SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2022: Operatiivinen liikevoitto parani haastavassa markkinatilanteessa, tilauskanta vahvistui loppuvuonna

SRV YHTIÖT OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE      2.2.2023    KLO 08.30

SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2022: Operatiivinen liikevoitto parani haastavassa markkinatilanteessa, tilauskanta vahvistui loppuvuonna

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 770,1 (932,6 1–12/2021) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 18,9 (5,3) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli -76,4 (-1,7) milj. euroa. mm. Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneiden alaskirjausten, kate-eliminointien purkautumisen ja ruplan arvon heikentymisen vaikutus oli yhteensä -92,5 milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -79,1 (-20,3) milj. euroa. Alaskirjausten ja ruplan arvon heikentymisen vaikutus oli
  -132,7 milj. euroa ja rahoitusjärjestelyjen vaikutus oli 38,6 milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -8,0 (76,2) milj. euroa.
 • Toisen vuosineljänneksen aikana toteutettu rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely vahvisti merkittävästi omaa pääomaa ja vähensi korollista nettovelkaa. Omavaraisuusaste kasvoi 36,3 (27,4) prosenttiin ja nettovelkaantumisaste laski 55,1 (103,0) prosenttiin. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 48,2 (32,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -7,5 (47,5) prosenttia. Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 48,2 prosenttia.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 838,8 (872,3) milj. euroa. Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 624,6 (588,6) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 89,2 (91,5) prosenttia.
 • Tulos per osake oli -6,62 (-2,29) euroa. Tunnusluku on laskettu huomioiden katsauskauden aikana toteutetut osakeannit, uusien osakkeiden merkintähinnan vaikutus ja heinäkuussa toteutettu osakkeiden yhdistäminen suhdeluvulla 40:1.


Loka-joulukuu 2022 lyhyesti:
 

 • Liikevaihto oli 181,2 (336,3 10–12/2021) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 0,2 (-4,6) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli -6,3 (-11,5) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 4,6 (62,1) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 287,2 (160,7) milj. eurolla.

Näkymät vuodelle 2023:

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2023 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota ja siihen liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Kohonnut korkotaso ja inflaatio vaikuttavat asuntojen ja toimitilojen kuluttaja- ja sijoittajakysyntään negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien hankkeiden arvioituihin aloituksiin. Vuoden 2023 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Tilauskanta painottuu vuoden alussa voimakkaasti suhteessa matalakatteisempaan, joskin vähäriskisempään, yhteistoiminnalliseen urakointiin, mistä johtuen vuoden 2023 tuloksen kertymän arvioidaan painottuvan loppuvuoteen. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vuonna 2023 pieneksi.

 • Konsernin vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2022 verrattuna (liikevaihto vuonna 2022: 770,1 milj. euroa).
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta vuoden 2022 operatiivista liikevoittoa matalampi (operatiivinen liikevoitto vuonna 2022: 18,9 milj. euroa).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

 • SRV ilmoitti 2.2.2023, että yhtiö asettaa uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen se tähtää vuoden 2026 loppuun mennessä:
 • Operatiivinen liikevoitto: 6 %
 • Liikevaihto: 900 milj. euroa
 • Tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 % vuosittaisesta tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön näkymät ja pääomatarpeet
 • SRV tiedotti 2.2.2023 kertaluonteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä 2021-2022 maksettavista palkkioista sekä toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2019-2026 ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2021-2025 lakkauttamisesta.

Toimitusjohtajan katsaus

”Vuosi 2022 oli hyvin poikkeuksellinen markkinaympäristön muuttuessa rajusti monella tavalla. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa johti Venäjällä olevan omaisuutemme alaskirjaukseen. Vuoden tärkein onnistumisemme oli vuoden toisen vuosineljänneksen aikana toteutettu laaja rahoitusjärjestely, joka vahvisti merkittävästi tasettamme. Muutosten jälkeen olemme käytännössä nettovelaton suomalainen rakennusyhtiö.

Onnistuneen rahoitusjärjestelyn lisäksi olemme onnistuneet merkittävästi parantamaan projektiemme hallinta-astetta, mikä luo uskoa tulevaisuuteen. Kaikkinensa pärjäsimme kovan inflaation ympäristössä hyvin ja onnistuimme puolustamaan kannattavuuttamme siten, että vuoden 2022 tulokseen voi olla kohtuullisen tyytyväinen etenkin huomioiden hankekantamme rakenteen. Pitkään jatkunut tilauskannan pieneneminenkin katkesi viimeisellä vuosineljänneksellä, kun tilauskantaamme siirtyivät Itä-Uudenmaan pääpoliisiasema ja poliisivankila sekä Jorvin sairaalan uusi osastorakennus. Odotamme aiemmin voittamiamme urakoita ja esisopimuksilla sidottuja hankkeita, joita on edelleen noin 1,2 miljardin euron arvosta, kirjautuvan tilauskantaamme alkuvuodesta. Olemme myös voittaneet vuoden viimeisen kvartaalin sekä katsauskauden jälkeen uusia, vielä tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita. 

Venäjän aloittaman sodan kiihdyttämä inflaatio, siitä seurannut nopea korkojen nousu ja edelleen kuluttajien luottamuksen romahtaminen ja sijoittajien varovaisuuden lisääntyminen hidastivat merkittävästi kysyntää ja hankeportfoliomme rakenteen kehittämistä. Valmiuksia portfolion rakenteen muuttamiseen olemme kehittäneet suunnitelmallisesti ja meillä on nopeasti toteutukseen siirrettävää hankekantaa, kun kysyntä elpyy.

Koska emme päässeet tavoittelemaamme omaperusteisen asuntorakentamisen kasvuun vuonna 2022, on myymättömien valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen määrä edelleen vähäinen. Se on tässä kysyntätilanteessa positiivista. Joulukuun lopussa myymättä oli 23 valmistunutta asuntoa. Vuoden 2023 alussa asuntokysyntä tulee arviomme mukaan olemaan heikkoa kaikissa asiakassegmenteissä.

Kiinteistösijoittajien varovaisuus koskee myös toimitiloja. Samalla julkinen sektori investoi verrattain paljon. Näemme myös, että teollisuuden investointikysyntä on aktivoitunut ja tälläkin saralla investointien toteutuksessa ollaan siirtymässä moderneihin yhteistoiminnallisiin urakkamuotoihin, missä markkina-asemamme on vahva.

Laskevan kysynnän myötä pienenevä liikevaihto ja portfoliorakenne, jossa omaperustaisten ja omakehitteisten hankkeiden osuus on vähäinen, näkyvät kuluvana vuonna heikkenevänä kannattavuutena. Toisaalta matalariskisempi vaikkakin matalakatteisempi projektinjohto- ja allianssiurakointiin painottunut toimitilarakentamisen volyymi kannattelee yhtiötä yli hankalan vuoden. 

Strategiamme ytimessä on panostuksemme rakennettavien kohteidemme elinkaariviisauteen. Tämä perustuu kaikkien työmaittemme nettopäästöttömyyteen, ympäristöystävällisiin materiaalivalintoihin, energia- ja resurssitehokkuuteen, uusiutuvan energian hyödyntämiseen, ympäristön huomioimiseen materiaalien kierrätyksen kautta sekä biodiversiteettitavoitteisiimme. Katsauskaudella valmistuneista kohteista esimerkiksi Vantaankoskella sijaitseva Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omistama toimitilakohde Vantaan Pressin B-talon suunnittelussa ja talotekniikassa on korostettu energiatehokkuutta ja elinkaariviisautta.

Venäjältä irtautumistavoitteemme eteni kuluneella katsauskaudella ja saimme marraskuussa myytyä osuutemme Pietarissa sijaitsevasta Okhta Mall –kauppakeskuksesta. Myynnin jälkeen olemme vielä osaomistajana kahdessa venäläisessä kauppakeskuksessa osakkuusyhtiöiden kautta ja lisäksi meillä on Venäjällä yksi tonttiomistus. Jatkamme edelleen aktiivisesti neuvotteluja irtautuaksemme kokonaan Venäjän liiketoiminnoista.

Osavuosikatsauksen julkaisupäivänä kerroimme päivittävämme pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen tähtäämme vuoden 2026 loppuun mennessä, ovat operatiivinen liikevoitto 6 % ja liikevaihto 900 milj. euroa. Tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 % vuosittaisesta tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön näkymät ja pääomatarpeet. Tavoittelemamme kuuden prosentin operatiivinen liikevoitto on saavutettavissa, mutta vaatii sekä vahvaa kasvua, onnistumista hankekehityksessä että portfoliomme rakenteen muutosta tulevina vuosina. Olemme viime vuosien aikana vahvistaneet hankekehitystämme läpi organisaation ja viimeksi nimitimme joulukuussa strategisesta hankekehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Hannu Lokan, joka aloitti tehtävässä 16.1. Timo Niemisen seuraajana.

Toteutimme marras-joulukuussa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli sopeuttaa kustannusrakennettamme ja henkilöstömääräämme vastaamaan nykyisen markkinatilanteen kysyntää. Neuvotteluiden lopputuloksena tehdyt henkilöstövähennykset ja lomautukset ovat osa sopeuttamistoimenpiteitä, joilla yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa tavoittelemme yhteensä 6-8 miljoonan euron kustannussäästöjä vuodelle 2023.

Ennakoimme vuoden 2023 alkavan kysynnän näkökulmasta haastavana. Elinkaariviisaan strategiamme vahva eteneminen, projektiemme hallinta-asteen parantaminen, hankeportfoliomme verrattain riskitön rakenne ja vahvistunut hankekehityksen projektikantamme antavat hyvän pohjan kohdata markkinan vaikeudet sekä rakentaa tulevaa kannattavaa kasvua.

Kiitän osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme, muita yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme kuluneesta vuodesta!”


Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut                   1-12/1-12/muutos,10-12/10-12/
(IFRS, milj. eur)20222021muutos%20222021
Liikevaihto770,1932,6-162,5-17,4181,2336,3
Rakentaminen746,3930,1-183,9-19,8180,4335,8
Sijoittaminen9,96,83,146,10,90,6
Muut toiminnot ja eliminoinnit13,8-4,418,2-0,1-0,2
Operatiivinen liikevoitto 1)18,95,313,6256,90,2-4,6
Rakentaminen23,314,19,164,82,3-1,3
Sijoittaminen0,5-4,65,1-0,8-1,7
Muut toiminnot ja eliminoinnit-4,9-4,3-0,6-1,3-1,5
Operatiivinen liikevoitto, %2,50,60,1-1,4
Liikevoitto-76,4-1,7-74,7-6,3-11,5
Rakentaminen23,314,19,164,82,3-1,3
Sijoittaminen-109,3-11,6-97,8-7,2-8,6
Muut toiminnot ja eliminoinnit9,7-4,313,9-1,3-1,5
Liikevoitto, %-9,9-0,2-3,5-3,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä-2,7-18,616,0-3,8-8,1
Tulos ennen veroja-79,1-20,3-58,7-10,0-19,6
Katsauskauden tulos-85,7-19,9-65,8-8,9-19,5
Katsauskauden tulos, %-11,1-2,1-9,0-4,9-5,8
Tulouttamaton tilauskanta 2)838,8872,3-33,5-3,8
Uudet sopimukset624,6588,635,96,1287,2160,7
 1. Operatiivisen liikevoiton täsmäytyslaskelma löytyy ”Tiedotteen keskeiset tunnusluvut”-taulukon alapuolelta.
 2. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.
Konsernin tunnusluvut                   1-12/1-12/muutos,
(IFRS, milj. eur)20222021muutos,%
Omavaraisuusaste, %36,327,4
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS16 1)48,232,8
Korollinen nettovelka80,5170,0-89,5-52,6
Korollinen nettovelka ilman IFRS16 1)-11,581,0-92,4-114,2
Nettovelkaantumisaste, %55,1103,0
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS16 1)-7,547,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %-10,1-0,6
Sijoitettu pääoma272,0403,0-131,0-32,5
Rakentaminen212,4195,816,68,5
Sijoittaminen10,9167,3-156,4-93,5
Muut toiminnot ja eliminoinnit48,740,08,721,8
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS16 1)186,4319,4-133,0-41,6
Oman pääoman tuotto, %-55,1-11,5
Tulos per osake, eur2)-6,6-2,3-4,3187,8
Kurssi kauden lopussa2)3,8014,8-11,0-74,3
Osakkeiden painotettu lukumäärä katsauskauden lopussa, milj. kpl 2)13,29,4
 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
 2. Tunnuslukua on oikaistu osakeannilla sekä yhtiön heinäkuussa 2022 tekemällä osakkeiden yhdistämisellä.Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-joulukuu 2022

