Koulun sisätiloissa puiset rappuset ja punainen seinä

Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta on olennainen osa SRV konsernin hallinto- ja johtamisjärjestelmää. Sisäisen valvontajärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, taloudellinen raportointi ja muu markkinoille annetta informaatio on luotettavaa ja että yhtiön toimintaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä noudatetaan.  

SRV:n sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaa yhtiön hallitus ja tarkastusvaliokunta, konsernin johtoryhmä, liiketoimintojen johtoryhmät sekä konsernin taloushallinto. Sisäisen valvonnan toimeenpanoon osallistuu konsernin koko toimintaorganisaatio.  

SRV:n liiketoimintaa ohjaavat yhtiön strategia ja arvot, konsernin laajuisesti noudatettavat SRV:n eettiset toimintaohjeet ja hallituksen hyväksymät konsernin sisäiset päätöksentekovaltuudet sekä sisäiset politiikat, ohjeet ja menettelytavat. Sisäinen valvonta rakentuu myös terveestä yritys- ja johtamiskulttuurista, eri toimintojen ja tehtäväroolien vastuualueiden ja toimintavaltuuksien selkeydestä sekä määritellystä raportoinnista ja sen perusteista. Sisäinen valvonta perustuu erityisesti taloudellisiin raportteihin, johdon raportteihin, riskiraportteihin sekä sisäisen tarkastuksen raportteihin. 

Toimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus sekä taloudellisen raportoinnin luotettavuus 

Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi toimintojen tehokkuuden ja tuloksellisuuden sekä konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa on kuukausittainen johdon liiketoiminta- ja talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti ylläpidettävien rakentamishankkeiden ja liiketoiminnan tuloksen ennusteen välillä. Ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa säännöllisesti taloudellista raportointia ja raportoi suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. 

Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaa liiketoiminnan johtoryhmä sekä controller-toiminto SRV:n konserniperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. Taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja SRV:n liiketoimintojen controller-organisaatio.  

SRV on laatinut konsernitasoiset raportointimallit liiketoimintojen taloudellisen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Liiketoimintojen raporteilla pyritään varmistamaan, että valvonta kattaa kaikki tärkeät liiketoiminnan alueet. Näin taataan se, että mahdolliset poikkeamat taloudellisista tavoitteista tunnistetaan ja kommunikoidaan ja että niihin voidaan reagoida tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla viiveettä. 

Tärkeä osa rakennusprojektien ennustamisprosessia on controller-organisaation koordinoima projektikohtaisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, arvottaminen ja raportointi toimenpidesuunnitelmineen.  

Toimintojen ja taloudellisen valvonnan toimenpiteet ovat myös johdon jatkuvaa liiketoiminnan valvontaa ja ohjausta. Talousraporteissa on määritelty keskeiset valvontamittarit, joiden tarkoitus on mitata ja tukea strategian toteutumista sekä liiketoiminnan tehokkuutta ja yhdenmukaistamista sekä valvoa annettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden valvonta perustuu SRV:n määrittelemiin taloudellisen raportointiprosessin periaatteisiin ja ohjeistukseen. Tilinpäätösstandardien tulkinta, soveltaminen ja noudattaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, jonka toimintaa hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo.  

Budjetointi- ja raportointiprosessit perustuvat SRV:n sisäiseen ohjeistukseen, jonka määrittämisestä ja keskitetystä ylläpitämisestä vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa. 

Lainsäädännön ja muiden säännösten noudattaminen 

Konsernissa on laadittu politiikkoja ja ohjeita, jotka koskevat esimerkiksi sisäpiiriasioita, kilpailuoikeudellisten säännösten noudattamista, henkilötietojen suojaa, yhteistyökumppaneiden tunnistamista, liikelahjoja ja edustamista, sopimushallintoa ja lähipiiriasioita. Konsernipolitiikkojen ja –ohjeiden noudattamista edistetään tiedottamalla niiden sisällöstä ja järjestämällä koulutuksia. Konsernilla on compliance-toiminto (vaatimustenmukaisuustoiminto), jonka ohella konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto valvoo politiikkojen noudattamista. 

SRV:llä on käytössä eettinen kanava, jonne konsernin työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu lain, SRV:n arvojen tai eettisten periaatteiden vastaisesti. 

>> Lue lisää eettisestä kanavasta

Sisäinen tarkastus 

Sisäinen tarkastus on osa SRV:n sisäisen valvonnan viitekehystä. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje määrittelee yhtiön sisäisen tarkastuksen tarkoituksen,  aseman ja valtuudet yhtiössä sekä sen keskeisimmät tehtävät. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointityötä, jonka tehtävänä on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja tukea yhtiön toiminnan kehittämistä. 

Sisäinen tarkastus tukee SRV:n tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla tarkastustoimeksiantoja strategia- ja riskiperusteisesti, ja edistää toiminnallaan hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä. Sisäinen tarkastus suorittaa itsenäisiä tarkastuksia SRV:n liiketoimintoihin, konserniyhtiöihin, prosesseihin ja erityisesti valittuihin kohteisiin varmistaakseen sisäisen valvonnan toimivuuden.  

Sisäinen tarkastus toimii hallituksen tarkastusvaliokunnan valvonnan alaisena ja raportoi havaintonsa tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta raportoi edelleen hallitukselle.    

Vuosittain laaditaan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, jonka tarkastusvaliokunta vahvistaa ja hyväksyy.