SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020: Kannattavuuskehitys oli positiivinen ja kassavirta vahva, arvonmuutokset painoivat tulosta

SRV YHTIÖT OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE     04.02.2021 KLO 8.30

SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020: Kannattavuuskehitys oli positiivinen ja kassavirta vahva, arvonmuutokset painoivat tulosta

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 8,1 prosenttia 975,5 (1 060,9 1–12/2019) milj. euroon. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä siitä, että omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 515 (833) kappaletta.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 5,8 (-96,8) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa paransi etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys. Operatiiviseen liikevoittoon vaikutti merkittävän negatiivisesti Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset, joiden nettovaikutus oli yhteensä noin  -12,3 miljoonaa euroa. Myös koronapandemian johdosta alentuneet kauppakeskusten vuokratuotot vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoon laskevasti. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat 96,5 milj. euron arvonalentumiset, 11 milj. euron kateheikennykset ja 7,9 milj. euron muut poikkeukselliset erät.
 • Liikevoitto oli 1,5 (-93,0) milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -4,4 (3,8) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista ja suojien markkina-arvojen muutoksesta.
 • Tulos ennen veroja oli -28,0 (-122,4) milj. euroa. Tähän sisältyy ei-kassavaikutteisia kurssitappioita -18,0 milj. euroa (kurssivoittoa 11,9). Lisäksi tulos sisältää yhteensä -13,8 milj. euroa ei-kassavaikutteisia arvonmuutoksia.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 73,0 (-16,7) milj. euroa. Rahavirtaa paransi erityisesti rakentamisen liiketoiminnan positiivinen kassavirta sekä Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn omistusosuuksien realisoinnit ja sijoittajille myytyjen urakkakohteiden pääoman vapautukset.
 • Tulos per osake oli -0,15 (-1,52) euroa. Vertailuluku on osakeantioikaistu.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 153,4 (1 344,2) milj. euroa. Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 707,1 (487,6) milj. euron edestä, mikä on 44,2 prosenttia enemmän vertailukauteen verrattuna. Tilauskannan myyty osuus oli 86,4 prosenttia (80,5).
 • Koronapandemian vaikutuksista huolimatta olemme pystyneet pitämään työmaamme käynnissä pandemian aikana ja työmaat ovat edenneet pääosin suunnitellusti, joskin pandemian varotoimenpiteet ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Koronapandemia hidasti asuntomyyntiä vuoden toisella vuosineljänneksellä mutta myynti elpyi loppuvuodesta. Venäjän viranomaisten asettamat rajoitukset kauppakeskusten toimintaan vaikuttivat katsauskauden tulokseen.
 • Yhtiö toteutti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tervehdyttämisohjelmansa alla merkittävän määrän tasetta sekä likviditeettiä parantavia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet paransivat omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Ruplan kurssimuutos ja arvonmuutokset puolestaan heikensivät omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Omavaraisuusaste oli 22,6 (21,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 159,7 (240,3) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 27,8 prosenttia (26,4) ja nettovelkaantumisaste 82,1 (151,2). Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 28,7 prosenttia. Omavaraisuusasteen tasoon vaikutti yhtiön tilinpäätösajankohdan korkea rahavarojen määrä, 96,7 milj. euroa. Yhtiön on mahdollista parantaa omavaraisuusasteen tasoa käyttämällä kassavarojaan velkojen lyhentämiseen.
 1. Yhtiö julkaisee tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu pois IFRS16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö julkaisee myös operatiivisen liikevoiton, joka määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset.
   

Loka-joulukuu 2020 lyhyesti: 

 • Liikevaihto loka-joulukuussa oli 292,5 (403,8) milj. euroa. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä siitä, että omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 235 (532) kappaletta.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -6,8 (-87,2) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa paransi etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys. Operatiiviseen liikevoittoon vaikutti negatiivisesti Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset, joiden negatiivinen yhteisvaikutus oli yhteensä noin -12,3 milj. euroa. Myös koronapandemian johdosta alentuneet kauppakeskusten vuokratuotot vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoon laskevasti. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat 92,9 milj. euron arvonalentumiset.
 • Liikevoitto oli -8,0 (-86,8) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 1,5 prosenttia vertailukautta vähemmän, 140,7 (142,9) milj. eurolla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • SRV julkaisi 4.2.2021 uuden strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-24.
 • SRV nimitti 14.1.2021 Jouni Forsmanin pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.
 • SRV tarkensi 13.1.21 RV tarkensi 13.1.2021 vuoden 2020 operatiivisen liikevoiton arviotaan perustuen Sijoittaminen-segmentin tiettyjen tase-erien arvostusten muutoksiin.  

Näkymät vuodelle 2021

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2021 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, ajan kuluessa tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys ja Venäjän talouden kehittyminen. Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2021 tulokseen vaikuttaa lisäksi se, että yhtiö ei ole pystynyt aloittamaan perustajaurakoituja asuntohankkeita tervehdyttämisohjelman tavoiteaikataulun mukaisesti. Vuonna 2021 yhtiö keskittyy edelleen velkaisuusasteen alentamiseen ja tavoittelee vahvaa kassavirtaa.

SRV tulee muuttamaan operatiivisen liikevoiton määritelmää vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi vuoden 2021 raportoinnissa. Tämän tilinpäätöstiedotteen operatiivinen liikevoitto on raportoitu vanhalla määritelmällä, lukuun ottamatta vuoden 2021 näkymiä:

 • Konsernin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 900–1 050 milj. euroa (liikevaihto vuonna 2020: 975,5 milj. euroa). 
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2020 verrattuna ja olevan 16–26 milj. euroa (uuden määritelmän mukainen operatiivinen liikevoitto vuonna 2020: 15,8 milj. euroa). 

Uuteen operatiivisen liikevoiton määritelmään on lisätty oikaisu vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien osalta. Uusi määritelmä, jonka mukaan näkymät 2021 on annettu, on seuraava:

Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto +/-  osakkuus- ja yhteisyritysten valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet voitot ja tappiot sekä valuuttasuojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Omaisuuserien arvon alentumiset ja niiden palautumiset, poikkeuksellisista omaisuuserien luovutuksista aiheutuneet voitot ja tappiot ja konsernirakenteen muutoksista aiheutuneet tuotot ja kulut

Operatiivisen liikevoiton täsmäytystaulukko

SRV (IFRS, milj. eur)

1-12/2020
Liikevoitto1,5
     -/+ osakkuus- ja yhteisyritysten valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet voitot ja tappiot sekä     -/+ suojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut-4,4
+/- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
     -/+ Omaisuuserien arvonalentumiset ja niiden palautumiset-12,3
     -/+ poikkeuksellisista omaisuuserien luovutuksista aiheutuneet voitot ja tappiot2,3
     -/+konsernirakenteen muutoksista aiheutuneet tuotot ja kulut0,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä-9,9
Päivitetyn määritelmän mukainen operatiivinen liikevoitto15,8

SRV tulee julkaisemaan vuoden 2020 vertailutiedot erillisellä tiedotteella ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli meille vahvan tekemisen vuosi. Tervehdyttämisohjelman onnistuneen läpiviennin ansiosta vahvistimme tasettamme ja rahoitusasemaamme huomattavasti ja luottamus SRV:tä kohtaan parantui vuoden aikana merkittävästi. Rakentamisen hallinta-aste ja kannattavuus paranivat. Venäjän kauppakeskusten myyntimäärät elpyivät rajoitusten lieventämisen jälkeen loppuvuonna lähelle edellisvuoden tasoa hankalasta koronatilanteesta huolimatta. Katsauskauden jälkeen saimme valmiiksi strategiatyömme, jonka tulokset ja uudistetut taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2024 julkaisimme tämän vuosituloksen yhteydessä.

Operatiivinen liiketoiminta kehittyi vuoden aikana hyvin, mutta meillä on edelleen paljon saavutettavaa kannattavuuden kehittämisessä etenkin pääkaupunkiseudun asuntorakentamisessa ja koko toimintaketjumme tehostamisessa. Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui myönteisenä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät pääosin suunnitellusti. Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat kuitenkin Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset, joiden negatiivinen yhteisvaikutus oli yhteensä noin -12 miljoonaa euroa. Arvostusten muutokset koostuvat kauppakeskus REDIn lisäkauppahinnan arvon alentumisesta, kauppakeskus Pearl Plazan luokittelun muutoksesta ja kahden muun omaisuuserän arvon tarkistuksesta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjasimme tilauskantaamme kouluhankkeen, kolme vuokra-asuntokohdetta, yhden toimisto- ja liiketilakohteen sekä vesivoimalaitoksen. Katsauskauden aikana saatujen uusien sopimusten määrä oli edellistä kautta suurempi ja tilauskantamme on laskusta huolimatta edelleen vahva sekä toimitila- että asuntorakentamisessa. Uusista hankkeista Helsingin kielilukio toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Kohde on lyhyellä aikavälillä neljäs voittamamme elinkaarihanke. Juuri tähän osaamiseen perustamme ajattelumme elinkaariviisaammasta rakentamisesta. Seuraavissa vaiheissa tuomme elinkaariviisaamman rakentamisen asiakkaidemme tarjontaan sijoittajille myytävissä kohteissa ja yhteistoiminnallisissa urakoissa.

Asuntokauppa jatkui vuoden lopulle mentäessä erittäin vahvana ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on pysynyt kohtuullisena. Suomessa myymättömiä asuntoja on 92 kappaletta ja loput Venäjällä olleet asunnot myytiin vuonna 2020. Suurimpien kohteidemme myynti, Loiston Helsingissä ja Wallesmannin Tampereella, etenevät suunnitellusti. Käynnistimme noin puolentoista vuoden tauon jälkeen perustajaurakoinnilla toteutettavan asuntokohteen rakentamisen Helsingissä. Nämä asunnot tuloutuvat vuonna 2022. Pyrimme hallitusti ja mahdollisuuksien mukaan lisäämään hyvien perustajaurakoitujen kohteiden määrää sijoittajille myytävien kohteiden rinnalla, jotta tuotevalikoimamme vastaa paremmin kysyntään ja taloudellisiin tavoitteisiimme.

Venäjän kauppakeskusten myyntimäärien elpyminen oli koronapandemian aiheuttamien rajoitusten lieventämisen jälkeen vahvaa ja ylsi lähes vuoden takaiselle tasolle. Yhtiön omistus Pearl Plaza -kauppakeskuksesta oli aiemmin luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Koronapandemian toinen aalto oli merkittävin syy myyntineuvotteluiden päättymiseen tuloksettomina. Nyt keskitymme kehittämään kauppakeskuksen toimintaa ja tarkastelemme sen mahdollista myyntiä paremmassa markkinatilanteessa.

Koronapandemiaan varautuminen aiheutti rakentamisessa poikkeusjärjestelyjen takia jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta vakavimmilta seuraamuksilta on vältytty ja työmaamme ovat olleet toiminnassa poikkeusoloista huolimatta. Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia, mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Jatkamme liiketoimintamme kehittämistä ja aloitamme uudistuneen strategiamme edistämisen uudistetulla johtoryhmällä. Uskon, että monipuolinen osaaminen ja uudet näkökulmat yhdistettynä koko henkilöstömme vahvaan osaamiseen vahvistavat merkittävästi asiakaskeskeisyyttämme, kannattavuutemme parantamista sekä uuden strategiamme toimeenpanoa.

Olemme strategiassa linjanneet, että pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen päätökset turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, arvon ja kannattavuuden – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Strategia tähtää pitkäjänteisen kilpailuedun kehittämiseen, erinomaiseen asiakaskokemukseen, elinkaaren aikaisten palvelujen mahdollisuuksien avaamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen ja velkaantuneisuuden laskuun. Suuri kiitos viime vuodesta asiakkaillemme, rahoittajille ja kaikille yhteistyökumppaneille sekä koko henkilöstöllemme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä. Yhdessä kohti elinkaariviisasta todellisuutta!

Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut (IFRS, milj. eur)

1−12/  20201−12/ 2019muutosmuutos, %10-12/202010-12/2019
Liikevaihto975,51 060,9-85,4-8,1292,5403,8
Operatiivinen liikevoitto1)5,8-96,8102,6-6,8-87,2
Operatiivinen liikevoitto, %0,6-9,1-2,3-21,6
Liikevoitto*)1,5-93,094,5-8,0-86,8
Liikevoitto, %0,2-8,8-2,8-21,5
Liikevoitto, ilman IFRS 162) *)-2,7-94,391,6-9,5-84,6
Liikevoitto, % ilman IFRS 162) -0,3-8,9-3,3-21,0
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**)-29,4-29,3-0,1-6,5-10,4
Tulos ennen veroja-28,0-122,494,4-14,5-97,2
Katsauskauden tulos-25,1-103,678,5-10,6-83,4
Katsauskauden tulos, %-2,6-9,8-3,6-20,6
Tulouttamaton tilauskanta3)1 153,41 344,2-190,9-14,2
Uudet sopimukset707,1487,6219,445,0140,7142,9
*) valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa-4,43,8-8,1-1,30,4
 **) korkojohdannaisten osuus rahoitustuotoissa ja –kuluissa-1,9-3,71,9-0,21,6
 1. Vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Netto valuuttakurssierot olivat katsauskaudella -4,4 milj. euroa (3,8), sisältäen valuuttasuojauksen vaikutuksen 5,5 milj. euroa (-3,8).

