Vastuullisuus

SRV haluaa olla vastuullisuuden edelläkävijä – toimimalla oikein ja tekemällä kestäviä päätöksiä tuetaan parhaiten myös strategisten tavoitteiden toteutumista. Käytännön tasolla se tarkoittaa suorituskyvyn jatkuvaa parantamista sekä kertomista onnistumisista ja haasteista, mutta ennen kaikkea sen varmistamista, että tehty työ realisoituu liiketoiminnassa.

Yrityksen johdolle kestävä liiketoiminta tarkoittaa lisäarvon luomista liiketoiminnalle vastuullisuuden kautta. Nykyisessä toimintaympäristössä on entistäkin tärkeämpää, että yrityksen johto lukee toimintaympäristön muutoksia ja varmistaa, että yrityksen tuote- ja palveluportfolio vastaavat muun muassa tuleviin ilmastovaatimuksiin ja ovat kilpailukykyisiä esimerkiksi puolentoista asteen skenaariossa.

SRV:n strategia ottaa vahvasti kantaa liiketoiminnan rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumisessa.

Vastuullisuuden suurimmat muutospaineet tulevat tällä hetkellä sijoittaja- ja rahoittajarajapinnan kautta. Vastuullinen sijoittaminen valtavirtaistuu ja rahoituksen vihertyminen valtaa alaa. Myös EU-tasolta on luvassa ohjeistusta, jonka tavoitteena on tukea kestävän kasvun rahoitusta. Ilmaston hyväksi toimivien ja ympäristökuorman pienentäjien kannalta nämä ovat hyviä uutisia.

Vastuullisuuden tärkeimmät teemat on koottu vastuullisuusohjelmaksi. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä. SRV haluaa olla myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen.

Lue lisää

SRV Malli ja arvonluonti

SRV Malli ja arvonluonti

SRV:llä vastuullisuustyötä tehdään tavoitteellisesti kolmessa tasossa: parantamalla suorituskykyä, kertomalla saavutuksista kiinnostavan sisällön kautta ja varmistamalla, että tehty työ realisoituu arvona liiketoiminnassa. Tavoitteena on, että vastuullisuustyö luo arvoa paitsi SRV:lle, myös sen sidosryhmille – esimerkiksi asiakkaille, kumppaneille ja sijoittajille.

Lue lisää arvonluontimallin kuvauksesta
SRV:n nuorisopaneeli

SRV:n nuorisopaneeli

Kutsuimme kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneita nuoria mukaan sparramaan meitä siitä, millaisia elinympäristöjä tulevaisuudessa rakennamme. Paneelin jäsenet pääsevät antamaan näkemyksiä ja mielipiteitä SRV:n suunnittelupöydällä olevien konkreettisten rakennushankkeiden kehittämiseen.

Lue lisää

Vastuullisuuden johtaminen, raportointi ja riskienhallinta

SRV:n vastuullisuustyö tukee strategisten tavoitteiden toteutumista. SRV:n toimintaa vastuullisuusnäkökulmasta ohjaavia linjauksia ovat muun muassa eettiset toimintaohjeet. Käytännön ohjeet täydentävät ja tarkentavat eettisissä toimintaohjeissa ja politiikoissa tehtyjä linjauksia.

Vastuullisuustyöstä johtoryhmässä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Käytännön työstä vastaa vastuullisuusjohtaja tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen ja eri tukitoimintojen edustajien kanssa.

SRV:n vastuullisuusraportoinnin ohjenuorana on tarkoituksenmukaisuus. Lakisääteisiä ja alan yhteisiä raportointivaatimuksia noudatetaan ja niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille tarjotaan ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa päätöksenteon tueksi.

Vastuullisuusraportoinnin odotetaan täyttävän monien sidosryhmien kasvavia tiedontarpeita. Erityisesti sijoittaja- ja rahoittajarajapinnan tarve vastuullisuustiedolle on nousussa. Vastuullisuuden teemat, kuten ilmastonmuutos ja sen vaikutukset, ovat tänä päivänä osa normaalia liiketoimintaa. Sitä kautta vastuullisuustietoa tarvitaan kasvavassa määrin myös liiketoiminnan päätösten tueksi.

Lue lisää vastuullisuusraportoinnista

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmassa kuvataan vastuullisuuden olennaiset teemat. Ohjelma helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja auttaa asioiden viestinnässä eri kohderyhmille. Vastuullisuusohjelma tarjoaa jokaiselle SRV:läiselle mahdollisuuden löytää oman roolinsa vastuullisuuden kehittämisessä. SRV:n vastuullisuusohjelman teemat on rakennettu arvonluonnin ympärille. Myös vuosikatsauksessa teemat esitellään vastuullisuusohjelman rakenteen mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuusohjelma tukee parhaalla mahdollisella tavalla liiketoiminnan kehitystä ja SRV:n strategisia tavoitteita. Vastuullisuusohjelma käydään läpi ja tavoitteet päivitetään vuosittain.

Lue lisää vastuullisuusohjelmasta
Sidosryhmädialogi

Sidosryhmädialogi

SRV:n viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä siten, että yhtiön eri sidosryhmät voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä. Sidosryhmien toiveiden ja tarpeiden tarkka kuunteleminen on tärkeää. Mikä tahansa sidosryhmä saattaa olla vuorollaan asiakkaan roolissa, ja asiakaskokemus on elintärkeää, kun puhutaan maineesta ja luottamuksesta. Sidosryhmät odottavat yrityksiltä yhä enemmän käytännön toimia suurimpien vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa.

Lue lisää sidosryhmädialogista
SRV:n toimintaa ohjaavat politiikat

SRV:n toimintaa ohjaavat politiikat

Ympäristöpolitiikan mukaisesti ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen ympäristönsuojeluun, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseen, sekä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ympäristöjärjestelmää kehittämällä. Laatupolitiikka ja laatutoiminnot tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja brändiä. SRV:n johto on sitoutunut sekä laatuvelvoitteiden täyttämiseen, että laadun jatkuvaan parantamiseen. SRV:n työterveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta.

Lue lisää SRV:n toimintaa ohjaavista politiikoista

Eettiset toimintaohjeet

Toimimalla vastuullisesti SRV varmistaa, että se tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa jatkossakin tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina. SRV:n toimintaa ohjaavat arvot ja eettiset toimintaohjeet.

Eettiset toimintaohjeet määrittelevät periaatteet, joiden mukaisesti SRV:llä tehdään päätöksiä ja toimitaan kaikissa tilanteissa. Velvollisuus noudattaa eettisiä periaatteita koskee kaikkia SRV:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta.

SRV pyrkii sitouttamaan myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit eettisiin toimintaohjeisiin tai varmistamaan, että osapuolet noudattavat sitä vastaavia käytäntöjä. Sitouttaminen on toteutettu ensisijaisesti ottamalla eettisten periaatteiden sisältö osaksi urakkaohjelmaa.

Tutustu SRV:n eettisiin toimintaohjeisiin

Eettinen kanava (Whistleblowing)

SRV:llä on käytössä kaikille avoin eettinen kanava, jonka kautta ilmoituksen voi tehdä joko omalla nimellään tai anonyymisti. Eettinen kanava on luottamuksellinen keino, jolla SRV:n työntekijät ja osapuolet, joiden kanssa SRV:llä on liikesuhteet, voivat ilmoittaa mahdollisissa havaitsemistaan tai epäilemistään epäeettisistä ja/tai laittomista tai epäterveistä menettelyistä SRV:n omassa tai sen kumppanien toiminnassa.

Lue lisää eettisestä kanavasta