Varsinainen yhtiökokous 2024

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2024 yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Yhtiökokous vahvisti SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023 sekä heitä koskevan palkitsemispolitiikan. Päätökset olivat neuvoa-antavia. Yhtiökokous päätti lisäksi osingonjaosta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta, puheenjohtajasta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeanteihin/erityisten oikeuksien antamiseen.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa tilikaudelta 2023 osinkoa.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen KTM Matti Ahokas, DI Hannu Leinonen ja KTM Heli Iisakka. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin DI Ari Lehtoranta ja DI Tuomas Kokkila. Ari Lehtoranta valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 48 000 euroa, hallituksen jäsenelle 36 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 48 000 euroa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.1.2024–31.3.2024 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. 

Tilintarkastaja ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jukka Torkkeli, KHT. Tilintarkastajan palkkio vahvistettiin maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 1.700.000 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2023 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus osakeantiin ja erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää enintään 1.700.000 uuden osakkeen antamisesta tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittaman osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2023 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Tärkeitä päivämääriä

  • 1.3.2024 Yhtiökokouskutsun julkaisu 
  • 1.3.2024 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat  
  • 13.3.2024 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 
  • 18.3.2024 Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymyksille 
  • 20.3.2024 klo 10.00 Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät  
  • 20.3.2024 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät  
  • 25.3.2024 klo 16.00 Yhtiökokous 
  • 8.4.2024 Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla viimeistään tällä internetsivulla
Horisontti ilmakuva kesäkuu 2023