SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: SRV:n myönteinen kehitys jatkuu

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     29.10.2020, KLO 8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: SRV:n myönteinen kehitys jatkuu

Tammi-syyskuu 2020 lyhyesti:

 • Koronaepidemia vaikutti jonkin verran heikentävästi tammi-syyskuun liikevaihtoon ja tulokseen. Erityisesti asuntomyynnin hidastuminen vuoden toisella vuosineljänneksellä ja Venäjän viranomaisten asettamat rajoitukset kauppakeskusten toimintaan näkyivät katsauskauden tuloksessa.
 • Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 683,0 (657,2 1–9/2019) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi asuntorakentamisessa ja toimitilarakentamisessa. Liikevaihdon kasvu johtui sekä asuntorakentamisen että toimitilarakentamisen osalta urakoinnin volyymin kasvusta. Omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 280 (301) kappaletta. Toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu johtui pääosin allianssiurakoiden kasvaneesta volyymista.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 12,6 (-9,6) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa paransi etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys. Toisaalta koronaepidemian johdosta alentuneet kauppakeskusten vuokratuotot vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoon laskevasti. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat kahden kohteen 9,8 miljoonan kateheikennykset sekä yhteismäärältään 8,2 milj. euron kertavaikutteiset kulukirjaukset.
 • Liikevoitto oli 9,5 (-6,2) milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -3,1 (3,4) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista ja suojien markkina-arvojen muutoksesta.
 • Tulos ennen veroja oli -13,4 (-25,1) milj. euroa. Tähän sisältyy ei-kassavaikutteisia kurssitappioita     -17,4 milj. euroa (kurssivoittoa 10,7).
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 33,6 (-86,9) milj. euroa. Rahavirtaa paransivat pääosin Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn omistusosuuksien realisoinnit ja sijoittajille myytyjen urakkakohteiden pääoman vapautukset.
 • Tulos per osake oli -0,11 (-0,35) euroa. Vertailuluku on osakeantioikaistu.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 280,3 (1 592,6) milj. euroa. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 566,3 (344,7) milj. euron edestä, mikä on 64 prosenttia enemmän vertailukauteen verrattuna. Tilauskannan myyty osuus oli 86,9 prosenttia (82,3).
 • Yhtiö toteutti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tervehdyttämisohjelmansa alla merkittävän määrän tasetta sekä likviditeettiä parantavia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet paransivat omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Ruplan kurssimuutos puolestaan heikensi omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Omavaraisuusaste oli 23,8 (27,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 177,4 (199,1) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 29,6 prosenttia (33,3) ja nettovelkaantumisaste 98,4 (131,4). Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 31,4.
 • Yhtiö julkaisee tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu pois IFRS16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö julkaisee myös operatiivisen liikevoiton, joka määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset.

Heinä-syyskuu 2020 lyhyesti:  

 • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 209,9 (227,1) milj. euroa. Liikevaihtoa laski toimitilarakentamisen ja asuntorakentamisen liikevaihdon pieneminen.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 7,1 (-7,0) milj. euroa. Työmaiden positiivinen tuloskehitys ja vertailukautta suurempi valmistuneiden ja tuloutuneiden asuntojen määrä kasvattivat operatiivista liikevoittoa. Siihen vaikutti positiivisesti venäläiseen tytäryhtiöön toisella vuosineljänneksellä kirjatun 3,1 milj. euron kuluvarauksen purkaminen, kun toisen asteen tuomioistuin kumosi aiemmin määrätyt korvaukset. Toisella vuosineljänneksellä kirjatulla varauksella ja varauksen purkamisella kolmannella vuosineljänneksellä oli kurssierosta johtuen nettomääräisesti -0,4 milj. euron vaikutus tammi-syyskuun tulokseen. Operatiiviseen liikevoittoon vaikutti myös koronaepidemiasta johtunut kauppakeskusten vuokratuottojen aleneminen. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat kahden hankkeen merkittävät kateheikennykset sekä arvonalennukset.
 • Liikevoitto oli 1,7 (-6,3) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 25 prosenttia vertailukautta enemmän, 154,4 (123,3) milj. eurolla.
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

SRV ja Espoon kaupungin Tilapalvelut allekirjoittivat 19.10.2020 sopimuksen Matinkylän lukion uudisrakennuksen toteuttamisesta Espooseen. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 41 miljoonaa euroa, josta SRV:n urakan osuus on noin 33 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyy välittömästi puoli vuotta kestävällä kehitysvaiheella, minkä jälkeen hanke siirtyy SRV:n tilauskantaan.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Keskeisten sidosryhmiemme luottamus yhtiöön on vahvistunut alkuvuoden rahoitusratkaisujen ja uusien projektien myötä. Käynnistämme loppuvuoden aikana aiemmin kertomallamme tavalla uusia perustajaurakoituja asuntokohteita, joiden RS-rahoituksista on sovittu useiden pankkien kanssa. Onnistuimme uuden henkilöstön rekrytoinneissa, mikä luo perustaa tulevalle kehitykselle. Rekrytoimme syyskuussa näkyvästi ja palkkasimme useita henkilöitä niin työmaiden johtotehtäviin kuin asiantuntijatehtäviin. Olemme säilyttäneet asemamme innovatiivisena ja vastuullisena työnantajana.

Asuntokauppa oli vahvaa koko vuosineljänneksen ajan ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on erittäin vähäinen, Suomessa vain 45 kappaletta ja Venäjällä ei yhtään. Kalasataman Loiston myynti on odotustemme mukaan piristynyt, kun kohteen valmistumiseen on aikaa noin vuosi ja alue sekä asukkailta saatu palaute kehittyvät myönteisesti.

Venäjällä osaomistamamme kauppakeskukset avautuivat koronaepidemian ensimmäisen aallon jälkeen heinä-elokuun aikana. Kauppakeskusten elpyminen oli vahvaa ja kävijämäärät sekä myyntimäärät kasvoivat elo-syyskuussa lähes vuoden takaiselle tasolle. Venäjällä kauppakeskusten pinta-ala asukasta kohden on merkittävästi pienempi kuin länsimaissa ja verkkokauppa edelleen melko kehittymätöntä, joten uskomme kauppakeskusten elpymisen olevan nopeaa myös käynnissä olevan koronaepidemia-aallon jälkeen.

Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui edelleen myönteisenä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät pääsääntöisesti suunnitellusti. Operatiiviseen liiketulokseen palautettiin aiemmin kirjattu varaus Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiömme vahingonkorvauksesta, kun riita toisessa oikeusasteessa päätyi eduksemme. Positiivinen kehitys jatkui: sekä operatiivinen liiketulos että kassavirta olivat positiivisia.

Olemme suunnitellusti kääntäneet projektiportfoliomme vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi. Tilauskanta laski mutta katsauskauden tilausvirta oli edellistä kautta suurempi. Lähellä sopimusta olevien hankkeiden määrä on kuitenkin vahva ja antaa hyvän pohjan loppuvuoden tilauskertymälle.  Lisäksi totean ilolla, että noin puolentoista vuoden tauon jälkeen käynnistämme perustajaurakoituja asuntokohteita loppuvuoden aikana. Pääosin ne tuloutuvat vuonna 2022.

Koronaepidemiaan varautuminen on edelleen aiheuttanut poikkeusjärjestelyjen takia jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia mutta vakavimmilta seuraamuksilta on vältytty ja kaikki työmaamme ovat olleet toiminnassa poikkeusoloista huolimatta. Toistaiseksi koronaepidemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta epidemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat epäselvät ja hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Jatkamme operatiivisen tuloksentekokykymme ja liiketoimintamme kehittämistä. Johdamme kehitystä vahvasti keskitetyn projektinhallintamallin kautta. Lisäksi olemme aloittaneet yhtiön vahvuuksien edelleen kehittämiseen pohjautuvan strategiatyön.

Useiden onnistumisten ja kurinalaisen tekemisen ansiosta luottamus SRV:tä kohtaan on parantunut merkittävästi. Kiitän asiakkaita ja rahoittajia hyvästä yhteistyöstä ja henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä käänteemme eteen.

Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut(IFRS, milj. eur)

1−9/  20201−9/ 2019muutosmuutos, %7-9/20207-9/20191−12/ 2019edelliset 12 kk
Liikevaihto683,0657,225,93,9209,9227,11 060,91 086,8
Operatiivinen liikevoitto1)12,6-9,622,27,1-7,0  -96,8-74,6
Operatiivinen liikevoitto, %1,8-1,53,4-3,1-9,1-6,9
Liikevoitto*)9,5-6,215,71,7-6,3-93,0-77,3
Liikevoitto, %1,4-0,90,8-2,8-8,8-7,1
Liikevoitto, ilman IFRS 162) *)6,8-9,716,50,9-7,6-94,3-77,8
Liikevoitto, % ilman IFRS 162) 1,0-1,50,4-3,3-8,9-7,2
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**)-22,9-18,9-4,0-8,8-7,6-29,3-33,3
Tulos ennen veroja-13,4-25,111,7-7,0-14,0-122,4-110,6
Katsauskauden tulos-14,5-20,25,7-6,9-11,6-103,6-97,9
Katsauskauden tulos, %-2,1-3,1-3,3-5,1-9,8-9,0
Tulouttamaton tilauskanta3)1 280,31 592,6-312,3-19,61344,2
Uudet sopimukset566,3344,7221,664,3154,4123,3487,6709,3
*) valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa-3,13,4-6,5-5,40,63,8-2,8
 **) korkojohdannaisten osuus rahoitustuotoissa ja –kuluissa-1,7-5,43,7-0,2-1,4-3,70,1
 1. Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Netto valuuttakurssierot olivat katsauskaudella -3,1 milj. euroa (3,4), sisältäen valuuttasuojauksen vaikutuksen 5,7 milj. euroa (-3,4).

 2. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
 3. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.

Konsernin tunnusluvut(IFRS, milj. eur)

1−9/ 20201−9/ 2019muutosmuutos, %1−12/ 2019
Omavaraisuusaste, %23,827,221,2
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 1)29,633,326,4
Korollinen nettovelka341,7513,2-171,5-33,4422,0
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 161)194,9339,7-144,8-42,6271,9
Nettovelkaantumisaste, %177,4199,1240,3
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 161)98,4131,4151,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %0,9-0,2-15,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 161)0,4-1,0-17,5
Sijoitettu pääoma605,0795,1-190,1-23,9625,3
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 161)463,5622,5-158,9-25,5479,4
Oman pääoman tuotto, %-10,5-11,0-50,6
Tulos per osake, eur 2)-0,11-0,350,24-1,52
Osakekohtainen oma pääoma (ilman oman pääoman ehtoista lainaa), eur 2)0,692,45-1,76-71,81,31
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3)0,531,44-0,91-63,21,36
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl2)144,372,172,1
 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.

 2. Vertailuluvut ovat osakeantioikaistuja.
 3. Vertailuluvut ovat osakeantioikaisemattomia.
 

Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-syyskuu 2020

Rakentamisen tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 678,1 (654,6 1-9/2019) milj. euroon. Liikevaihto nousi sekä toimitilarakentamisessa että asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto nousi 5,0 prosenttia. Urakoinnin liikevaihto kasvoi mutta toisaalta omaperusteisia asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta vähemmän. Toimitilarakentamisen liikevaihto nousi 3,1 prosenttia. Toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu johtui pääosin allianssiurakoiden kasvaneesta volyymista.

Rakentamisen liikevoitto nousi 18,7 (3,5) milj. euroon. Liikevoittoa paransi etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys erityisesti toimitilarakentamisessa. Toisaalta asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta vähemmän, mikä vaikutti liikevoittoon laskevasti. Vertailukauden liikevoittoa heikensi kahden kohteen kateheikennykset ja REDIn Majakan vesivahinkoon tehty kulukirjaus, yhteismäärältään 14,3 milj. euroa.

Rakentamisen tilauskanta oli 1 280,3 (1 592,6) milj. euroa. Tammi-syyskuun aikana tilauskantaan kirjattiin useita hankkeita, joissa tilaajina ovat vakavaraiset sijoittajat ja julkisyhteisöt. Nämä hankkeet eivät sido SRV:n pääomaa. Yhtiö on edennyt hankevalinnoissaan tervehdyttämisohjelmassa kertomallaan tavalla. Vaikka tilauskanta on laskenut, on se edelleen hyvällä tasolla. Tilauskannasta on myyty 87 (82) prosenttia. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 566,3 (344,7) milj. euron edestä.

