Näkymä Kalasatamasta mereltä kuvattuna

Toimintaympäristö

Lähde SRV:n tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsaus, julkaistu 25.4.2024

Suomen talous on taantumassa ja Suomen Pankki ennustaa talouden supistuvan 0,5 % kuluvana vuonna. Taloutta on painanut hintojen ja korkotason nousu sekä heikko vientikysyntä. Julkisen talouden suunnanmuutos on osoittautunut vaikeaksi ja alijäämä syvenee lähivuosina.  Työllisyystilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä. Kustannustaso on pysytellyt korkealla, mutta samalla inflaation nopea hidastuminen on parantanut kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Toipuminen taantumasta on kuitenkin hidasta ja lähtee käyntiin vasta vuoden 2024 lopulla. Suomen Pankki ennustaa, että vuonna 2025 BKT kasvaa jo 1,7 %, ja kasvu tulee hiukan hidastumaan vuonna 2026. Kansainväliseen talouteen liittyy riskejä huonommasta kehityksestä. (lähde: Suomen Pankki)

EKP:n neuvosto pyrki varmistamaan inflaation palautumisen kahden prosentin tavoitteeseen useilla koronnostoilla vuoden 2023 aikana. EKP on pitänyt ohjauskoron 4,0 %:ssa syyskuusta alkaen. Euriborien odotetaan kääntyvän laskuun vuoden 2024 aikana, ja ensimmäistä koronlaskua ennakoidaan kesäkuulle. Korkojen nousu ja inflaatio ovat aiheuttaneet haasteita kuluttajille, mikä on näkynyt selvästi asuntomarkkinan kysynnän voimakkaassa heikkenemisessä. (lähde: Suomen Pankki)

Kuluttajien luottamus on jatkunut heikkona alkuvuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli maaliskuussa -9,4 kun indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,4. Arvio oman talouden nykytilasta, ja myös odotukset omasta sekä Suomen taloudesta vuoden kuluttua, ovat edelleen hyvin heikolla tasolla. Myös odotukset työttömyyskehityksestä ovat synkät. (lähde: Tilastokeskus)  

Koko rakentamisen volyymi laski vuoden 2023 aikana 11 prosenttia asuntorakentamisen painamana, ja kuluvana vuonna rakentamisen ennakoidaan supistuvan 5 prosenttia. Heikko kysyntä sekä kuluttaja- että sijoittaja-asiakkaissa on laskenut asuntoaloitukset historiallisen matalalle tasolle. Asuntoaloitusten määrä romahti puoleen, ja vuonna 2023 aloitettiin arvioilta 17 500 asuntoa. Asuntokaupassa odotetaan lievää piristymistä vuoden 2024 aikana, mutta korkea valmiiden asuntojen määrä pitää uudet asuntohankkeet jäissä. Vuonna 2024 ennakoidaan aloitettavan 16 500 asunnon rakentaminen. Myös toimitilarakentamisen lupakehitys on ollut heikkoa. Sen sijaan julkisen palvelurakentamisen, liike- ja toimistorakentamisen sekä teollisuus- ja varastorakentamisen näkymät vuodelle 2024 ovat muuta rakentamista valoisammat. Tulevien vuosien investointeja tukee rakentamisen kustannusten nousun hiipuminen. Lisäksi kaupungistuminen Suomessa pitää yllä kysyntää sekä asunto- että toimitilarakentamiselle erityisesti kasvukeskuksissa. (lähde: Rakennusteollisuus)  

Kiinteistökaupat romahtivat viime vuonna ennätysmatalalle tasolle. Vuoden 2023 aikana tehtiin yhteensä noin 2,6 miljardin euron edestä kiinteistökauppaa. Kyseessä on alhaisin volyymi vuoden 2013 jälkeen. Kauppavolyymista asuntojen osuus oli lähes 30 %. Seuraavaksi eniten kauppoja tehtiin teollisuuskiinteistöistä (22 %) ja toimistoista (17 %). Ulkomaisten sijoittajien tekemät transaktiot vastasivat yli puolta kokonaisvolyymista. Sijoittajat ovat varovaisia taantuman, inflaation ja korkotason nousun myötä, ja tuottovaatimukset ovat nousseet kaikissa kiinteistösegmenteissä. Sijoittajat odottavat kiinteistökaupan piristymistä vuoden 2024 loppupuolella korkojen vakiintumisen myötä. (lähde: KTI)  

SRV:n näkemys vallitsevasta markkinatilanteesta ja sen vaikutuksesta yhtiön toimintaan on, että markkinatilanteessa yleisesti ei ole lyhyellä tähtäimellä tapahtunut oleellista muutosta parempaan tai huonompaan suuntaan. Uudisasuntojen kysyntä lähiajoille on heikolla tasolla sekä kuluttaja- että sijoittaja-asiakkaiden keskuudessa. Valmiita myymättömiä asuntoja on edelleen tarjolla paljon, mikä osaltaan heikentää uusien hankkeiden aloitusedellytyksiä lyhyellä aikavälillä. Toisaalta rakentamisen kustannukset ovat laskeneet, minkä johdosta joidenkin valikoitujen kohteiden käynnistäminen voi olla mahdollista loppuvuoden aikana. Kysynnän merkittävä piristyminen kuitenkin edellyttäisi korkotason tuntuvampaa laskua. Toimitilarakentamisessa sijoittajilla on sijoituskapasiteettia useisiin eri segmentteihin, mutta kohonneiden tuottovaateiden ja heikentyneen sijoittajien velkarahoituksen saatavuuden takia uusien hankkeiden aloittaminen on haastavaa. Markkina on odottavassa tilassa, ja katseet kohdistuvat ennen kaikkea korkojen kehitykseen.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024, 25.4.2024