SRV:n tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste

Päivitetty 16.5.2024

SRV:n tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjät

SRV Yhtiöt Oyj ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (jäljempänä ”SRV”).

SRV konserniin kuuluvat yhtiöt:

SRV Rakennus Oy (1707186-8)

SRV Infra Oy (0590937-9)

Kukin SRV konserniyhtiö vastaa henkilötietojen käsittelystä sen omassa liiketoiminnassa tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla ja voi käyttää siinä tarpeellisia muiden konserniyhtiöiden samoja tarkoituksia varten keräämiä henkilötietoja.

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa 

Aleksi Auer

PL 555, Tarvonsalmenkatu 15

02601 Espoo

Aleksi.Auer@srv.fi

3. Rekisterin nimi

SRV:n tallentavan kameravalvonnan rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu SRV:n oikeutettuun etuun ja kameravalvonnan tarkoitus on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa alueella liikkuvien henkilöiden ja tilojen turvallisuus.

Kameravalvonnan tallenteita voidaan lisäksi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi
  • tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi, mikäli on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
  • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää SRV:n toimitilojen ja työmaiden kameravalvonnan piiriin kuuluville alueille ja tiloihin sijoitettujen kameroiden kuvaamaa ja tallentamaa kuva-aineistoa alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. 

6. Tietolähteet

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, SRV huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta esim. käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita. 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti tallenteita voidaan käsitellä tallennuskapasiteetin sallimissa rajoissa takautuvasti noin 30 vuorokauden ajalta. 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.