SRV:n verkostorekisterin tietosuojaseloste

SRV:n verkostorekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 28.2.2024 

1. Yhteisrekisterinpitäjät 

SRV Yhtiöt Oyj ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (jäljempänä ”SRV”). 

SRV konserniin kuuluvat yhtiöt: 
SRV Yhtiöt Oyj (1707186–8) 
SRV Rakennus Oy (1728244–6) 
SRV Infra Oy (0590937–9) 

Kukin SRV konserniyhtiö vastaa henkilötietojen käsittelystä sen omassa liiketoiminnassa tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla ja voi käyttää siinä tarpeellisia muiden konserniyhtiöiden samoja tarkoituksia varten keräämiä henkilötietoja. 

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa 

Mika Hynninen
PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo
mika.hynninen@srv.fi

3. Rekisterin nimi 

 SRV verkostorekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin sekä SRV:n oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käytetään lakisääteisten ja työ- ja urakka- ja muihin sopimuksiin perustuvien velvollisuuksien ja oikeuksien toteuttamiseksi, kulunvalvontaa, työajanseurantaa, työturvallisuutta, muuta turvallisuutta ja rikosten torjuntaa, laadun ja työsuoritusten valvontaa ja mittaamista varten, kuten: 

 • SRV:n työmaiden työmaa-, urakoitsija- ja työntekijätietojen hallintaan ja velvoitteiden hoitamiseen 
 • SRV:n lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen esim. työturvallisuuslain, veronumerolain sekä tilaajavastuulain edellyttämien velvoitteiden hoitamiseen 
 • Päätoteuttajan toimesta tapahtuvaan henkilön tunnistamiseen työmaalla 
 • Raportointiin Verohallinnolle ja valvovalle viranomaiselle 
 • Väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen 
 • Henkilön työmaakohtaisiin perehdytys- ja kulkulupaselvityksiin sekä tarvittaessa yhteydenottoihin 
 • Muut työturvallisuuteen, ohjeistuksiin ja menettelytapoihin liittyvät puutteet urakoitsijoiden tai näiden työntekijöiden toiminnassa 
 • Toiminnan laadun varmistamiseen 
 • Palvelujen sekä järjestelmien testaukseen ja kehitykseen. 

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja SRV:n rakennustyömailla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista tai muutoin työmailla perustellusta syystä asioivista henkilöistä sekä urakoitsijoiden päättäjistä ja yhteyshenkilöistä. 

 • Työntekijän ja urakoitsijan perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (postiosoite, sähköposti, puhelinnumero) veronumero, syntymäaika, työnantaja sekä työmaakohtaiset kulkulupatiedot. 
 • Työturvallisuuslain edellyttämät tiedot: 
 • Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero 
 • Työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä 
 • Työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste 
 • Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa. 
 • Henkilön ammattipätevyydet ja lupa-asiakirjat (kuten esimerkiksi tulityölupa) 
 • Urakoitsijoiden yhteyshenkilöiden perustiedot kuten nimi, työnantaja ja yhteystiedot (postiosoite, sähköposti, puhelinnumero). Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot, kuten tieto sovellettavasta työehtosopimuksesta, todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta sekä todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä. 
 • Tiedot urakoitsijoiden ja näiden työntekijöiden työturvallisuuteen sekä menettelytapoihin liittyvistä puutteista. 
 • Verohallinnon rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta antaman päätöksen perusteella käsiteltävät tiedot, kuten: 
 • Tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen 
 • Työmaan sijainti 
 • Työntekijää koskevat yksilöintitiedot, työntekijän työmaalla työskentelyn alkupäivämäärä ja arvioitu loppupäivämäärä 
 • Ulkomaisen työntekijän vakuuttamista koskevat tiedot 
 • Tieto, onko työntekijä työsuhteinen, vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja, harjoittelija vai talkootyön tekijä 
 • Työnantajaa koskevat yksilöintitiedot sekä työnantajan edustaja tai yhteyshenkilö yhteystietoineen 
 • Vuokratyön teettäjää koskevat yksilöintitiedot 
 • Sopimuksen perusteella käsiteltävät urakoitsijoiden ja niiden työntekijöiden tiedot. 

6. Tietolähteet 

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyn työnantajalta, rekisteröidyltä tai urakoitsijalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä. 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja luovutetaan säännönmukaisesti lain vaatimusten mukaisesti viranomaisille, kuten verottajalle. SRV voi luovuttaa tietoja myös yhteistyökumppaneilleen sopimuksista johtuvien tai lain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. SRV:llä on myös oikeus luovuttaa urakoitsijoiden työntekijöiden kulunvalvontatiedot urakoitsijoilleen, mikäli ilmenee epäilyjä väärinkäytöksistä tai havaitaan puutteita työturvallisuudessa. Tietoja voidaan luovuttaa myös työehtosopimusten mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, SRV huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta esim. käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoliikenne palvelimen ja käyttäjän selaimen välillä on SSL-suojattu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa kulun- ja kameravalvonnalla suojatuissa tiloissa ja tiloihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen tai lain velvoitteiden vuoksi on tarpeellista. Esimerkiksi työturvallisuuslain mukaista luetteloa säilytetään kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. Tilaajavastuulain mukaan kerättyjä tietoja tilaaja säilyttää vähintään kaksi vuotta ko. sopimusta koskevan työn päättymisen jälkeen. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.