Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SRV YHTIÖT OYJ     YHTIÖKOKOUSKUTSU      5.3.2021   KLO 15.30

Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29.3.2021 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo.

Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoja löytyy kutsun osasta C Ohjeita kokoukseen osallistuville.  

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

 
 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Outi Raitasuo. Mikäli Outi Raitasuolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii lakiasianjohtaja Johanna Metsä-Tokila. Mikäli Johanna Metsä-Tokilalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.srv.fi/yhtiokokous 5.3.2021, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että koska yhtiön tulos on tappiollinen, yhtiö ei jaa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 1. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia hallituksen palkkioihin. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava: 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa (vuonna 2020: 5 000 euroa/kk), hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa (vuonna 2020: 4 000 euroa/kk), hallituksen jäsenelle 3 000 euroa kuukaudessa (vuonna 2020: 3 000 euroa/kk); ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa (vuonna 2020: 3 000 euroa/kk) siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista (vuonna 2020: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

 1. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Timo Kokkila, Hannu Leinonen, Heikki Leppänen ja Tomi Yli-Kyyny ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Heli Iisakka.

Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Tomi Yli-Kyyny valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Enel Sintonen.

 1. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 6 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

6 § Yhtiötä edustavat:

   1) hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, toisen hallituksen jäsenen tai muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa, kaksi yhdessä, tai

   2) hallituksen päätöksen nojalla yhtiön edustamiseen oikeutetut henkilöt kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 26.000.000 yhtiön osaketta, kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.  Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti ja se kumoaa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2020 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, on yhteensä enintään 26.000.000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Uusia osakkeita voidaan antaa, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, pääomarakenteen kehittämiseksi ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouksessa 26.3.2020 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 1. Kokouksen päättäminen

 1. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, palkitsemisraportti sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

SRV Yhtiöt Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 5.3.2021.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 12.4.2021 alkaen.

 1. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja

näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon

sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus ja toimitusjohtajan katsaus ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.srv.fi/yhtiokokous 18.3.2021 alkaen.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ohjeet osakkeenomistajalle, jolla ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, ovat kohdassa 4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 11.3.2021 klo 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 22.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 11.3.2021 klo 9.00 – 22.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

 1. Yhtiön internetsivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero.

 1. Postitse tai sähköpostitse

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta www.srv.fi/yhtiokokous saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / SRV Yhtiöt Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan yksilöinti- ja yhteystiedot.

Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Äänestyksen ohjeet kaikille osakkeenomistajille ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

Lisätietoja on saatavissa ilmoittautumisaikana myös puhelimitse numerosta +358405003610 arkisin klo 10.00 - 15.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistaja voi valtuuttaa haluamansa asiamiehen edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta ennakkoon osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja ennakkoäänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous viimeistään 11.3.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla.

Valtakirjat ennakkoäänestyslomakkeineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu  tai toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / SRV Yhtiöt Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen ennen yhtiökokouksen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on annettu.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous

5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@srv.fi viimeistään 10.3.2021 klo 10.00.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.

Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.srv.fi/yhtiokokous viimeistään 11.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 15.3.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@srv.fi tai postitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Johanna Metsä-Tokila/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.srv.fi/yhtiokokous viimeistään 18.3.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.

6. Muut ohjeet/tiedot

SRV Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2021 yhteensä 263 017 341 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. 

 

SRV YHTIÖT OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja, p. 040 562 0408, johanna.metsa-tokila@srv.fi

Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja