Tampereen Tornit Ky:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1       Rekisterinpitäjä

Tampereen Tornit Ky, y-tunnus 2858964-6
c/o SRV Rakennus Oy
PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo

2      Yhteystiedot rekisteriasioissa

SRV Yhtiöt Oyj
Tietosuoja
PL 555
02601 Espoo

privacy@srv.fi
Puh. 020 145 5200

3      Rekisterin nimi

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

4      Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Tampereen Tornit Ky:n ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseen sekä rekisteröidyn tekemien tiedustelujen, uutiskirjeiden, tarjouspyyntöjen, tuotteiden ja palvelujen tilausten ja muiden sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietojen käsittely perustuu lisäksi Tampereen Tornit Ky:n oikeutettuun etuun (asiakassuhde ja suoramarkkinointi) sekä rekisteröidyn suostumukseen silloin, kun se on tarpeen sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten.

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Tampereen Tornit Ky:n ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen
 • tuotteiden ja palveluiden myynti, markkinointi, tarjoaminen, tuottaminen ja kehittäminen
 • luottotietojen tarkastaminen, laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä
 • asiakasviestintä, mukaan lukien palaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyt
 • kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi ja verkkomainonta sekä niiden kohdentaminen
 • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen
 • liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen
 • väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen
 • analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten

5      Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja kuluttaja-asiakkaista:

 • Asiakkaan perustiedot: etu- ja sukunimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakastunniste
 • Arvo tai ammatti sekä sijoittajatieto
 • Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, tuotteiden ja palveluiden sopimus-, tilaus, osto- ja peruutustiedot, laskutus-, maksu- ja perintätiedot sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot
 • Kiinnostustiedot (esim. asiakasta kiinnostavat Tampereen Tornit Ky:n asuntokohteet ja alueet sekä muut asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnon kohteet), rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
 • Sähköisten palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet, IP-osoitteet
 • Asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot sekä reklamaatiot
 • Edellä kuvattujen tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas-/käyttäjä ja markkinointisegmentit ja profiilit
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset sekä
 • Mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot

6      Tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön, yhteydenottopyynnön, muun lomakkeen täytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7       Tietojen luovutukset ja tietojen siirto sekä siirrot EU:n tai Euroopan talous alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti seuraaville tahoille:

 • Asuntokauppalain 2 luvun mukaisia turva-asiakirjoja säilyttäville luottolaitoksille;
 • Asuntokohteiden isännöitsijöille;
 • Asuntokohteiden rakentamisaikaisille valvojille ja rakennustyön tarkkailijoille;
 • Asunto-osakeyhtiön hallitukselle (esim. tiedot lainaosuussuorituksista osana luovutustilinpäätöstä);
 • muut mahdolliset luovutuksensaajat perustuen luovutuksiin, jotka ovat välttämättömiä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Tampereen Tornit Ky käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia (alihankkijoita) palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Näitä alihankkijoita ovat esimerkiksi ICT-, myynti- ja markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuottajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Tampereen Tornit Ky varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, Tampereen Tornit Ky huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta esim. käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita.

8      Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kunnes takuuvelvoitteet ja muut osapuolten väliset sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet on suoritettu ja lainsäädännössä, esim. asuntokauppa-, kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaissa määritellyt säilytysajat ja vastuuajat ovat päättyneet. Asunnon ostajan henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti 11 vuoden ajan viimeisestä asuntokaupasta laskettuna.

Tampereen Tornit Ky voi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilyttää rekisteröidyn edellä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä perustietoja (henkilötunnusta lukuun ottamatta) suoramarkkinointitarkoituksiin lain sallimissa puitteissa. Tampereen Tornit Ky arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

9       Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterin yhteyshenkilölle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.