioitu niin, että toimenpiteet on mahdollista kohdistaa sinne missä ongelmia on ja vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmat. Kansainvälisissä hankinnoissa on omat erityishaasteensa ja juuri siellä esimerkiksi toimittajien itsearvioinnit ja auditoinnit antavat arvokasta lisätietoa toimittajasta.

Toimitusketjun ihmisoikeuskysymykset

Toimitusketjussa ihmisoikeuksien edistäminen on sitä haastavampaa mitä kauempana ketjussa vaikutukset ovat. SRV:n urakkaohjelmassa ja eettisissä ohjeissa toimittajille ja yhteistyökumppaneille on määritelty perusvaatimukset liittyen myös ihmisoikeuksiin.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on parantaa jatkuvasti ja todennetusti vastuullisuuden tasoa kumppaniverkostossa ja ottaa sopimuskumppaniriskin hallinta vastuullisuudenkin osalta osaksi normaalia prosessia. Tämä tukee myös tavoitetta vastuullisen toiminnan tietoisuuden lisäämisestä kumppaniverkostossa.

 

Arvoa yhteiskunnalle

SRV on merkittävä toimija, jolla on monenlaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sidosryhmille on yhä tärkeämpää, että yrityksillä on voiton tavoittelun lisäksi tavoitteita, jotka liittyvät myönteisiin vaikutuksiin yhteiskunnalle.

Hyviä tiloja, koteja ja ympäristöjä

SRV:n pyrkimyksenä on yhdessä kumppaneiden kanssa luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Toimitiloissa korostuvat loppukäyttäjän tarpeet mutta myös tilatehokkuuden ja ekologisuuden merkitys. Yhteiskunnan rakenteet muuttuvat ja myös terveys- ja sosiaalisektori on murroksessa. SRV:llä on vahva rooli terveyden- ja sairaanhoidon tilojen rakentajana ympäri Suomen.

Yhä useammalla kunnalla on käsissään vanheneva rakennuskanta, mutta resursseja niiden kunnossa pitämiseen tai uuden rakentamiseen on aiempaa vähemmän. Julkisessa palvelurakentamisessa painopiste muuttuu entistä vahvemmin kohti yksityisen rahoituksen kautta tuotettua rakentamista ja elinkaarirakentamista.

SRV on kehittänyt elinkaarimallin palvelukonseptiaan ja tuonut energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden näkökulman vahvasti osaksi mallia. SRV:n tarjoama kiinteistön elinkaaren palvelujakso pitää sisällään kaiken kiinteistön hallinnasta ja johtamisesta tekniseen ylläpitoon, huoltoon ja hoitoon. Lisäksi SRV palveluntuottajana vastaa kiinteistön energian kulutuksesta.

Lisätietoja energia- ja elinkaaripalveluistamme.

Harmaan talouden torjunta

Alihankkijat ja urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan SRV:n vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia allekirjoittaessaan urakkaohjelman, joka on aina sopimuksen liitteenä. Urakkaohjelmassa edellytetään, että myös urakoitsijan aliurakoitsijat ja alihankkijat sitoutuvat noudattamaan urakkaohjelman vaatimuksia. SRV:n eettiset toimintaohjeet toimittajille ja yhteistyökumppaneille täydentävät Urakkaohjelman vaatimuksia.

Toimittajan tuntemiseen ja vastuullisuusteemoihin liittyvät kysymykset ovat osana toimittajarekisteriin ilmoittautumista. Toisin sanoen yrityksiä pyydetään täyttämään tiedot jo siinä vaiheessa, kun he ilmoittautuvat SRV:n kumppaneiksi. Toimintatapa tehostavaa harmaan talouden torjuntaa entisestään.

SRV on sitoutunut edistämään harmaan talouden torjuntaa ja kehittää jatkuvasti toimintatapoja toimintaketjun hallittavuuden, läpinäkyvyyden, laillisuuden ja työmaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Neljä kertaa vuodessa järjestettävillä harmaan talouden torjuntapäivillä nostetaan esille ongelmakohtia ja opastetaan henkilöstöä toimimaan oikein.

Torjuntapäivillä työmaat tarkastavat urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden tilaajavastuuvelvoitteisiin liittyvät dokumentit. Lisäksi työmaat tarkastavat kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden henkilötunnisteet, selvittävät työnantajan, veronumeron ja perehdytyksen statuksen.

Verkostorekisteri

SRV:n uusien toimittajien ja nykyisten toimittajasuhteiden hallinnassa noudatetaan virallista hankintamenettelyä ja sen osana Verkostorekisteriä. Verkostorekisteri on tietojärjestelmä, jonka avulla torjutaan harmaata taloutta, edistetään viranomaisyhteistyötä, lisätään työmaiden turvallisuutta ja varmistetaan suurten hankkeiden kokonaiskuvan säilyminen. Verkostorekisterin avulla on helppo seurata tilaajavastuudokumenttien tilaa ja varmistaa, että työtehtäviä suorittaa SRV:n hyväksymä urakoitsija.

Verkostorekisteri auttaa myös ulkomaalaisen työvoiman hallinnassa. Rekisteriin kerätään jokaisesta ulkomaalaisesta henkilöstä häntä koskeva lakisääteinen dokumentaatio. Ulkomaalaiset yritykset toimittavat myös osaltaan tilaajavastuulain mukaiset dokumentit lähtömaansa mukaisesti.

Kun yritys tekee työsopimuksen ulkomaisen työntekijän kanssa Suomessa tehtävästä työstä, työsuhteessa noudatetaan samoja lakeja ja normeja kuin suomalaisenkin työntekijän kanssa. Rakennusalan eri työehtosopimukset ovat voimassa suomalaiseen yritykseen palkattuihin ulkomaisiin työntekijöihin aivan samoin kuten suomalaisiinkin.

Työllistäminen ja veronjalanjälki

SRV:n omat osaajat sekä rakentajakumppaniverkosto toteuttavat projekteja tehokkaasti SRV:n projektinjohtomallilla. SRV:n työllistämisvaikutus ulottuu pitkälle arvoketjuun. SRV on eettisten toimintaohjeiden mukaisesti sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien toteutuminen ja työperäisen hyväksikäytön ehkäisy hankintaketjussa on yhteiskunnan näkökulmasta merkittävä asia. SRV:n tavoitteena on tukea yhtäläisiä työmarkkinoita ja omalta osaltaan ehkäistä työmarkkinoiden eriytymistä ja eriarvoistumista.

SRV maksaa veronsa ja veronluonteiset maksut paikallisten lainsäädäntöjen mukaisesti. Merkittävä osuus veronluonteisista maksuista muodostuu tavaroiden ja palveluiden tilitettävästä arvonlisäverosta ja henkilöstön palkkoihin liittyvistä veroista. Lisäksi SRV maksaa muun muassa tuloveroja, varainsiirtoveroja ja kiinteistöveroja. Aliurakoinnin ja vuokratyövoiman kautta syntyy valtiolle välillisesti maksettavia palkkaveroja ja sosiaalikulumaksuja, joten myös SRV:n välillinen vaikutus veronmaksajana on merkittävä.

 

Arvoa ympäristölle

Ilmastonmuutoksen konkreettiset seuraukset yksittäisille ihmisille ja yrityksille näkyvät sidosryhmien kasvaneena kiinnostuksena ympäristöasioihin. SRV vastaa näihin tarpeisiin sitoutumalla lakien noudattamiseen, ympäristönsuojeluun, toiminnan kehittämiseen ja sen jatkuvaan parantamiseen ISO 14001 ympäristöjärjestelmän avulla. SRV edellyttää myös alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa toimivan samojen periaatteiden mukaisesti.

