SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2023: Tilauskanta kasvoi toimitilarakentamisen vetämänä yli miljardiin, myymättömien asuntojen määrä alhainen - heikko asuntokysyntä rasitti tulosta

SRV YHTIÖT OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE      1.2.2024    KLO 08.30

SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2023: Tilauskanta kasvoi toimitilarakentamisen vetämänä yli miljardiin, myymättömien asuntojen määrä alhainen - heikko asuntokysyntä rasitti tulosta

Loka-joulukuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 181,8 (181,2) milj. euroa (+0,6 %) .
 • Operatiivinen liikevoitto oli 2,4 (0,2) milj. euroa ja liikevoitto oli 3,1 (-6,3) milj. euroa. 
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 13,6 (4,6) milj. euroa.
 • Loka-joulukuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 253,1 (287,2) milj. euron edestä.


Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 610,0 (770,1) milj. euroa (-20,8 %).
 • Operatiivinen liikevoitto oli 1,1 (18,9) milj. euroa ja liikevoitto oli -6,8 (-76,4) milj. euroa. Vuoden kolmannella neljänneksellä toteutuneen SRV Russia Oy:n myynnin vaikutus  liikevoittoon oli -9,5 milj. euroa, josta -9,3 milj. euroa muodostui muuntoerojen tuloutumisesta. 
 • Tulos ennen veroja oli -15,8 (-79,1) milj. euroa. 
 • Tulos per osake oli -0,9 (-6,6) euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 0,0 (-8,0) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste laski 34,4 (36,3 %  12/2022) %:iin ja nettovelkaantumisaste kasvoi 71,7 (55,1 % 12/2022) %:iin. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 48,0 (48,2) % ja nettovelkaantumisaste -4,3 (-7,5) %.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 048,6muksia allekirjoitettiin 781,4 (624,6) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 92,6 (89,2) %.
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei tilikaudelta 2023 jaeta.

Näkymät vuodelle 2024

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2024 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä geopoliittiset riskit ja niihin liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Kohonnut korkotaso ja rahoituksen heikentynyt saatavuus vaikuttavat asuntojen ja toimitilojen kuluttaja- ja sijoittajakysyntään negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien hankkeiden arvioituihin aloituksiin.


Vuoden 2024 liikevaihto tulee koostumaan pääosin verrattain matalakatteisesta, mutta myös vähäriskisestä yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja vähäisemmässä määrin sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista sekä asuntorakentamisen kilpailu- ja neuvottelu-urakoinnista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vuonna 2024 matalaksi, sillä vuoden aikana ei ennakoida valmistuvan yhtään omaperusteista hanketta. 


 • Konsernin vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2023 verrattuna (liikevaihto vuonna 2023: 610,0 milj. euroa)
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2023 operatiiviseen liikevoittoon verrattuna (operatiivinen liikevoitto vuonna 2023: 1,1 milj. euroa).Olennaiset katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • SRV tiedotti 3.1.2024 käynnistävänsä muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on sopeuttaa kustannuksia vastaamaan haastavana jatkuvaan markkinatilanteeseen. 


Toimitusjohtajan katsaus

”Vuosi 2023 oli haastavina jatkuvien markkinaolosuhteiden takia vaikeampi kuin vuoden alussa arvioimme. Inflaatiosta ja sitä seuranneesta kohonneesta korkotasosta johtuen kuluttajien ja kiinteistösijoittajien kysyntä hiipui merkittävästi. Vaikutus etenkin asuntorakentamisen markkinaan oli poikkeuksellisen suuri ja nopea. Sen seurauksena useat aloitettavaksi suunnittelemamme hankkeet jäivät käynnistymättä ja monen urakan aloitukset viivästyivät, jolloin koko vuoden volyymi jäi merkittävästi odotuksiamme pienemmäksi. Samalla toimitilarakentamisemme kasvoi vahvasti yhteistoiminnallisen urakoinnin vetämänä.


Liikevaihtomme oli lopulta selkeästi edellistä vuotta matalampi. Alhaisesta volyymista ja tilauskannan rakenteesta johtuen myös operatiivinen liikevoittomme jäi edellisvuotta merkittävästi matalammaksi, mutta oli kuitenkin positiivinen. Tulos on vaatimaton, mutta pitää sisällään myönteisenkin piirteen, kun hallinta-asteemme jatkunut paraneminen näkyi parantuneena katepitona, mikä osin korvasi laskeneen volyymin ja tilauskannan rakenteen vaikutusta. Tämä luo uskoa tulevaan kehitykseen. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihtomme nousi ennakoimallamme tavalla vahvistuneen tilauskannan tukemana, ja operatiivinen liikevoitto nousi vertailukautta korkeammaksi.


Operatiivisen hallinta-asteemme paraneminen näkyy katepidon lisäksi myös parempana aikatauluhallintana, vahvasti kehittyneenä asiakastyytyväisyytenä (NPS B2B 61) sekä erinomaisena edistymisenä työturvallisuudessa. Vuoden 2023 tapaturmataajuutemme (LTIF) oli 8,7, kun luku vuoden 2022 osalta oli 12,1. Yli kahden yksikön parannus yhden vuoden aikana on vahva osoitus tiivistyneestä johtamisesta ja turvallisuuskulttuurin vahvistumisesta. Tunnustuksetkin ilahduttavat: kaksi työmaatamme, Wintterin monitoimitalo Uudessakaupungissa ja Wood Cityn toimistotalo Helsingissä, palkittiin Rakennusteollisuus RT ry:n valtakunnallisessa vuoden 2023  “Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailussa. Myös työmme päästöjen vähentämiseksi on edennyt mallikkaasti. Olemme vähentäneet oman toimintamme päästöjä ilmastotiekarttamme mukaisesti, ja päästömme laskivat vuonna 2023 noin 50 %. 


Tilauskantamme on jatkanut kasvuaan koko vuoden ja oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 1 048,6 milj. euroa, 25 % suurempi kuin vertailukaudella. Katsauskaudella tilauskantaamme siirtyi muun muassa Laakson yhteissairaalan päärakennuksen pohjoisen osan urakka. Tilaus on osa Laakson yhteissairaala -hankkeen noin 800 milj. euron sopimusta, josta on tähän mennessä kirjattu tilauskantaan noin 300 milj. euroa. Loput vaiheet kirjataan tilauskantaamme vaiheittain vuosien 2022-2030 aikana. Aiemmin voittamiamme urakoita ja esisopimuksilla sidottuja, vielä tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita oli joulukuun lopussa noin 715 milj. euron arvosta. 


Rakennusalan haastavassa suhdannetilanteessa on erittäin tärkeää, että taseemme on vahva ja rahoituksemme kunnossa. Katsauskaudella Helsingin Pasilaan valmistuneen As Oy Helsingin Kokardin myötä myymättömien valmiiden asuntojemme kokonaismäärä nousi 99:ään, mutta on edelleen niin vähäinen, ettei yhtiön pääomaa sitoudu merkittävästi myymättömiin asuntoihin. Jatkamme aktiivisesti neuvotteluja irtautuaksemme jo vuonna 2022 alaskirjaamastamme viimeisestä Venäjä-omistuksestamme, joka on 50 prosentin osuus pietarilaisesta Pearl Plaza -kauppakeskuksesta. 


Marraskuussa 2023 järjestimme pääomamarkkinapäivän, jossa julkistimme SRV:n uudistetun strategian ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024-2027: operatiivinen liikevoitto vähintään 50 milj. euroa ja liikevaihto vähintään 900 milj. euroa. Strategiamme mukaisesti tavoitteemme on olla kestävästi kannattava ja pyrkimyksenämme on rakentaa elinkaariviisasta ympäristöä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kuunnellen. Toimintatapamme kiteytyy asiakaslupauksessamme ’Kuuntelemalla rakennamme viisaasti’. Ohjaamme kannattavuuttamme hyödyntämällä markkinan mahdollisuuksia sekä huolellisen riskienhallinnan avulla. Yhtiö saavuttaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa liiketoiminnan rakenteen jatkuvan optimoinnin avulla. Vahvistamme johtavaa asemaamme yhteistoiminnallisissa allianssi- ja projektinjohtourakointihankkeissa ja kasvatamme asuntorakentamisen osuutta liikevaihdosta tasolle 30-40 %. Lisäksi kasvatamme omaan hankekehitykseen perustuvien toimitilojen ja asuntojen omakehitteisten hankkeiden sekä asuntojen omaperusteisten hankkeiden suhteellista osuutta portfoliossamme 30-40 %:iin liikevaihdosta.


Katsauskauden jälkeen tammikuussa ilmoitimme aloittavamme muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on sopeuttaa kustannuksia vastaamaan vaikeana jatkuvaan markkinatilanteeseen. Neuvotteluiden avulla tavoittelemme noin neljän miljoonan euron kustannussäästöjä vuodelle 2024. Meillä on vahva yhteistoiminnallisen urakoinnin tilauskanta toimitilaliiketoiminnassa, ja tämä tulee kantamaan meidät hankalan vuoden yli. Samalla meidän on kuitenkin välttämätöntä sopeuttaa kustannusrakennettamme vastaamaan markkinatilanteen haasteisiin. Vaikka markkinatilanteeseen ei ole näkemyksemme mukaan odotettavissa helpotusta ainakaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2024, ennakoimme liikevaihtomme ja tuloksemme paranevan vuonna 2024. Arvioimme, että elpyminen tapahtuu sen alkaessa asteittain, kun esimerkiksi myymättömien asuntojen varasto purkautuu ennen uudiskohteiden aloituksia, ja sijoittajat ja pankit ovat varovaisia investoinneissa ja niiden rahoituksessa. Kaupungistumiskehitys kuitenkin jatkuu, mikä luo kysyntää pidemmällä aikavälillä.”

Saku Sipola

Konsernin avainluvut 

1-12/1-12/10-12/10-12/
(IFRS, milj. eur)20232022muutosmuutos %20232022
Liikevaihto               610,0               770,1             -160,0-20,8                181,8                181,2
Operatiivinen liikevoitto                    1,1                 18,9                -17,8-94,4                  2,4                  0,2
Operatiivinen liikevoitto, %0,22,5-2,31,30,1
Liikevoitto                 -6,8               -76,4                69,6                   3,1                 -6,3
Liikevoitto, %-1,1-9,98,81,7-3,5
Tulos ennen veroja                -15,8                -79,1                63,3                  0,7               -10,0
Katsauskauden tulos                 -15,1               -85,7                70,5                -0,6                 -8,9
Katsauskauden tulos, %-2,5-11,18,6-0,4-4,9
Tulos per osake, eur-0,89-6,625,730,09-0,77
Tulouttamaton tilauskanta             1048,6              838,8              209,825,0
Omavaraisuusaste, %34,436,3-1,9
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS161)48,048,2-0,2
Nettovelkaantumisaste, %71,755,116,6
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS161)-4,3-7,53,2
Rahoitusreservit                78,6                65,9                 12,719,3

 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset


Liiketoimintakatsaus

SRV:n konsernin johtoryhmä on IFRS 8 Segmenttiraportointi -standardin määritelmän mukainen konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä. Konsernin johtoryhmä tarkastelee liiketoimintaa yhtenä toiminnallisena segmenttinä. Uusi segmenttirakenne otettiin käyttöön 1.1.2023 alkaen.


Tammi-joulukuu 2023

Konsernin liikevaihto laski 160,0 milj. euroa 610,0 (770,1 1-12/2022) milj. euroon. Toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi 81,6 milj. euroa 508,9 milj. euroon  ja asuntorakentamisen liikevaihto laski 217,9 milj. euroa 101,1 milj. euroon. Liikevaihdon vertailutieto sisältää 14,5 milj. euron rakentamisen kate-eliminoinnin purkautumisen vaikutuksen.


Konsernin operatiivinen liikevoitto laski ja oli 1,1 (18,9) milj. euroa. Operatiivinen liikevoitto heikkeni asuntorakentamisen volyymin huomattavan laskun takia.

Konsernin liikevoitto oli -6,8 (-76,4) milj. euroa. Pääosa jäljellä olleista Venäjän liiketoiminnoista myytiin katsauskauden aikana. Myynnin vaikutus liikevoittoon oli -9,5 milj. euroa, josta muuntoerojen tuloutuksen osuus oli -9,3 milj. euroa. Muuntoerojen tuloutumisella ei ollut vaikutusta konsernin oman pääoman määrään tai taseen tunnuslukuihin. Tilikaudella 2022 alaskirjatun lainasaamisen takaisinmaksu vaikutti katsauskauden liikevoittoon 0,9 milj. euroa. Liikevoiton vertailulukuun vaikuttivat muun muassa Venäjän omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneet merkittävät alaskirjaukset, kate-eliminointien purkautumiset ja ruplan kurssimuutokset, joiden kokonaisvaikutus oli -91,2 milj. euroa.

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 048,6 (838,8) milj. euroa. Tilauskannan myyty osuus oli 92,6 (89,2) %. Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 781,4 (624,6) milj. eurolla. Merkittävimpiä toimitilarakentamisen uusia hankkeita olivat Helsingin Laakson yhteissairaalan ensimmäinen toteutusvaihe, Metsä Woodille Äänekoskelle rakennettava suuri kertopuutehdas, toimistopilvenpiirtäjä Horisontti Helsingin Kalasatamassa, Helsingin Kansallismuseon lisärakennus, monitoimitalo Sammontalo Lappeenrannassa, Okmeticin tehdasrakennus Vantaalla ja Inkeroisten monitoimitalo Kouvolassa. Asuntorakentamisen uusia hankkeita olivat kahden asuinkerrostalon sisältävä asuntoportfolio eQ:n hallinnoimalle asuntorahastolle ja Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle (ATT) rakennettava 101 asunnon asuinkerrostalo Helsingin Verkkosaareen.

Loka-joulukuu 2023


Konsernin liikevaihto oli 181,8 (181,2 10-12 / 2022) milj. euroon. Toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi 40,8 milj. euroa 153,1 milj. euroon ja asuntorakentamisen liikevaihto laski 39,4 milj. euroa 28,7 milj. euroon. 


Konsernin operatiivinen liikevoitto kääntyi  tappiollisen alkuvuoden jälkeen positiiviseksi ja oli 2,4 (0,2) milj. euroa. Operatiivisen liikevoiton muutosta kannatteli toimitilarakentamisen kasvanut volyymi sekä katetaso. Asuntorakentamisen voimakkaasti laskenut volyymi vaikutti negatiivisesti operatiivisen liikevoiton määrään. Konsernin liikevoitto oli 3,1 (-6,3) milj. euroa.  

Espoo 1.2.2024
Hallitus


Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita on esitelty tässä tilinpäätöstiedotteessa.

Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto


Analyytikoille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 1.2.2024 klo 11.00 alkaen webcastina. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi 

Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi 
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi    

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn  X  Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.


Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja