Varsinainen yhtiökokous 2024

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään maanantaina 25.3.2024 klo 16.00 ravintola Derbyssä, osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 15.00. 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.3.2024 klo 16.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta.  

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja  

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.  

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.3.2024 klo 16.00-20.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:  

A) Sähköisesti täällä

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

B) Sähköpostitse Innovatics Oy:lle agm@innovatics.fi.

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön tällä sivulla Materiaalit ja linkit -otsikon alla saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot. 

C) Postitse Innovatics  Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / SRV Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin tällä sivulla Materiaalit ja linkit -otsikon alla saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa nimensä, syntymäaika tai y-tunnus, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. 

Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.  

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00.  

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.  

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat  

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla tällä sivulla Materiaalit ja linkit –otsikon alla ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.  

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / SRV Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä viimeistään 20.3.2024 klo 16.00 mennessä.  

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla. 

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat halutessaan äänestää ennakkoon 1.3.2024 klo 16.00 – 20.3.2024  klo 16.00 välisenä aikana asiakohtien 7-18 osalta:  

 1. Sähköisen ennakkoäänestyksen kautta täällä
 2. Postitse toimittamalla tällä sivulla Materiaalit ja linkit -otsikon alla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / SRV Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. 
 3. Sähköpostitse toimittamalla tällä sivulla Materiaalit ja linkit -otsikon alla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovaticsille osoitteeseen agm@innovatics.fi

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla. 

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. 

Kysymysten esittäminen ennakkoon 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös etukäteen viimeistään 18.3.2024 lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@srv.fi. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa.

Materiaalit ja linkit

Yhtiökokouskutsu

Päätösehdotukset (pdf) 

Vuosikertomus 2023, sis. tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja palkitsemisraportin 

Palkitsemispolitiikka  

Valtakirja ja äänestysohjeet malli (pdf) 

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake (pdf) 

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt: 

Tietosuojaseloste (pdf) 

Horisontti ilmakuva kesäkuu 2023

Tärkeitä päivämääriä

 • 1.3.2024 Yhtiökokouskutsun julkaisu 
 • 1.3.2024 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat  
 • 13.3.2024 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 
 • 18.3.2024 Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymyksille 
 • 20.3.2024 klo 10.00 Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät  
 • 20.3.2024 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät  
 • 25.3.2024 klo 16.00 Yhtiökokous 
 • 8.4.2024 Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla viimeistään tällä internetsivulla