Woodcity aula

Luonnon monimuotoisuus elinkaariviisaissa rakennuksissa

Luonnon monimuotoisuus elinkaariviisaissa rakennuksissamme

Luonnon monimuotoisuus ei koske vain luonnontilaisia ympäristöjä, vaan ulottuu myös rakennettuun ympäristöön ja pihoille. Olemme kaupunkirakentajana tunnistaneet tärkeäksi vaikuttamismahdollisuudeksemme monimuotoisen kaupunkiluonnon luomisen ja luonnon monimuotoisuutta tukevat pihat ja viherkatot ovat valikoituneet olennaiseksi osaksi elinkaariviisauden konseptiamme. Lisäämällä luonnon monimuotoisuutta tiiviissä kaupunkiympäristössä, vaikutamme sekä luonnon että ihmisten hyvinvointiin. 

Ympäristönäkökulmasta kaupunkiluonnon monimuotoisuus on jo itsessään arvokasta ja tuo resilienssiä muuttuvissa olosuhteissa. Rakennamme monimuotoista kaupunkiluontoa useiden keinojen avulla, kuten säästämällä tonteillamme mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa kasvillisuutta ja luontoa.

Ohjaamme ympäristön suunnittelua pihasuunnitteluohjeella. Istutuksissa käytämme monipuolisesti eri kasvilajeja ja lajikkeita ja vältämme yksipuolisia massaistutuksia. Geneettisen monimuotoisuuden lisäämiseksi käytämme kloonattujen puutarhalajikkeiden rinnalla myös siemenlisättyjä taimia. Olemme tunnistaneet, että esimerkiksi perinnebiotooppien ja paahdeympäristöjen uhanalaisen lajiston tukemiseen on pihoilla ja kasvikatoilla hyvät mahdollisuudet. Pihojemme kerroksellinen ja monilajinen kasvillisuus tarjoaa pesäpaikkoja ja ravintoa myös linnuille ja pölyttäjille. 

Maksimoimme pihoillamme kasvullisen pinnan ja minimoimme päällysteet. Kasvillisuudella on luonnon monimuotoisuuden tukemisen lisäksi useita muitakin hyötyjä. Kasvipeitteisillä pinnoilla ja tonttikohtaisella hulevesien viivytyksellä pienennetään kaupunkitulvien riskiä ja luodaan ilmastoviisasta kaupunkia. Kasvillisuus tasaa lämpötilaeroja ja luo miellyttävää pienilmastoa, joten lisäämällä kasvillisuutta, voimme lieventää myös kaupunkien lämpösaarekeilmiötä.

Monimuotoinen lähiluonto tukee myös ihmisten hyvinvointia. Vehreä ympäristö ja näkymät tutkitusti rauhoittavat ihmisiä. Erityisen tärkeää vehreä elinympäristö on lapsille ja vanhuksille, jotka eivät välttämättä pääse liikkumaan kauemmaksi luontoon. Päivittäisen luontokosketuksen merkitys on erityisen tärkeää varhaislapsuudessa, koska sillä on tärkeä rooli immuunipuolustuksen ja vastustuskyvyn kehittymisessä. Näemme vehreiden elinympäristöjen luomisen tärkeänä myös taloudellisen arvon säilymisessä, sillä vehreys lisää viihtyisyyttä ja alueen arvostusta.