 2. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
 3. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.

 

Rakentaminen tammi-joulukuu 2020

Rakentamisen tammi-joulukuun liikevaihto laski 970,0 (1 057,7 1-12/2019) milj. euroon. Asuntorakentamisen liikevaihto laski 23,4 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä siitä, että omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 515 (833) kappaletta.

Rakentamisen liikevoitto nousi 27,4 (7,0) milj. euroon. Liikevoittoa paransi etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys. Erityisesti toimitilarakentamisen kannattavuuskehitys oli positiivista. Toisaalta asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta vähemmän, mikä vaikutti liikevoittoon laskevasti. Vertailukauden liikevoittoa heikensi 11 milj. euron kateheikennykset ja 7,9 milj. euron muut poikkeukselliset erät.

Rakentamisen tilauskanta oli 1 153,4 (1 344,2) milj. euroa. Tammi-joulukuun aikana tilauskantaan kirjattiin useita hankkeita, joissa tilaajina ovat vakavaraiset sijoittajat ja julkisyhteisöt. Nämä hankkeet eivät sido SRV:n pääomaa. Yhtiö on edennyt hankevalinnoissaan tervehdyttämisohjelmassa kertomallaan tavalla. Vaikka tilauskanta on laskenut, on se edelleen hyvällä tasolla. Tilauskannasta on myyty 86,4 (80,5) prosenttia. Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 707,1 (487,6) milj. euron edestä.

Merkittävimmät tilauskantaan kirjatut hankkeet olivat vuoden neljännellä vuosineljänneksellä kouluhanke Helsingissä, kolme vuokra-asuntokohdetta Tampereella, toimisto- ja liiketilakohde Tikkurilassa sekä Kuhankosken vesivoimalaitos. Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä tilauskantaan kirjattiin Suojelupoliisin toimitilat, Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelusopimus ja 47 asunnon kohde Tampereen Vuokra-asunnoille, toisella vuosineljänneksellä HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaushanke, elinkaarihankkeena toteutettava Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus, Espoon Jousenkaaren koulu, Kaarinan Hovirinnan koulu, Ojangon bussivarikko Vantaalla, Lumo Onen ja Piispanristin asuintalot Kojamolle ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen Kansallisteatterin peruskorjaushanke. Kansallisteatterin peruskorjaushankkeen työt ovat käynnistyneet vaiheittain siten, että 1950-luvulla valmistuneen osan peruskorjaustyöt ovat käynnissä, ja hankkeen rakennusluvan poikkeamispäätöksestä hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen takia 1930-luvulla valmistuneen osan töiden aloitusta on siirretty odottamaan valituskäsittelyn päätöstä.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 368,8 (372,9) milj. euroa.

Sijoittaminen tammi-joulukuu 2020

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-joulukuussa 4,8 (5,9 1–12/2019) milj. euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -18,0 (-96,3) milj. euroa. SRV:n konserniyhtiöiden lisäksi tulokseen sisältyvät osuudet Pearl Plaza ja Ohkta Mall -kauppakeskuksia omistavien osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältäen kohteen käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot. Operatiiviseen liikevoittoon vaikutti merkittävän negatiivisesti Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset, joiden yhteisvaikutus oli yhteensä noin -12,3 miljoonaa euroa. Pearl Plazan luokittelu palautettiin osuudeksi osakkuus- ja yhteisyrityksissä vuoden viimeisellä neljänneksellä myyntineuvotteluiden päättyessä tuloksettomina. Luokittelumuutoksen seurauksena peruttiin vuonna 2019 tehty arvonalennus, millä oli noin 6,9 miljoonan euron positiivinen vaikutus vuoden 2020 operatiiviseen liikevoittoon. Kauppakeskus REDIn lisäkauppahintasaatavan arvoa alennettiin neljännellä vuosineljänneksellä 13,0 miljoonaa euroa perustuen päivitettyyn kassavirtapohjaiseen ennusteeseen. Lisäksi operatiiviseen liikevoittoon kirjattiin noin 5,4 miljoonan euron alaskirjaus koskien SRV:n omistusta kauppakeskus Okhta Mallissa sekä 0,8 miljoonan euron alaskirjaus Porvoon Ratsumestarinkatu 6 -liikekiinteistön osalta. Lisäksi yhtiö kirjasi 0,5 milj. euron kassavaikutteisen tuoton VTBC-rahastosijoituksen lopulliseen purkautumiseen liittyen. Myös koronapandemian johdosta alentuneet kauppakeskusten vuokratuotot vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoon laskevasti.

Venäläisen tytäryhtiön osalta vuoden toisella vuosineljänneksellä kirjattu 3,1 milj. euron kuluvaraus purettiin, kun kolmannella vuosineljänneksellä toisen asteen tuomioistuin kumosi ensimmäisen asteen tuomioistuimen määräämät korvaukset. Syyskuun valuuttakurssilla varauksen purkamisen vaikutus oli 2,7 milj. euroa, joten euromääräistä tulosta jäi katsauskaudella rasittamaan 0,4 milj. euron kulu. Kantaja on valittanut kolmanteen oikeusasteeseen, mutta käsittelyä ei ole vielä aloitettu. Kanne liittyi sopimukseen sähköliittymästä, jota ei kuitenkaan koskaan toteutettu.

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut koronapandemia on vaikuttanut kauppakeskusoperointiin heikentämällä vuokralaisten toimintamahdollisuuksia. Liikkeiden aukioloa rajoitettiin viranomaisten toimesta maalis-elokuussa, mikä heikensi kauppakeskusten operointimahdollisuuksia ja alensi niiden vuokratuottoja. Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kauppakeskukset aukesivat vaiheittain, mikä näkyi kävijämäärien ja myynnin kasvussa elo-syyskuussa. Loka-joulukuussa kauppakeskukset pysyivät auki, mutta koronarajoituksilla oli edelleen vaikutuksia osan vuokralaisista liiketoimintaan. Vuokratuottojen laskulla on lyhyellä aikavälillä vaikutuksia kauppakeskusten likviditeettiin ja lainanhoitokykyyn. SRV on yhdessä kauppakeskusten yhteissijoittajien ja pankkien kanssa sopinut järjestelyt, joilla turvattiin kauppakeskusten rahoitus viranomaisten asettamien rajoitusten ajaksi.

Venäjällä on kaupunkikohtaisia eroja koronapandemiasta johtuvissa rajoituksissa. Pietarissa valtaosa SRV:n operoimien kauppakeskusten vuokralaisista sulki viranomaismääräysten mukaisesti ovensa 28.3. ja vain välttämättömimmät liikkeet, mm. apteekit ja ruokakaupat pysyivät auki. Liikkeet saatiin jälleen pääosin auki heinä-elokuussa. Moskovassa puolestaan kauppakeskukset sulkivat ovensa noin viikkoa aikaisemmin kuin Pietarissa ja siellä vuokralaisten toiminta palautui lähemmäksi normaalitilaa aiemmin kuin Pietarissa, kun rajoituksia alettiin asteittain purkaa.

Sijoittamisen liikevoitto oli -22,4 (-92,5) milj. euroa. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli -4,4 (3,8) milj. euroa, joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen nettovaikutuksesta. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa.

Sijoitettu pääoma oli 171,9 (245,7 12/2019) milj. euroa. Sijoitettua pääomaa pienensivät REDIn omistusosuuden myynti ja vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjattu lisäkauppahintasaamisen arvonmuutos sekä omistusosuuden pieneneminen Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi Pearl Plazasta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehty noin 7 miljoonan euron pääoman palautus pienensi sijoitettua pääomaa. Toisaalta vuoden viimeisellä neljänneksellä tehty luokittelumuutos kasvatti noin 7 miljoonalla eurolla sijoitettua pääomaa verrattuna vuoden takaiseen. Sijoitettua pääomaa alensi kahteen kohteeseen tehdyt alaskirjaukset ja kasvatti Okhta Mallin pysäköintitaloon ja Voimaosakeyhtiö SF:ään tehdyt sijoitukset. Lisäksi sijoitettuun pääomaan vaikutti myös ruplan kurssin heikkeneminen. Sijoitettua pääomaa alensi liikevoittoon sisältyvä nettokurssivaikutus -4,4, milj. euroa ja rahoituskulujen valuuttakurssitappio -8,2 milj. euroa. Muuntoerojen vaikutus sijoitettuun pääomaan oli yhteensä -18,6 milj. euroa. Yhteensä sijoitettu pääoma laski noin 73,8 milj. euroa vuoden alkuun verrattuna.

Sijoitetun pääoman tuotto oli -14,3 prosenttia (-32,6). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

SRV on osainvestoijana kolmessa kauppakeskusprojektissa osakkuusyhtiöidensä kautta. Sen lisäksi SRV vastaa jo valmistuneiden kauppakeskusten tilojen vuokrauksesta, kohteiden markkinoinnista ja operoinnista. SRV:n tarkoituksena on myydä omistuksensa vakiintuneen vuokratuoton saavuttamisen jälkeen tai markkinatilanteen niin salliessa. Vakiintunut vuokratuotto saavutetaan yleensä 3−4 vuoden kuluessa kohteen avaamisesta. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut koronapandemia on vaikuttanut kauppakeskusoperointiin heikentämällä vuokralaisten toimintamahdollisuuksia. Tällä on väliaikaisia, negatiivisia vaikutuksia kauppakeskusten vuokratuottoihin. Kuten katsauksen riskiosiossa on mainittu, saattaa Venäjän taloustilanteen epävarmuuden sekä koronapandemian vuoksi olla mahdollista, että Venäjän kauppakeskusten myynnit siirtyvät aikaisemmin suunniteltua myöhäisemmäksi.

 

Konsernin tunnusluvut (IFRS, milj. eur)

1−12/ 20201−12/ 2019muutosmuutos, %
Omavaraisuusaste, %22,621,2
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 1)27,826,4
Korollinen nettovelka289,1422,0-133,0-31,5
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 161)152,9271,9-119,0-43,8
Nettovelkaantumisaste, %159,7240,3
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 161)82,1151,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %-0,8-15,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 161)-2,0-17,5
Sijoitettu pääoma566,8625,3-58,6-9,4
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 161)436,0479,4-43,4-9,1
Oman pääoman tuotto, %-14,1-50,6
Tulos per osake, eur 2)-0,15-1,521,37
Osakekohtainen oma pääoma (ilman oman pääoman ehtoista lainaa), eur 2)0,651,31-0,66-50,4
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3)0,591,36-0,77-56,6
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl2)173,972,1
 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.

 2. Vertailuluvut ovat osakeantioikaistuja.
 3. Vertailuluvut ovat osakeantioikaisemattomia.

 

Taloudelliset tavoitteet

Strategiaa ja koko SRV:n toimintaa ohjaavat helmikuussa 2021 vahvistetut strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2021−2024:

 • Operatiivinen liikevoitto 6 % jakson loppuun mennessä.

 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta 40-60 % jakson loppuun mennessä.
 • Yhtiön alentaessa asteittain velkaisuuttaan SRV ennakoi osinkopolitiikan mukaisesti maksavansa osinkoa aikaisintaan tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Pidemmän aikavälin tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden.

Taloudellisten tavoitteiden operatiivinen liikevoitto on määritelty päivitetyn operatiivisen liikevoiton mukaan (katso kohta Näkymät vuodelle 2021).

Voitonkäyttöehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 ovat 262.165.834,13 euroa, joista tilikauden tulos on
-11 924 838,45 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei tilikaudelta 2020 jaeta.

Yhtiökokous

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi maanantaina 29.3.2021 klo 16.00. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

 

Espoo 4.2.2021

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronapandemiasta johtuen, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa torstaina 4.2.2021 klo 10.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 10.00 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

 

Lisätiedot:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi   

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV LYHYESTI 

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Tehtävämme on rakentaa yhdessä kumppaneidemme kanssa perustaa onnelliselle elämälle ja kestävälle yhteiskunnalle elinkaariviisailla rakennetun ympäristön ratkaisuilla. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja