SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: SRV:n tervehdyttämisohjelma onnistuneesti päätökseen – taseasema ja likviditeetti vahvistuivat merkittävästi

SRV YHTIÖT OYJ     PUOLIVUOSIKATSAUS     21.07.2020, KLO 8.30

SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: SRV:n tervehdyttämisohjelma onnistuneesti päätökseen – taseasema ja likviditeetti vahvistuivat merkittävästi

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti:

 • Koronaepidemia vaikutti jonkin verran heikentävästi tammi-kesäkuun liikevaihtoon ja tulokseen. Erityisesti asuntomyynnin hidastuminen ja Venäjän viranomaisten asettamat kauppakeskusten toimintaan rajoitukset näkyivät katsauskauden tuloksessa.
 • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 473,1 (430,0 1–6/2019) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi asuntorakentamisessa ja toimitilarakentamisessa. Liikevaihdon kasvu johtui sekä asuntorakentamisen että toimitilarakentamisen osalta urakoinnin volyymin kasvusta. Omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 153 (203) kappaletta. Toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu johtui pääosin allianssiurakoiden kasvaneesta volyymista.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 5,5 (-2,6) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa paransivat etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys sekä Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn omistusosuuksien myynneistä johtuneiden 2,1 milj. euron kate-eliminointien tuloutuminen. Asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta vähemmän, mikä vaikutti operatiiviseen liikevoittoon laskevasti. Operatiivista liikevoittoa heikensi myös se, että Venäjällä SRV:n tytäryhtiö tuomittiin ensimmäisen asteen tuomioistuimessa korvaamaan vastapuolelle sopimusriidan takia 3,1 milj. euron korvaukset, jotka on täysimääräisesti kirjattu kuluvarauksena. Tytäryhtiö on valittanut tuomiosta. Lisäksi operatiivista liikevoittoa heikensi tervehdyttämisohjelman johdosta syntyneet yli miljoonan euron kertaluonteiset kulut, koronaepidemian aiheuttamat ylimääräiset kulut, asuntojen myynnin hidastuminen sekä kauppakeskusten vuokratuottojen aleneminen. 
 • Liikevoitto oli 7,8 (0,1) milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli 2,3 (2,8) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista ja suojien markkina-arvojen muutoksesta. 
 • Tulos ennen veroja oli -6,4 (-11,2) milj. euroa. Tähän sisältyi ei-kassavirtavaikutteisia tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssauksesta aiheutuvia kurssieroja -4,2 milj. euroa (3,3) sekä korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset -1,1 milj. euroa (-3,5).
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 49,2 (-55,8) milj. euroa. Rahavirtaa paransivat pääosin Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn omistusosuuksien realisoinnit, sijoittajille myytyjen urakkakohteiden pääoman vapautukset ja kahden perustajaurakointikohteen valmistuminen. 
 • Tulos per osake oli -0,09 (-0,16) euroa. Vertailuluku on osakeantioikaistu.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 332,4 (1 667,2) milj. euroa. Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 411,9 (221,4) milj. euron edestä, mikä on 86 prosenttia enemmän vertailukauteen verrattuna. Tilauskannan myyty osuus oli 85,7 prosenttia (84,1).
 • 7.2.2020 yhtiö myi omistusosuutensa REDIstä ja omistusosuuksiaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta kanssasijoittajilleen. 
 • Osana tervehdyttämisohjelmaa yhtiö toteutti helmikuussa yhdessä luottolimiitin myöntäneiden pankkien kanssa 100 milj. euron luottolimiitin korvaamisen kahdella erillisellä, 60 milj. euron ja rakennushankkeiden rahoitukseen tarkoitetulla 40 milj. euron suuruisella luottolimiitillä. 
 • 26.3.2020 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille ja merkintäetuoikeusannista. Yhtiö järjesti toukokuussa 75 milj. euron suunnatun osakeannin. Kesäkuussa yhtiö järjesti 50 milj. euron merkintäetuoikeusannin.
 • Toukokuun lopussa SRV pidensi kirjallisella menettelyllä kahden joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuaikoja ja eräitä muita ehtoja. Kesäkuun lopussa yhtiö irtisanoi 9 milj. euron nostamattoman osan 60 milj euron luottolimiitistä. Jäljellä olevaa luottolimiittiä lyhennetään 11 milj. euroa joulukuussa 2021 ja 40 milj. euroa tammikuussa 2022. 
 • Parantuneen tuloksen ja kassavirran sekä tehtyjen tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta omavaraisuusaste oli 25,3 (28,5) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 148,5 (178,9) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 30,6 prosenttia (35,1) ja nettovelkaantumisaste 83,5 (114,0).  

Yhtiö julkaisee tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu pois IFRS16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö julkaisee myös operatiivisen liikevoiton, joka määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset.

Huhti-kesäkuu 2020 lyhyesti: 

 • Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 265,0 (207,4) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti sekä toimitila- että asuntorakentamisen liikevaihdon kasvu.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 0,5 (-3,1) milj. euroa. Työmaiden positiivinen tuloskehitys ja vertailukautta suurempi valmistuneiden ja tuloutuneiden asuntojen määrä kasvattivat operatiivista liikevoittoa. Siihen vaikutti kuitenkin heikentävästi venäläisen tuomioistuimen päätöksen perusteella kirjattu 3,1 milj. kuluvaraus. Lisäksi operatiivista liikevoittoa heikensivät tervehdyttämisohjelman johdosta syntyneet yli miljoonan euron kertaluonteiset kulut, koronaepidemian aiheuttamat ylimääräiset kulut, asuntojen myynnin hidastuminen sekä kauppakeskusten vuokratuottojen aleneminen.
 • Liikevoitto oli 3,3 (-3,2) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 198 prosenttia vertailukautta enemmän, 213,7 (71,7) milj. eurolla.
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

1.7.2020 SRV tiedotti käynnistävänsä HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaustyöt. Hankkeen projektinjohtourakkasopimus allekirjoitettiin maaliskuussa, jolloin hankkeessa käynnistettiin kolme kuukautta kestänyt kehitysvaihe. Nyt tehdyn toteutusvaiheen käynnistämispäätöksen myötä Jorvin leikkaussalien peruskorjaushanke kirjattiin kesäkuun tilauskantaan noin 39 milj. euron tavoitebudjetilla.

6.7.2020 SRV tiedotti luovuttaneensa yhteensä 67.950 hallussaan ollutta omaa osakettaan yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään kuuluneille henkilöille. Järjestelmän ansaintajakso oli vuosina 2017-2019. Luovutuksen jälkeen SRV Yhtiöt Oyj:llä on hallussaan 850.649 omaa osakettaan.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Toisen vuosineljänneksen aikana veimme tervehdyttämisohjelmamme onnistuneesti päätökseen. Kaikki luvatut toimenpiteet toteutuivat suunnitellussa aikataulussa. Molemmat tervehdyttämisohjelmaamme kuuluneet, toisen vuosineljänneksen aikana toteutetut, osakeannit onnistuivat hyvin. Hybridilainojen haltijoille suunnatussa annissa noin 75 miljoonaa euroa ulkona olleesta 92 miljoonan euron pääomasta korkoineen vaihdettiin osakkeisiin. Kesäkuussa toteutettu merkintäetuoikeusanti toi meille noin 50 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Olen erittäin iloinen saamastamme luottamuksesta ja tervehdyttämisohjelmamme ryhdikkäästä läpiviennistä.

Osakeantien välissä saimme lisäksi päätökseen kirjallisen menettelyn, jonka myötä teimme joukkovelkakirjalainojemme maksuaikatauluihin ja joihinkin ehtoihin muutoksia. Nämä toimenpiteet pidentävät lainarakenteemme takaisinmaksuprofiilia.

Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui hyvänä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät suunnitellusti. Operatiivista liiketulosta rasittavat kuitenkin Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiömme noin kolmen miljoonan euron vahingonkorvausta varten tekemä varaus, tervehdyttämisohjelman yli miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset sekä Covid-19 -viruksen torjuntaan liittyvät kustannukset ja etenkin huhtikuun hiljentyneestä asuntokaupasta ja kauppakeskusten vähentyneestä kävijämäärästä johtuvat myynnin menetykset.

Olemme suunnitellusti ja nopeassa aikataulussa kääntäneet projektiportfoliomme vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi. Kirjasimme tilauskantaamme tammi-kesäkuun aikana yli 400 miljoonan euron edestä uusia hankkeita, joista merkittävimpiä ovat HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaus, Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus sekä Jousenkaaren koulu. Tavoittelemme edelleen hankkeita, joilla on vahvat rakentamisen edistymisen mukaan maksavat asiakkaat, jolloin hankkeet eivät sido SRV:n pääomaa. Lisäksi pyrimme vahvistuneen taloudellisen tilanteemme ja elpyneen asuntokaupan tukemana käynnistämään valikoidusti myös perustajaurakoituja asuntokohteita loppuvuoden aikana.

Kevään aikana Covid-19 -virukseen varautuminen on aiheuttanut poikkeusjärjestelyjen takia jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, mutta vakavimmilta seuraamuksilta on vältytty ja kaikki työmaat ovat olleet toiminnassa poikkeusoloista huolimatta. Koronaepidemia hiljensi asuntokauppaa etenkin maaliskuun lopun ja toukokuun alun välisenä aikana, millä on ollut vaikutusta asuntokohteiden myyntivauhtiin. Toistaiseksi koronaepidemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia, mutta epidemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ja epidemian mahdollinen jatkuminen tai uudelleen eskaloituminen hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Venäjällä koronaepidemia sulki pääosan kauppakeskuksiemme liikkeistä maaliskuun lopulla. Pietarissa sijaitsevissa kauppakeskuksissamme suuri osa liikkeistä on edelleen suljettuina. Kauppakeskusten avautuminen sekä kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen ja turvalliseen asiointiin määrittävät merkittävästi kauppakeskusten operatiivista tuloskehitystä, ja tämä voi heijastua myös kiinteistöjen tuleviin myyntiajankohtiin.

Tervehdyttämisohjelman onnistuneen läpiviennin ansiosta vahvistunut taseemme ja rahoitusasemamme, vahvana pysynyt tilauskantamme ja sen onnistunut rakenteen muutos vähäriskisemmäksi sekä asiakkaidemme luottamus luovat SRV:n kehittämiselle vahvan pohjan. Kiitän henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä käänteemme eteen.

Jatkamme operatiiviseen tuloksentekokykymme ja liiketoimintamme kehittämistä – vahvistunut taloudellinen asemamme antaa tähän hyvät lähtökohdat.

Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut(IFRS, milj. eur)

1−6/  20201−6/ 2019muutosmuutos, %4-6/20204-6/20191−12/ 2019edelliset 12 kk
Liikevaihto473,1430,043,110,0265,0207,41 060,91 104,1
Operatiivinen liikevoitto1)5,5-2,68,10,5-3,1  -96,8-88,7
Operatiivinen liikevoitto, %1,2-0,60,2-1,5-9,1-8,0
Liikevoitto*)7,80,17,73,3-3,2-93,0-85,4
Liikevoitto, %1,60,01,2-1,5-8,8-7,7
Liikevoitto, ilman IFRS 162) *)5,8-2,18,02,3-4,3-94,3-86,4
Liikevoitto, % ilman IFRS 162) 1,2-0,50,9-2,1-8,9-7,6
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**)-14,2-11,3-2,9-3,1-7,7-29,3-32,2
Tulos ennen veroja-6,4-11,24,80,2-10,8-122,4-117,5
Katsauskauden tulos-7,6-8,61,0-0,1-9,0-103,6-102,6
Katsauskauden tulos, %-1,6-2,00,0-4,3-9,8-9,3
Tulouttamaton tilauskanta3)1 332,41 667,2-334,7-20,11 344,2
Uudet sopimukset411,9221,4190,586,0213,771,7487,6678,1
*) valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa2,32,8-0,52,70,03,83,3
 **) korkojohdannaisten osuus rahoitustuotoissa ja –kuluissa-1,5-3,92,4-0,7-1,9-3,7-1,3

 1) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Netto valuuttakurssierot olivat katsauskaudella 2,3 milj. euroa (2,8), sisältäen valuuttasuojauksen vaikutuksen 5,9 milj. euroa (-2,8).
 2) Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
 3) 
Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.

 

Konsernin tunnusluvut(IFRS, milj. eur)

1−6/ 20201−6/ 2019muutosmuutos, %1−12/ 2019
Omavaraisuusaste, %25,328,521,2
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 1)30,635,126,4
Korollinen nettovelka307,4480,2-172,8-36,0422,0
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 161)177,0306,6-129,5-42,3271,9
Nettovelkaantumisaste, %148,5178,9240,3
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 161)83,5114,0151,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %1,91,6-15,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 161)1,61,1-17,5
Sijoitettu pääoma612,6773,8-161,3-20,8625,3
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 161)487,1600,9-113,7-18,9479,4
Oman pääoman tuotto, %-8,0-6,9-50,6
Tulos per osake, eur 2)-0,09-0,160,07-42,8-1,52
Osakekohtainen oma pääoma (ilman oman pääoman ehtoista lainaa), eur 2)0,752,60-1,85-71,21,31
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3)0,481,62-1,14-70,41,36
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl2)84,772,172,1

1) Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
2) 
Vertailuluvut ovat osakeantioikaistuja.
3) Vertailuluvut ovat osakeantioikaisemattomia.

 

Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-kesäkuu 2020

Rakentamisen tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 469,0 (428,6 1-6/2019) milj. euroon. Liikevaihto nousi sekä toimitilarakentamisessa että asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto nousi 10,0 prosenttia. Liikevaihto kasvoi, vaikka asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta vähemmän. Toimitilarakentamisen liikevaihto nousi 9,2 prosenttia. Toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu johtui pääosin allianssiurakoiden kasvaneesta volyymista.

Rakentamisen liikevoitto nousi 13,5 (6,8) milj. euroon. Liikevoittoa paransi etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys erityisesti toimitilarakentamisessa. Toisaalta asuntoja valmistui ja tuloutui selkeästi vertailukautta vähemmän, mikä vaikutti liikevoittoon laskevasti. Vertailukauden liikevoittoa heikensi kolmen kohteen kateheikennykset ja REDIn Majakan vesivahinkoon tehty kulukirjaus, yhteismäärältään 6,8 milj. euroa.

Rakentamisen tilauskanta oli 1 332,4 (1 667,2) milj. euroa. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilauskantaan kirjattiin useita hankkeita, joissa tilaajina ovat vakavaraiset sijoittajat ja julkisyhteisöt. Nämä hankkeet eivät sido SRV:n pääomaa. Yhtiö on edennyt hankevalinnoissaan tervehdyttämisohjelmassa kertomallaan tavalla. Vaikka tilauskanta on laskenut, on se edelleen hyvällä tasolla. Tilauskannasta on myyty 85,7 (84,1) prosenttia. Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 411,9 (221,4) milj. euron edestä. Merkittävimmät olivat vuoden toisella vuosineljänneksellä tilauskantaan kirjatut HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaushanke, elinkaarihankkeena toteutettava Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus, Espoon Jousenkaaren koulu, Kaarinan Hovirinnan koulu, Ojangon bussivarikko Vantaalla, Kompassin ja Piispanristin asuintalot Kojamolle ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen Kansallisteatterin peruskorjaushanke sekä 256 asunnon rakentaminen Kojamolle. Kansallisteatterin peruskorjaushankkeen rakennusluvan poikkeamispäätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Tilaaja selvittää hankkeen etenemistä.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 391,1 (448,1) milj. euroa.

Huhti-kesäkuu 2020

Rakentamisen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 264,1 (206,7 1–6/2019) milj. euroa. Liikevoitto oli 7,4 (2,0) milj. euroa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia huhti-kesäkuussa 213,7 (71,7) milj. eurolla.

 

Sijoittaminen tammi-kesäkuu 2020

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2,8 (2,8 1–6/2019) milj. euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -5,4 (-4,7) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensi SRV:n venäläisen tytäryhtiön saama tuomio ensimmäisen asteen tuomioistuimessa. Yhtiö joutuu korvaamaan vastapuolelle 3,1 milj. euron korvaukset, jotka on täysimääräisesti kirjattu kuluvarauksena. Tytäryhtiö on valittanut tuomiosta seuraavaan oikeusasteeseen. Kanne liittyy sopimukseen sähköliittymästä, jota ei kuitenkaan koskaan toteutettu. Yhtiö kirjasi 0,5 milj. euron kassavaikutteisen tuoton VTBC-rahastosijoituksen lopulliseen purkautumiseen liittyen. Vuonna 2019 tulokseen sisältyi REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen osakkuusyhtiöistä yhdistelty SRV:n omistusosuutta vastaava tappio. SRV:n omistusosuus myytiin katsauskaudella ja jatkossa tulosta ei enää yhdistellä SRV:n tulokseen. SRV:n tulokseen sisältyy osuus Ohkta Mall -kauppakeskuksen omistavan osakkuusyhtiön tuloksesta sisältäen kohteen käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot. Pearl Plaza -kauppakeskus luokiteltiin myytävänä olevaksi 31.12.2019 eikä SRV:n omistusosuuden mukaista tulosta enää yhdistellä SRV:n tulokseen.

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut koronaepidemia on vaikuttanut kauppakeskusoperointiin heikentämällä vuokralaisten toimintamahdollisuuksia. Liikkeiden aukioloa on viranomaisten toimesta rajoitettu, mikä heikentää väliaikaisesti kauppakeskusten operointimahdollisuuksia ja alentaa niiden vuokratuottoja. Vuokratuottojen laskulla on lyhyellä aikavälillä vaikutuksia kauppakeskusten likviditeettiin ja lainanhoitokykyyn. SRV on käynyt aktiivisesti neuvotteluja kauppakeskusten yhteissijoittajien ja pankkien kanssa kohteiden rahoituksen turvaamiseksi. 

Venäjällä on kaupunkikohtaisia eroja koronaepidemiasta johtuvissa rajoituksissa. Pietarissa valtaosa SRV:n operoimien kauppakeskusten vuokralaisista sulki viranomaismääräysten mukaisesti ovensa 28.3. ja vain välttämättömimmät liikkeet, mm. apteekit ja ruokakaupat pysyivät auki. Tässä vaiheessa ei vielä ole tiedossa rajoitusten purkamisen aikataulua ja laajuutta Pietarin osalta. Moskovassa puolestaan kauppakeskukset sulkivat ovensa noin viikkoa aikaisemmin kuin Pietarissa ja siellä vuokralaisten toiminta on jo valtaosin palautunut lähemmäksi normaalitilaa, kun rajoituksia on alettu asteittain purkaa. Kuitenkin esimerkiksi ravintoloiden aukioloa rajoitetaan yhä Moskovan alueella.

Sijoittamisen liikevoitto oli -3,1 (-1,9) milj. euroa. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli 2,3 (2,8) milj. euroa, joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen nettovaikutuksesta. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa.

Sijoitettu pääoma oli 193,5 (245,7 12/2019) milj. euroa. Sijoitettua pääomaa pienensivät REDIn omistusosuuden myynti sekä omistusosuuden pieneneminen Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa. Lisäksi Pearl Plaza -hankkeesta palautettiin omistajien sijoitusosuuksia, mikä pienensi hankkeeseen sijoitettua pääomaa 7,0 milj. eurolla. Sijoitettuun pääomaan vaikutti myös ruplan kurssin heikkeneminen. Tuloslaskelman kautta kirjattava kurssivaikutus oli -1,9 milj. euroa ja muuntoerojen kautta kirjattava vaikutus sijoitettuun pääomaan oli yhteensä -9,4 milj. euroa. Yhteensä sijoitettu pääoma laski noin 52,2 milj. euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto oli -5,5 prosenttia (2,0). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

SRV on osainvestoijana kolmessa kauppakeskusprojektissa osakkuusyhtiöidensä kautta. Sen lisäksi SRV vastaa jo valmistuneiden kauppakeskusten tilojen vuokrauksesta, kohteiden markkinoinnista ja operoinnista. SRV:n tarkoituksena on myydä omistuksensa vakiintuneen vuokratuoton saavuttamisen jälkeen tai markkinatilanteen niin salliessa. Vakiintunut vuokratuotto saavutetaan yleensä 3−4 vuoden kuluessa kohteen avaamisesta. Esimerkiksi vuonna 2013 avattu, Pietarissa sijaitseva Pearl Plaza on saavuttanut vakiintuneen vuokratuoton. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut koronaepidemia on vaikuttanut kauppakeskusoperointiin heikentämällä vuokralaisten toimintamahdollisuuksia. Tällä ennakoidaan olevan väliaikaisia, negatiivisia vaikutuksia kauppakeskusten vuokratuottoihin. Kuten katsauksen riskiosiossa on mainittu, saattaa Venäjän taloustilanteen epävarmuuden sekä koronaepidemian vuoksi olla mahdollista, että Venäjän kauppakeskusten myynnit siirtyvät aikaisemmin suunniteltua myöhäisemmäksi. 

Huhti-kesäkuu 2020

Sijoittamisen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1,2 (1,5 4–6/2019) milj. euroa. Liikevaihto koostui kauppakeskusoperoinnista. Operatiivinen liikevoitto oli -4,4 (-1,9) milj. euroa.

 

Näkymät vuodelle 2020

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys.

Suurimmat käynnissä olevista hankkeista ovat Tampereen Kansi ja Areena -hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus ja sairaalahankkeet.

 • Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 520 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019).

 • Yhtiön toteuttamat toimet toiminnan tehostamiseksi sekä hankintasäästöjen saamiseksi odotetaan parantavan yhtiön tuloksentekokykyä. Lisäksi vuoden 2019 lopulla toteutettujen tervehdyttämisohjelman toimenpiteiden odotetaan parantavan yhtiön kulurakennetta.
 • Konsernin vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan alenevan vuoteen 2019 verrattuna (liikevaihto vuonna 2019: 1 060,9 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2019 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -96,8 milj. euroa).
 

Espoo 21.7.2020

Hallitus

 

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronaepidemiasta johtuen, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tiedotustilaisuus, audiocast-esitys ja esitysaineisto

Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 21.7.2020 klo 12.00 alkaen audiocastina ja puhelinkonferenssina. Audiocastia voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

 

Lisätiedot:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi 
lkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja