SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto kasvoivat, tilauskanta säilyi vahvana

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS      25.4.2024    KLO 08.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto kasvoivat, tilauskanta säilyi vahvana


Tammi-maaliskuu 2024 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 167,0 (138,3) milj. euroa (+20,7 %). Liikevaihdon kasvu johtui toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvusta. Asuntorakentamisessa liikevaihto vastaavasti laski.
  • Operatiivinen liikevoitto oli 1,3 (-2,0) milj. euroa ja liikevoitto oli 1,3 (-2,0) milj. euroa. Operatiivisen liikevoiton paraneminen oli seurausta toimitilarakentamisen kasvaneesta volyymista.
  • Tulos ennen veroja oli 0,5 (-4,4) milj. euroa. Tulos oli positiivinen, koska volyymi kasvoi ja rahoituskulut olivat vertailukautta alemmat.
  • Tulos per osake oli -0,0 (-0,2) euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 33,9 (35,0 %  3/2023) % ja nettovelkaantumisaste 80,5 (82,2 % 3/2023) %. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 47,5 (49,2) % ja nettovelkaantumisaste 2,4 (4,1) %.
  • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 020,4 (871,0) milj. euroa. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 136,4 (149,9) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 92,5 (91,0) %.
  • Päästöintensiteetti (scope 1 ja 2) oli maaliskuun lopussa 2,6 (4,6) tCO2 / liikevaihto milj. euroa. Päästöintensiteetin laskuun vaikutti muun muassa biopolttoaineiden käytön kasvu.

Näkymät vuodelle 2024

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2024 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä geopoliittiset riskit ja niihin liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Kohonnut korkotaso ja rahoituksen heikentynyt saatavuus vaikuttavat asuntojen ja toimitilojen kuluttaja- ja sijoittajakysyntään negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien hankkeiden arvioituihin aloituksiin.

Vuoden 2024 liikevaihto tulee koostumaan pääosin verrattain matalakatteisesta, mutta myös vähäriskisestä yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja vähäisemmässä määrin sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista sekä asuntorakentamisen kilpailu- ja neuvottelu-urakoinnista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vuonna 2024 matalaksi, sillä vuoden aikana ei ennakoida valmistuvan yhtään omaperusteista hanketta.

  • Konsernin vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2023 verrattuna (liikevaihto vuonna 2023: 610,0 milj. euroa).
  • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2023 operatiiviseen liikevoittoon verrattuna (operatiivinen liikevoitto vuonna 2023: 1,1 milj. euroa).

Olennaiset katsauskauden jälkeiset tapahtumat

  • Olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ole.

Toimitusjohtajan katsaus

”Vuosi 2024 on alkanut yhä jatkuvassa talouden taantumassa eikä yleisessä markkinatilanteessa ole tapahtunut oleellista muutosta. Olemme kuitenkin onnistuneet haastavassa toimintaympäristössäkin jatkamaan suunnitelmallisesti vahvaa kasvuamme toimitilarakentamisen puolella, erityisesti yhteistoiminnallisessa urakoinnissa. Vallitsevasta korkeasta korkotasosta johtuen uusien kohteiden kysyntä niin kuluttaja- kuin kiinteistösijoittajamarkkinassa on tällä hetkellä alhaisella tasolla, mikä vaikuttaa olennaisesti mahdollisuuksiimme aloittaa uusia hankkeita. Tuotantomme hallinta-aste on vahva ja projektikatteet toteutuvat suunnitellusti sekä asunto- että toimitilarakentamisessa. Uskomme vahvaan kehitykseen heti, kun markkina tarjoaa mahdollisuuksia strategiamme mukaiseen hankeportfolion rakenteen muutokseen.

Rakennusalan suhdannetilanteesta huolimatta liiketoimintamme kehittyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ennakoimamme mukaisesti positiiviseen suuntaan. Vahvistunut tilauskantamme alkaa näkyä liikevaihdossamme, joka kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna noin 20 %. Myös operatiivinen liikevoittomme nousi vertailukautta korkeammaksi toimitilarakentamisen kasvaneen volyymin seurauksena.

Tilauskantamme oli katsauskauden lopussa 1 020,4 milj. euroa, 17 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tilauskanta tulee kääntymään kasvavaksi liikevaihdoksi, kun projektit käynnistyvät täydellä vauhdilla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilauskantaamme siirtyi muun muassa Helsingin kaupungin Asuntotuotantopalveluille rakennettava Käkikellokortteli Kalasataman Nihtiin sekä Laakson yhteissairaalan maanalaiset tilat ja infratöiden toinen vaihe. Tilaus on osa Laakson yhteissairaala -hankkeen noin 800 milj. euron sopimusta, josta on tähän mennessä kirjattu tilauskantaan noin puolet. Loput vaiheet kirjataan tilauskantaamme vaiheittain vuosien 2024-2030 aikana. Aiemmin voittamiamme urakoita ja esisopimuksilla sidottuja, vielä tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita on noin 933 milj. euron arvosta.

Nykyisessä markkinatilanteessa on erittäin tärkeää, että taseemme on vahva ja rahoituksemme kunnossa. Myymättömien valmiiden asuntojemme kokonaismäärä, 96, on vähäinen eikä yhtiön pääomaa sitoudu merkittävästi myymättömiin asuntoihin. Rahoituksen osalta sovimme katsauskauden jälkeen huhtikuussa päärahoittajapankkiemme kanssa nykyisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun 40 milj. euron sitovan maksuvalmiuslimiitin yhden vuoden jatko-option käyttämisestä. Toteutuneen jatko-option mukaisesti maksuvalmiuslimiitti on voimassa huhtikuuhun 2026.

Helmikuussa saimme päätökseen tammikuussa aloittamamme muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli sopeuttaa kustannuksia vastaamaan haastavana jatkuvaan markkinatilanteeseen. Muutosneuvotteluissa päädyttiin hieman ennakoitua pienempiin, yhteensä 19 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin sekä lomautuksiin. Onnistuimme siirtämään tehtäviä ja henkilöstöä asuntorakentamisesta toimitilahankkeisiin ja pitämään näin hyvää osaamista yhtiössä.

Ennakoimme markkinatilanteen jatkuvan nykyisenkaltaisena emmekä odota suurempaa käännettä tilanteeseen ainakaan ennen loppuvuotta. Tästä huolimatta näemme liikevaihtomme ja tuloksemme paranevan vuonna 2024 vahvan yhteistoiminnallisen urakoinnin tilauskantamme ansiosta. Lisäksi uskomme, että joidenkin valikoitujen omakehitteisten tai omaperusteisten kohteiden käynnistys on mahdollista loppuvuoden aikana. Tähän vaikuttavat laskeneet rakentamisen kustannukset, ennusteiden mukaan madaltuva korkotaso sekä asteittain inflatoituvat vuokrat, jotka tukevat asiakkaidemme investointipäätöksiä.”

Saku Sipola

 

Konsernin avainluvut 

1-3/1-3/1-12/
(IFRS, milj. eur)20242023muutosmuutos %2023
Liikevaihto                           167,0                            138,3                             28,720,7                           610,0
Operatiivinen liikevoitto                                 1,3                              -2,0                                3,2                                  1,1
Operatiivinen liikevoitto, %0,8-1,42,20,2
Liikevoitto                                 1,3                              -2,0                                3,2                              -6,8
Liikevoitto, %0,8-1,42,2-1,1
Tulos ennen veroja                               0,5                              -4,4                               5,0                             -15,7
Katsauskauden tulos                               0,5                               -3,1                                3,6                              -15,1
Katsauskauden tulos, %0,3-2,32,6-2,5
Tulos per osake, eur 1)-0,0-0,20,2-1,0
Tulouttamaton tilauskanta                        1020,4                           871,0                           149,517,2                        1048,6
Omavaraisuusaste, %33,935,0-1,134,4
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS16 2)47,549,2-1,748,0
Korollinen nettovelka                              112,1                             117,4                              -5,3                             99,4
Korollinen nettovelka ilman IFRS16 2)                                3,5                                 6,1                              -2,7                              -6,3
Nettovelkaantumisaste, %80,582,2-1,771,7
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS16 2)2,44,1-1,7-4,3
Rahoitusreservit                             68,2                             52,6                              15,729,8                             78,6

1 Tulos per osake laskennassa katsauskauden tuloksesta vähennetään oman pääoman ehtoisen lainan korot vero-oikaistuna

2 Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset


Espoo 25.4.2024
Hallitus

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto
Analyytikoille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 25.4.2024 klo 11.00 alkaen webcastina. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

Lisätiedot:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi 
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi    

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn  X  Instagram 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 610 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 300 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja