SRV:n rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

1        Rekisterinpitäjä

SRV Yhtiöt Oyj, y-tunnus 1707186-8
PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo

2       Yhteystiedot rekisteriasioissa

SRV Yhtiöt Oyj
Tietosuoja
PL 555
02601 Espoo

privacy@srv.fi
puh. 020 145 5200

3       Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on SRV Yhtiöt Oyj:n ja sen konserniyritysten henkilöstön rekrytointi. Tietojen käsittely perustuu SRV:n oikeutettuun etuun, kuten työnhakijan hakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä henkilö- ja soveltuvuustestauksen osalta työnhakijan suostumukseen.

5       Henkilötietojen säilytysajat

Työnhakijoiden henkilötietoja avoimien hakemusten osalta säilytetään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien ja tiettyä tehtävää varten toimitettuihin hakemuksiin liittyviä henkilötietoja yksi vuosi rekrytointipäätöksestä lukien.  Valituksi tulleiden työnhakijoiden hakemukseen perustuvia henkilötietoja säilytetään työsuhteen ajan.

6       Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

  • nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet
  • haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot
  • mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot.

7       Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

8       Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja siirretään teknisten tai käytännöllisten vaatimusten takia EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, SRV huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta esim. käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita.

SRV Yhtiöt Oyj:n konserniyritykset (SRV Rakennus Oy, SRV Infra Oy, SRV Voima Oy, SRV Russia Oy) käsittelevät työnhakijoiden henkilötietoja siltä osin kuin kyse on ko. konserniyrityksen työtehtävän täyttämisestä.

Rekrytoinnissa ja henkilöarvioinnissa SRV käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. toimeksiannon toteuttamiseksi.

9       Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. SRV:n toimitiloissa on kamera- ja kulunvalvonta. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilö- ja soveltuvuustestauksen osalta.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.