Leikkipuiston keltaiset viivat

Rahoitus ja taloudellinen asema

Lähde SRV:n tammi-joulukuun 2023 osavuosikatsaus, julkaistu 1.2.2024: 

Tammi-joulukuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -9,0 (-2,7) milj. euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyi osinko- ja korkotuottoja 2,3 (1,4) milj. euroa, ei-kassavirtavaikutteisia tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssimuutoksesta aiheutuneita kurssieroja -2,6 (1,5) milj. euroa, korkojohdannaisten maksettuja korkoja ja käyvän arvon muutoksia -1,1 (8,2) milj. euroa sekä korkokuluja -1,1 (-5,7) milj. euroa, joista aktivoitiin vuoden alusta 0,7 (1,0) milj. euroa. Näiden lisäksi rahoituskuluihin sisältyi IFRS 16 vuokrasopimusvelkojen korkoja -5,6 (-4,5) milj. euroa, ja muita rahoituskuluja -1,5 (-7,1) milj. euroa. 

Loka-joulukuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,5 (-3,8) milj. euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyi osinko- ja korkotuottoja 0,9 (0,4) milj. euroa, ei-kassavirtavaikutteisia tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssimuutoksesta aiheutuneita kurssieroja 0,0 (-3,5) milj. euroa, korkojohdannaisten maksettuja korkoja ja käyvän arvon muutoksia -1,6 (0,8) milj. euroa sekä korkokuluja -0,3 (-0,3) milj. euroa, joista aktivoitiin 0,0 (0,2) milj. euroa. Näiden lisäksi rahoituskuluihin sisältyi IFRS 16 vuokrasopimusvelkojen korkoja -1,4 (-1,1) milj. euroa, ja muita rahoituskuluja 0,0 (-0,1) milj. euroa. 

Omavaraisuusaste oli 34,4 (36,3) % ja nettovelkaantumisaste 71,7 (55,1) %. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 48,0 (48,2) % ja nettovelkaantumisaste -4,3 (-7,5) %.


Sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa 277,7 (272,0) milj. euroa. ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli -2,6 (-10,1). Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu sijoitettu pääoma oli 179,7 (186,4) milj. euroa.


Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 99,4 (80,5) milj. euroa. Korollinen nettovelka kasvoi vertailukauteen verrattuna 18,9 milj. euroa. Ilman IFRS 16:n vaikutusta korollinen nettovelka oli -6,3 (-11,5) milj. euroa ja kasvoi 5,2 milj. euroa suhteessa vertailukauteen. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta oli 17,1 (7,4) milj. euroa.

Yhtiö sopi ja toteutti 26. huhtikuuta yhdessä syndikaattiin osallistuneiden pankkien kanssa vanhan 30 milj. euron sitovan maksuvalmiuslimiitin, sitovan 40 milj. euron projektirahoituslimiitin ja ei sitovan 63 milj. euron projektirahoituslimiitin korvaamisesta uudella 40 milj. euron sitovalla maksuvalmiuslimiitillä. Vanha 40 milj. euron sitova projektirahoituslimiitti ja ei sitova 63 milj. euron projektirahoituslimiitti lakkaavat ja jatkossa projektirahoituksista neuvotellaan kahdenvälisesti pankkien kanssa normaalin markkinakäytännön mukaisesti.  

Uuden maksuvalmiuslimiitin korkomarginaali on sidottu kolmeen SRV:n keskeisistä vastuullisuustavoitteista: hiilidioksipäästöt omassa ja kumppaniverkoston toiminnassa sekä tapaturmataajuuteen (LTIF). Uusi sitova maksuvalmiuslimiitti on voimassa huhtikuulle 2025 ja siihen sisältyy yhden vuoden jatko-optio.

Yhtiön uudesta 40 milj. euron sitovasta maksuvalmiuslimiitistä oli katsauskauden lopussa allokoituna sitovaksi tililimiitiksi 10 milj. euroa, joka oli katsauskauden lopussa käyttämättä. Jäljelle jäävästä 30 milj. eurosta oli käytössä 1 milj. euroa ja 29,0  milj. euroa käyttämättä.  
Yhtiöllä on kesäkuussa 2022 toteutetun rahoitusjärjestelyn jäljiltä 21,1 milj. euron ja 36,0 milj. euron vaihtovelkakirjalainaehtoiset hybridilainat. Oman pääoman ehtoisten hybridilainojen kuponkikorko on 4,875 prosenttia vuodessa. Oman pääoman ehtoisilla lainoilla ei ole eräpäivää, lainat ovat vakuudettomia ja ne ovat muita velkasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Vaihtovelkakirjalainaehtoisuus on toteutettu siten, että hybridilainaehtoihin sisältyy osakeyhtiölain mukainen erityinen oikeus muuntaa joukkovelkakirjalainoja osakkeiksi, mikäli yhtiö ei lunasta niitä takaisin ennen 30.6.2026. Lainat on kirjattu taseen omaan pääomaan kirjaushetken oletetun markkina-arvon (60 % nimellisarvosta) määräisenä ja niiden arvo taseen omassa pääomassa oli 31.12.2023 33,5 milj. euroa.

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 78,6 (65,9) milj. euroa koostuen nostamattomasta sitovasta  maksuvalmiuslimiitistä 29,0 milj. euroa, käyttämättömästä sitovasta tililimiitistä 10 milj. euroa, rahavaroista 39,6 milj. euroa sekä nostamattomasta sitovasta projektirahoituksesta 0,0 milj. euroa.  Rahoitusreservien muutokseen vaikuttivat liiketoiminnan ja investointien rahavirta 0,0 (-8,0) milj. euroa, rahoituksen rahavirta -5,7 (-15,3) milj. euroa sekä sitovan maksuvalmiuslimiitin 10 milj. euron kasvu 30 milj. eurosta 40 milj. euroon.

rahoitusreservit-q4.JPGkorollinen-nettovelka-q4.JPG

SRV:n rahoitussopimuksissa taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate, minimilikviditeetti sekä eräitä muita rajoitteita. Rahoitussopimusten kovenanttitasot määräytyvät kunkin lainasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolleiden laskentaperiaatteiden perusteella. Perustajaurakointikohteiden osatuloutusperiaatteen mukainen tuloutus ja pääomalainojen sisällyttäminen omaan pääomaan huomioidaan omavaraisuusaste-kovenantin laskennassa. Lisäksi lainasopimuksissa on joitakin muita poikkeuksia kovenanttien perinteisiin laskentatapoihin. Rahoitussopimusten olennaiset kovenantit on esitetty osavuosikatsauksen liitteessä 11.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat katsauskauden lopussa 19,6 (19,6) milj. euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat sitoumuksista Fennovoimaan ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen. SRV altistui sen venäläisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä yhteisyritysten kautta ruplan kurssivaihteluille. Valuuttariskipositio on 2022 toteutettujen Venäjän alaskirjausten ja elokuussa 2023 tapahtuneen myynnin johdosta pienentynyt huomattavasti. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli 10,0 (-4,3) milj. euroa, josta 9,3 milj. euroa oli SRV Russia Oy:n myynnin yhteydessä tuloutuneita muuntoeroja. Omaan pääomaan kirjatut muuntoerot olivat katsauskauden lopussa yhteensä -4,9 (-14,9) milj. euroa.
 

Osavuosikatsaus tammi-joulukuu 2023, 1.2.2024