Rakentamisen liikevaihto laski 746,3 (930,1 1–12/2021) milj. euroon. Sekä asunto- että toimitilarakentamisen puolella liikevaihto laski. Asuntorakentamisen puolella laskuun vaikutti erityisesti vertailukaudella tuloutunut Redin Loisto-tornitalo. Toimitilarakentamisen liikevaihto aleni ennen kaikkea omakehitteisissä hankkeissa, joissa vertailukauden liikevaihtoa kasvatti Tampereen areenan rakentaminen.

Rakentamisen liikevoitto nousi 23,3 (14,1) milj. euroon. Rakentaminen-liiketoiminnan liikevoitto parani sekä asunto- että toimitilarakentamisessa. Asuntorakentamisen osalta nousuun vaikutti omakehitteisen asuntourakoinnin kasvanut volyymi. Toimitilarakentamisen katetaso parani volyymilaskusta huolimatta. Lisäksi vertailukautta rasitti Tampereen areena -hankkeen tappio.

Rakentamisen tilauskanta oli 838,8 (872,3) milj. euroa. Tilauskannasta on myyty 89,2 (91,5) prosenttia. Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 624,6 (588,6) milj. eurolla.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 212,4 (195,8 12/2021) milj. euroa.
 

Rakentaminen loka-joulukuu 2022

Rakentamisen liikevaihto oli 180,4 (335,8) milj. euroa.

Liikevoitto oli 2,3 (-1,3) milj. euroa. Rakentamisen liikevoitto parani alentuneesta volyymista ja alhaisesta omaperusteisen asuntotuotannon määrästä huolimatta. Toimitilarakentamisen vertailukautta rasitti Tampereen areena -hankkeen tappio.

Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 287,2 (160,7) milj. eurolla.

 

Sijoittaminen tammi-joulukuu 2022

Sijoittamisen liikevaihto oli 9,9 (6,8) milj. euroa.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli 0,5 (-4,6) milj. euroa, johon vaikutti Porvoossa sijaitsevan liikekeskuksen myyntivoitto.

Sijoittamisen liikevoitto oli -109,3 (-11,6) milj. euroa. Liikevoittoon vaikuttivat Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneet merkittävät alaskirjaukset, joiden vaikutus oli yhteensä -92,5 milj. euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n omistusten kokonaisarvo Venäjällä on 3,0 milj. euroa. Lisäksi liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutoksen nettovaikutus, joka kirjattiin ennen omaisuuden alaskirjauksia ja jonka arvo oli 7,3 (1,5) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi venäläisten osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen kustannuksista ja valuuttasuojien markkina-arvojen muutoksesta. Liikevoittoa paransi heinä-syyskuun aikana yhden Venäjällä sijaitsevan tontin myynti 1,8 milj. euroa. Tontti oli aiemmin alaskirjattu katsauskauden aikana. SRV myi marraskuussa 2022 osuutensa Venäjällä sijaitsevasta Okhta Mall-kauppakeskuksesta 4,3 milj. euron hintaan. Venäjän omaisuuserien luovutuksista aiheutui voittoa yhteensä 6,3 milj. euroa. Kaupalla ei ollut vaikutusta operatiiviseen liikevoittoon. Lisäksi Tampereen Kansi- ja Areena -sijoitukseen tehtiin Q4 aikana -2,3 milj. euron arvonalennus.

Sijoitettu pääoma oli 10,9 (167,3 12/2021) milj. euroa. Sijoitettu pääoma laski johtuen Venäjään liittyvien sijoitusten alaskirjauksista. Venäjään liittyvää sijoitettua pääomaa jäi 3,0 miljoonaa euroa. Loppuosa sijoitetusta pääomasta koostuu pääosin sijoituksesta Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen.

Sijoitetun pääoman tuotto % oli -118,3 (-8,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttivat lähinnä Venäjän omaisuuseriin tehdyt alaskirjaukset.

Espoo 2.2.2023

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.


Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto

Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 2.2.2023 klo 11.00 alkaen webcastina. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.
 

SRV – Elämäsi rakentaja