Arvonluontimalli

SRV:n arvonluontimalli

Liiketoimintamme vaikutukset yhteiskuntaan ja sidosryhmiin on kuvattu SRV:n arvonluontimallissa ja olemme huomioineet ne pohjana vastuullisuuden olennaisuustyölle.

SRV:n liiketoiminnalla on merkittäviä ja pitkäkestoisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Suurin vaikutus syntyy SRV:n rakentamista rakennuksista ja infrastruktuurista, joka säilyy kymmeniä, jopa satoja vuosia. Kestävä suunnittelu ja toteutus vaikuttavat siten oleellisesti esimerkiksi ilmastonmuutokseen hillitsemiseen ja sopeutumiseen.

SRV palvelee asiakkaitaan muun muassa rakennuspaikan valinnassa, kohteen kehittämisessä, maankäytön hallinnassa, tilantarpeen määrittämisessä, hankkeen budjetoinnissa ja rahoituksen hankinnassa.

SRV:n johtamisjärjestelmä kuvaa SRV:n toimintatapaa. Sen ympärille rakentuu SRV:n arvonluontimalli, jonka pohjaksi on haastateltu asiakkaita, tilaajia, sijoittajia, rahoittajia sekä päättäjiä ja vaikuttajia. 

SRV:n tavoitteena on olla haluttu yhteistyökumppani, jonka kanssa voi toteuttaa merkityksellisiä, liiketoiminnalle ja laajemmin yhteiskunnalle arvoa tuottavia hankkeita. Johtamisjärjestelmää käytämme työkaluna edistettäessä toimintaa yksikköjen ja toimintojen kesken. Järjestelmä ottaa huomioon kaikki pääomalajit (sosiaalinen, taloudellinen, inhimillinen ja aineeton sekä luonto) ja esittää panokset, tuotokset ja vaikutukset laajasti sidosryhmillemme. 

SRV:n tapaa luoda arvoa sidosryhmilleen kuvaa myös yhtiön asiakaslupaus ”Kuuntelemalla rakennamme viisaasti” sekä sen mukainen toiminta. Lupaus pitää sisällään tapamme toimia ”Kysyn aina ensin”, joka kuvaa periaatettamme kuunnella sidosryhmiemme tarpeita. Asiakaslupauksen mukaista toimintaa koulutetaan jatkuvasti sisäisesti sekä mitataan säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksilla.

Pääoman hallinta on olennainen osa hankkeiden arvonmuodostusta. Pääomalajeista SRV:llä korostuvat sosiaalinen, taloudellinen, inhimillinen ja aineeton sekä luonto.

Sosiaalisen pääoman avainalueet ovat henkilöstö, sidosryhmäsuhteet kaupunkeihin, sijoittajiin ja lähiympäristöön, työnantajakuva, kumppanuudet ja eettiset periaatteet.

Taloudellinen pääomamme koostuu omasta ja vieraasta rahoituksesta sekä omistuksista. Valmistettu pääoma taloudellisen pääoman yhteydessä tarkoittaa ihmisen valmistamaa pääomaa.

Inhimillisen pääoman osalta tärkeitä ovat erityisesti asiakkaaseen liittyvä osaaminen, vuorovaikutus, suunnittelu- ja kaavoitusosaaminen, toimittajapoolin hallinta ja johtamisosaaminen. Aineettomassa pääomassa korostuvat johtamisjärjestelmä, harmaan talouden torjuntaan sekä viranomaisyhteistyön ja työturvallisuuden edistämiseen käyttämämme tietojärjestelmä, verkostorekisteri, referenssit, brändi, yrityskulttuuri, konseptit sekä toimintamallit. 

Hyödynnämme luonnon pääomaa muun muassa maankäytön ja luonnosta saatavien raaka-aineiden kautta. 

SRV:n toiminnan myönteisiä vaikutuksia ovat kestävät elinympäristöt, jotka sopeutuvat muutoksiin, kestävät aikaa ja säilyttävät arvonsa. 

Turvallinen työympäristö on meille toimintamme edellytys ja teemme yhteistyötä arvoketjun kaikkien osapuolten kanssa työturvallisuuskulttuurin edistämiseksi. 

Yhteistyökumppaneillemme tarjoamme pitkäaikaista kumppanuutta ja toimimme heidän kanssaan arvojemme ja eettisen toimintaohjeemme mukaisesti. 

SRV:n elinkaariviisas strategia ottaa vahvasti kantaa liiketoiminnan rooliin ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa. Olemme sitoutuneet vähentämään työmaidemme päästöjä ja oman energianhankinnan päästöjen vähentämisen lisäksi hyvittämään syntyviä päästöjä ilmastoteoin. 

Arvonluontimalli