SRV:n aluekyselyiden ja arvontojen kampanjarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

SRV Yhtiöt Oyj, y-tunnus: 1707186-8
PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Markkinointipäällikkö Heidi Helasto
PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo
heidi.helasto@srv.fi

3. Rekisterin nimi

SRV:n aluekyselyiden ja arvontojen kampanjarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu SRV:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) sekä rekisteröidyn suostumukseen silloin, kun se on tarpeen sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten.

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat kampanjakohtainen SRV:n tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointi (kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi) ja verkkomainonta sekä niiden kohdentaminen sekä markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen voittajien valitseminen, palkitsemineni ja voitosta tiedottaminen.  Tietoja voidaan käyttää myös SRV:n liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä ja tietosisältöä päivitetään kampanjakohtaisesti:

  • Nimi ja sähköpostiosoite
  • Markkinointikiellot ja -suostumukset
  • Mahdolliset rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet (esim. markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin osallistuminen) 
  • Mahdolliset muut kampanjan toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot

6 Tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön, lomakkeen täytön tai muun asioinnin sekä kampanjaan ja tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto sekä siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

SRV ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa lain mukaisesti SRV:n valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

SRV käyttää ulkopuolista palveluntarjoajia (alihankkijoita) tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen. Näitä alihankkijoita ovat esimerkiksi ICT-, markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuottajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. SRV varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuitenkin enintään kaksi (2) vuotta kampanjan päättymisestä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterin yhteyshenkilölle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.