SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022: Operatiivinen liikevoitto kehittyi positiivisesti

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS      27.10.2022    KLO 08.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022: Operatiivinen liikevoitto kehittyi positiivisesti

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 588,9 (596,3 1–9/2021) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 18,7 (9,9) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli –70,1 (9,8) milj. euroa. Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneiden alaskirjausten, kate-eliminointien purkautumisen ja ruplan arvon vahvistumisen vaikutus oli yhteensä -91,2 milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli –69,1 (-0,8) milj. euroa. Alaskirjausten ja ruplan arvon vahvistumisen vaikutus oli -127,9 milj. euroa ja rahoitusjärjestelyjen vaikutus oli 38,6 milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -12,7 (14,0) milj. euroa.
 • Toisen vuosineljänneksen aikana toteutettu rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely vahvisti merkittävästi omaa pääomaa ja vähensi korollista nettovelkaa. Omavaraisuusaste kasvoi 36,3 (27,0) prosenttiin ja nettovelkaantumisaste laski 59,3 (147,5) prosenttiin. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 48,6 (34,0) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -5,4 (75,5) prosenttia. Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 48,6 prosenttia.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 717,1 (1 038,2) milj. euroa. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 337,3 (427,9) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 87,8 (92,1) prosenttia.
 • Tulos per osake oli -6,51 (-0,20) euroa. Tunnusluku on laskettu huomioiden katsauskauden aikana toteutetut osakeannit, uusien osakkeiden merkintähinnan vaikutus ja heinäkuussa toteutettu osakkeiden yhdistäminen suhdeluvulla 40:1.


Heinä-syyskuu 2022 lyhyesti:
 

 • Liikevaihto oli 186,8 (191,1 7–9/2021) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 3,9 (-0,6) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 5,5 (-1,6) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 4,5 (10,2) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 135,0 (166,6) milj. eurolla.

Täsmentyneet näkymät vuodelle 2022:

 • Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 770-820 milj. euroa (liikevaihto aiemmin: 800 – 860 milj. euroa) (liikevaihto vuonna 2021: 932,6 milj. euroa).
 • Operatiivisen liikevoiton vuonna 2022 arvioidaan olevan 17-23 milj. euroa (operatiivinen liikevoitto aiemmin: 15 – 25 milj. euroa) (operatiivinen liikevoitto vuonna 2021: 5,3 milj. euroa).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

SRV ilmoitti 27.10.2022 käynnistävänsä yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on sopeuttaa yhtiön kustannusrakennetta ja henkilöstömäärää vastaamaan nykyisen markkinatilanteen kysyntään.  

Neuvotteluiden piirissä on noin 500 henkilöä. SRV:n palveluksessa on yhteensä noin 870 henkilöä. Arvioitu pysyvä henkilöstön vähentämistarve on enimmillään 45 henkilötyövuotta. Tämän lisäksi neuvotteluissa arvioidaan sopeuttamisen keinoina lomautuksia, joilla varmistetaan riittävä joustavuus markkinatilanteen muutoksissa.

Toimitusjohtajan katsaus

”Kuluneen vuoden merkittävin onnistumisemme on toisen vuosineljänneksen aikana toteutettu laaja rahoitusjärjestely, jonka ansiosta taseemme on terve, ja olemme käytännössä nettovelaton. Taseen tervehtymisen myötä olemme vahvempia kohtaamaan haastavamman markkinatilanteen ja olemme kyenneet keskittymään täysipainoisesti operatiivisen liiketoimintamme kehittämiseen. Toimintaympäristön haasteista huolimatta operatiivinen liikevoittomme kehittyi positiivisesti. Tuloksemme perustuu onnistumiseen inflaation hallinnassa ja materiaalien saatavuuden varmistamisessa sekä jo pidempään jatkuneeseen projektien hallinta-asteen paranemiseen.

