SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2021: Nettovelkaantumisaste tavoitteeseen, kassavirta vahva ja hyvä projektien tuloskehitys Tampereen Areenaa lukuun ottamatta

SRV YHTIÖT OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE     03.02.2022    KLO 8.30

SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2021: Nettovelkaantumisaste tavoitteeseen, kassavirta vahva ja hyvä projektien tuloskehitys Tampereen Areenaa lukuun ottamatta

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 4,4 prosenttia 932,6 (975,5 1–12/2020) milj. euroon.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 5,3 (15,8) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli -1,7 (1,5) milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -20,3 (-28,0) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 76,2 (73,0) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 27,4 (22,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 103,0 (159,7) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 32,8 (27,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 47,5 (82,1) prosenttia. Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 34,3 prosenttia.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 872,3 (1 153,4) milj. euroa. Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 588,6 (707,1) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 91,5 (86,4) prosenttia.
 • Tulos per osake oli -0,08 (-0,15) euroa. Vertailuluku on osakeantioikaistu.

Loka-joulukuu 2021 lyhyesti:  

 • Liikevaihto loka-joulukuussa oli 336,3 (292,5) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -4,6 (5,3) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli -11,5 (-8,0) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 62,1 (39,3) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 160,7 (140,7) milj. eurolla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • SRV ja Uudenkaupungin kaupunki allekirjoittivat 24.1.2022 sopimuksen elinkaarimallilla toteutettavan sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin toteutusvaiheen käynnistämisestä. Urakkasopimuksen arvo on 59,7 miljoonaa euroa ja elinkaaripalvelujakson arvo 28,2 miljoonaa euroa.
 • SRV kertoi joulukuussa sopimuksesta toteuttaa PATRIZIAlle vuokra-asuntoja ja päiväkotitilat sisältävän asuintornin Helsingin Kalasatamaan. Sopimuksen arvo on noin 101 miljoonaa euroa. Kaupan täytääntöönpano tapahtui tammikuussa 2022. Hanke kirjataan tilauskantaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Näkymät vuodelle 2022

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2022 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys ja Venäjän talouden kehittyminen. Vuoden 2022 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vielä vuonna 2022 verrattain pieneksi.

Koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Materiaalikustannusten ja materiaalien saatavuustilanne aiheuttavat epävarmuutta SRV:n liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen. Geopoliittiset jännitteet vaikuttavat Venäjän talouden yleiseen kehitykseen ja ruplan kurssikehitykseen, joilla voi olla merkittävä vaikutus SRV:n tuloskehitykseen ja omaisuuserien arvostukseen.

 • Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 800 – 950 milj. euroa (liikevaihto vuonna 2021: 932,6 milj. euroa).  
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna (operatiivinen liikevoitto vuonna 2021: 5,3 milj. euroa).

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 oli vahvasti kaksijakoinen. Tuloksemme oli pettymys etenkin Tampereen Areena –hankkeen takia. Toisaalta etenimme vahvasti kohti strategisia tavoitteitamme, kun muun projektikantamme keskimääräinen kannattavuus parani ja taseemme tervehdyttäminen jatkui vahvasti. Pääsimme nettovelkaantumisasteessa strategiselle tavoitetasollemme. Lähdimme vuoteen 2022 aiempaa pienemmällä mutta merkittävästi terveemmällä projektikannalla, maturiteetiltaan terveellä ja aiempaa pienemmällä lainasalkulla sekä käytännössä ilman myymättömiä valmiita asuntoja.

Vuoden viimeinen neljännes ja koko vuosi 2021 päättyivät heikkoon tuloskehitykseen etenkin Tampereen Areena –hankkeen takia. Lisäksi materiaalien hintojen nousu ja saatavuusongelmat vaikeuttivat loppuvuotta. Jatkossa merkittävää kuitenkin on, että projektikantamme keskimääräinen kannattavuus ja hallinta-aste ovat kehittyneet hyvin.

Keväällä toteutimme merkittävät rahoitusjärjestelyt, missä tärkein asia oli maturiteetin pidentäminen. Taseen vahvistuminen jatkui vahvana viimeisellä vuosineljänneksellä. Korollinen nettovelka (IFRS 16 –oikaistu) aleni vuoden aikana 72 miljoonalla eurolla positiivisen kassavirran myötä. Tämän seurauksena nettovelkaantumisaste (IFRS 16 –oikaistu) aleni 47,5 prosenttiin ja pääsimme strategiselle tavoitetasolle. Loiston tuloutuminen pääosin vuoden viimeiselle neljännekselle täysin myytynä oli tavoitteen saavuttamisessa merkittävässä roolissa. Pearl Plaza -kauppakeskuksen myynti siirtyi vuodelta 2021 alkaneelle vuodelle. Tavoitteenamme on päästä kertomaan kaupasta kuluvana vuonna.

Tilauskantamme on edelleen supistunut, mutta keskimääräinen projektikannattavuus parantunut. Projektikannassamme ei ole tunnistettuja suuren riskin hankkeita. Tavoitteemme palauttaa johtava asemamme toimitilamarkkinoilla vahvistamalla asiakastyötämme, tuottaa askelittain tulosta. Katsauskauden merkittäviin onnistumisiin kuuluvat sopimukset laivanrakennukseen tarkoitetun monitoimihallin toteuttamisesta RMC:lle Rauman telakka-alueelle, maalämmöllä lämmitettävän varasto- ja logistiikkarakennuksen rakentamisesta VVT Kiinteistösijoituksen hallinnoimalle rahastolle Lietoon, 800 oppilaan koulurakennuksen rakentamisesta Kangasalle sekä Laakson yhteissairaalan alaurakka-allianssisopimus infratöistä. Kehitys- ja toteutusvaiheen sisältävä alaurakka-allianssi on arvoltaan 180 miljoonaa euroa, minkä jakautuminen SRV:n ja Destian kesken tarkentuu kehitysvaiheen aikana. SRV Infra vastaa maanalaisista infratöistä. Joulukuussa kerroimme myös PATRIZIAn kanssa solmimastamme 101 miljoonan euron sopimuksesta Kalasataman neljännen tornitalon rakentamiseksi. Hanke kirjataan tilauskantaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden lopussa allekirjoitimme sopimuksen Wood City II –toimiston vuokraamisesta pääkonttoriksi suomalaiselle yritykselle aiemmin kaavaillun hotellikäytön sijaan. Katsauskauden jälkeen allekirjoitimme toteutusvaiheen sopimuksen elinkaarimallilla toteutettavan Uudenkaupungin Sivistys- ja hyvinvointikampus Wintterin rakentamisesta.

Asuntokauppamme on jatkunut vahvana ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä oli vuoden lopussa ainoastaan 9 kappaletta. Syyskuussa valmistunut toinen tornitalomme Loisto on loppuunmyyty, samoin rakenteilla oleva Tampereen Divaani. Vahvistunut taloudellinen asemamme antaa meille pohjan kiihdyttää omaperustaisten asuntokohteiden käynnistyksiä sijoittajille myytävien kohteiden lisäksi. Näin pystymme varmistamaan asuntorakentamisemme monipuolisuuden eli hajauttamaan liiketoimintariskejämme samalla, kun vahvistamme tilauskantaamme. Uudet aloitukset näkyvät vuonna 2022 aloituksiin liittyvinä kohonneina kustannuksina, kun hankkeet pääosin tuloutuvat valmistuessaan vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Koronapandemian viimeaikainen kehitys luo epävarmuutta hankkeiden etenemiseen sekä Venäjän kauppakeskusten kehitykseen. Kasvaneet tartuntamäärät voivat johtaa laajoihin sairaspoissaoloihin ja työvoiman ja materiaalien saatavuuden edelleen heikkenemiseen, mikä vaikeuttaa toimintaamme laajasti. Tilanne voi johtaa joidenkin työmaiden määräaikaiseen sulkemiseen. Toistaiseksi olemme pystyneet pitämään työmaamme käynnissä kattavien koronatoimien avulla.

Kiristynyt geopoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta etenkin Venäjän liiketoiminnan suhteen. Merkittävin riski on ruplan arvon kehitys, millä on suora heijastus Venäjällä olevien omistustemme arvoon.

Vuoden aikana edistimme strategiamme mukaisia toimenpiteitä elinkaariviisaissa toimitila- ja asuntohankkeissa. Esimerkiksi rakenteilla oleva Siuntion Sivistys- ja hyvinvointikampus on elinkaarihanke, jossa vastaamme rakennettavan kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Esimerkkinä asuntokohteista on Espoon Niittykumpuun suunnitteilla oleva asuntokohde Espoon Neuvokas, jossa on panostettu erityisesti energiaratkaisuihin ja kestävämmän arjen mahdollistamiseen. Osana elinkaariviisasta strategiaamme otimme merkittävän askeleen, kun päätimme ensimmäisenä suomalaisena suurena rakennusliikkeenä muuttaa kaikki työmaamme vuoden 2022 alusta lähtien päästöttömiksi. Päätöksen mukaan kaikki SRV:n työmailla käytettävä sähkö on hiilineutraalia, eli uusiutuvaa tai päästötöntä energiaa. Lämmityksessä käytetään hiilineutraalia lämmitystä aina, kun sitä on saatavilla. Muiden rakentamisen aikaisten päästöjen osalta kompensoimme istuttamalla päästöjä vastaavan määrän puita.

Kiitän henkilöstöämme ja asiakkaitamme sekä omistajia ja muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2021. Lähdemme vahvistuneena vuoteen 2022 ja uskon, että läpivietyjen strategisten kehitysohjelmiemme teho ja terve projektikantamme vauhdittavat tuloskehitystä jo 2022, mutta erityisesti vuodesta 2023 lähtien.

Saku Sipola, toimitusjohtaja

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut                   1-12/1-12/muutos,10-12/10-12/
(IFRS, milj. eur)20212020muutos%20212020
Liikevaihto932,6975,5-43,0-4,4336,3292,5
Rakentaminen930,1970,0-39,9-4,1335,8292,0
Sijoittaminen6,84,82,042,00,60,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit-4,40,7-5,1-0,2-0,3
Operatiivinen liikevoitto 1)5,315,8-10,5-66,5-4,65,3
Rakentaminen14,125,1-10,9-43,7-1,38,5
Sijoittaminen-4,6-5,71,2-1,7-1,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit-4,3-3,5-0,7-1,5-1,3
Operatiivinen liikevoitto, %0,61,6-1,41,8
Liikevoitto-1,71,5-3,2-11,5-8,0
Rakentaminen14,127,4-13,3-48,5-1,38,7
Sijoittaminen-11,6-22,410,8-8,6-15,4
Muut toiminnot ja eliminoinnit-4,3-3,5-0,7-1,5-1,3
Liikevoitto, %-0,20,2-3,4-2,8
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä-18,6-29,410,8-8,1-6,5
Tulos ennen veroja-20,3-28,07,6-19,6-14,5
Katsauskauden tulos-19,9-25,15,2-19,5-10,6
Katsauskauden tulos, %-2,1-2,6-5,8-3,6
Tulouttamaton tilauskanta 2)872,31 153,4-281,1-24,4
Uudet sopimukset588,6707,1-118,4-16,7160,7140,7
 1. Operatiivisen liikevoiton täsmäytyslaskelma löytyy ”Tiedotteen keskeiset tunnusluvut”-taulukon alapuolelta.
 2. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.
Konsernin tunnusluvut                   1-12/1-12/muutos,1-12/
(IFRS, milj. eur)20212020muutos,%2020
Omavaraisuusaste, %27,422,622,6
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS16 1)32,827,827,8
Korollinen nettovelka170,0289,1-119,1-41,2289,1
Korollinen nettovelka ilman IFRS16 1)81,0152,9-72,0-47,1152,9
Nettovelkaantumisaste, %103,0159,7159,7
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS16 1)47,582,182,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %-0,6-0,8-0,8
Sijoitettu pääoma403,0566,8-163,7-28,9566,8
Rakentaminen195,8386,8-191,0-49,4386,8
Sijoittaminen167,3171,9-4,6-2,7171,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit40,08,131,9394,48,1
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS16 1)319,4436,0-116,5-26,7436,0
Oman pääoman tuotto, %-11,5-14,1-14,1
Tulos per osake, eur-0,08-0,150,07-46,2-0,15
Kurssi kauden lopussa0,530,59-0,06-10,20,59
Osakkeiden painotettu lukumäärä katsauskauden lopussa, milj. kpl 2)262,2173,9173,9
 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
 2. Vertailuluvut ovat osakeantioikaistuja.

Rakentaminen tammi-joulukuu 2021

Rakentamisen tammi-joulukuun liikevaihto laski 930,1 (970,0 1-12/2020) milj. euroon. Liikevaihdon lasku johtui pienentyneestä toimitilaurakoinnin volyymista. Asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi. Kalasataman toinen asuntotorni Loisto tuloutui ja vaikutti merkittävästi asuntorakentamisen liikevaihdon kasvuun.

Rakentamisen liikevoitto laski 14,1 (27,4) milj. euroon. Liikevoiton laskuun vaikutti merkittävästi Tampereen Areenan rakennusurakasta aiheutunut noin 20 milj. euron negatiivinen tulosvaikutus. Lisäksi toimitilaurakoinnin pienentynyt volyymi vaikutti liikevoittoon laskevasti. Omaperusteisen asuntotuotannon suhteelliseen kannattavuuskehitykseen vaikutti heikentävästi matalakatteisen Kalasataman Loiston tuloutuminen. Omakehitteisen asuntourakoinnin tuloskehitys sen sijaan oli positiivista.

Rakentamisen tilauskanta oli 872,3 (1 153,4) milj. euroa. Tilauskannasta on myyty 91,5 (86,4) prosenttia. Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 588,6 (707,1) milj. eurolla.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 195,8 (368,8) milj. euroa. Sijoitetun pääoman lasku johtui pääosin Loiston tuloutumisesta.

Loka-joulukuu 2021

Rakentamisen loka-joulukuun liikevaihto oli 335,8 (292,0) milj. euroa. Liikevoitto oli -1,3 (8,7) milj. euroa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia loka-joulukuussa 160,7 (140,7) milj. eurolla.

Sijoittaminen tammi-joulukuu 2021

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-joulukuussa 6,8 (4,8) milj. euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta ja Decathlon-projektin myyntituottojen tuloutuksesta. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -4,6 (-5,7) milj. euroa. SRV:n konserniyhtiöiden lisäksi tulokseen sisältyvät osuudet Pearl Plaza ja Ohkta Mall kauppakeskuksia omistavien osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältäen kohteen käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot.

Sijoittamisen liikevoitto oli -11,6 (-22,4) milj. euroa. Liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti venäläisen Eurograd-tonttiyhtiön myynnistä aiheutuneet vähemmistöosuus- ja muuntoerokirjaukset -2,9 milj. euroa, venäläisiin tontteihin tehdyt arvonalennukset -5,1 milj. euroa ja REDI kauppakeskuksen myynnin lisäkauppahintasaamisen arvonmuutos -0,5 milj. euroa. Kirjauksen jälkeen tällä saatavalla ei enää ole arvoa yhtiön taseessa. Toisaalta liikevoittoon vaikutti positiivisesti ruplan kurssimuutoksen nettovaikutus 1,5 (-4,4) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen kustannuksista ja valuuttasuojien markkina-arvojen muutoksesta.

Sijoitettu pääoma oli 167,3 (171,9 12/2020) milj. euroa. Sijoitettua pääomaa laski kauppakeskus 4Dailyn vuoden viimeisellä neljänneksellä tehty 6,2 milj. euron alaskirjaus, venäläisen Eurograd-tonttiyhtiön myynti 1,7 milj. eurolla sekä venäläisiin tonttiyhtiöihin kohdistuneet arvonalennukset 5,1 milj. euroa. Sijoitettua pääomaa kasvatti katsauskaudella Voimaosakeyhtiö SF:ään tehty 2,6 milj. euron sijoitus, Tampereen Areenahotelliin tehty 1,1 milj. euron sijoitus sekä ruplan kurssin vahvistuminen.

Sijoitetun pääoman tuotto oli -8,1 (-14,3) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

Koronapandemiasta huolimatta kauppakeskusten liiketoiminta elpyi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tammi-maaliskuussa kauppakeskukset pysyivät auki, mutta koronarajoituksilla oli edelleen vaikutuksia osan vuokralaisista liiketoimintaan. Vuoden toisen vuosineljänneksen loppupuolella rajoituksia jouduttiin jälleen tiukentamaan pahentuneen koronatilanteen johdosta. Vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä rajoitukset olivat edelleen voimassa. Rajoituksista huolimatta kauppakeskusten myynnit kasvoivat.

Loka-joulukuu 2021

Sijoittamisen liikevaihto oli loka-joulukuussa 0,6 (0,9 10-12/2020) milj. euroa. Liikevaihto koostui kauppakeskusoperoinnista.

Operatiivinen liikevoitto oli -1,7 (-1,9) milj. euroa.

Taloudelliset tavoitteet

Strategiaa ja koko SRV:n toimintaa ohjaavat helmikuussa 2021 vahvistetut strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2021−2024:

 • Operatiivinen liikevoitto 6 % jakson loppuun mennessä.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta 40-60 % jakson loppuun mennessä.
 • Yhtiön alentaessa asteittain velkaisuuttaan SRV ennakoi osinkopolitiikan mukaisesti maksavansa osinkoa aikaisintaan tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Pidemmän aikavälin tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden.

Voitonkäyttöehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 ovat 253 424 080,53 euroa, joista tilikauden tulos on -8 741 753,60 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei tilikaudelta 2021 jaeta.

Yhtiökokous

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi maanantaina 28.3.2022 klo 16.00. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

Espoo 3.2.2022

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronapandemiasta johtuen, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tulostilaisuus

Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 3.2.2022 klo 11.00 alkaen webcastina. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja