Vastuullisuus

Vastuullisuus

SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä.

Vastuullisuuden merkitys tulee kasvamaan vaatimusten edelleen kiristyessä. Sidosryhmät odottavat rakennusalan toimijoilta lisää avoimuutta ja käytännön toimia suurimpien vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa. Alalla on onnistuessaan merkittävä rooli kestävämmän yhteiskunnan rakentajana ja mahdollistajana monestakin näkökulmasta.

Vastuullisuus on tärkeä osa SRV:n strategiaa. Vastuullisuuden tärkeimmät teemat on koottu vastuullisuusohjelmaksi. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä. SRV haluaa olla myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen.

Lue lisää

SRV Malli ja arvonluonti

SRV Malli ja arvonluonti

SRV:llä vastuullisuustyötä tehdään tavoitteellisesti kolmessa tasossa: parantamalla suorituskykyä, kertomalla saavutuksista kiinnostavan sisällön kautta ja varmistamalla, että tehty työ realisoituu arvona liiketoiminnassa. Tavoitteena on, että vastuullisuustyö luo arvoa paitsi SRV:lle, myös sen sidosryhmille – esimerkiksi asiakkaille, kumppaneille ja sijoittajille.

Lue lisää arvonluontimallin kuvauksesta

Vastuullisuuden johtaminen, raportointi ja riskienhallinta

SRV:n vastuullisuustyö tukee strategisten tavoitteiden toteutumista. SRV:n toimintaa vastuullisuusnäkökulmasta ohjaavia linjauksia ovat muun muassa eettiset toimintaohjeet. Käytännön ohjeet täydentävät ja tarkentavat eettisissä toimintaohjeissa ja politiikoissa tehtyjä linjauksia.

Vastuullisuustyöstä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Käytännön työstä vastaa vastuullisuusjohtaja tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen ja eri tukitoimintojen edustajien kanssa.

SRV:n vastuullisuusraportoinnin ohjenuorana on tarkoituksenmukaisuus. Lakisääteisiä ja alan yhteisiä raportointivaatimuksia noudatetaan ja niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille tarjotaan ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa päätöksenteon tueksi.

Lue lisää vastuullisuusraportoinnista

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmassa kuvataan vastuullisuuden olennaiset teemat. Ohjelma helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja auttaa asioiden viestinnässä eri kohderyhmille. Vastuullisuusohjelma tarjoaa jokaiselle SRV:läiselle mahdollisuuden löytää oman roolinsa vastuullisuuden kehittämisessä. Vastuullisuusohjelmassa on neljä teemaa: Vastuullinen yhteiskunnallinen toimija, Laadukas ja kestävä rakentaminen, Turvallinen ja innostava työpaikka ja Luotettava kumppaniverkosto.

Lue lisää vastuullisuusohjelmasta
Sidosryhmädialogi

Sidosryhmädialogi

SRV:n viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä siten, että yhtiön eri sidosryhmät voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä. Kriisitilanteissa SRV noudattaa kolmea yleistä periaatetta: tiedottamisen pitää olla nopeaa, perustua faktoihin ja siinä on pyrittävä avoimeen keskusteluyhteyteen kriisin osapuolten kanssa.

Lue lisää sidosryhmädialogista

Ympäristöpolitiikka

Ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen ympäristönsuojeluun, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseen, sekä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ympäristöjärjestelmää kehittämällä. SRV edellyttää alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa toimivan samojen periaatteiden ja laatimiensa ohjeiden mukaisesti. SRV seuraa aktiivisesti alalla tehtävää kehitystyötä ja ennakoi toiminnassaan tulevia ympäristömääräyksiä sekä muilta sidosryhmiltä tulevia vaatimuksia.

Lue lisää ympäristöpolitiikasta
Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

SRV:n työterveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta. Lisäksi terveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on varmistaa yrityksen toiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä yrityksen konttoreilla, että työmailla.

Lue lisää työterveys- ja turvallisuuspolitiikasta
Laatupolitiikka

Laatupolitiikka

Laatupolitiikka ja laatutoiminnot tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja brändiä ja SRV:n johto on sitoutunut sekä laatuvelvoitteiden täyttämiseen, että laadun jatkuvaan parantamiseen.

Lue lisää laatupolitiikasta

Eettiset toimintaohjeet

Toimimalla vastuullisesti SRV varmistaa, että se tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa jatkossakin tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina. SRV:n toimintaa ohjaavat arvot ja eettiset toimintaohjeet.

Eettiset toimintaohjeet määrittelevät periaatteet, joiden mukaisesti SRV:llä tehdään päätöksiä ja toimitaan kaikissa tilanteissa. Velvollisuus noudattaa eettisiä periaatteita koskee kaikkia SRV:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta.

SRV pyrkii sitouttamaan myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit eettisiin toimintaohjeisiin tai varmistamaan, että osapuolet noudattavat sitä vastaavia käytäntöjä. Sitouttaminen on toteutettu ensisijaisesti ottamalla eettisten periaatteiden sisältö osaksi urakkaohjelmaa.

Tutustu SRV:n eettisiin toimintaohjeisiin

Eettinen kanava (Whistleblowing)

SRV:llä on käytössä kaikille avoin eettinen kanava, jonka kautta ilmoituksen voi tehdä joko omalla nimellään tai anonyymisti. Eettinen kanava on luottamuksellinen keino, jolla SRV:n työntekijät ja osapuolet, joiden kanssa SRV:llä on liikesuhteet, voivat ilmoittaa mahdollisissa havaitsemistaan tai epäilemistään epäeettisistä ja/tai laittomista tai epäterveistä menettelyistä SRV:n omassa tai sen kumppanien toiminnassa.

Lue lisää eettisestä kanavasta

Anne-Maria Flanagan

Anne-Maria Flanagan

Vastuullisuusjohtaja

anne-maria.flanagan@srv.fi040 662 5570