SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: Q3:n operatiivinen liikevoitto positiivinen, tilauskanta säilyi vahvana – näkymät ennallaan

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS      26.10.2023    KLO 08.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: Q3:n operatiivinen liikevoitto positiivinen, tilauskanta säilyi vahvana – näkymät ennallaan

Heinä-syyskuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 146,9 (186,8) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 4,6 (3,9) milj. euroa ja liikevoitto oli -4,9 (5,5) milj. euroa. SRV Russia Oy:n myynnin vaikutus liikevoittoon oli -9,5 milj. euroa, josta -9,3 milj. euroa muodostui muuntoerojen tuloutumisesta.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -4,6 (4,5) milj. euroa.
 • Heinä-syyskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 132,5 (135,0) milj. euron edestä.
   

Tammi-syyskuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 428,3 (588,9) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -1,3 (18,7) milj. euroa ja liikevoitto oli -9,9 (-70,1) milj. euroa. SRV Russia Oy:n myynnin vaikutus liikevoittoon oli -9,5 milj. euroa, josta -9,3 milj. euroa muodostui muuntoerojen tuloutumisesta.
 • Tulos ennen veroja oli -16,4 (-69,1) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -13,6 (-12,7) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste laski 34,9 (36,3 %  9/2022) %:iin ja nettovelkaantumisaste kasvoi 84,8 (59,3 % 9/2022) %:iin. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 49,5 (48,6) % ja nettovelkaantumisaste 5,1 (-5,4) %.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 995,6 (717,1) milj. euroa. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 528,3 (337,3) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 92,1 (87,8) %.
 • Tulos per osake oli -1,0 (-6,5) euroa.
   

Näkymät (ennallaan)

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2023 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota ja siihen liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Kohonnut korkotaso ja inflaatio vaikuttavat asuntojen ja toimitilojen kuluttaja- ja sijoittajakysyntään negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien hankkeiden arvioituihin aloituksiin.

Vuoden 2023 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Tilauskanta painottuu vuoden alussa voimakkaasti suhteessa matalakatteisempaan, joskin vähäriskisempään, yhteistoiminnalliseen urakointiin, mistä johtuen vuoden  2023 tuloksen kertymän arvioidaan painottuvan loppuvuoteen. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vuonna  2023 pieneksi.

 • Konsernin vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2022 verrattuna (liikevaihto vuonna 2022: 770,1 milj. euroa).
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta vuoden 2022 operatiivista liikevoittoa matalampi (operatiivinen liikevoitto vuonna 2022: 18,9 milj. euroa).
   

Olennaiset katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ole.
 

Toimitusjohtajan katsaus

"Markkinaolosuhteet jatkuivat edelleen haastavina vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla, emmekä odota merkittävää muutosta parempaan lyhyellä aikavälillä. Asuntorakentamisen kysyntä on lähes pysähtynyt ja kiinteistösijoituskysyntä voimakkaasti heikentynyt nopean korkojen nousun seurauksena. Julkinen rakentaminen jatkuu vahvana ja teollisuuden investointikysyntä on myönteisessä muutoksessa sekä volyymin että toimintamallien osalta. Oma kehityksemme on markkinaan nähden vahvaa, mitä tukee nettovelattomuus, vähäinen myymättömien asuntojen määrä sekä viime vuoden lopusta saakka vahvistunut tilauskanta, etenkin toimitilarakentamisessa. Lisäksi operatiivinen hallinta-asteemme on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana myönteisesti, mikä näkyy parantuneena työturvallisuutena, aikataulujen pitävyytenä, parempana taloudellisena suorituskykynä sekä ilahduttavasti asiakastyytyväisyytenä.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihtomme jatkoi toimitilarakentamisen vetämänä hienoisessa kasvussa edelliseen kvartaaliin verrattuna. Asuntorakentamisen heikon kysynnän takia liikevaihtomme jäi kuitenkin vertailukautta alhaisemmaksi.

Operatiivinen liikevoitto päättyneellä neljänneksellä oli ennakoimallamme tavalla olosuhteisiin nähden verrattain hyvä, 4,6 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,0 milj. euroa positiivinen ennen SRV Russia Oy:n myynnistä aiheutuneita kirjauksia. Pääosin vanhoista valuuttakurssitappioista aiheutuneen muuntoeron kirjaaminen tuloslaskelmaan myynnin yhteydessä vei tuloksen tappiolle, vaikuttamatta kuitenkaan taseen tunnuslukuihin. Arvioimme vuoden 2023 tuloksen kertymän painottuvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, kun alkuvuoden vahvan tilauskertymän projektit ja muut ennakoidut hankkeet nostavat liikevaihtoa ja kerryttävät tulosta.

Tilauskantamme säilyi vahvana vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ja oli 39 % suurempi kuin vertailukaudella. Tilauskanta kääntyy kasvavaksi liikevaihdoksi kuluvan vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen, kun projektit käynnistyvät täydellä vauhdilla. Heinä-syyskuussa tilauskantaamme kirjautui Helsingin Kansallismuseon lisärakennus ja Nurmijärven Rajamäen kampus. Lisäksi kirjasimme tilauskantaamme kehitysvaiheen jälkeen Metsä Woodille Äänekoskelle rakennettavan suuren kertopuutehtaan, joka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Teollisuuden hankkeista aiempaa suurempi osa toteutetaan yhteistoiminnallisina urakoina, joiden toimivuuden lukuisat haastavat julkisen sektorin hankkeet ovat osoittaneet. Tilauskantamme kasvu ja sen painottuminen yhteistoiminnallisiin toimitilaurakoihin vie meidät haastavan markkinatilanteen yli.

Irtautumisemme Venäjän omistuksistamme eteni katsauskaudella ja elokuussa myimme SRV:n tytäryhtiön SRV Russia Oy:n osakekannan kyproslaiselle Geomare Investments Limited -kiinteistösijoitusyhtiölle. Kauppa piti sisällään SRV:n venäläiset tytär- ja osakkuusyhtiöt henkilöstöineen, niiden omistuksessa olevat SRV:n loput tonttiomistukset Venäjällä sekä vähemmistöomistuksen Moskovan lähellä sijaitsevasta 4Daily -kauppakeskuksesta. Toteutetun kaupan jälkeen ainoa jäljellä oleva omaisuuserämme Venäjällä on 50 prosentin omistus Pearl Plaza -kauppakeskuksesta Pietarissa. Jatkamme aktiivisesti neuvotteluja, joilla tähtäämme viimeisenkin Venäjä-omistuksemme myyntiin.

Lokakuussa ilmoitimme yhdessä Helsingin kaupungin kanssa käynnistäneemme prosessin Jätkäsaaren Bunkkerin kiinteistökaupan esisopimuksen purkamisesta markkinasta johtuvan sijoittajakysynnän puuttuessa. Molemmille osapuolille on tärkeää, että kaupunki pääsee viipymättä kartoittamaan Bunkkeriin suunnitelluille liikuntatiloilleen uutta ratkaisua. Samalla hankkeesta luopuminen on osa riskienhallintaamme, kun varmistamme oman pääomamme käytön tehokkuuden haastavassa markkinassa.

Näen myönteisen kehityksemme jatkuvan loppuvuoden aikana, vaikka markkinalta emme odota erityistä vetoapua. Pidemmälle katsottaessa uskon kaupungistumis- ja keskittymiskehityksen Suomessa jatkuvan ja kysynnän palaavan asteittain. Vahvistunut asemamme voi markkinatilanteen hiemankaan kohentuessa avata seuraavina vuosina mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle. Omat valmiutemme nopeaan reagointiin ovat hyvät niin rahoitusaseman kuin hankekehityksen tuottaman aloitusvalmiin projektikannan ansiosta."

Saku Sipola

 

Avainluvut
 

1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 1-12/ 
(IFRS, milj. eur) 2023 2022 muutos muutos % 2023 2022 2022 
Liikevaihto 428,3 588,9 -160,6 -27,3 146,9 186,8 770,1 
Operatiivinen liikevoitto -1,3 18,7 -20,0 -106,9 4,6 3,9 18,9 
Operatiivinen liikevoitto, % -0,3 3,2 -3,5 3,1 2,1 2,5 
Liikevoitto -9,9 -70,1 60,2 -4,9 5,5 -76,4 
Liikevoitto, % -2,3 -11,9 9,6 -3,4 2,9 -9,9 
Tulos ennen veroja -16,4 -69,1 52,6 -6,5 5,8 -79,1 
Katsauskauden tulos -14,4 -76,7 62,3 -6,6 5,3 -85,7 
Katsauskauden tulos, % -3,4 -13,0 9,7 -4,5 2,9 -11,1 
Tulos per osake, eur2) -1,0 -6,5 5,5 -0,5 0,4 -6,6 
Tulouttamaton tilauskanta 995,6 717,1 278,5 38,8 838,8 
Omavaraisuusaste, % 34,9 36,3 -1,5 36,3 
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS161) 49,5 48,6 0,9 48,2 
Nettovelkaantumisaste, % 84,8 59,3 25,5 55,1 
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS161) 5,1 -5,4 10,6 -7,5 
Rahoitusreservit 63,9 61,8 2,1 3,4 65,9 

1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset

2. Vertailukauden osakekohtainen tunnusluku on laskettu huomioiden 2022 toteutetut osakeannit, uusien osakkeiden merkintähinnan vaikutus ja  toteutettu osakkeiden yhdistäminen suhdeluvulla 40:1


Liiketoimintakatsaus

SRV:n konsernin johtoryhmä on IFRS 8 Segmenttiraportointi -standardin määritelmän mukainen konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä. Konsernin johtoryhmä tarkastelee liiketoimintaa yhtenä toiminnallisena segmenttinä. Uusi segmenttirakenne otettiin käyttöön 1.1.2023 alkaen.

Tammi-syyskuu 2023

Konsernin liikevaihto laski 160,6 milj. euroa 428,3 (588,9 1-9/2022) milj. euroon. Toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi 40,9 milj. euroa 355,9 milj. euroon  ja asuntorakentamisen liikevaihto laski 178,5 milj. euroa 72,4 milj. euroon. Liikevaihdon vertailutieto sisältää 14,5 milj. euron rakentamisen kate-eliminoinnin purkautumisen vaikutuksen.

Konsernin operatiivinen liikevoitto laski ja oli -1,3 (18,7) milj. euroa. Operatiivinen liikevoitto heikkeni asuntorakentamisen volyymin huomattavan laskun takia.

Konsernin liikevoitto oli -9,9 (-70,1) milj. euroa. Pääosa jäljellä olleista Venäjän liiketoiminnoista myytiin katsauskauden aikana. Myynnin vaikutus liikevoittoon oli -9,5 milj. euroa, josta muuntoerojen tuloutuksen osuus oli -9,3 milj. euroa. Muuntoerojen tuloutumisella ei ollut vaikutusta konsernin oman pääoman määrään tai taseen tunnuslukuihin. Tilikaudella 2022 alaskirjatun lainasaamisen takaisinmaksu vaikutti katsauskauden liikevoittoon 0,9 milj. euroa. Liikevoiton vertailulukuun vaikuttivat muun muassa Venäjän omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneet merkittävät alaskirjaukset, kate-eliminointien purkautumiset ja ruplan kurssimuutokset, joiden kokonaisvaikutus oli -91,2 milj. euroa.

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 995,6 (717,1) milj. euroa. Tilauskannan myyty osuus oli 92,1 (87,8) %. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 528,3 (337,3) milj. eurolla. Merkittävimpiä toimitilarakentamisen uusia hankkeita olivat Helsingin Laakson yhteissairaalan ensimmäinen toteutusvaihe, Metsä Woodille Äänekoskelle rakennettava suuri kertopuutehdas, toimistopilvenpiirtäjä Horisontti Helsingin Kalasatamassa, Helsingin Kansallismuseon lisärakennus, monitoimitalo Sammontalo Lappeenrannassa, Okmeticin tehdasrakennus Vantaalla ja Inkeroisten monitoimitalo Kouvolassa.  Asuntorakentamisen uusia hankkeita olivat kahden asuinkerrostalon sisältävä asuntoportfolio eQ:n hallinnoimalle asuntorahastolle ja Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle (ATT) rakennettava 101 asunnon asuinkerrostalo Helsingin Verkkosaareen.

Heinä-syyskuu 2023

Konsernin liikevaihto laski 39,9 milj. euroa 146,9 (186,8 7-9 / 2022) milj. euroon. Toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi 35,2 milj. euroa 130,5 milj. euroon ja asuntorakentamisen liikevaihto laski 72,3 milj. euroa 16,3 milj. euroon.
 
Konsernin operatiivinen liikevoitto kääntyi  tappiollisen alkuvuoden jälkeen positiiviseksi ja oli 4,6 (3,9) milj. euroa. Operatiivisen liikevoiton muutosta kannatteli toimitilarakentamisen kasvanut volyymi sekä katetaso. Asuntorakentamisen voimakkaasti laskenut volyymi vaikutti negatiivisesti operatiivisen liikevoiton määrään.

Konsernin liikevoitto oli -4,9 (5,5) milj. euroa. Pääosa jäljellä olleista Venäjän liiketoiminnoista myytiin katsauskauden aikana. Myynnin vaikutus liikevoittoon oli -9,5 milj. euroa, josta muuntoerojen tuloutuksen osuus oli -9,3 milj. euroa. Muuntoerojen tuloutumisella ei ollut vaikutusta konsernin oman pääoman määrään tai taseen tunnuslukuihin.

 

Espoo 26.10.2023
Hallitus
 

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.


Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto

Analyytikoille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 26.10.2023 klo 11.00 alkaen webcastina. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.
 

Lisätiedot:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi

Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi    


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi


Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram


SRV lyhyesti
 
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja