SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022: Tase vahvistui onnistuneen rahoitusjärjestelyn ansiosta, operatiivinen liikevoitto parani

SRV YHTIÖT OYJ     PUOLIVUOSIKATSAUS      21.7.2022  KLO 08.30

SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022: Tase vahvistui onnistuneen rahoitusjärjestelyn ansiosta, operatiivinen liikevoitto parani

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 402,1 (405,1 1–6/2021) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 14,7 (10,5) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli –75,6 (11,4) milj. euroa. Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneiden alaskirjausten, kate-eliminointien purkautumisen ja ruplan arvon heikkenemisen vaikutus oli yhteensä -90,3 milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli –74,8 (3,6) milj. euroa. Alaskirjausten ja ruplan arvon vahvistumisen vaikutus oli -126,6 milj. euroa ja rahoitusjärjestelyjen vaikutus oli 38,6 milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -17,2 (3,9) milj. euroa.
 • Yhtiö toteutti suunnitellusti katsauskauden aikana rahoituksen kokonaisvaltaisen uudelleenjärjestelyn Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien ja Fennovoiman omistuksen arvonalentumisten seurauksena. Uudelleenjärjestelyllä vastattiin arvonalentumisten vaikutuksiin oman pääoman merkittävällä vahvistamisella ja korollisen nettovelan vähentämisellä. Järjestelyn lopputuloksena omavaraisuusaste kasvoi  33,3 (26,1) prosenttiin ja nettovelkaantumisaste laski 64,2 (151,9) prosenttiin. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 43,9 (32,5) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -3,1 (80,3) prosenttia. Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 45,9 prosenttia.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 745,9 (1 047,5) milj. euroa. Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 202,4 (261,3) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 91,1 (90,0) prosenttia.
 • Tulos per osake oli -8,66 (0,28) euroa.  Tunnusluku on laskettu huomioiden katsauskauden aikana toteutetut osakeannit, uusien osakkeiden merkintähinnan vaikutus ja heinäkuussa toteutettu osakkeiden yhdistäminen suhdeluvulla 40:1.

Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 211,4 (218,0 4–6/2021) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 9,8 (5,7) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 10,1 (6,3) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 8,6 (27,2) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 72,3 (176,0) milj. eurolla.


Täsmentyneet näkymät vuodelle 2022:

 • Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 800 – 860 milj. euroa (aiemmin 800 – 950 milj. euroa) (liikevaihto vuonna 2021: 932,6 milj. euroa).
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna ja olevan 15 – 25 milj. euroa (aiemmin: Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna) (operatiivinen liikevoitto vuonna 2021: 5,3 milj. euroa).


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

 • 4.7.2022 SRV toteutti osakkeiden yhdistämisen (ns. reverse split) sisältäen maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Näiden toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakemäärä on 16 982 343 kappaletta. Uusi osakkeiden lukumäärä merkittiin 4.7.2022 Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 5.7.2022 uudella ISIN-koodilla FI4000523675. SRV:n kaupankäyntitunnus SRV1V säilyi ennallaan. Yhtiön osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastaminen toteutettiin siten, että jokaiset SRV:n neljäkymmentä (40) osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena oli osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen.
 • 4.7.2022 yhtiön osakkeiden yhdistämisen toteuttamisen yhteydessä muutettiin erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärää vaihtovelkakirjalainaehtoisten hybridilainojen ISIN koodilla FI4000198122 (jonka ulkona oleva pääoma on 21 061 512 euroa) ja ISIN koodilla FI4000315395 (jonka ulkona oleva pääoma on 36 047 145 euroa) ehtojen mukaisesti siten, että lainoilla merkittävien osakkeiden määrä on enintään 14 277 165 osaketta. Vaihtovelkakirjalainoilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeiden yhdistämisen jälkeen 4,00 euroa osakkeelta.


Toimitusjohtajan katsaus

”Olen erittäin tyytyväinen, että saimme toisen vuosineljänneksen aikana onnistuneesti toteutetuksi suunnittelemamme laajan rahoitusjärjestelyn. Kokonaisjärjestely toteutti tavoitteemme ja palautti omavaraisuusasteemme Venäjän Ukrainassa aloittamaa sotaa edeltäneelle tasolle. Lisäksi olemme järjestelyn toteuduttua käytännössä nettovelaton yhtiö. Kokonaisjärjestely sisälsi aiemmin liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjalainojen osittaisen takaisinoston ja loppujen joukkovelkakirjalainojen ehtomuutokset hybridilainoiksi, vanhojen hybridilainojen muuttamisen osakkeiksi, maksuvalmius- ja projektirahoituslimiitin jatkamisen sekä merkintäoikeusannin. Kaikki järjestelyn osa-alueet onnistuivat suunnitellusti.

Kokonaisjärjestelyn myötä vahvistunut tase mahdollistaa strategiamme täysimääräisen toteuttamisen. SRV:n tulevaisuus pohjautuu hyvään ja tervehtyneeseen Suomen rakennusliiketoimintaan. Tilauskantamme on terveellä ja verrattain vähäriskisellä pohjalla, ja jatkamme panostuksia yhteistoiminnalliseen urakointiin. Tulemme myöhemmin tänä vuonna arvioimaan uudelleen pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitamme, sekä harkitsemme nykyisen segmenttirakenteemme muuttamista Venäjältä irtautumisen jälkeen. Olemme pyrkineet edistämään irtautumistavoitetta neuvottelemalla Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien myynnistä, mutta neuvottelut eivät toistaiseksi ole johtaneet tuloksiin.

Operatiivisessa liiketoiminnassa onnistuimme suunnitellusti, ja katsauskauden operatiivinen tulos parani. Samalla näemme, että vuosineljänneksen tuloutunut liikevaihto oli kannattavuudeltaan parempaa kuin loppuvuodelle ennustettu. Tuloksentekoa haastavassa markkinatilanteessa on tukenut kustannuskuri ja aktiivinen hankintatoimi. Näillä keinoilla on pidetty inflaation vaikutukset hallinnassa ja varmistettu materiaalien saatavuus siten, että työmaamme ovat toimineet lähes häiriöttä. Meillä ei myöskään tällä hetkellä ole juuri lainkaan myymättömiä valmiita asuntoja, mikä vallitsevassa markkinatilanteessa on positiivinen asia.

Tilauskantamme on vertailukautta pienempi ja uusien tilausten virta edelleen vaatimaton. Aiemmin voittamiemme, vielä tilauskantaan kirjaamattomien hankkeiden aloitukset ovat viivästyneet muun muassa asemakaava-aikataulujen vuoksi, mutta näemme edelleen näistä hankkeista kertyvän tilausvirtaa ja kannattavaa liiketoimintaa jatkossa. Tällaisia hankkeita oli katsauskauden lopussa noin 1,3 miljardin euron arvosta.
Katsauskaudella tilauskantaamme kasvattivat noin 70 milj. eurolla WithSecuren pääkonttori ja Itä-Uudenmaan pääpoliisilaitos ja poliisivankila, josta odotamme kirjaavamme tilauskantaan vielä 61 milj. euroa myöhemmin tänä vuonna.  Tavoittelemamme omaperusteisen asuntorakentamisen kasvu on jäänyt toteutumatta siirrettyämme osan suunniteltujen hankkeiden aloituksista kevään kustannusinflaation takia.

Olemme katsauskaudella aktiivisesti jatkaneet elinkaariviisaan strategiamme viemistä hanketasolle. Rakentamiemme kohteiden elinkaariviisaus perustuu työmaittemme rakennusaikaiseen päästöttömyyteen, ympäristöystävällisiin materiaalivalintoihin, energia- ja resurssitehokkuuteen, uusiutuvan energian hyödyntämiseen, ympäristön huomioimiseen materiaalien kierrätyksen kautta sekä SRV:n hiljattain lanseeraamiin biodiversiteettitavoitteisiin.
WithSecuren uusi pääkonttorirakennus on erinomainen elinkaariviisaan strategiamme mukainen hankekehitysesimerkki, jossa myös omistajan omistusajan hiilijalanjälki on minimoitu. Wood Cityn toinen toimistorakennus on lisäksi ensimmäisiä uuden EU-taksonomian mukaisia hankkeita Suomessa. Tavoitteemme on strategiamme mukaisesti tarjota myös jatkossa eri toimialojen yrityksille kestäviä tilaratkaisuja, jotka tuottavat sijoittajille vakaata kassavirtaa.

Yleisesti ottaen odotamme markkinatilanteen jatkuvan sumuisena, johtuen pääasiallisesti kysyntään liittyvistä epävarmuuksista, energianhintaan kohdistuvasta inflaatiopaineesta ja viime vuosien asuntorakennusbuumista Suomessa, jonka odotetaan lähitulevaisuudessa rauhoittuvan lähemmäksi pitkän aikavälin keskiarvotasoa. Toisaalta monen perusmateriaalin, joiden hinnat nousivat jyrkästi välittömästi sodan puhjettua, hintakehitys on tasaantunut ja ennustettavuus parantunut eri toimijoiden löydettyä uusia toimituskanavia.

Kiitän osakkeenomistajiamme sekä rahoittajiamme rahoitusjärjestelyn onnistuneesta lopputuloksesta sekä asiakkaitamme,muita yhteistyökumppaneitamme jasitoutunutta henkilöstöämme kuluneesta vuosipuoliskosta ja toivotan kaikille hyvää loppukesää!”


Saku Sipola, toimitusjohtaja

Yleiskatsaus

 

Konsernin avainluvut                   1-6/1-6/muutos,4-6/4-6/1-12/Edelliset
(IFRS, milj. eur)20222021muutos%20222021202112 kk
Liikevaihto402,1405,1-3,0-0,8211,4218,0932,6929,5
Rakentaminen382,0406,3-24,3-6,0206,8218,5930,1905,9
Sijoittaminen5,92,03,9193,44,81,06,810,7
Muut toiminnot ja eliminoinnit14,2-3,217,4-0,2-1,5-4,413,0
Operatiivinen liikevoitto 1)14,710,54,340,79,85,75,39,6
Rakentaminen16,213,92,417,19,97,014,116,5
Sijoittaminen0,9-1,22,11,1-0,5-4,6-2,4
Muut toiminnot ja eliminoinnit-2,4-2,1-0,2-1,2-0,8-4,3-4,5
Operatiivinen liikevoitto, %3,72,64,62,60,61,0
Liikevoitto-75,611,4-87,0-736,010,16,3-1,7-88,7
Rakentaminen16,213,92,417,19,97,014,116,5
Sijoittaminen-104,0-0,3-103,71,40,1-11,6-115,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit12,2-2,114,3-1,2-0,8-4,310,1
Liikevoitto, %-18,82,84,82,9-0,2-9,5
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä0,8-7,88,643,6-3,7-18,6-10,1
Tulos ennen veroja-74,83,6-78,4-2166,053,72,6-20,3-98,8
Katsauskauden tulos-82,13,6-85,751,32,1-19,9-105,6
Katsauskauden tulos, %-20,40,924,20,9-2,1-11,4
Tulouttamaton tilauskanta 2)745,91 047,5-301,5-28,8872,3
Uudet sopimukset202,4261,3-58,9-22,672,3176,0588,6529,7

1) Operatiivisen liikevoiton täsmäytyslaskelma löytyy ”Tiedotteen keskeiset tunnusluvut”-taulukon alapuolelta.
2) Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.

Konsernin tunnusluvut                   1-6/1-6/muutos,1-12/
(IFRS, milj. eur)20222021muutos,%2021
Omavaraisuusaste, %33,326,127,4
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 1)43,932,532,8
Korollinen nettovelka90,1279,8-189,7-67,8170,0
Korollinen nettovelka ilman IFRS 16 1)-4,6152,5-157,1-103,081,0
Nettovelkaantumisaste, %64,2151,9103,0
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 1)-3,180,347,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %-17,410,9-1,4
Sijoitettu pääoma276,1524,1-248,0-47,3403,0
Rakentaminen207,4384,9-177,4-46,1195,8
Sijoittaminen14,3176,2-161,9-91,9167,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit54,4-37,091,4-241,840,0
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16 1)187,3402,4-215,1-53,4319,4
Oman pääoman tuotto, %-107,54,0-11,5
Tulos per osake, eur 2)-8,660,28-8,9-3192,7-2,1
Kurssi kauden lopussa0,130,66-0,53-80,30,53
Osakkeiden painotettu lukumäärä katsauskauden lopussa, milj. kpl 2)381,5375,9375,9

1) Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
2) Tunnuslukua on oikaistu osakeannilla sekä yhtiön heinäkuussa tekemällä osakkeiden yhdistämisellä.

Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-kesäkuu 2022


Rakentamisen liikevaihto laski 382,0 (406,3 1-6/2021) milj. euroon. Liikevaihdon lasku johtui pienentyneestä toimitilaurakoinnin volyymista. Tämä oli seurausta viime vuoden lopussa valmistuneiden isojen hankkeiden poistumisesta tilauskannasta. Asuntorakentamisen liikevaihto nousi, mikä johtui lähinnä omakehitteisen urakoinnin kasvaneesta volyymista.

Rakentamisen liikevoitto nousi 16,2 (13,9) milj. euroon. Asuntorakentamisen liikevoitto nousi omakehitteisen urakoinnin kasvun myötä. Toisaalta toimitilaurakoinnin pienentynyt volyymi vaikutti liikevoittoon laskevasti.

Rakentamisen tilauskanta oli 745,9 (1 047,5) milj. euroa. Tilauskannasta on myyty 91,1 (90,0) prosenttia. Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 202,4 (261,3) milj. eurolla.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 207,4 (195,8 12/2021) milj. euroa.


Rakentaminen huhti-kesäkuu 2022

Rakentamisen liikevaihto oli 206,8 (218,5) milj. euroa. Liikevoitto oli 9,9 (7,0) milj. euroa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 72,3 (176,0) milj. eurolla.


Sijoittaminen tammi-kesäkuu 2022


Sijoittamisen liikevaihto oli 5,9 (2,0) milj. euroa.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli 0,9 (-1,2) milj. euroa, johon vaikutti Porvoossa sijaitsevan liikekeskuksen myyntivoittto.

Sijoittamisen liikevoitto oli -104,0 (-0,3) milj. euroa. Liikevoittoon vaikuttivat Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneet merkittävät alaskirjaukset, joiden vaikutus oli yhteensä -115,5 milj. euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n omistusten kokonaisarvo Venäjällä on 4,2 milj. euroa. Lisäksi liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutoksen nettovaikutus, joka kirjattiin ennen omaisuuden alaskirjauksia ja jonka arvo oli 10,7 (1,1) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi venäläisten osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen kustannuksista ja valuuttasuojien markkina-arvojen muutoksesta.

Sijoitettu pääoma oli 14,3 (167,3 12/2021) milj. euroa. Sijoitettu pääomaa laski, mikä johtuu Venäjään liittyvien sijoitusten alaskirjauksista. Venäjään liittyvää sijoitettua pääomaa jäi 4,2 miljoonaa euroa. Loppuosa sijoitetusta pääomasta koostuu pääosin sijoituksesta Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen.

Sijoitetun pääoman tuotto % oli -216,7 (4,5) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttivat lähinnä Venäjän omaisuuseriin tehdyt alaskirjaukset.


Näkymät vuodelle 2022

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2022 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota ja siihen liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2022 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää  vuonna 2022 verrattain pieneksi.

 • Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 800 – 860 milj. euroa (aiemmin 800 – 950 milj. euroa) (liikevaihto vuonna 2021: 932,6 milj. euroa).
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna ja olevan 15 – 25 milj. euroa (aiemmin: Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna) (operatiivinen liikevoitto vuonna 2021: 5,3 milj. euroa).

Espoo 21.7.2022

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronapandemiasta johtuen, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa torstaina 21.7.2022 klo 11.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.


Lisätiedot: 
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja