Vastuullisuus

Yrityksen johdolle kestävä liiketoiminta tarkoittaa lisäarvon luomista liiketoiminnalle vastuullisuuden kautta. Nykyisessä toimintaympäristössä on entistäkin tärkeämpää, että yrityksen johto lukee toimintaympäristön muutoksia ja varmistaa, että yrityksen tuote- ja palveluvalikoima vastaavat muun muassa tuleviin ilmastovaatimuksiin ja ovat kilpailukykyisiä puolentoista asteen ilmastonlämpenemisen tavoitteessa. Se edellyttää yritykseltä kykyä tehdä toimenpiteitä, joiden mukaisesti pysymme halutussa tavoitetasossa.

SRV:n elinkaariviisauteen keskittyvä strategia ottaa vahvasti kantaa liiketoiminnan rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumisessa.

Vastuullisuuden suurimmat muutospaineet tulevat tällä hetkellä sijoittaja- ja rahoittajarajapinnan kautta. Vastuullinen sijoittaminen valtavirtaistuu ja rahoituksen vihertyminen valtaa alaa. EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä taksonomia tukee kestävän kasvun rahoitusta. Ilmaston hyväksi toimivien ja ympäristökuorman pienentäjien kannalta nämä ovat hyviä uutisia.

Vastuullisuuden tärkeimmät teemat on koottu vastuullisuusohjelmaksi, joka pohjautuu ESG-viitekehykseen. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä. SRV haluaa olla myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen.

Lue lisää

SRV:n johtamisjärjestelmä ja arvonluonti

SRV:llä vastuullisuustyötä tehdään tavoitteellisesti kolmessa tasossa: parantamalla suorituskykyä, kertomalla saavutuksista kiinnostavan sisällön kautta ja varmistamalla, että tehty työ realisoituu arvona liiketoiminnassa. Tavoitteena on, että vastuullisuustyö luo arvoa paitsi SRV:lle, myös sen sidosryhmille – esimerkiksi asiakkaille, kumppaneille ja sijoittajille.

Vastuullisuuden johtaminen, raportointi ja riskienhallinta

SRV:n vastuullisuustyö tukee strategisten tavoitteiden toteutumista. Eettiset toimintaohjeet määrittelevät periaatteet, joiden mukaisesti SRV:llä tehdään päätöksiä ja toimitaan kaikissa tilanteissa. SRV edellyttää myös, että kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit, sitoutuvat eettisiin toimintaohjeisiin.

Vastuullisuustyötä ohjaavat laatupolitiikka, ympäristöpolitiikka, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka sekä hankintapolitiikka. Käytännön ohjeet täydentävät ja tarkentavat eettisissä toimintaohjeissa ja yhtiön politiikoissa tehtyjä linjauksia.

SRV:n hallitus hyväksyy SRV:n vastuullisuuteen liittyvät politiikat ja periaatteet sekä sitoutuu vastuullisuusohjelman tavoitteisiin. SRV:n johtoryhmä vastaa vastuullisuustyöstä, jossa sitä johtaa kehitysjohtaja. Käytännön työstä vastaa vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö tiiviissä yhteystyössä liiketoimintojen ja eri tukitoimintojen edustajien kanssa. SRV:n turvallisuustyötä kehittää turvallisuuspäällikkö ja ympäristöasioita ympäristöpäällikkö.

SRV:n vastuullisuusraportoinnin ohjenuorana on tarkoituksenmukaisuus. Lakisääteisiä ja alan yhteisiä raportointivaatimuksia noudatetaan ja niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille tarjotaan ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa päätöksenteon tueksi.

Vastuullisuusraportoinnin odotetaan täyttävän monien sidosryhmien kasvavia tiedontarpeita. Erityisesti sijoittaja- ja rahoittajarajapinnan tarve vastuullisuustiedolle on nousussa. Vastuullisuuden teemat, kuten ilmastonmuutos ja sen vaikutukset, ovat tänä päivänä osa normaalia liiketoimintaa. Sitä kautta vastuullisuustietoa tarvitaan kasvavassa määrin myös liiketoiminnan päätösten tueksi.

Lue lisää vastuullisuusraportoinnista

SRV:n vastuullisuutta ohjaavat politiikat ja periaatteet

Eettiset toimintaohjeet määrittelevät periaatteet, joiden mukaisesti SRV:llä tehdään päätöksiä ja toimitaan kaikissa tilanteissa. Vastuullisuustyötä ohjaavat laatupolitiikka, ympäristöpolitiikka, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka sekä hankintapolitiikka.

Eettiset toimintaohjeet

Toimimalla eettisesti ja vastuullisesti SRV varmistaa, että se tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa jatkossakin tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina. SRV:n kaikkea toimintaa ohjaavat arvot ja eettiset toimintaohjeet.

SRV:n eettiset toimintaohjeet määrittelevät periaatteet, joiden mukaisesti SRV:llä tehdään päätöksiä ja toimitaan kaikissa tilanteissa. Velvollisuus noudattaa eettisiä periaatteita koskee kaikkia SRV:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta.

SRV pyrkii sitouttamaan myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit eettisiin toimintaohjeisiin tai varmistamaan, että osapuolet noudattavat sitä vastaavia käytäntöjä. Sitouttaminen on toteutettu ensisijaisesti ottamalla eettisten periaatteiden sisältö osaksi urakkaohjelmaa.

Tutustu SRV:n eettisiin toimintaohjeisiin

Eettinen kanava (Whistleblowing)

SRV:llä on käytössä kaikille avoin eettinen kanava, jonka kautta SRV:n työntekijät, liikekumppanit ja muut SRV:n liiketoiminnan vaikutuspiirissä olevatvoivat ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään epäeettisistä tai lain vastaisista menettelyistä SRV:n omassa tai sen liikekumppanien toiminnassa. Ilmoituksissa saatua tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja sovellettavien tietosuoja- ja muiden säännösten mukaisesti.

Lue lisää eettisestä kanavasta

ESG-pohjainen vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmassa kuvataan vastuullisuuden olennaiset teemat. Vuodelle 2023 uudistettu vastuullisuusohjelma pohjautuu ESG-viitekehykseen. Sen avulla viestimme, kuinka hallitsemme ympäristöön, ihmisiin ja hyvään hallintotapaan liittyviä kestäviä toimintatapoja. Vastuullisuusohjelma tarjoaa jokaiselle SRV:läiselle mahdollisuuden löytää oman roolinsa vastuullisuuden kehittämisessä.

Sidosryhmädialogi

SRV:n viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä siten, että yhtiön eri sidosryhmät voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä. Sidosryhmien toiveiden ja tarpeiden tarkka kuunteleminen on tärkeää. Mikä tahansa sidosryhmä saattaa olla vuorollaan asiakkaan roolissa, ja asiakaskokemus on elintärkeää, kun puhutaan maineesta ja luottamuksesta.

SRV:n nuorisopaneeli

Kutsuimme kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneita nuoria mukaan sparramaan meitä siitä, millaisia elinympäristöjä tulevaisuudessa rakennamme. Paneelin jäsenet pääsevät antamaan näkemyksiä ja mielipiteitä SRV:n suunnittelupöydällä olevien konkreettisten rakennushankkeiden kehittämiseen.

Päästötön työmaa

Rakentaminen on yksi Suomen suurimmista hiilidioksidin päästölähteistä, ja päästöttömät rakennustyömaat vähentäisivät Suomen päästöistä leijonanosan. Tämän takia kaikki SRV:n työmaat ovat olleet vuoden 2022 alusta lähtien nettopäästöttömiä. Olemme linjanneet pitkän aikavälin ilmastotavoitteemme ja haluamme olla hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.

Puuttuminen on välittämistä!

SRV:n vuoden 2023 turvallisuuden teeman tavoitteena on kannustaa puuttumaan matalalla kynnyksellä työturvallisuuden laiminlyönteihin sekä siihen, että kaikilla toimijoillamme on turvallinen työympäristö. Sekä työmaillamme että toimistoillamme työkaverilla on aina oikeus puuttua tilanteeseen, jos havaitsee turhaa riskien ottamista tai turvallisuuden laiminlyöntiä.