Ympäristöpolitiikan mukaisesti SRV:n ympäristötoiminnan päämäärät ovat työmaiden materiaalitehokkuuden ja jätehuollon kehittäminen, työmaiden energiankulutuksen vähentäminen, vähemmän ympäristöä kuormittavien hankkeiden ja rakennusten toteuttaminen sekä yhteistyökumppaneiden kannustaminen kestävämpien toimintatapojen kehittämiseen.

Ympäristötyö vaatii systemaattista suunnittelua

Työmaiden ympäristövaikutukset aiheutuvat lähinnä rakennusjätteistä, lähiympäristöhaitoista, energian-, veden- ja materiaalien kulutuksesta sekä kuljetuksista. Hule- ja kaivantovesien sekä kemikaalien hallinta ovat avainasemassa ympäristön pilaantumisen estämisessä. SRV:n kotimaisilla työmailla perustan ympäristötoiminnalle luovat laadittavat ympäristösuunnitelma, jätehuoltosuunnitelma ja muut työmaan erityispiirteistä johtuvat suunnitelmat. Aliurakoitsijoiden urakkaan liittyvät ympäristöriskit ja niiden ehkäisemisen keinot käydään läpi urakkaneuvottelussa sekä työmaan viikkopalavereissa ja työvaiheen riskinarvioinneissa.

Lähiympäristöhaittojen minimointi otetaan huomioon työmaan suunnittelussa. Vaikutukset aiheutuvat muun muassa melusta, pölystä, tärinästä, liikennejärjestelyistä ja ekosysteemin muutoksesta. Viranomaisia että lähiympäristöä tiedotetaan työmaan vaikutuksista ja aikatauluista. Luonnon erityispiirteet, esimerkiksi suojeltavat elinympäristöt ja lajit otetaan huomioon rakentamisen suunnittelussa.

Tavoitteet ovat korkealla

Työmaan toiminnan alkaessa pidetään HSEQ aloituspalaveri ja jokaiselle työmaalle nimetään ympäristövastaava. SRV:n omissa rakennushankkeissa määritellään hankekohtaiset ympäristötavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on antaa asiakkaalle jo suunnitteluvaiheessa riittävästi tietoa ympäristövaikutusten kannalta olennaisista tekijöistä päätöksentekoa varten. Ympäristötunnuslukuja seurataan selainpohjaisella järjestelmällä, johon jäteluvut sekä energian- ja vedenkulutustiedot syötetään. Edellisen vuoden tilastot kootaan ja analysoidaan vuosiraportointia ja johdon katselmuksia varten vuoden alussa. Johdon katselmuksissa määritellään ympäristöjärjestelmän kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet.

Materiaalitehokkuus ja jätteen määrän minimointi ovat SRV:n ympäristötoiminnan päätavoitteita. Suunnittelun- ja hankinnanohjauksella vaikutetaan materiaalivalintoihin ja teknisiin ratkaisuihin. Erityisesti hyvällä suunnittelulla voidaan mahdollistaa onnistuneet hankinnat. Jokaisella työmaalla tehdään jätehuoltosuunnitelma yhteistyössä jätehuoltourakoitsijan kanssa, mikä edesauttaa työmaan jätteiden syntyperäisen lajittelun suunnittelua ja toteutusta. Vuodesta 2016 lähtien uudet projektit ovat olleet rakennustyyppikohtaisesti asetettujen ominaisjätemäärän ja syntypaikkalajitteluasteen tavoitteiden piirissä.

Työmailla käytetään suuri määrä energiaa eri muodoissa. Ilmasto-olosuhteista johtuen eniten energiaa kuluu lämmitykseen. Energiatehokkuutta pyritään parantamaan muun muassa laitteistojen optimoinnilla ja päivittämällä laitteistoja nykyteknologian mukaiseksi, sekä tietysti valitsemalla tilanteeseen sopiva lämmitysmenetelmä. Läpivientien huolellisella tekemisellä, aukot peittämällä ja sääsuojauksella voidaan myös vaikuttaa energiantarpeeseen. Energiankulutusta seurataan jokaisessa projektissa.

Ympäristöpoikkeamia seurataan paitsi säännöllisillä TR-kierroksilla, myös havaintotyökalulla, jossa tutkitaan paitsi työtapaturmat, myös ympäristövahingot.

Ympäristöluokitukset ja kiinteistöjen suorituskyvyn mittaus lisääntyvät

Ympäristöluokitusten merkitys tilaajille ja kiinteistösijoittajille kasvaa jatkuvasti. Kansainvälisten luokitusten rinnalle on tullut suomalainen RTS-ympäristöluokitus. Kiinteistön sertifioinnin lisäksi on myös mahdollista hakea sertifikaattia käytössä oleville tiloille. Toimisto-, opetus- ja majoitusrakennuksissa ympäristöluokitus on jo lähes normaali käytäntö ja asuntopuolellekin yleistymässä tilaajien kiinnostuksen lisäännyttyä. SRV:llä on pitkä kokemus Leed- ja BreeAm-kohteiden rakentamisessa, sekä RTS-ympäristöluokitus on otettu hyvin käyttöön eri kohteissa.

 

 

Arvoa sijoittajille

Vastuullisuuden suurimmat muutospaineet tulevat sijoittaja- ja rahoittajarajapinnan kautta. Vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaistunut ja ilmastonmuutos huomioidaan yhä useammin sijoituspäätöksissä. Myös EU-tasolta on luvassa ohjeistusta, jonka tavoitteena on tukea kestävän kasvun rahoitusta. Ilmaston hyväksi toimivien ja ympäristökuorman pienentäjien kannalta nämä ovat hyviä uutisia.

Yrityksen tasolla sijoittajien ja rahoittajien kiinnostus näkyy uudenlaisen ESG-tiedon tarpeena. Kyselyt koskevat yrityksen hiilidioksidipäästöjen lisäksi tuotteiden ja palveluiden ympäristösuorituskykyä, hiilijalanjälkeä tai ympäristöluokituksia. Julkisten hankintojen kriteereissä vastuullisuus on näkynyt jo pidempään ja tontinluovutusehtoihin sisältyy yhä useammin hiilijalanjälkeen tai kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia. Hiilineutraalisuuden tavoitteen myötä myös puurakentaminen on nosteessa.

Sijoittajien toivoma vaikutusten selvittäminen luo perustyön rinnalle tarpeen kehittää aivan uusia mittareita. Tuotannon kulutus-, päästö- ja jätetiedot ovat toki edelleen ehdottoman tärkeitä, mutta tarvetta on myös aivan uusille indikaattoreille. Samalla pitää pohtia, miten uudentyyppinen tieto saadaan järjestelmistä.

Tärkeää on luoda konkreettisia mittareita myös sille, miten liiketoiminta sopeutuu tulevaisuuden kestävyysvaatimuksiin. SRV:n tavoitteena onkin viestiä sidosryhmille entistä tehokkaammin toiminnan kestävyydestä eli muun muassa ympäristöluokiteltujen tai muuten tietyt kestävyyskriteerit täyttävien kohteiden osuudesta hankeportfoliossa.

Sijoittajasuhdetoiminta tukee arvonmuodostusta

SRV:n sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea SRV:n osakkeen arvonmuodostusta sekä antaa olennaista ja ajankohtaista tietoa tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Sijoittajasuhdetoimintamme vastaa sijoittajaviestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä yhteydenpidosta omistajiin ja analyytikkoihin sekä järjestää sijoittajatapaamiset. Myös ESG-tunnusluvut ja niiden raportointi ovat osa sijoittajasuhdetoimintaa ja sijoittajaviestintää.

Osavuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteen, pörssitiedotteiden ja sijoittajaesitysten tekeminen kuuluvat tärkeimpiin tehtäviimme. Raportoinnin lisäksi sijoittajasuhdetoiminta järjestää mm. analyytikoille ja sijoittajille tarkoitetut puhelinkonferenssit, roadshow-tapaamiset, osallistumiset sijoittajaseminaareihin ja –tapahtumiin, sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset sekä pääomamarkkinapäivän (Capital Markets Day).