Luonnon monimuotoisuuden mittaaminen ja ohjaaminen

Vuonna 2022 päätimme asettaa toiminnallemme biodiversiteettitavoitteet. Koska luomme pitkäaikaisia elinympäristöjä, lähdimme liikkeelle valitsemalla keinot ja mittarit viherympäristön suunnittelulle. Pyrimme säästämään mahdollisimman paljon alkuperäistä luontoa, ja ohjenuoraksi laadimme pihasuunnitteluohjeen. Seuraavaksi pohdimme omien luontovaikutustemme arviointia ja mittaamista arvoketjussa.

Noudatamme lieventämishierarkiaa luonnon monimuotoisuutta vähentävien vaikutusten hallitsemiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensisijaisesti ympäristölle koituvia haittoja pyritään välttämään kokonaan. Sen jälkeen vaihtoehtoina on haittojen vähentäminen, ennallistamis- tai hoitotoimenpiteet. Viimeisenä vaihtoehtona kompensoidaan haittoja eli toteutetaan suojelu- ja kunnostustoimenpiteitä. SRV soveltaa leventämishierarkiaa aina tapauskohtaisesti, jolloin lähtötasona on paikallinen ekosysteemi ja sen luontoarvot.

Luonnon monimuotoisuus elinkaariviisaissa rakennuksissa

Luonnon monimuotoisuus ei koske vain luonnontilaisia ympäristöjä, vaan ulottuu myös rakennettuun ympäristöön ja pihoille. Olemme kaupunkirakentajana tunnistaneet tärkeäksi vaikuttamismahdollisuudeksemme monimuotoisen kaupunkiluonnon luomisen ja luonnon monimuotoisuutta tukevat pihat ja viherkatot ovat valikoituneet olennaiseksi osaksi elinkaariviisauden konseptiamme. Lisäämällä luonnon monimuotoisuutta tiiviissä kaupunkiympäristössä, vaikutamme sekä luonnon että ihmisten hyvinvointiin. 

Lue lisää
Woodcity aula
Pörriäinen