Luonnon monimuotoisuus

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka, sen tarkoitus ja tavoitteet 

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV” tai ”Yhtiö”) tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että 

  • sijoittajien saatavilla on tasapuolisesti oikeat ja riittävät tiedot seikoista, joilla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintoihin 
  • SRV:tä koskevat tiedot julkistetaan aina oikea-aikaisesti, ymmärrettävästi, ja johdonmukaisesti 
  • SRV noudattaa yhtenäistä toimintatapaa viestinnässään 
  • sijoittajaviestintää koskevat vastuut ovat selkeät. 

Tätä tiedonantopolitiikkaa noudatetaan kaikissa SRV-konsernia koskevissa asioissa. 

SRV:n sijoittajaviestinnän keskeiset periaatteet ovat tiedon oikeellisuus, avoimuus, johdonmukaisuus, oikea-aikaisuus sekä tasapuolisuus eri osapuolia kohtaan. SRV:n sijoittajaviestinnän tehtävänä on varmistaa SRV:n osakkeen tai muun rahoitusvälineen oikea hinnanmuodostus välittämällä oikeaa, täsmällistä ja riittävää tietoa SRV:stä ja sen liiketoiminnasta. Tavoitteena on vahvistaa sijoittajien luottamusta yhtiöön sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Sijoittajaviestinnän kohderyhmiä ovat osakkeenomistajat, institutionaaliset sijoittajat, analyytikot, salkunhoitajat, sijoituspankkiirit ja talousmedia. 

SRV:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisäksi SRV:llä saattaa olla muita julkisesti noteerattuja rahoitusvälineitä. SRV noudattaa viestinnässään soveltuvaa EU-lainsäädäntöä, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014, ”MAR”) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) ja muiden tahojen MAR:n nojalla antamia määräyksiä ja ohjeita, Suomen lainsäädäntöä, erityisesti arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakia (39/1889, muutoksineen), Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiri- ja muita ohjeita, Finanssivalvonnan ohjeita sekä SRV:n vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia sisäisiä ohjeita. 

Toimintatavat 

Vastuu tiedonantopolitiikasta 

SRV:n hallitus hyväksyy tiedonantopolitiikan noudatettavaksi konsernissa. Viestintä- ja markkinointijohtaja vastaa tiedonantopolitiikan käytännön toteutumisesta ja toimitusjohtaja sen valvonnasta. 

Viestinnän vastuuhenkilöt 

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, liiketoimintojen vetäjät sekä viestintä- ja markkinointijohtaja antavat ensisijaisesti lausuntoja SRV:n toimintaan liittyvissä asioissa. Hallituksen puheenjohtaja antaa lausuntoja hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Konsernin johtoryhmän muut jäsenet sekä erikseen määritellyt asiantuntijat ja vastuuhenkilöt voivat antaa tarkentavaa tietoa oman toimialueensa asioista. Muut kuin edellä mainitut SRV:n palveluksessa olevat henkilöt eivät anna lausuntoja suoraan SRV:n puolesta vaan ohjaavat SRV:tä ja sen liiketoimintaa koskevat tiedustelut viestintä- ja markkinointijohtajalle. 

Tiedonantovelvollisuus 

Tiedonantovelvollisuuden yleissäännös 

Tiedonantovelvollisuuden yleissäännöksen perusteella SRV:n on pörssiyhtiönä mahdollisimman pian julkistettava sitä suoraan koskeva sisäpiiritieto, eli kaikki sellaiset Yhtiöön tai sen rahoitusvälineisiin liittyvät tiedot, asiat ja seikat, joilla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin. Tiedon julkistamista voidaan kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä lykätä (katso kohta ”Pörssitiedotteet”). 

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus 

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta säännöllisesti julkistettavia tietoja sisältäen osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. SRV:n tilikausi on kalenterivuosi. SRV julkaisee tietoja taloudellisesta asemastaan, tuloksestaan ja strategiastaan osavuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa sekä vuosikertomuksessa ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä, ja ne ovat nähtävillä Yhtiön internetsivulla. 

Muu säännelty tiedonantovelvollisuus 

Pörssiyhtiönä SRV:n on lisäksi julkistettava esimerkiksi yhtiökokouskutsu ja yhtiökokouksen tekemä päätös sekä johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä Yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet, vaikka mainitut tiedot eivät todennäköisesti sisältäisikään Yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintoihin vaikuttavaa tietoa. 

SRV antaa tämän lisäksi täydentävää, sijoittajia kiinnostavaa tietoa tässä tiedonantopolitiikassa esitetyllä tavalla. 

SRV:n julkaisemat tiedotteet 

SRV:n julkaisemat tiedotteet on jaettu kolmeen luokkaan: pörssitiedotteisiin, sijoittajauutisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedoteluokka valitaan tiedon olennaisuuden perusteella ja Yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti. 

Pörssitiedotteet 

SRV julkistaa MAR:n mukaisesti pörssitiedotteena mahdollisimman pian kaiken Yhtiöön tai sen rahoitusvälineisiin liittyvät tiedot, asiat ja seikat, jotka ovat luonteeltaan täsmällisiä ja julkistamattomia tai jotka eivät muutoin ole markkinoiden tiedossa ja joilla, jos ne julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintoihin. 

Pörssitiedotteen julkistamista edeltää yleensä tiedonantovelvollisuuden tarkastelu ja vahvistaminen. Tarkastelu tehdään samanaikaisesti mahdollisen tiedon lykkäämisen edellytysten arvioinnin kanssa. Pörssitiedottamista voidaan lykätä Yhtiön omalla vastuulla, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: tiedon välitön julkaiseminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut, tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja Yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. 

Sisäpiiritietoa voi olla muun muassa tieto SRV:n tuloksen ja taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta, SRV:n sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä, osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta SRV:n osakkeita koskevasta muutoksesta, kuten osakkeiden yhdistämisestä taikka jakamisesta. 

Arvioitaessa SRV:n toteuttamien urakoiden ja rakennushankkeiden sekä sijoittajakauppojen merkittävyyttä SRV ottaa huomioon niiden arvon sekä kokonaistaloudellisen ja strategisen merkittävyyden SRV:lle. 

SRV julkistaa pörssitiedotteena myös säännöllisen ja muun säännellyn tiedonantovelvollisuuden nojalla pörssitiedotteena julkistettavat tiedot, kuten osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet, yhtiökokouskutsut ja -päätökset, muutokset johtoryhmässä, liputusilmoitukset sekä johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä Yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet, vaikka mainitut tiedot eivät todennäköisesti sisältäisikään Yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintoihin vaikuttavaa tietoa. 

Pörssitiedotteet julkistetaan sekä suomen- että englanninkielisinä. 

Sijoittajauutinen 

SRV julkistaa sijoittajauutisena liiketoimintaansa liittyviä tapahtumia, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteerejä todennäköisestä huomattavasta vaikutuksesta SRV:n osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintoihin, mutta joiden arvioidaan kiinnostavan sijoittajia yleisesti. 

Sijoittajauutisena julkistetaan muun muassa rakennushankkeiden käynnistyksiä, urakkasopimuksia, sijoittajakauppoja, investointeja ja yhteistyösopimuksia. Sijoittajauutinen julkistetaan sekä suomen- että englanninkielisenä. 

Lehdistötiedotteet 

Lisäksi SRV kertoo yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla lehdistötiedotteilla sellaisista Yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai yleistä mielenkiintoa median tai sidosryhmien keskuudessa. Tällainen lehdistötiedote julkistetaan pääsääntöisesti vain suomenkielisenä. 

Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjauksen muuttaminen 

SRV julkistaa tulevaisuudennäkymänsä tilinpäätöstiedotteessaan, toimintakertomuksessaan sekä osavuosikatsauksissaan. 

SRV:n odotettavissa olevan tuloksen, taloudellisen aseman tai tulevaisuudennäkymien heikentyessä tai parantuessa siten, että muutoksella todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintoihin, SRV julkistaa tulosohjauksen muutosta koskevan pörssitiedotteen mahdollisimman pian. 

Markkinahuhut ja tietovuodot 

SRV ei kommentoi Yhtiötä, sen osaketta tai muuta rahoitusvälinettä tai liiketoimintaa koskevia tai muita markkinahuhuja. Mikäli huhu liittyy sisäpiiritietoon, jonka julkistamisen lykkäämisestä on tehty päätös, Yhtiön tulee julkistaa tieto yleisölle pörssitiedotteella mahdollisimman pian silloin, kun kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan. Mikäli markkinahuhulla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus SRV:n osakkeen tai muun rahoitusvälineen hintoihin, SRV voi julkistaa pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon ja edistääkseen SRV:n osakkeen tai muun rahoitusvälineen luotettavaa hinnanmuodostusta. 

Mikäli SRV:n tietoon tulee, että julkisuuteen on vuotanut tietoja, joilla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintoihin, SRV julkistaa mahdollisimman pian asiaa koskevan pörssitiedotteen. 

Tiedonjakelukanavat 

SRV:tä koskevat pörssitiedotteet julkistetaan samanaikaisesti Cision Finland Oy:n julkaisujärjestelmän kautta keskeisille tiedotusvälineille, Yhtiön internetsivuilla osoitteessa  ja toimitetaan kansalliseen tiedotevarastoon. 

SRV:n pääasiallinen ajantasaisen tiedon lähde on Yhtiön internetsivut osoitteessa . SRV:n julkaisemaa sijoittajaviestintämateriaalia voi lisäksi tilata internetsivuilta tai sähköpostitse osoitteesta investor.relations(a)srv.fi. Tiedot tulee säilyttää Yhtiön kotisivuilla viiden vuoden ajan. 

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset 

SRV pyrkii vastaamaan ilman aiheetonta viivytystä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin puhelimitse tai sähköpostitse ottaen kuitenkin huomioon, että kaikille osapuolille annetaan sama tieto samanaikaisesti. 

Osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen SRV järjestää analyytikoille ja lehdistölle tiedotustilaisuuden, jossa esitellään tiedotteen keskeinen sisältö. 

SRV: voi järjestää ajoittain pääomamarkkinapäivän, jossa se esittelee Yhtiön toimintaa analyytikoille sekä institutionaalisille sijoittajille. 

SRV osallistuu lisäksi erilaisiin yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin. 

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset perustuvat SRV:n jo julkistamiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin, eikä niissä esitetä julkistamatonta tietoa, joilla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintoihin. Mahdollisesti esitettävä ennen julkistamaton sisäpiiritieto julkistetaan aina ensin pörssitiedotteella. 

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamisten esitysaineisto julkistetaan Yhtiön internetsivuilla. 

Hiljainen jakso 

SRV ei anna lausuntoja Yhtiön taloudellisesta kehityksestä eikä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 30 kalenteripäivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsausten julkistamista tai jos tilinpäätöstiedote tai osavuosikatsaus julkistetaan myöhemmin kuin 30 kalenteripäivää kalenterivuoden neljänneksen päättymisen jälkeen, kalenterivuoden neljänneksen päättymisen ja osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä aikana. Hiljainen jakso käsittää siten aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkaisemiseen. Tulosjulkistusten ajankohdat ilmoitetaan SRV:n internetsivujen sijoittajakalenterissa. 

Poikkeuksena hiljaista jaksoa koskevasta säännöstä ovat hiljaisen jakson aikana pidettävä yhtiökokous sekä merkittävistä liiketapahtumista tiedottaminen pörssitiedotteella hiljaisen jakson aikana. Näissä tilanteissa tiedottamisen tai muun viestinnän tulee koskea ainoastaan kyseistä tapahtumaa. 

Sisäpiiriohje 

SRV:n hallitus on vahvistanut SRV:n kaikkien työntekijöiden, johdon ja hallituksen jäsenten noudatettavaksi sisäpiiriohjeen. Sisäpiiriohjeen tarkoituksena on edistää arvopaperimarkkinoiden luottamusta SRV:n toimintaan sekä sen osakkeen tai muun rahoitusvälineen oikeaan hinnanmuodostukseen. 

Kriisiviestintä 

SRV:ssä on vahvistettu erillinen kriisiviestintäohje, jonka tarkoituksena on varmistaa nopea oikean tiedon saatavuus kaikille niille tahoille, joita ao. tapahtuma koskee, sekä SRV:n johdolle ja hallitukselle. Kriisiviestinnän tarkoituksena on osaltaan minimoida tapahtuman SRV:n toiminnalle ja maineelle aiheuttamat vahingot ja menetykset. 

Kriisiviestintää SRV:ssä johtaa viestintä- ja markkinointijohtaja.