Taseemme on kevään rahoitusjärjestelyn jälkeen vahva, olemme nettovelaton ja Venäjään liittyviä riskejä ei taseellamme enää ole. Lisäksi myymättömien valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen määrä on edelleen vähäinen. Syyskuun lopussa myymättä oli 26 valmistunutta asuntoa. Tavoittelemamme omaperusteisen asuntorakentamisen kasvu on pysähtynyt, sillä joidenkin omaperusteisten asuntokohteiden aloituksia olemme lykänneet inflaation ja heikentyneen kysynnän takia. Selkeä etumme tässä toimintaympäristössä on, että tilauskantamme on terveellä ja verrattain vähäriskisellä pohjalla.

Tilauskantamme jäi edelleen vertailukautta pienemmäksi ja oli 717,1 milj. euroa. Katsauskaudella tilauskantaamme kirjautui aiemmin voitetuiksi kuvatuista hankkeista noin 131,2 milj. eurolla Oulun pääpoliisiasema ja poliisivankila sekä asuntokohteista Helsingin Pasilaan rakennettava omaperusteinen kohde Kokardi. Aiemmin voittamiemme, vielä tilauskantaan kirjaamattomien hankkeiden kehitysvaiheet ovat edenneet alkusyksyn aikana suotuisasti, ja odotamme näistä hankkeista kertyvän tilausvirtaa kasvavissa määrin vuoden neljännellä kvartaalilla ja osin alkuvuoden 2023 aikana. Tällaisia hankkeita oli katsauskauden lopussa edelleen noin 1,3 miljardin euron arvosta ja ne koostuvat suurelta osin verrattain vähäriskisistä yhteistoiminnallisista toimitilaurakoista.

Katsauskauden onnistumisiin lukeutuu Helsingin Kalasataman kolmannen asuintornin Lumo Onen valmistuminen elokuussa. Hanke luovutettiin asiakkaalle vaiheittain kesän aikana niin, että viimeiset asukkaat muuttivat tornitaloon elokuussa. Vaiheittainen luovutus oli asiakkaallemme tärkeä, ja onnistumiseen vaikutti merkittävästi hyvä ja aktiivinen yhteistyö Helsingin rakennusvalvonnan kanssa. Kalasataman neljännen tornitalon, Vision, rakentaminen etenee aikataulussaan; rakennus saavutti syyskuussa harjakorkeuden ja valmistuu vuoden 2023 lopussa. Kalasatamasta on alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti kehittymässä urbaani ja kiinnostava ympäristö, jossa palvelut ja toimiva julkinen liikenne ovat luonteva ja tärkeä osa työntekoa ja asumista. Uskomme Kalasataman tornien rakentamisen jatkuvan siten, että kaikki kahdeksan tornia valmistuvat vuoden 2027 loppuun mennessä. Seuraavia rakentamisen käynnistyksiä tavoittelemme tulevien kuukausien aikana.

Elinkaariviisaan strategiamme mukainen toiminta on näkynyt monessa tekemisessämme kuluneella katsauskaudella. Elinkaariviisaudessa merkittävin panostuksemme kohdistuu rakennettavien kohteiden elinkaariviisauteen. Olemme lisäksi sen rinnalla kehittäneet omaa rakentamistoimintaamme siten, että työmaamme ovat olleet tämän vuoden alusta alkaen nettopäästöttömiä, ja saamamme palautteen perusteella tällä on onnistuttu luomaan arvoa myös asiakkaillemme. Kaikkia päästöjä emme vielä pysty poistamaan, joten nettopäästöttömyys on saavutettu hyvittämällä jäljelle jääviä päästöjä istuttamalla puita hiilinieluiksi. Kehityksen tuloksena SRV:n päästöt ovat pienentyneet 85 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Käynnissä olevaan energiakriisiin olemme reagoineet pyrkimällä vähentämään energiankulutustamme, hyödyntämällä rakennusaikana vahvasti uusiutuvia energiamuotoja, kuten maalämpöä, ja ajoittamalla sähköenergian kulutusta kysyntäpiikkien ulkopuolelle, millä on vaikutusta sekä energiakustannuksiimme että koko yhteiskunnan huoltovarmuuteen. 

Arvioimme markkinatilanteen vaikeutuvan. Odotamme inflaation, kasvavien korkojen ja heikentyvän kuluttajaluottamuksen leikkaavan kysyntää ainakin tulevan talven aikana. Ennustamme kuitenkin aiemmin voittamiamme urakoita ja esisopimusten alaisia hankkeita kirjautuvan tilauskantaamme seuraavan kuuden kuukauden aikana. Asuntorakentamisessa volyymimme laskee ensi vuotta kohti. Ilmoitimme osavuosikatsauksen julkistamispäivänä, että käynnistämme yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on sopeuttaa kustannusrakennettamme ja henkilöstömääräämme vastaamaan nykyisen markkinatilanteen kysyntää.

Tulemme myöhemmin arvioimaan uudelleen pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitamme, sekä harkitsemme nykyisen segmenttirakenteemme muuttamista Venäjältä irtautumisen jälkeen. Jatkamme irtautumiseen tähtääviä neuvotteluja aktiivisesti.

Olen tyytyväinen ja iloinen, että niissä asioissa, joihin voimme itse vaikuttaa, olemme saaneet paljon aikaan ja suuntamme on oikea. Kiitän osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme, muita yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme kuluneesta vuosineljänneksestä!”

Saku Sipola, toimitusjohtaja

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut                   1-9/1-9/muutos,7-9/7-9/1-12/Edelliset
(IFRS, milj. eur)20222021muutos%20222021202112 kk
Liikevaihto588,9596,3-7,4-1,2186,8191,1932,6925,2
Rakentaminen565,9594,3-28,4-4,8183,9188,0930,1901,7
Sijoittaminen9,16,22,845,93,24,26,89,6
Muut toiminnot ja eliminoinnit14,0-4,218,2-0,3-1,1-4,413,8
Operatiivinen liikevoitto 1)18,79,98,888,93,9-0,65,314,1
Rakentaminen21,015,45,536,04,71,614,119,7
Sijoittaminen1,3-2,84,10,4-1,6-4,6-0,5
Muut toiminnot ja eliminoinnit-3,6-2,7-0,9-1,2-0,6-4,3-5,1
Operatiivinen liikevoitto, %3,21,72,1-0,30,61,5
Liikevoitto-70,19,8-79,9-816,05,5-1,6-1,7-81,6
Rakentaminen21,015,45,536,04,71,614,119,7
Sijoittaminen-102,1-2,9-99,21,9-2,6-11,6-110,7
Muut toiminnot ja eliminoinnit11,0-2,713,7-1,2-0,6-4,39,4
Liikevoitto, %-11,91,62,9-0,8-0,2-8,8
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä1,1-10,611,70,3-2,8-18,6-7,0
Tulos ennen veroja-69,1-0,8-68,35,8-4,4-20,3-88,6
Katsauskauden tulos-76,7-0,4-76,35,3-4,0-19,9-96,2
Katsauskauden tulos, %-13,0-0,12,9-2,1-2,1-10,4
Tulouttamaton tilauskanta 2)717,11 038,2-321,1-30,9872,3
Uudet sopimukset337,3427,9-90,6-21,2135,0166,6588,6498,1
 1. Operatiivisen liikevoiton täsmäytyslaskelma löytyy ”Tiedotteen keskeiset tunnusluvut”-taulukon alapuolelta.
 2. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.
Konsernin tunnusluvut                   1-9/1-9/muutos,1-12/
(IFRS, milj. eur)20222021muutos,%2021
Omavaraisuusaste, %36,327,027,4
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS16 1)48,634,032,8
Korollinen nettovelka86,4269,0-182,6-67,9170,0
Korollinen nettovelka ilman IFRS16 1)-8,2142,1-150,3-105,881,0
Nettovelkaantumisaste, %59,3147,5103,0
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS16 1)-5,475,547,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %-9,63,4-0,6
Sijoitettu pääoma273,9502,4-228,6-45,5403,0
Rakentaminen203,1389,6-186,5-47,9195,8
Sijoittaminen14,1177,0-162,9-92,0167,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit56,6-64,2120,8-188,340,0
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS16 1)185,4381,5-196,1-51,4319,4
Oman pääoman tuotto, %-65,8-0,3-11,5
Tulos per osake, eur2)-6,51-0,2-6,313155,0-2,29
Kurssi kauden lopussa2)3,5216,10-12,58-78,114,8
Osakkeiden painotettu lukumäärä katsauskauden lopussa, milj. kpl 2)12,09,49,4
 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
 2. Tunnuslukua on oikaistu osakeannilla sekä yhtiön heinäkuussa tekemällä osakkeiden yhdistämisellä.

Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-syyskuu 2022

Rakentamisen liikevaihto laski 565,9 (594,3 1-9/2021) milj. euroon. Asuntorakentamisen liikevaihto nousi omakehitteisen urakoinnin kasvun myötä. Toimitilaurakoinnin liikevaihto laski.

Rakentamisen liikevoitto nousi 21,0 (15,4) milj. euroon. Rakentaminen-liiketoiminnan liikevoitto parani sekä asunto- että toimitilarakentamisesta johtuen. Asuntorakentamisen osalta nousuun vaikutti omakehitteisen asuntourakoinnin kasvanut volyymi. Toimitilarakentamisen tuloutunut kate parani volyymilaskusta huolimatta. Vertailukautta rasitti Tampereen areena -hankkeen tappio.

Rakentamisen tilauskanta oli 717,1 (1 038,2) milj. euroa. Tilauskannasta on myyty 87,8 (92,1) prosenttia. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 337,3 (427,9) milj. eurolla.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 203,1 (195,8 12/2021) milj. euroa.

Rakentaminen heinä-syyskuu 2022

Rakentamisen liikevaihto oli 183,9 (188,0) milj. euroa.

Liikevoitto oli 4,7 (1,6) milj. euroa. Rakentaminen-liiketoiminnan liikevoitto parani sekä asunto- että toimitilarakentamisesta johtuen. Asuntorakentamisen parannus johtui pääasiassa kahden omaperusteisen asuntokohteen tuloutumisesta. Toimitilarakentamisen vertailukautta rasitti Tampereen areena -hankkeen tappio. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 135,0 (166,6) milj. eurolla.

Sijoittaminen tammi-syyskuu 2022

Sijoittamisen liikevaihto oli 9,1 (6,2) milj. euroa.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli 1,3 (-2,8) milj. euroa, johon vaikutti Porvoossa sijaitsevan liikekeskuksen myyntivoittto.

Sijoittamisen liikevoitto oli -102,1 (-2,9) milj. euroa. Liikevoittoon vaikuttivat Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneet merkittävät alaskirjaukset, joiden vaikutus oli yhteensä -115,8 milj. euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n omistusten kokonaisarvo Venäjällä on 4,0 milj. euroa. Lisäksi liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutoksen nettovaikutus, joka kirjattiin ennen omaisuuden alaskirjauksia ja jonka arvo oli 10,1 (1,3) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi venäläisten osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen kustannuksista ja valuuttasuojien markkina-arvojen muutoksesta. Liikevoittoa paransi heinä-syyskuun aikana yhden Venäjällä sijaitsevan tontin myynti 1,8 milj. euroa. Tontti oli aiemmin alaskirjattu katsauskauden aikana.

Sijoitettu pääoma oli 14,1 (167,3 12/2021) milj. euroa. Sijoitettu pääoma laski, mikä johtuu Venäjään liittyvien sijoitusten alaskirjauksista. Venäjään liittyvää sijoitettua pääomaa jäi 4,0 miljoonaa euroa. Loppuosa sijoitetusta pääomasta koostuu pääosin sijoituksesta Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen.

Sijoitetun pääoman tuotto % oli -139,7 (0,8) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttivat lähinnä Venäjän omaisuuseriin tehdyt alaskirjaukset.

Täsmentyneet näkymät vuodelle 2022

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2022 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota ja siihen liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia, mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2022 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vuonna 2022 verrattain pieneksi.

 • Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 770-820 milj. euroa (liikevaihto aiemmin: 800 – 860 milj. euroa) (liikevaihto vuonna 2021: 932,6 milj. euroa).
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan olevan 17-23 milj euroa (operatiivinen liikevoitto aiemmin: 15 – 25 milj. euroa) (operatiivinen liikevoitto vuonna 2021: 5,3 milj. euroa).

Espoo 27.10.2022

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa torstaina 27.10.2022 klo 11.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.
 

Lisätiedot:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi


Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja