SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: Tilauskannan kasvu jatkui vahvana, alhainen asuntorakentamisen volyymi heikensi tulosta – näkymät ennallaan

SRV YHTIÖT OYJ     PUOLIVUOSIKATSAUS      20.7.2023    KLO 08.30

SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: Tilauskannan kasvu jatkui vahvana, alhainen asuntorakentamisen volyymi heikensi tulosta – näkymät ennallaan

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 281,4 (402,1) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -5,9 (14,7) milj. euroa ja liikevoitto oli -5,0 (-75,6) milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -9,9 (-74,8) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -9,0 (-17,2) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste kasvoi 34,3 (33,3 6/2022) %:iin ja nettovelkaantumisaste kasvoi 83,3 (64,2 6/2022) %:iin. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 48,8 (43,9) % ja nettovelkaantumisaste 1,6 (-3,1) %.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 993,1 (745,9) milj. euroa. Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 395,8 (202,4) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 92,1 (91,1) %.
 • Tulos per osake oli -0,5 (-8,7) euroa. Vertailuluku on laskettu osakkeiden yhdistäminen suhdeluvulla 40:1.

Huhti-kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 143,1 (211,4) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -3,9 (9,8) milj. euroa ja liikevoitto oli -3,0 (10,1) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 7,8 (8,6) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 245,9 (72,3) milj. eurolla.
 • Yhtiö allekirjoitti huhtikuussa uuden sitovan 40 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman maksuvalmiusluoton (Revolving Credit Facility, RCF) keskeisten lainanantajiensa kanssa. Maksuvalmiusluoton maturiteetti on kaksi vuotta yhden vuoden lisäoptiolla.
   

Näkymät (ennallaan):

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2023 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota ja siihen liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Kohonnut korkotaso ja inflaatio vaikuttavat asuntojen ja toimitilojen kuluttaja- ja sijoittajakysyntään negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien hankkeiden arvioituihin aloituksiin.

Vuoden 2023 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Tilauskanta painottuu vuoden alussa voimakkaasti suhteessa matalakatteisempaan, joskin vähäriskisempään, yhteistoiminnalliseen urakointiin, mistä johtuen vuoden 2023 tuloksen kertymän arvioidaan painottuvan loppuvuoteen, erityisesti viimeiselle vuosineljännekselle. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vuonna 2023 pieneksi.

 • Konsernin vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2022 verrattuna (liikevaihto vuonna 2022: 770,1 milj. euroa).
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta vuoden 2022 operatiivista liikevoittoa matalampi (operatiivinen liikevoitto vuonna 2022: 18,9 milj. euroa).
   

Olennaiset katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

Olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ole.

 

Toimitusjohtajan katsaus

” Markkinaympäristö on jatkunut haastavana läpi vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon. Korkea inflaatio, kohonnut korkotaso ja kiristynyt velkarahoituksen saatavuus ovat oleellisesti vähentäneet rakentamisen kysyntää useimmissa asiakassegmenteissä. Voimakkaimmin vaikutukset näkyvät asuntorakentamisen historiallisen voimakkaana laskemisena. Kuluttajien asuntokauppamäärät ovat edelleen erittäin matalia ja sijoittajakysyntä asuntokohteille varovaista. Arvioimme asuntomarkkinan jatkuvan vaikeana, ja uusien asuntohankkeiden aloitukset tulevat loppuvuonnakin jäämään poikkeuksellisen matalalle tasolle, joskin kysyntä asteittain elpynee. Toimitilarakentamisen markkinassa käyttäjälähtöisille, elinkaariviisaille ja hyvillä sijainneilla sijaitseville kohteille on vuokrauskysyntää, mutta hankkeiden aloittamisen kynnys on sijoittajien varovaisuuden ja rahoituksen saatavuuden takia korkea. Julkinen sektori investoi edelleen verrattain vahvasti ja teollisuudessa on vireillä investointihankkeita. Tässä markkinatilanteessa näen eduksemme myymättömien valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen vähäisen määrän sekä tilauskantamme painottumisen yhteistoiminnallisiin toimitilaurakoihin. Tilauskantamme rakenteen ansiosta toimintamme on markkinaympäristön haasteista huolimatta vakaalla pohjalla.

Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi odotetusti vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna, mutta jäi selkeästi vertailukautta alhaisemmaksi. Operatiivinen liiketuloksemme oli katsauskaudella heikko, mikä johtuu pääosin matalasta liikevaihdosta, erityisesti asuntorakentamisessa. Arvioimme vuoden 2023 tuloksen kertymän painottuvan loppuvuoteen, erityisesti viimeiselle vuosineljännekselle, kun alkuvuoden positiivisen tilauskertymän projektit, muut ennakoidut hankkeet ja ennakoimamme maltillisesti elpyvä asuntomyynti nostavat liikevaihtoa ja kerryttävät tulosta.

Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä kasvuun kääntynyt tilauskantamme kasvoi edelleen vuoden 2023 ensimmäisellä sekä toisella kvartaalilla. Toimitilarakentamisen tilauskanta on vahva. Olen erityisen tyytyväinen, että olemme onnistuneet laskevan asuntokysynnän tilanteessa kasvattamaan nopeasti toimitilarakentamisen tilauskantaa siten, että liikevaihtomme kääntyy kasvuun seuraavilla vuosineljänneksillä. Huhti-kesäkuussa tilauskantaamme kirjautui jälleen useita toimitilarakentamisen hankkeita kuten Helsingin Laakson yhteissairaalan ensimmäisen toteutusvaiheen tilaus, Inkeroisten monitoimitalo Kouvolaan, Rajamäen kampuksen uudisrakennus Nurmijärvelle, Varastokirjaston toimitalo Kuopioon sekä Euroopan ympäristöystävällisin sinkityslaitos Turun seudulle Lietoon. Asuntorakentamisen uusia hankkeita olivat kahden asuinkerrostalon sisältävä asuntoportfolio eQ:n hallinnoimalle asuntorahastolle sekä Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle (ATT) rakennettava 101 asunnon asuinkerrostalo Helsingin Verkkosaareen. Toukokuussa tiedotimme sopineemme Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja HGR Property Partners Oy:n muodostaman konsortion kanssa Espoon Keilaniemeen sijoittuvan merkittävän kokoisen toimistotornin urakkasopimuksen pääehdoista. Odotamme, että urakkasopimus viimeistellään ja allekirjoitetaan lähikuukausien aikana. Lisäksi aiemmin voittamiamme urakoita ja esisopimuksilla sidottuja hankkeita, joita on edelleen noin 1,2 miljardin euron arvosta, kirjautuu tilauskantaamme myöhemmin tänä vuonna.

Vallitsevassa markkinatilanteessa on korostetun merkittävää, että taseemme on terve ja rahoituksemme on kunnossa. Huhtikuussa sovimme päärahoittajapankkiemme kanssa uudesta rahoitussopimuksesta, joka vahvistaa likviditeettiämme ja pidentää rahoituksen maturiteettia.

Jatkamme edelleen aktiivisesti neuvotteluja irtautuaksemme lopuistakin Venäjän omistuksistamme.

Markkinaolosuhteiden arvioimme jatkuvan pääosin nykyisenkaltaisina vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Asuntorakentamisen jyrkästi laskenut kysyntä vaikuttaa voimakkaan negatiivisesti tulokseemme, mutta sen osuus liikevaihdostamme on pieni ja myymättömien asuntojemme määrä niin vähäinen, ettei se muodosta meille merkittävää rahoituksellista riskiä. Uskomme asuntokaupan ja sijoittajakysynnän varovaisesti piristyvän loppuvuoden aikana, minkä perusteella ennakoimme joidenkin omaperusteisten ja omakehitteisten asuntokohteiden aloituksia loppuvuoteen. Meille strategisesti tärkeän yhteistoiminnallisen urakoinnin tilauskanta on vahva ja se kantaa meidät vaikeimman ajan yli. Jatkamme panostuksiamme hankekehityshankkeisiin, koska näen tärkeänä ylläpitää kykyämme kasvattaa nopeasti omakehitteisten ja omaperusteisten hankkeiden osuutta portfoliossamme heti markkinan elpyessä.”


Saku Sipola
 

Avainluvut

1-6/1-6/muutos,4-6/4-6/1-12/
(IFRS, milj. eur)20232022muutos%202320222022
Liikevaihto281,4402,1-120,7-30,0143,1211,4770,1
Operatiivinen liikevoitto -5,914,7-20,7-140,2-3,99,818,9
Operatiivinen liikevoitto, %-2,13,7-5,8-2,84,62,5
Liikevoitto-5,0-75,670,6-3,010,1-76,4
Liikevoitto, %-1,8-18,817,0-2,14,8-9,9
Tulos ennen veroja-9,9-74,864,9-5,553,7-79,1
Katsauskauden tulos-7,9-82,174,2-4,751,3-85,7
Katsauskauden tulos, %-2,8-20,417,6-3,324,2-11,1
Tulos per osake, eur2)-0,5-8,78,2-0,45,4-6,6
Tulouttamaton tilauskanta 993,1745,9247,233,1838,8
Omavaraisuusaste, %34,333,31,03,036,3
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 161)48,843,94,911,248,2
Nettovelkaantumisaste, %83,364,219,129,755,1
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 161)1,6-3,14,7-150,0-7,5
Rahoitusreservit68,066,71,31,965,9
 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset 
 2. 1-6/2022 ja 4-6/2022 tunnusluvut on laskettu huomioiden osakkeiden yhdistäminen suhdeluvulla 40:1  


Liiketoimintakatsaus

SRV:n konsernin johtoryhmä on IFRS 8 Segmenttiraportointi -standardin määritelmän mukainen konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä. Konsernin johtoryhmä tarkastelee liiketoimintaa yhtenä toiminnallisena segmenttinä. Uusi segmenttirakenne otettiin käyttöön 1.1.2023 alkaen.

Tammi-kesäkuu 2023

Konsernin liikevaihto laski -120,7 milj. euroa 281,4 (402,1 1-6/2022) milj. euroon. Toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi 5,7 milj. euroa ja asuntorakentamisen liikevaihto laski -106,3 milj. euroa. Liikevaihdon vertailutieto sisältää 14,5 milj. euron rakentamisen kate-eliminoinnin purkautumisen vaikutuksen.

Konsernin operatiivinen liikevoitto laski ja oli -5,9 (14,7) milj. euroa. Operatiivisen liikevoiton heikkenemiseen vaikutti ennen kaikkea asuntorakentamisen voimakkaasti alentunut liikevaihto ja vastaavasti matalaksi jäänyt tuloutunut kate. Lisäksi operatiivisen liikevoiton tasoon vaikutti toimitilarakentamisen tuloutuneen liikevaihdon painottuminen aiempaa voimakkaammin matalakatteisempaan urakointiin.

Konsernin liikevoitto oli -5,0 (-75,6) milj. euroa. Tilikaudella 2022 alaskirjatun lainasaamisen takaisinmaksu vaikutti katsauskauden liikevoittoon 0,9 milj. euroa. Liikevoiton vertailulukuun vaikuttivat muun muassa Venäjän omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneet merkittävät alaskirjaukset, kate-eliminointien purkautumiset ja ruplan kurssimuutokset, joiden kokonaisvaikutus oli -101,0 milj. euroa. 

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 993,1 (745,9) milj. euroa. Tilauskannan myyty osuus oli 92,1 (91,1) %.  Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 395,8 (202,4) milj. eurolla. Merkittävimpiä toimitilarakentamisen uusia hankkeita olivat Helsingin Laakson yhteissairaalan ensimmäinen toteutusvaihe, Okmeticin tehdasrakennus Vantaalla, toimistopilvenpiirtäjä Horisontti Helsingin Kalasatamassa, monitoimitalo Sammontalo Lappeenrannassa ja Inkeroisten monitoimitalo Kouvolassa. Asuntorakentamisen uusia hankkeita olivat kahden asuinkerrostalon sisältävä asuntoportfolio eQ:n hallinnoimalle asuntorahastolle ja Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle (ATT) rakennettava 101 asunnon asuinkerrostalo Helsingin Verkkosaareen.

Huhti-kesäkuu 2023

Konsernin liikevaihto laski -68,3 milj. euroa 143,1 (211,4 4-6/2022) milj. euroon. Toimitilarakentamisen liikevaihto laski -9,9 milj. euroa ja asuntorakentamisen liikevaihto laski -53,8 milj. euroa.

Konsernin operatiivinen liikevoitto laski ja oli -3,9 (9,8) milj. euroa. Operatiivisen liikevoitto oli tappiollinen matalan asuntorakentamisen liikevaihdon ja sitä vastaavan katteen takia.

Konsernin liikevoitto oli -3,0 (10,1) milj. euroa. Tili-kaudella 2022 alaskirjatun lainasaamisen takaisinmaksu vaikutti katsauskauden liikevoittoon 0,9 milj. euroa.
 

Espoo 20.7.2023

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto

Analyytikoille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 20.7.2023 klo 11.00 alkaen webcastina. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi  

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram


SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja