Valkoisia kerrostaloja ja pihamaa

Sisäpiirihallinto

SRV Yhtiöt Oyj:n sisäpiiriohje perustuu soveltuvaan EU-lainsäädäntöön, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (596/2014, ”MAR”) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) ja muiden tahojen MAR:n nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin, ja Suomen lainsäädäntöön, erityisesti arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakiin (39/1889, muutoksineen) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiri- ja muihin ohjeisiin ja Finanssivalvonnan (”Fiva”) ohjeisiin. 

Sisäpiiriohjeessa kuvataan rahoitusmarkkinoiden väärinkäytön ja erityisesti sisäpiiritiedon käytön kiellon ja markkinoiden manipuloinnin kannalta olennaiset säännöt ja ohjeet. Lisäksi Sisäpiiriohjeessa kuvataan menettelytapaohjeet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa soveltuvien sääntöjen noudattaminen sekä mahdollisuuksien mukaan estää sisäpiirikaupat, sisäpiiritiedon laiton ilmaiseminen sekä muut sääntöjenvastaiset menettelytavat rahoitusmarkkinoilla. 

Sisäpiiriläiset ja johtohenkilöt 

SRV on päättänyt, ettei se perusta ja ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa, vaan kaikki sisäpiirihankkeisiin osallistuvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin. 

MAR:in mukaisen sääntelyn perusteella SRV Yhtiöt Oyj:n johtohenkilöiden (SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja) ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Fivalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset tiedot pörssitiedotteella. 

Menettely finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta ilmoittamiseksi (whistleblowing) 

SRV Yhtiöt Oyj:llä on käytössä erityinen raportointikanava (eettinen kanava), jota kautta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista havaitsemistaan MAR:in ja muiden siihen liittyvien säännösten ja ohjeiden rikkomisesta. 

Ilmoitukset rikkomuksista eettiseen kanavaan voidaan tehdä https://report.whistleb.com/fi/srv tai postitse seuraavaan osoitteeseen: 

BDO Oy 
Forensic Services 
Vattuniemenranta 2 
00210 Helsinki, Finland 

Sisäpiirihallinnon yhteystiedot: 

• lakiasianjohtaja Anu Tuomola, etunimi.sukunimi @ srv.fi
• sisäpiirivastaava lakimies Hannele von Hertzen, etunimi.sukunimi @ srv.fi
• sisäpiiriluetteloiden hoitaja Satu Valkama, etunimi.sukunimi @ srv.fi
• viestintä- ja markkinointijohtaja Miia Eloranta, etunimi.sukunimi @ srv.fi

Sisäpiiriluetteloiden tietosuojaseloste