Merkittävimmät olivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä tilauskantaan kirjatut Suojelupoliisin toimitilat, Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelusopimus ja 47 asunnon kohde Tampereen Vuokra-asunnoille, toisella vuosineljänneksellä HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaushanke, elinkaarihankkeena toteutettava Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus, Espoon Jousenkaaren koulu, Kaarinan Hovirinnan koulu, Ojangon bussivarikko Vantaalla, Lumo Onen ja Piispanristin asuintalot Kojamolle ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen Kansallisteatterin peruskorjaushanke. Kansallisteatterin peruskorjaushankkeen rakennusluvan poikkeamispäätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Tilaaja selvittää hankkeen etenemistä.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 417,4 (462,6) milj. euroa.

Rakentaminen heinä-syyskuu 2020

Rakentamisen heinä-syyskuun liikevaihto oli 209,1 (226,0 1–9/2019) milj. euroa. Liikevoitto oli 5,2 (-3,4) milj. euroa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia heinä-syyskuussa 154,4 (123,3) milj. eurolla.

Sijoittaminen tammi-syyskuu 2020

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3,9 (4,2 1–9/2019) milj. euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -3,8 (-8,4) milj. euroa. SRV:n konserniyhtiöiden lisäksi tulokseen sisältyy osuus Ohkta Mall -kauppakeskuksen omistavan osakkuusyhtiön tuloksesta sisältäen kohteen käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot. Lisäksi yhtiö kirjasi 0,5 milj. euron kassavaikutteisen tuoton VTBC-rahastosijoituksen lopulliseen purkautumiseen liittyen.

Vertailukaudella operatiivista liikevoittoa heikensi -3,0 milj. euron alaskirjaukset liittyen Etmia-toimistokohteeseen sekä VTBC-rahastosijoituksen purkautumiseen. SRV:n omistusosuus REDI-kauppakeskuksesta myytiin katsauskauden alussa, mistä johtuen jatkossa tulosta ei enää yhdistellä SRV:n tulokseen. Pearl Plaza -kauppakeskus luokiteltiin myytävänä olevaksi 31.12.2019 eikä SRV:n omistusosuuden mukaista tulosta enää yhdistellä SRV:n tulokseen.

Venäläisen tytäryhtiön osalta toisella vuosineljänneksellä kirjattu 3,1 milj. euron kuluvaraus purettiin, kun kolmannella vuosineljänneksellä toisen asteen tuomioistuin kumosi ensimmäisen asteen tuomioistuimen määräämät korvaukset. Syyskuun valuuttakurssilla varauksen purkamisen vaikutus oli 2,7 milj. euroa, joten euromääräistä tulosta jäi katsauskaudella rasittamaan 0,4 milj. euron kulu. Katsauskauden päättymiseen mennessä ei ollut tietoa siitä, valittaako kantaja asiasta kolmannen asteen tuomioistuimeen. Kanne liittyi sopimukseen sähköliittymästä, jota ei kuitenkaan koskaan toteutettu.

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut koronaepidemia on vaikuttanut kauppakeskusoperointiin heikentämällä vuokralaisten toimintamahdollisuuksia. Liikkeiden aukioloa rajoitettiin viranomaisten toimesta maalis-elokuussa, mikä heikensi kauppakeskusten operointimahdollisuuksia ja alensi niiden vuokratuottoja. Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kauppakeskukset aukesivat vaiheittain, mikä näkyi kävijämäärien ja myynnin kasvussa elo-syyskuussa. Vuokratuottojen laskulla on lyhyellä aikavälillä vaikutuksia kauppakeskusten likviditeettiin ja lainanhoitokykyyn. SRV on yhdessä kauppakeskusten yhteissijoittajien ja pankkien kanssa sopinut järjestelyt, joilla turvattiin kauppakeskusten rahoitus viranomaisten asettamien rajoitusten ajaksi.

Venäjällä on kaupunkikohtaisia eroja koronaepidemiasta johtuvissa rajoituksissa. Pietarissa valtaosa SRV:n operoimien kauppakeskusten vuokralaisista sulki viranomaismääräysten mukaisesti ovensa 28.3. ja vain välttämättömimmät liikkeet, mm. apteekit ja ruokakaupat pysyivät auki. Liikkeet saatiin jälleen pääosin auki heinä-elokuussa. Moskovassa puolestaan kauppakeskukset sulkivat ovensa noin viikkoa aikaisemmin kuin Pietarissa ja siellä vuokralaisten toiminta palautui lähemmäksi normaalitilaa aiemmin kuin Pietarissa, kun rajoituksia alettiin asteittain purkaa.

Sijoittamisen liikevoitto oli -6,9 (-5,0) milj. euroa. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli -3,1 (3,4) milj. euroa, joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen nettovaikutuksesta. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa.

Sijoitettu pääoma oli 181,1 (245,7 12/2019) milj. euroa. Sijoitettua pääomaa pienensivät REDIn omistusosuuden myynti sekä omistusosuuden pieneneminen Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Pearl Plaza -hankkeesta palautettiin omistajien sijoitusosuuksia, mikä pienensi hankkeeseen sijoitettua pääomaa 7,0 milj. eurolla. Sijoitettuun pääomaan vaikutti myös ruplan kurssin heikkeneminen. Tuloslaskelman kautta kirjattava nettokurssivaikutus oli -11,6 milj. euroa ja muuntoerojen kautta kirjattava vaikutus sijoitettuun pääomaan oli yhteensä -17,4 milj. euroa. Yhteensä sijoitettu pääoma laski noin 64,6 milj. euroa vuoden alkuun verrattuna.

Sijoitetun pääoman tuotto oli -8,6 prosenttia (-0,3). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

SRV on osainvestoijana kolmessa kauppakeskusprojektissa osakkuusyhtiöidensä kautta. Sen lisäksi SRV vastaa jo valmistuneiden kauppakeskusten tilojen vuokrauksesta, kohteiden markkinoinnista ja operoinnista. SRV:n tarkoituksena on myydä omistuksensa vakiintuneen vuokratuoton saavuttamisen jälkeen tai markkinatilanteen niin salliessa. Vakiintunut vuokratuotto saavutetaan yleensä 3−4 vuoden kuluessa kohteen avaamisesta. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut koronaepidemia on vaikuttanut kauppakeskusoperointiin heikentämällä vuokralaisten toimintamahdollisuuksia. Tällä on väliaikaisia, negatiivisia vaikutuksia kauppakeskusten vuokratuottoihin. Kuten katsauksen riskiosiossa on mainittu, saattaa Venäjän taloustilanteen epävarmuuden sekä koronaepidemian vuoksi olla mahdollista, että Venäjän kauppakeskusten myynnit siirtyvät aikaisemmin suunniteltua myöhäisemmäksi. 

Sijoittaminen heinä-syyskuu 2020

Sijoittamisen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1,1 (1,4 7–9/2019) milj. euroa. Liikevaihto koostui kauppakeskusoperoinnista. Operatiivinen liikevoitto oli 1,6 (-3,7) milj. euroa.

 

Näkymät vuodelle 2020

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys.

Suurimmat käynnissä olevista hankkeista ovat Tampereen Kansi ja Areena -hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus ja sairaalahankkeet.

 • Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 520 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019).

 • Yhtiön toteuttamat toimet toiminnan tehostamiseksi sekä hankintasäästöjen saamiseksi odotetaan parantavan yhtiön tuloksentekokykyä. Lisäksi vuoden 2019 lopulla toteutettujen tervehdyttämisohjelman toimenpiteiden odotetaan parantavan yhtiön kulurakennetta.
 • Konsernin vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan alenevan vuoteen 2019 verrattuna (liikevaihto vuonna 2019: 1 060,9 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2019 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -96,8 milj. euroa).

Espoo 29.10.2020

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronaepidemiasta johtuen, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tiedotustilaisuus, audiocast-esitys ja esitysaineisto

Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 29.10.2020 klo 12.00 alkaen audiocastina ja puhelinkonferenssina. Audiocastia voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

 

Lisätiedot:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi 
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi 
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja