Leikkipuiston keltaiset viivat

Rahoitus ja taloudellinen asema

Lähde SRV:n tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsaus, julkaistu 26.10.2023: 

Tammi-syyskuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -6,5 (1,1) milj. euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyi osinko- ja korkotuottoja 1,4 (0,9) milj. euroa, ei-kassavirtavaikutteisia tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssimuutoksesta aiheutuneita kurssieroja -2,6 (5,0) milj. euroa, korkojohdannaisten maksettuja korkoja ja käyvän arvon muutoksia 0,5 (5,8) milj. euroa sekä korkokuluja -0,8 (-5,4) milj. euroa, joista aktivoitiin vuoden alusta 0,6 (0,9) milj. euroa. Näiden lisäksi rahoituskuluihin sisältyi IFRS 16 vuokrasopimusvelkojen korkoja -4,2 (-3,4) milj. euroa, ja muita rahoituskuluja -1,5 (-1,8) milj. euroa.

Heinä-syyskuu rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,6 (0,3) milj. euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyi osinko- ja korkotuottoja 0,5 (0,2) milj. euroa, ei-kassavirtavaikutteisia tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssimuutoksesta aiheutuneita kurssieroja -0,5 (-0,5) milj. euroa, korkojohdannaisten maksettuja korkoja ja käyvän arvon muutoksia 0,0 (3,7) milj. euroa sekä korkokuluja -0,2 (-1,4) milj. euroa, joista aktivoitiin 0,2 (0,4) milj. euroa. Näiden lisäksi rahoituskuluihin sisältyi IFRS 16 vuokrasopimusvelkojen korkoja -1,4 (-1,2) milj. euroa, ja muita rahoituskuluja -0,2 (-0,8) milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 34,9 (36,3) % ja nettovelkaantumisaste 84,8 (59,3) %. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 49,5 (48,6) % ja nettovelkaantumisaste 5,1 (-5,4) %.

Sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa 281,3 (273,9) milj. euroa. ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli -5,4 (-9,6). Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu sijoitettu pääoma oli 178,4 (185,4) milj. euroa.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 117,7 (86,4) milj. euroa. Korollinen nettovelka kasvoi vertailukauteen verrattuna 31,3 milj. euroa. Ilman IFRS 16:n vaikutusta korollinen nettovelka oli 7,5 (-8,2) milj. euroa ja kasvoi 15,7 milj. euroa suhteessa vertailukauteen. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta oli 15,9 (7,1) milj. euroa.

Yhtiö sopi ja toteutti 26. huhtikuuta yhdessä syndikaattiin osallistuneiden pankkien kanssa vanhan 30 milj. euron sitovan maksuvalmiuslimiitin, sitovan 40 milj. euron projektirahoituslimiitin ja ei sitovan 63 milj. euron projektirahoituslimiitin korvaamisesta uudella 40 milj. euron sitovalla maksuvalmiuslimiitillä. Vanha 40 milj. euron sitova projektirahoituslimiitti ja ei sitova 63 milj. euron projektirahoituslimiitti lakkaavat ja jatkossa projektirahoituksista neuvotellaan kahdenvälisesti pankkien kanssa normaalin markkinakäytännön mukaisesti.  
Uuden maksuvalmiuslimiitin korkomarginaali on sidottu kolmeen SRV:n keskeisistä vastuullisuustavoitteista: hiilidioksipäästöt omassa ja kumppaniverkoston toiminnassa sekä tapaturmataajuuteen (LTIF). Uusi sitova maksuvalmiuslimiitti on voimassa huhtikuulle 2025 ja siihen sisältyy yhden vuoden jatko-optio.

Yhtiön uudesta 40 milj. euron sitovasta maksuvalmiuslimiitistä oli katsauskauden lopussa allokoituna sitovaksi tililimiitiksi 10 milj. euroa, joka oli katsauskauden lopussa käyttämättä. Jäljelle jäävästä 30 milj. eurosta oli käytössä 1 milj. euroa ja 29,0  milj. euroa käyttämättä.

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 63,9 (61,8) milj. euroa koostuen nostamattomasta sitovasta  maksuvalmiuslimiitistä 29,0 milj. euroa, käyttämättömästä sitovasta tililimiitistä 10 milj. euroa, rahavaroista 24,9 milj. euroa sekä nostamattomasta sitovasta projektirahoituksesta 0,0 milj. euroa.  Rahoitusreservien muutokseen vaikuttivat liiketoiminnan ja investointien rahavirta -13,6 (-12,7) milj. euroa, rahoituksen rahavirta -6,3 (-15,0) milj. euroa sekä sitovan maksuvalmiuslimiitin 10 milj. euron kasvu 30 milj. eurosta 40 milj. euroon.

rahoitusreservit.PNGkorollinen-nettovelka.PNG

SRV:n rahoitussopimuksissa taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate, minimilikviditeetti sekä eräitä muita rajoitteita. Rahoitussopimusten kovenanttitasot määräytyvät kunkin lainasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolleiden laskentaperiaatteiden perusteella. Perustajaurakointikohteiden osatuloutusperiaatteen mukainen tuloutus ja pääomalainojen sisällyttäminen omaan pääomaan huomioidaan omavaraisuusaste-kovenantin laskennassa. Lisäksi lainasopimuksissa on joitakin muita poikkeuksia kovenanttien perinteisiin laskentatapoihin. Rahoitussopimusten olennaiset kovenantit on esitetty osavuosikatsauksen liitteessä 11.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat katsauskauden lopussa 19,6 (19,7) milj. euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat sitoumuksista Fennovoimaan ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen. SRV altistui sen venäläisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä yhteisyritysten kautta ruplan kurssivaihteluille. Valuuttariskipositio on 2022 toteutettujen Venäjän alaskirjausten ja elokuussa 2023 tapahtuneen myynnin johdosta pienentynyt huomattavasti. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli 10,0 (-6,0) milj. euroa, josta 9,3 milj. euroa oli SRV Russia Oy:n myynnin yhteydessä tuloutuneita muuntoeroja. Omaan pääomaan kirjatut muuntoerot olivat katsauskauden lopussa yhteensä -4,9 (-24,2) milj. euroa.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023, 26.10.2023