SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: Tilauskanta edelleen vahva, yhtiön rahoituksellinen asema parani hybridilainan liikkeellelaskun myötä

SRV YHTIÖT OYJ                  PUOLIVUOSIKATSAUS         17.7.2019     KLO 8.30

SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: Tilauskanta edelleen vahva, yhtiön rahoituksellinen asema parani hybridilainan liikkeellelaskun myötä

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 4,8 prosenttia 430,0 (451,5 1–6/2018) milj. euroon. Liikevaihto laski sekä toimitilarakentamisessa että asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto laski, koska omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 185 (202) kappaletta. Toimitilarakentamisen liikevaihto supistui lähinnä REDI-kauppakeskuksen rakentamisen päätyttyä.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -2,6 (-8,5) milj. euroa. Operatiiviseen liikevoiton kehitykseen vaikuttivat vertailukaudella kirjatut REDI-kauppakeskuksen rakentamisen tappiot. Operatiivista liikevoittoa heikensi Rakentamisen liikevaihdon lasku ja vertailukauteen verrattuna pienentynyt tuloutuneiden asuntojen määrä. Lisäksi tulosta pienensi kolmen tänä vuonna valmistuvan kohteen kateheikennykset, yhteismäärältään 6,8 milj. euroa. Tulokseen sisältyy vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyt REDIn Majakan vesivahinkoon sekä VTBC-rahaston purkaantumiseen liittyvät kulukirjaukset ja vaihto-omaisuuden arvonalennuskirjaukset, yhteismäärältään 3,8 milj. euroa.
 • Liikevoitto nousi 0,1 (-14,2) milj. euroon. Sijoittaminen-liiketoiminnan -1,9 (-8,4) milj. euron liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli 2,8 (-5,7) milj. euroa. Ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
 • Tulos ennen veroja oli -11,2 (-21,9) milj. euroa, johon sisältyi korkojohdannaisen käyvän arvon muutos -3,9 milj. euroa (-1,1).
 • Tulos per osake oli -0,2 (-0,34) euroa.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 667,2 (1 716,7) milj. euroa. Tilauskanta laski tammi-kesäkuussa 2,9 prosenttia vertailujaksoon nähden. Tilauskannan myyty osuus oli 84,0 prosenttia (86,2). Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 221,4 (566,7) milj. euron edestä.
 • SRV laski liikkeelle 58,4 miljoonan euron hybridilainan, jolla kerätyistä varoista 20,5 miljoonaa euroa käytettiin olemassa olevien hybridilainan ja 37,9 miljoonaa euroa velkakirjojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Kesäkuussa SRV pidensi vuodella nykyistä pitkäaikaista 100 miljoonan euron luottolimiittiään vuodella.
 • Omavaraisuusaste oli 28,5 (29,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 178,9 (140,8) prosenttia. Voimaan astunut IFRS 16 heikensi ja toisaalta toukokuussa toteutettu lainajärjestely paransi omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Vertailukelpoinen, ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuus oli 35,1 prosenttia (29,7) sekä nettovelkaantumisaste oli 114,0 (140,8).

Yhtiö julkaisee tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu pois IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö soveltaa standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa, minkä vuoksi vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu standardin mukaiseksi.

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti:  

 • Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 207,4 (235,7) milj. euroa. Liikevaihtoa supisti sekä toimitila- että asuntorakentamisen liikevaihdon lasku.
 • Operativiinen liikevoitto oli -3,1 (-3,4) milj. euroa. Alhainen tuloutuneiden asuntojen määrä sekä hankkeiden kateheikennykset pienensivät operatiivista liikevoittoa.  
 • Liikevoitto oli -3,2 (-5,4) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia selvästi viime vuotta vähemmän, 71,7 (282,3) milj. eurolla.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • 9.7.2019 Korkein hallinto-oikeus kumosi Keilaniemen torneja koskevan valituksen. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2020.


Toimitusjohtajan katsaus

Tulosmielessä ensimmäinen vuosipuolisko oli pettymys, johtuen kateheikennyksistä ja muutamista kertaluontoisista eristä. Myös asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta hieman vähemmän. Toisaalta kevään ja alkukesän aikana olemme vahvistaneet rahoitusasemaamme. Luottolimiitin jatkaminen yhdessä toukokuussa toteutetun hybridilainaemission ja ennenaikaisten lainojen takaisinmaksun kanssa parantaa yhtiön rahoitusasemaa ja edesauttaa yhtiön operatiivisen toiminnan kehittämistä, tuloksentekokykyä sekä yhtiön muun rahoituksen hoitamista.

Olemme kaupunkirakentamisen edelläkävijä, ja tänäkin vuonna olemme mukana kehittämässä lukuisten kaupunkilaisten elinympäristöjä. Hyvänä esimerkkinä toimii Kehä I:n tunneli, joka avattiin liikenteelle kesäkuun alussa. 460 metriä pitkä tunneli on Suomen pisin betonirakenteinen tunneli, ja se on osa laajempaa kaupunkiympäristön aluekehitystä Espoon Keilaniemessä. Työt jatkuvat maisemoinnin ja puistokannen osalta vielä loppuvuoteen. Rakentaminen alkoi vuonna 2016.

Asuntotuotannon aloitukset laskevat tänä ja ensi vuonna. Tampereen ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuntojen kysynnässä on nähtävissä hiipumista aiempiin vuosiin verrattuna. Myös yksityiset asuntosijoittajat ovat varovaisempia ostopäätösten kanssa. Sijainniltaan hyvät, erityisesti pienet asunnot käyvät kaupaksi. Meillä oli kesäkuun lopussa Suomessa 70 myymätöntä valmista asuntoa.

Tilauskantamme on edelleen vahva. Uusia tilauksia kirjattiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 221 miljoonan euron edestä. Meillä on työn alla useita kouluhankkeita, joista uusimpana 23 miljoonan euron puurakenteinen Suomalais-venäläinen koulu, suuria sairaalahankkeita Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä, Tampereella Kansi ja areena -hanke ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla terminaali 2:n laajennushanke.

Venäjän kauppakeskusten vuokrausasteet ovat hyvällä tasolla ja kävijämäärät kasvoivat vuoden takaisesta. Neuvottelut Pearl Plaza -kauppakeskuksen myynnistä jatkuvat. Kesäkuussa allekirjoitimme kauppaan liittyvän yhteistyösopimuksen venäläisen Sperbankin kanssa.

SRV:n pitkäjänteinen panostus uudenlaisen kaupunkiympäristön luomiseen jatkuu tulevaisuudessa uuden johdon luotsaamana. Toivotan seuraajalleni Saku Sipolalle onnea ja menestystä tässä upeassa yhtiössä! Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja SRV:läisiä yhteisestä matkastamme.

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja


Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1−6/ 20191−6/ 2018muutosmuutos, %4−6/ 20194−6/ 20181−12/ 2018edelliset 12kk
Liikevaihto430,0451,5-21,5-4,8207,4235,7959,7938,2
Operatiivinen liikevoitto1)-2,6-8,55,8 -3,1-3,4-10,0-4,2
Operatiivinen liikevoitto, %-0,6-1,9  -1,5-1,4-1,0-0,4
Liikevoitto*)0,1-14,214,3 -3,2-5,4-19,8-5,5
Liikevoitto, %0,0-3,1  -1,5-2,3-2,1-0,6
Liikevoitto, ilman IFRS 162) *)-2,1-14,212,1   -19,8-0,1
Liikevoitto, % ilman IFRS 162)-0,5-3,1    -2,10,0
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**)-11,3-7,7-3,6 -7,7-4,3-17,5-21,1
Tulos ennen veroja-11,2-21,910,7 -10,8-9,8-37,3-26,5
Katsauskauden tulos-8,6-19,210,5 -9,0-8,4-31,2-20,7
Katsauskauden tulos, %-2,0-4,2  -4,3-3,6-3,3-2,2
Tulouttamaton tilauskanta3)1 667,21 716,7-49,5-2,9  1 816,0 
Uudet sopimukset221,4566,7-345,3-60,971,7282,31 133,0787,7
         
*) valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa2,8-5,78,5-148,30,0-2,1-9,8-1,3
 **) korkojohdannaisten
osuus rahoitustuotoissa ja –kuluissa
-3,9-1,1-2,8 -1,9-1,2-2,2-5,0
 1. Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssierot olivat katsauskaudella 2,8 milj. euroa (-5,7), josta suojauksen vaikutus tulokseen oli -2,8 milj. euroa (-0,3).
 2. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset vuoden 2019 osalta. Oikaisun johdosta luku on vertailukelpoinen vuoden 2018 lukujen kanssa.
 3. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnosta. Omistusosuutta vastaava tulouttamaton kate ei enää sisälly vertailuluvuissa tilauskannan määrään.

 

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−6/ 20191−6/ 2018muutosmuutos, %1−12/ 2018
Omavaraisuusaste, %1)28,529,7  28,5
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 2)35,129,7  28,5
Korollinen nettovelka1)480,2355,7124,435,0282,8
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 162)306,6355,7-49,2-13,8282,8
Nettovelkaantumisaste, %1)178,9140,8  121,1
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 162)114,0140,8  121,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %1,6-3,8  -2,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 162)1,1-3,8  -2,9
Sijoitettu pääoma1)773,8665,0108,916,4611,0
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 162)600,9665,0-64,1-9,6611,0
Oman pääoman tuotto, %-6,9-14,3  -12,1
Tulos per osake, eur-0,20-0,340,14-41,2-0,56
Osakekohtainen oma pääoma(ilman oman pääoman ehtoista lainaa), eur3,153,52-0,37-10,53,21
Osakekurssi kauden lopussa, eur1,622,65-1,03-38,91,70
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl59,659,6  59,6
 1. Vuoden 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2018 lukujen kanssa.
 2. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset vuoden 2019 osalta. Oikaisun johdosta luku on vertailukelpoinen vuoden 2018 lukujen kanssa.

 

Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-kesäkuu 2019

Rakentamisen tammi-kesäkuun liikevaihto laski 428,6 (449,4 1–6/2018) miljoonaan euroon. Liikevaihto laski sekä toimitilarakentamisessa että asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto laski 5,2 prosenttia. Toimitilarakentamisen liikevaihto laski 4,4 prosenttia johtuen REDI-kauppakeskuksen ja Kauppakeskus Karusellin valmistumisesta.

Rakentamisen liikevoitto nousi 6,8 (-4,3) miljoonaan euroon. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti REDI-kauppakeskuksen urakoinnin päättyminen, mutta samalla liikevoittoa pienensi kolmen hankkeen alentuneet kate-ennusteet. Tulokseen sisältyvät REDIn Majakan vesivahinkoon tehty kulukirjaus ja vaihto-omaisuuden arvonalennukset, yhteensä noin 3,1 milj. euroa.

Rakentamisen tilauskanta oli 1 667,2 (1 716,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla. Tilauskannasta on myyty 84 prosenttia. Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia kirjattiin 221,4 (566,7) miljoonan euron edestä. Merkittävimmät olivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä REDIn Loisto ja Suomalais-venäläinen koulu vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 456,3 (321,8) miljoonaan euroa. IFRS 16:n laskennallinen vaikutus sijoitetun pääoman kasvuun oli 161 milj. euroa.


Huhti-kesäkuu 2019

Rakentamisen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 206,7 (234,6 4–6/2018) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,0 (-1,1) miljoonaa euroa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia huhti-kesäkuussa 71,7 (282,3) miljoonalla eurolla.


Sijoittaminen tammi-kesäkuu 2019

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2,8 (2,4 1–6/2018) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. Liikevaihtoa kasvatti REDI-kauppakeskuksen operoinnin alkaminen. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä, esimerkkinä Tampereen Kansi ja areena -hanke.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -4,7 (-2,7) miljoonaa euroa. Osakkuusyritysten omistamien kauppakeskusten vuokrausasteet ja vuokratuotot paranivat, mutta tulosta rasittivat vasta käynnistyneiden kauppakeskusten tuottoja suuremmat operointi- ja rahoituskustannukset. Tulokseen sisältyi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä VTBC-rahaston purkaantumiseen liittyvä kulukirjaus 0,6 milj. euroa. SRV:n tulokseen sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältävät kohteiden käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot.

Sijoittamisen liikevoitto oli -1,9 (-8,4) miljoonaa euroa. Liikevoittoa paransi ruplan kurssin vahvistuminen. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli 2,8 (-5,7) miljoonaa euroa, joka muodostuu euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa.

Sijoitettu pääoma oli 329,3 (328,3) miljoonaa euroa. Sijoitettua pääomaa kasvattivat Tampereen Kansi ja areena -hankkeeseen sekä REDIin tehdyt investoinnit ja ruplan kurssin vahvistuminen. Sijoitettua pääomaa vastaavasti pienensi VTBC-rahaston myynti ja SRV:n REDI-kauppakeskuksen osakaslainasaamisten myynti muille sijoittajille. Yhteensä sijoitettu pääoma nousi noin 1,0 milj. euroa. Valtaosa sijoitetusta pääomasta koostuu osakkuusyhtiöihin tehdyistä sijoituksista.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,0 prosenttia (-4,7). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot.

SRV on osainvestoijana neljässä kauppakeskusprojektissa osakkuusyhtiöidensä kautta. Sen lisäksi SRV vastaa jo valmistuneiden kauppakeskusten tilojen vuokrauksesta, kohteiden markkinoinnista ja operoinnista. SRV:n tarkoituksena on myydä omistuksensa vakiintuneen vuokratuoton saavuttamisen jälkeen tai markkinatilanteen niin salliessa. Vakiintunut vuokratuotto saavutetaan yleensä 3−4 vuoden kuluessa kohteen avaamisesta. Esimerkiksi vuonna 2013 avattu, Pietarissa sijaitseva Pearl Plaza on saavuttanut vakiintuneen vuokratuoton.


Huhti-kesäkuu 2019

Sijoittamisen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1,5 (1,2 4–6/2018) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostui kauppakeskusoperoinnista. Operatiivinen liikevoitto oli -1,9 (-0,8) milj. euroa.


Muutokset johtoryhmässä

SRV Yhtiöt Oyj tiedotti 13.5.2019, että yhtiön toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala jättää yhtiön. SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus nimitti 25.6.2019 SRV Yhtiöiden toimitusjohtajaksi DI Saku Sipolan, 50. Hän aloittaa tehtävässä myöhemmin tarkentuvana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 1.1.2020. Sipola siirtyy tehtävään SATO Oyj:stä, jonka toimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2015.


Näkymät vuodelle 2019

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2019 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa ruplan kurssikehitys, SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta sekä uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen. Suurimmat hankkeista ovat Tampereen Kansi ja areena -hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus ja meneillään olevat sairaalahankkeet.

 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2019 aikana enemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2019 aikana arvioidaan valmistuvan 809 omaperusteista asuntoa (526 asuntoa vuonna 2018).
 • SRV tekee pitkäaikaisia hankintasopimuksia, minkä vuoksi ennakoitu rakennuskustannusten aleneminen ei vaikuta merkittävästi vielä vuoden 2019 tuloksen tekokykyyn. Kauppakeskusten vuokratuottojen kehitys on positiivista mutta aikaisemmin ennakoitua hitaampaa.
 • Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (liikevaihto vuonna 2018: 959,7 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -10,0 milj. euroa), mutta jäävän alle vuoden 2017 operatiivisen liikevoiton (operatiivinen liikevoitto vuonna 2017: 27 milj. euroa).


Espoo 16.7.2019

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.


Tiedotustilaisuus, audiocast-esitys ja esitysaineisto

Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 17.7.2019 klo 10.00 alkaen audiocastina ja puhelinkonferenssina. Audiocastia voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi  

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram


SRV lyhyesti

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja