SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019: Liikevaihto ennallaan, kateheikennykset veivät tuloksen tappiolle

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     31.10.2019     8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019: Liikevaihto ennallaan, kateheikennykset veivät tuloksen tappiolle

Tammi-syyskuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 0,4 prosenttia 657,2 (659,9 1–9/2018) milj. euroon. Liikevaihto laski toimitilarakentamisessa ja nousi asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi, koska omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta enemmän, kaikkiaan 301 (253) kappaletta.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -9,6 (-11,6) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät REDIn Majakan vesivahinkoon ja VTBC-rahaston purkaantumiseen liittyvät kulukirjaukset, Etmia-toimistokohteeseen tehty arvonalennus sekä vaihto-omaisuuden arvonalennuskirjaukset yhteismäärältään 8,2 milj. euroa. Lisäksi operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat erityisesti kahden tänä vuonna valmistuvan kohteen, yhteensä 9,8 milj. euron, kateheikennykset. Operatiivista liikevoittoa paransi Rakentamisen liikevaihdon hienoinen kasvu ja vertailukauteen verrattuna kasvanut tuloutuneiden asuntojen määrä. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat erityisesti REDI-kauppakeskuksen rakentamisen tappiot.  
 • Liikevoitto oli -6,2 (-19,9) milj. euroa. Sijoittaminen-liiketoiminnan -5,0 (-12,1) milj. euron liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli 3,4 (-8,3) milj. euroa. Ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
 • Tulos ennen veroja oli -25,1 (-31,1) milj. euroa, johon sisältyi korkojohdannaisen käyvän arvon muutos -3,9 milj. euroa (0,8).
 • Tulos per osake oli -0,42 (-0,48) euroa.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 592,6 (1 661,5) milj. euroa. Tilauskanta laski tammi-syyskuussa 4,1 prosenttia vertailujaksoon nähden. Tilauskannan myyty osuus oli 82,3 prosenttia (84,8). Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 344,7 (695,0) milj. euron edestä.
 • SRV laski liikkeelle toukokuussa 58,4 miljoonan euron hybridilainan, jolla kerätyistä varoista 20,5 miljoonaa euroa käytettiin olemassa olevien hybridilainan ja 37,9 miljoonaa euroa velkakirjojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Kesäkuussa SRV pidensi nykyistä pitkäaikaista 100 miljoonan euron luottolimiittiään vuodella.
 • Omavaraisuusaste oli 27,2 (28,0) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 199,1 (144,2) prosenttia. Voimaan astunut IFRS 16 heikensi ja toisaalta toukokuussa toteutettu lainajärjestely paransi omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Vertailukelpoinen, ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuus oli 33,3 prosenttia (28,0) sekä nettovelkaantumisaste oli 131,4 (144,2).

Yhtiö julkaisee tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu pois IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö soveltaa standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa, minkä vuoksi vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu standardin mukaiseksi.

Heinä-syyskuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 227,1 (208,4) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti asuntorakentamisen liikevaihdon kasvu.
 • Operativiinen liikevoitto oli -7,0 (-3,1) milj. euroa. Venäjän sijoitusten arvonalennukset sekä hankkeiden kateheikennykset pienensivät operatiivista liikevoittoa.  
 • Liikevoitto oli -6,3 (-5,7) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia viime vuotta vähemmän, 123,3 (128,3) milj. eurolla.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä SRV julkisti aloittavansa tervehdyttämisohjelman, jonka lyhyen tähtäimen tavoite on varmistaa, että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat positiivisia, sekä palauttaa vuoden 2021 operatiivinen liikevoitto vuoden 2017 tasolle. Tervehdyttämisohjelmassa keskitytään organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, taseen keventämiseen ja kassavirran vahvistamiseen sekä kustannussäästöihin. Osana ohjelmaa yhtiö aloittaa Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Arvioitu henkilöstön sopeuttamistarve on 90 henkilötyövuotta.

10.10.2019 SRV tarkensi arviotaan vuoden 2019 näkymistä. Yhtiö arvioi koko vuoden 2019 operatiivisen liikevoiton muodostuvan tappiolliseksi. Yhtiö alensi näkymiään johtuen Venäjän sijoituksiin kohdistuvista arvonalennuksista sekä joistakin kateheikennyksistä, kuten REDIn Majakan tornitalon viivästymisen aiheuttamista arvioitua suuremmista lisäkustannuksista.

2.10.2019 SRV ja kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi allekirjoittivat kehitysvaiheen sopimuksen Helsingin Hakaniemessä sijaitsevien historiallisten kiinteistöjen, Siltasaarenkatu 6:n ja 8–10:n sekä Paasivuorenkatu 4:n, peruskorjauksesta ja uudistamisesta. Siltasaari 10 -hankkeessa yhdistetään kolme kiinteistöä, yhteensä 36 075 bruttoneliömetriä, ainutlaatuiseksi kaupunkilaisia ja työntekijöitä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Osapuolten tavoitteena on allekirjoittaa projektinjohtourakkasopimus loppuvuodesta 2019, minkä myötä hanke siirtyy SRV:n tilauskantaan.


Toimitusjohtajan katsaus

Tammi-syyskuun tulostaso oli pettymys johtuen Venäjän sijoituksiin kohdistuvista arvonalennuksista ja kahden tänä vuonna valmistuvan projektin kateheikennyksistä. Toisaalta vertailukauteen verrattuna asuntoja valmistui ja tuloutui hieman enemmän. Ennakoimme, että vuoden 2019 operatiivinen liikevoitto tulee olemaan näistä syistä johtuen tappiollinen. Kolmannella vuosineljänneksellä kirjasimme tilauskantaamme uusia hankkeita 123 miljoonalla eurolla.

Rahoitusaseman vahvistaminen kevään ja alkukesän aikana on parantanut yhtiön taloudellista asemaa ja edesauttanut yhtiön operatiivisen toiminnan kehittämistä, tuloksentekokykyä sekä yhtiön muun rahoituksen hoitamista. On kuitenkin sanomattakin selvää, että nämä eivät vielä riitä kannattavalle uralle pääsemiseen.

Kuten olemme jo aiemmin ennakoineet, asuntotuotannon aloitukset laskevat tänä ja ensi vuonna. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuntojen kysynnässä on nähtävissä hiipumista aiempiin vuosiin verrattuna. Sijainniltaan hyvät, erityisesti pienet asunnot käyvät kaupaksi, ja näiden sijoittajakysyntä jatkuu vahvana. Allekirjoitimme elokuun lopussa 120 miljoonan euron arvoisen yhteistyösopimuksen Kojamon kanssa. Sopimus sisältää kuusi omakehitteistä asuntokohdetta, yhteensä 527 vuokra-asuntoa, pääkaupunkiseudulle. Kuudesta asuntokohteesta ensimmäinen kohde valmistui ja tuloutui katsauskaudella.

Venäjän kaikkien kauppakeskusten vuokrausasteet, kävijämäärät ja myynti kasvoivat. Teemme työtä kauppakeskusten houkuttavuuden parantamiseksi sekä vuokralaismixin kehittämiseksi. Olemme tyytyväisiä kaikkien kauppakeskustemme kehityksen suuntaan, joskin positiivista kehitystä pitää edelleen nopeuttaa.

SRV on mielestäni onnistunut kaupunkien kehittämisessä ja suuntamme on oikea, kaupungistuminen tulee jatkumaan. Kalasataman merkitys osana Helsingin kantakaupunkia vahvistuu tänä syksynä, kun asukkaat pääsevät muuttamaan Majakkaan. Toisen asuintornin Loiston rakentamisessa on hyödynnetty aiempia oppeja, ja Loisto etenee aikataulussa.

Haasteemme ovat selkeästi rajattavissa tiettyihin toiminnan osiin, mutta niiden syvyys vaikuttaa koko yhtiön toimintaan laajasti. Määrätietoisin toimenpitein yhtiön kehityssuunta on kuitenkin käännettävissä. Aloitammekin viiveettä tervehdyttämisohjelman, jolla tähdätään rahoitusaseman ja suoritustason vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen.

Saku Sipola, toimitusjohtaja


Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1−9/ 20191−9 2018muutosmuutos, %7−9/ 20197−9/ 20181−12/ 2018edelliset 12kk
Liikevaihto657,2659,9-2,7-0,4227,1208,4959,7956,9
Operatiivinen liikevoitto1)-9,6-11,61,9 -7,0-3,1-10,0-8,1
Operatiivinen liikevoitto, %-1,5-1,8  -3,1-1,5-1,0-0,8
Liikevoitto*)-6,2-19,913,7 -6,3-5,7-19,8-6,1
Liikevoitto, %-0,9-3,0  -2,8-2,7-2,1-0,6
Liikevoitto, ilman IFRS 162) *)-9,7-19,910,2 -7,6-5,7-19,8-0,1
Liikevoitto, % ilman IFRS 162)-1,5-3,0  -3,3-2,7-2,10,0
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**)-18,9-11,2-7,8 -7,6-3,5-17,5-25,2
Tulos ennen veroja-25,1-31,15,9 -14,0-9,1-37,3-31,4
Katsauskauden tulos-20,2-27,37,0 -11,6-8,1-31,2-24,2
Katsauskauden tulos, %-3,1-4,1  -5,1-3,9-3,3-2,5
Tulouttamaton tilauskanta3)1 592,61 661,5-69,0-4,1  1 816,0 
Uudet sopimukset344,7695,0-350,3-50,4123,3128,31 133,0782,7
        
*) valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa3,4-8,311,7 0,6-2,6-9,81,9
 **) korkojohdannaisten
osuus rahoitustuotoissa ja –kuluissa
-5,4

 
-0,6-4,8-1,40,5-2,2-6,9
 1. Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Netto valuuttakurssierot olivat katsauskaudella 3,4 milj. euroa (-8,3), sisältäen suojauksen vaikutuksen -3,4 milj. euroa (-0,3).
 2. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset vuoden 2019 osalta. Oikaisun johdosta luku on vertailukelpoinen vuoden 2018 lukujen kanssa.
 3. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnosta. Omistusosuutta vastaava tulouttamaton kate ei enää sisälly vertailuluvuissa tilauskannan määrään.
Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−9/ 20191−9/ 2018muutosmuutos, %1−12/ 2018
Omavaraisuusaste, %1)27,228,0  28,5
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 2)33,328,0  28,5
Korollinen nettovelka1)513,2346,5166,748,1282,8
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 162)339,7346,5-6,7-1,9282,8
Nettovelkaantumisaste, %1)199,1144,2  121,1
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 162)131,4144,2  121,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %-0,2-3,7  -2,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 162)-1,0-3,7  -2,9
Sijoitettu pääoma1)795,1664,0131,119,7611,0
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 162)622,5664,0-41,5-6,2611,0
Oman pääoman tuotto, %-11,0-13,9  -12,1
Tulos per osake, eur-0,42-0,480,07-13,5-0,56
Osakekohtainen oma pääoma(ilman oman pääoman ehtoista lainaa), eur2,973,32-0,35-10,53,21
Osakekurssi kauden lopussa, eur1,442,50-1,06-42,41,70
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl59,659,6  59,6
 1. Vuoden 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2018 lukujen kanssa.
 2. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset vuoden 2019 osalta. Oikaisun johdosta luku on vertailukelpoinen vuoden 2018 lukujen kanssa.


Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-syyskuu 2019

Rakentamisen tammi-syyskuun liikevaihto laski 654,6 (656,9 1–9/2018) miljoonaan euroon. Liikevaihto laski toimitilarakentamisessa ja nousi asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto nousi 0,4 prosenttia, koska asuntoja tuloutui vertailukautta enemmän. Toimitilarakentamisen liikevaihto laski -0,7 prosenttia.

Rakentamisen liikevoitto nousi 3,5 (-5,8) miljoonaan euroon. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti REDI-kauppakeskuksen urakoinnin päättyminen, mutta samalla liikevoittoa pienensi erityisesti kahden hankkeen yhteensä 9,8 milj. euron kateheikennykset. Tulokseen sisältyvät REDIn Majakan vesivahinkoon tehdyt kulukirjaukset 4,5 milj. euroa ja vaihto-omaisuuden arvonalennukset 0,8 milj. euroa, yhteensä noin 5,3 milj. euroa.

Rakentamisen tilauskanta oli 1 592,6 (1 661,5) miljoonaa euroa. Vaikka tilauskanta on hieman laskenut, on se edelleen hyvällä tasolla. Tilauskannasta on myyty 82 prosenttia. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia kirjattiin 344,7 (695,0) miljoonan euron edestä. Merkittävimmät olivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä REDIn Loisto, Suomalais-venäläinen koulu vuoden toisella vuosineljänneksellä ja Tampereen Wallesmanni, Tampereen Opaali ja Raision tuotantolaitos vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 472,0 (286,0) miljoonaan euroa. IFRS 16:n laskennallinen vaikutus sijoitetun pääoman kasvuun oli 161 milj. euroa.

Heinä-syyskuu 2019

Rakentamisen heinä-syyskuun liikevaihto oli 226,0 (207,6 7–9/2018) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -3,4 (-1,6) miljoonaa euroa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia heinä-syyskuussa 123,3 (128,3) miljoonalla eurolla.


Sijoittaminen tammi-syyskuu 2019

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 4,2 (3,6 1–9/2018) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. Liikevaihtoa kasvatti REDI-kauppakeskuksen operoinnin alkaminen. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä, esimerkkinä Tampereen Kansi ja areena -hanke.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -8,4 (-3,8) miljoonaa euroa. Osakkuusyritysten omistamien kauppakeskusten vuokrausasteet ja vuokratuotot paranivat, mutta tulosta rasittivat vasta käynnistyneiden kauppakeskusten tuottoja suuremmat operointi- ja rahoituskustannukset sekä Etmia-toimistokohteeseen tehty alaskirjaus 2,3 milj. euroa. Tulokseen sisältyi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä VTBC-rahaston purkaantumiseen liittyvä kulukirjaus 0,6 milj. euroa. SRV:n tulokseen sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältävät kohteiden käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot.

Sijoittamisen liikevoitto oli -5,0 (-12,1) miljoonaa euroa. Liikevoittoa paransi ruplan kurssin vahvistuminen. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli 3,4 (-8,3) miljoonaa euroa, joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa.

Sijoitettu pääoma oli 330,7 (331,7) miljoonaa euroa. Sijoitettua pääomaa kasvattivat Tampereen Kansi ja areena -hankkeeseen sekä REDIin tehdyt lisäinvestoinnit ja ruplan kurssin vahvistuminen. Sijoitettua pääomaa vastaavasti pienensi Etmian alaskirjaus, VTBC-rahaston myynti ja SRV:n REDI-kauppakeskuksen osakaslainasaamisten myynti muille sijoittajille. Yhteensä sijoitettu pääoma laski noin 1,0 milj. euroa. Valtaosa sijoitetusta pääomasta koostuu osakkuusyhtiöihin tehdyistä sijoituksista.

Sijoitetun pääoman tuotto oli -0,3 prosenttia (-4,7). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

SRV on osainvestoijana neljässä kauppakeskusprojektissa osakkuusyhtiöidensä kautta. Sen lisäksi SRV vastaa jo valmistuneiden kauppakeskusten tilojen vuokrauksesta, kohteiden markkinoinnista ja operoinnista. SRV:n tarkoituksena on myydä omistuksensa vakiintuneen vuokratuoton saavuttamisen jälkeen tai markkinatilanteen niin salliessa. Vakiintunut vuokratuotto saavutetaan yleensä 3−4 vuoden kuluessa kohteen avaamisesta. Esimerkiksi vuonna 2013 avattu, Pietarissa sijaitseva Pearl Plaza on saavuttanut vakiintuneen vuokratuoton.

Heinä-syyskuu 2019

Sijoittamisen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1,4 (1,2 7–9/2018) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostui kauppakeskusoperoinnista. Operatiivinen liikevoitto oli -3,7 (-1,1) milj. euroa.


Muutokset johtoryhmässä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus nimitti 25.6.2019 SRV Yhtiöiden toimitusjohtajaksi DI Saku Sipolan, 50. Hän aloitti tehtävässä 1.9.2019. Sipola siirtyi tehtävään SATO Oyj:stä, jonka toimitusjohtajana hän toimi vuosina 2015–2019.


Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö arvioi koko vuoden 2019 operatiivisen liikevoiton muodostuvan tappiolliseksi. Yhtiö alensi näkymiään johtuen Venäjän sijoituksiin kohdistuvista arvonalennuksista sekä joistakin kateheikennyksistä, kuten REDIn Majakan tornitalon viivästymisen aiheuttamista arvioitua suuremmista lisäkustannuksista.

 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2019 aikana enemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2019 aikana arvioidaan valmistuvan 809 omaperusteista asuntoa (526 asuntoa vuonna 2018).
 • SRV tekee pitkäaikaisia hankintasopimuksia, minkä vuoksi ennakoitu rakennuskustannusten aleneminen ei vaikuta merkittävästi vielä vuoden 2019 tuloksen tekokykyyn. Kauppakeskusten vuokratuottojen kehitys on positiivista mutta aikaisemmin ennakoitua hitaampaa.
 • Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (liikevaihto vuonna 2018: 959,7 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan muodostuvan tappiolliseksi (operatiivinen liikevoitto vuonna 2018: -10,0 milj. euroa).

Espoo 31.10.2019

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.


Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto
Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 31.10.2019 klo 12.00 alkaen Living Labissa, osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki. Webcast-esitystä tiedotustilaisuudesta voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.


Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi 
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi 
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi   

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram


SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja