Jätkäsaaren Airut-kortteli

Riskienhallinta

Riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa haittaavien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja operatiiviset riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. Riskienhallinta tukee yrityksen arvoja, strategiaa ja tulostavoitteiden saavuttamista.  

SRV:llä on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin. Riskienhallinta on osa yhtiön johtamisjärjestelmää. SRV:n riskienhallinnan periaatteet ja viitekehys on kuvattu yhtiön riskienhallintapolitiikassa. Politiikkaa täydentävät eri osa-alueita koskevat tarkemmat ohjeet ja toimintatavat.  

SRV:n strategiaprosessiin kytketty konsernitason riskienhallintaprosessi kattaa yrityksen toimintaan liittyvien oleellisten riskien määrittämisen, niiden merkittävyyden arvioinnin sekä riskien eliminoimiseen tai niiden vaikutusten vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelun ja riskien hallinnoinnin vastuuhenkilöiden nimeämisen. Eri toimintojen, kehityshankkeiden, rakennusprojektien ja sijoituskohteiden jatkuvaa riskienhallintaa suunnitellaan ja toteutetaan toiminto- ja kohdekohtaisesti.  

Rakennushankkeissa noudatettavat keskeiset riskienhallintatoimenpiteet on viety SRV:n toimintajärjestelmän prosessikaavioihin ja apuvälineisiin. Yrityksellä on käytössä myös sertifioidut ISO-standardin mukaiset laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät. 

SRV on lisäksi antanut yhtiön riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen sisältävän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä raporttina yhtiön vuosikertomuksesta. Selvitys on julkaistu 1.3.2023. 
 

Riskitekijät ja epävarmuustekijät  

Riskit luokitellaan SRV:llä strategisiin, operatiivisiin ja talouden riskeihin sekä muihin riskeihin. Merkittävimmät riskit, jotka saattavat heijastua olennaisesti SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen tulokseen sekä ei-taloudelliseen suorituskykyyn, on esitelty hallituksen toimintakertomuksessa osana vuosikertomusta. Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta kerrotaan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa osana vuosikertomusta.