SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2018: Tilauskanta kasvoi 1,8 miljardiin euroon, kassavirta positiivinen tappiollisesta tuloksesta huolimatta

SRV YHTIÖT OYJ        TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        6.2.2019     KLO 8.30

SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2018: Tilauskanta kasvoi 1,8 miljardiin euroon, kassavirta positiivinen tappiollisesta tuloksesta huolimatta

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 14 prosenttia 959,7 (1 114,4 1−12/2017) milj. euroon. Liikevaihto laski kaikissa toiminnoissa ja etenkin asuntoliiketoiminnassa.  
 • Operatiivinen liikevoitto oli -10,0 (27,0) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset ja pidentyneet toimitusajat, ja etenkin syyskuussa avautuneen ja kiinteähintaisena rakennusurakkana toteutetun REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset. REDIn kustannukset kohosivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 11,1 miljoonaa euroa lisää. Ilman REDIn 40,8 miljoonan euron negatiivista tulosvaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi tammi-joulukuussa ollut 30,8 miljoonaa euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensi myös 4 miljoonan euron arvonalennus Kansainvälisessä liiketoiminnassa. SRV Kalusto Oy:n myynnin 14 miljoonan euron myyntivoitto taas pienensi tappiota.
 • Liikevoitto laski -19,8 (15,3) milj. euroon. Liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -9,8 (-11,7) milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
 • Tulos ennen veroja oli -37,3 (4,6) milj. euroa.
 • Tulos per osake oli -0,56 (0,05) euroa.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 832,0 (1 547,9) milj. euroa. Vuoden aikana tilauskanta vahvistui 18 prosenttia ja uusia tilauksia kirjattiin 1 133 (771) miljoonan euron edestä. Tilauskannasta on myyty 89 prosenttia.
 • Omavaraisuusaste oli 28,5 (35,5) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 121,1 (105,0) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat tappiollisen tuloksen lisäksi ruplan heikentynyt kurssi. Vastaavasti tunnusluvut paranivat vuonna 2018 taseen keventämiseen liittyvien toimenpiteiden ja positiivisen kassavirran johdosta.
 • REDI-hankkeen aiheuttaman nettovelkaantumisasteen nousun vuoksi SRV sopi syndikaattipankkien kanssa 100 miljoonan euron maksuvalmiusluoton väliaikaisesta kovenanttitason nostosta vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä sitä ei tarvittu.
 • Hallitus ehdottaa, ettei osinkoa makseta kuluneelta vuodelta (0,06 euroa vuonna 2017).

Loka-joulukuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 299,8 (339,0 10-12/2017) milj. euroon. Liikevaihtoa supisti lähinnä Suomen liiketoiminnan asuntorakentamisen liikevaihdon lasku.
 • Operatiivinen liikevoitto laski 1,5 (14,0) milj. euroon. Liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet kustannukset ja pidentyneet toimitusajat, ja etenkin REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset. REDIn kustannukset kohosivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 11,1 miljoonaa euroa lisää. Operatiivista liikevoittoa heikensi lisäksi 4 miljoonan euron arvonalennus Kansainvälisessä liiketoiminnassa. SRV Kalusto Oy:n myynnin 14 miljoonan euron myyntivoitto vaikutti vuosineljänneksen tulokseen myönteisesti.
 • Liikevoitto oli 0,1 (11,2) milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti kansainvälisen liiketoiminnan ruplan kurssivaikutus –1,4 (-2,8) milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -6,2 (9,3) milj. euroa.
 • Tulos per osake oli -0,08 (0,18) euroa.
 • Yhtiö ilmoitti 1. tammikuuta 2019 voimaan astuvasta uudesta segmenttirakenteesta. Rakentamisessa keskitymme tehokkaaseen projektinhallintaan ja projektien läpivientiin sekä laadukkaaseen rakentamiseen ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Sijoittamisessa kokoamme kaiken kiinteistösijoittamiseen liittyvän osaamisemme yhteen.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimenpiteet taloudellisen suorityskyvyn parantamiseksi

 • SRV on jatkanut toimia kannattavuuden parantamiseksi kohti strategiansa mukaista tulostasoa. Yhtiö on tehostanut toimintaansa esimerkiksi valitsemalla tulevat hankkeensa entistä tarkemmin niiden kannattavuuden ja sidotun pääoman osalta. Lisäksi on panostettu suunnittelun tehostamiseen ja hankinnan säästötoimiin.
 • Työ taserakenteen ja likviditeetin parantamiseksi eteni. Toteutetuilla toimenpiteillä tasetta vapautettiin koko vuoden aikana yhteensä yli 90 miljoonan euron edestä. Tämä tehtiin pienentämällä käyttöpääomaa, myymällä pitkään taseessa olleita tontteja sekä kiihdyttämällä olemassa olevien pienempien sijoitusten sekä myymättömien asuntojen myyntejä. Taseeseen sidottua pääomaa hallittiin myös hankkimalla uusia tontteja ulkopuolisiin tonttirahastoihin. Kalustoliiketoiminta myytiin joulukuussa 21 miljoonalla eurolla. Myös Venäjällä Pietarissa sijaitsevan kauppakeskus Pearl Plazan myyntiprosessi etenee.  

Näkymät vuodelle 2019

 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2019 aikana enemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2019 aikana arvioidaan valmistuvan 809 omaperusteista asuntoa (526 asuntoa vuonna 2018).
 • SRV tekee pitkäaikaisia hankintasopimuksia, minkä vuoksi ennakoitu rakennuskustannusten aleneminen ei vaikuta merkittävästi vielä vuoden 2019 tuloksen tekokykyyn. Kauppakeskusten vuokratuottojen kehitys on positiivista mutta aikaisemmin ennakoitua hitaampaa.
 • Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (liikevaihto vuonna 2018: 959,7 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -10,0 milj. euroa).

Toimitusjohtajan katsaus

Tulosmielessä vuosi 2018 oli meille historian heikoin. Huolimatta vuoden viimeisen neljänneksen lievästä positiivisesta liikevoitosta, jäi koko vuosi kuitenkin tappiolle. Vaikka seulamme uusien projektien valinnassa on tiukka ja kokemuksemme monimuotoisten hankkeiden toteuttajana kasvaa jatkuvasti, alan kova kasvuvauhti on näkynyt kustannuspaineina ja huonona tuloskehityksenä joissakin projekteissamme. Etenkin REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset ja Venäjän geopoliittisen epävarmuuden jatkuminen painoivat SRV:n koko vuoden 2018 tuloksen tappiolle.

Alan kovasta kasvusta ja kustannuspaineista huolimatta monet projektimme etenivät hyvin. Esimerkiksi Helsingissä sijaitseva Uusi lastensairaala otettiin käyttöön syyskuussa 2018. Tampereen Kansi -hankkeessa rakennustyöt ovat käynnissä kannen tukirakenteiden ja kuorilaatan sekä parkkihallin ja väestönsuojan osalta. Meillä on meneillään myös monia isoja hankkeita koulujen ja sairaalarakentamisen saralla, kuten esimerkiksi Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummella, Tampereen yliopistollisen sairaalan uudisrakennus, Keski-Suomen Sairaala Nova Jyväskylässä ja HUS:n Siltasairaala Helsingissä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjasimme tilauskantaan uusia tilauksia yhteensä 438 miljoonalla eurolla. Näistä merkittävin oli Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennushankkeen aloitus. Tilauskantamme on vahva, 1,8 miljardia euroa, eli 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilauskannastamme on myyty 89 prosenttia.

SRV operoi kauppakeskuksia Venäjällä ja Suomessa. Kauppakeskusrakentaminen muodostaa noin 17 prosenttia liikevaihdostamme. REDIn kauppakeskus aukesi syyskuussa Helsingin Kalasatamassa ja olemme alkutaipaleella panostaneet erityisesti tunnettuuden ja kävijämäärien kasvattamiseen. Kävijämäärät jäivät ensimmäisinä kuukausina hieman tavoitteista, mutta uskomme, että vuosi 2019 tuottaa toivottuja tuloksia. Venäjän Pietarissa sijaitsevan Pearl Plazan kävijämäärä kasvoi 5 prosenttia 9,6 miljoonaan vuonna 2018. Myös myynnin kasvu oli vahvaa. Pearl Plazan kauppakeskus on myyntikunnossa ja selvitämme sen myyntiä parhaillaan.

Työ taserakenteen ja likviditeetin parantamiseksi etenee. Vuoden 2018 aikana taseen sidotusta pääomasta vapautettiin yhteensä yli 90 miljoonan euron edestä pienentämällä käyttöpääomaa ja myymällä tontteja.  Joulukuussa myimme SRV Kalusto Oy:n osakekannan Ramirent Finland Oy:lle 21 miljoonalla eurolla. Kaupan myötä pystymme luomaan entistä paremmat valmiudet kehittämään työmaidemme kalustonvuokraus- ja rakentamisprosesseja.

Uusi Rakentamiseen ja Sijoittamiseen jakautuva organisaatiomme on astunut vuoden alussa voimaan. Uskomme, että uusi segmenttijako terävöittää johtamista, tehostaa pääoman hallintaa ja lisää läpinäkyvyyttä. Rakentamisessa keskitymme tehokkaaseen projektinhallintaan ja projektien läpivientiin sekä laadukkaaseen rakentamiseen ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Sijoittamisessa kokoamme kaiken kiinteistösijoittamiseen liittyvän osaamisemme yhteen. Näin meillä on entistä paremmat valmiudet menestyä kilpailussa ja muuttuvassa markkinatilanteessa.

Tavoitteemme vuodelle 2019 ovat selvät: tehokas rakentamisen läpivienti projekteissa, kannattavuuden parantaminen ja taserakenteen edelleen kehittäminen. Uskomme, että vuosi 2019 tulee olemaan tulosmielessä parempi ja operatiivinen tulos sekä kassavirta ovat positiivisia. Arvioimme myös, että kauppakeskustemme vuokratuotot nousevat niin Suomessa kuin Venäjälläkin.

Iso kiitos menneestä vuodesta sitoutuneelle henkilöstöllemme ja kaikille yhteistyökumppaneillemme!

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1−12/ 20181−12/ 2017muutosmuutos, %10−12/ 201810−12/ 2017
Liikevaihto959,71 114,4-154,7-13,9299,8339,0
Operatiivinen liikevoitto1)-10,027,0-37,0 1,514,0
Operatiivinen liikevoitto, %-1,02,4  0,54,1
Liikevoitto-19,815,3-35,1 0,111,2
Liikevoitto, %-2,11,4  0,03,3
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**)-17,5-10,7-6,8 -6,3-1,8
Tulos ennen veroja-37,34,6-41,9 -6,29,3
Katsauskauden tulos-31,25,8  -4,011,4
Katsauskauden tulos, %-3,30,5  -1,33,4
Tulouttamaton tilauskanta1 832,01 547,9284,118,4  
Uudet sopimukset1 133,0771,4361,546,9438,0313,0
       
*) valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa-9,8-11,71,9-16,3-1,4-2,8
 **) korkojohdannaisten
osuus rahoitustuotoissa ja -kuluissa
-2,20,3-2,54-1,6-0,3

1) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssierot olivat katsauskaudella -9,8 milj. euroa (-11,7), josta suojauksen vaikutus tulokseen oli 0,6 milj. euroa (-2,5).

Tammi-joulukuu 2018

Konsernin liikevaihto laski 14 prosenttia 959,7 (1 114,4 1−12/2017) miljoonaan euroon. Liikevaihto supistui kaikilla toiminta-alueilla ja etenkin asuntoliiketoiminnassa, jossa tuloutettujen asuntojen määrä oli edellisvuotta pienempi. Omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 523 (825) kappaletta.

Konsernin operatiivinen liikevoitto oli -10,0 (27,0) miljoonaa euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset ja pidentyneet toimitusajat. Merkittävin syy tappiolliseen tulokseen on syyskuussa valmistuneen ja kiinteähintaisena rakennusurakkana toteutetun REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset.

REDIn kustannukset kohosivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 11,1 miljoonaa euroa lisää. Ilman REDIn 40,8 miljoonan euron negatiivista tulosvaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi tammi-joulukuussa ollut 30,8 miljoonaa euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensi 4 miljoonan euron arvonalennus Kansainvälisessä liiketoiminnassa. Kaluston myynnin 14 miljoonan euron myyntivoitto pienensi tappiota.

Konsernin liikevoitto oli Suomen liiketoiminnan ja REDIn kauppakeskuksen korkeiden kustannusten sekä Kansainvälisen liiketoiminnan tappion vetämänä -19,8 (15,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Kansainvälisen liiketoiminnan -17,8 milj. euron liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -9,8 (-11,7) milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa. Kun osa aiemmin euromääräistä lainoista muutettiin alkuvuodesta Venäjän osakkuusyhtiöissä ruplamääräiseksi, on alkuperäinen ruplariski laskenut noin puoleen.

Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 1 832,0 (1 547,9) miljoonaa euroa. Tilauskanta on kasvanut 18 prosenttia vuoden 2017 lopusta. Tilauskannan myyty osuus oli 89 prosenttia (82).

Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 1 133 (771) miljoonan euron edestä, joista merkittävimpiä olivat HUSin Siltasairaala Helsingissä, Tampereen Kansi ja Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusosa sekä terminaali 2:n uudistustyö.

Konsernin tulos ennen veroja oli -37,3 (4,6) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,56 (0,05) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 28,5 (35,5) prosenttia ja konsernin nettovelkaantumisaste 121,1 (105,0) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat tappiollisen tuloksen lisäksi kausiluonteisesti kasvaneen sitoutuneen pääoman johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi.

Segmenttiraportointi uudistuu

SRV:n uusi Rakentamiseen ja Sijoittamiseen jakautuva organisaatio astui vuoden 2019 alussa voimaan. Muutoksen seurauksena SRV raportoi kaksi liiketoiminta-aluetta: Rakentaminen ja Sijoittaminen (aiemmin kutsuttu nimellä Kiinteistökehitys). Rakentaminen-liiketoiminta käsittää kaiken SRV:n rakentamisen sekä omaperusteisen asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Rakentamiseen kuuluvat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, tekniikkayksiköt ja hankintatoimi sekä sisäiset palvelut. Vastaavasti Sijoittaminen-liiketoimintaan kuuluu keskeneräiset ja valmiit kohteet, joissa yhtiö toimii pidemmän aikavälin sijoittajana. Myös tontit, joita itse kehitetään, ja joiden varsinainen tulonodotus muodostuu kehittämisen kautta, raportoidaan osana Sijoittaminen-liiketoimintaa. Sijoittaminen-segmentti keskittyy konsernin kiinteistösijoitusten hallinnointiin, realisointeihin ja uusien yhteissijoitusrakenteiden luontiin ja omistamiseen.

SRV ryhtyi antamaan lisätietoa Rakentaminen- ja Sijoittaminen (aiemmin kutsuttu nimellä Kiinteistökehitys) -liiketoimintojen sijoitetusta pääomasta ja sen tuotosta vuoden 2018 osavuosikatsauksissaan. Raportoimme vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen uuden segmenttijaon mukaisesti ja julkaisemme vertailutiedot arviolta maaliskuussa 2019.

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−12/ 20181−12/ 2017muutosmuutos, %
Omavaraisuusaste, %28,535,5  
Korollinen nettovelka282,8297,6-14,8-5,0
Nettovelkaantumisaste, %121,1105,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, %-2,93,1  
Sijoitetun pääoman tuotto, rakentaminen, %1,67,4  
Sijoitetun pääoman tuotto, kiinteistökehitys, %-4,9-4,8  
Sijoitettu pääoma611,0604,56,51,1
Sijoitettu pääoma, rakentaminen284,4276,67,82,8
Sijoitettu pääoma, kiinteistökehitys326,8327,9-1,1-0,3
Oman pääoman tuotto, %-12,12,0  
Tulos per osake, eur-0,560,05-0,61 
Oma pääoma per osake, eur3,214,03-0,82-20,3
Osakekurssi kauden lopussa, eur1,703,60-1,90-52,8
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl59,659,5  

Taloudelliset tavoitteet

Strategiaa ja koko SRV:n toimintaa ohjaavat helmikuussa 2018 vahvistetut strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2018−2022: 

 • Nopean liikevaihdon kasvuvaiheen jälkeen tavoitellaan ensisijaisesti vuosittaisen operatiivisen liikevoiton kasvattamista.
 • Operatiivinen liikevoittomarginaalin tavoite on 8 prosenttia. Tavoitteesta 6 prosenttiyksikköä syntyy rakentamisen tuloksesta ja 2 prosenttiyksikköä kauppakeskusten vuokratuotoista osana osakkuusyhtiöiden tulosta.
 • Oman pääoman tuottotavoite on vähintään 15 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä.
 • Sijoitetun pääoman tuottotavoite on vähintään 12 prosenttiin strategiakauden loppuun mennessä.
 • Omavaraisuusaste pyritään pitämään yli 35 prosentissa.
 • Pidemmän aikavälin tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden.

Asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen perustuu maltilliseen ja vakaaseen talouskasvuun Suomessa sekä Venäjän talouden lievään vahvistumiseen ja vakiintumiseen. Lisäksi se edellyttää SRV:n omaperusteisten hankkeiden kasvua. Operointivaiheessa olevista kauppakeskuksista pyritään luopumaan markkinatilanteen salliessa. Venäjän hankkeiden kehittämistä jatketaan, ja niitä voidaan aloittaa konsernin pääomarakenteen salliessa ja kohteiden taloudellisten kriteerien täyttyessä.

Kannattavuustavoitteisiin pääseminen edellyttää lisäksi oman toiminnan tehostamista sekä tulevien hankkeiden entistä tarkempaa valikointia niiden kannattavuuden ja pääoman sitovuuden osalta. Yhtiö uskoo saavuttavansa strategian mukaisen tulostason vuoden 2022 loppuun mennessä.

Voitonkäyttöehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 ovat 170 668 647,19 euroa, joista tilikauden tulos on 3 368 158,40 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei tilikaudelta 2018 jaeta.

Yhtiökokous

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi tiistaina 19.3.2019 klo 16.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

Espoo 5.2.2019

Hallitus


Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 6.2.2019 klo 12.00 alkaen Living Labissa, osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä klo 12.00 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi 
Ilkka Pitkänen, CFO, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi 
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi 


www.srv.fi  

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja