SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023: Tilauskanta vahvistui, asuntorakentamisen lasku pienensi liikevaihtoa ja tulosta – ohjeistus ennallaan

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS      27.4.2023    KLO 08.30
 

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023: Tilauskanta vahvistui, asuntorakentamisen lasku pienensi liikevaihtoa ja tulosta – ohjeistus ennallaan

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 138,3 (190,7) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -2,0 (4,9) milj. euroa ja liikevoitto oli -2,0 (-85,7) milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -4,4 (-128,5) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -16,8 (-25,8) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste kasvoi 35,0 (6,4 3/2022) %:iin ja nettovelkaantumisaste laski 82,2 (748,4 3/2022) %:iin. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 49,2 (9,7) % ja nettovelkaantumisaste 4,1 (343,2) %.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 871,0 (858,0) milj. euroa. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 149,9 (130,1) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 91,0 (91,9) %.
 • Tulos per osake oli -0,2 (-14,3) euroa. Vertailuluku on laskettu huomioiden vuoden 2022 aikana toteutetut osakeannit ja osakkeiden yhdistäminen suhdeluvulla 40:1.
   

Näkymät (ennallaan):

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2023 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota ja siihen liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Kohonnut korkotaso ja inflaatio vaikuttavat asuntojen ja toimitilojen kuluttaja- ja sijoittajakysyntään negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien hankkeiden arvioituihin aloituksiin.

Vuoden 2023 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Tilauskanta painottuu vuoden alussa voimakkaasti suhteessa matalakatteisempaan, joskin vähäriskisempään, yhteistoiminnalliseen urakointiin, mistä johtuen vuoden 2023 tuloksen kertymän arvioidaan painottuvan loppuvuoteen. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vuonna 2023 pieneksi.

 • Konsernin vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2022 verrattuna (liikevaihto vuonna 2022: 770,1 milj. euroa).
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta vuoden 2022 operatiivista liikevoittoa matalampi (operatiivinen liikevoitto vuonna 2022: 18,9 milj. euroa).
   

Olennaiset katsauskauden jälkeiset tapahtumat:
 

 • SRV Yhtiöt Oyj julkaisi 26.4.2023 sopineensa sitovasta 40 miljoonan euron suuruisesta vakuudettomasta maksuvalmiusluotosta (Revolving Credit Facility, RCF) keskeisten lainanantajiensa kanssa. Maksuvalmiusluoton maturiteetti on kaksi vuotta yhden vuoden lisäoptiolla.
   

Toimitusjohtajan katsaus
 

Vuosi 2023 on alkanut korkean inflaation ja nousseiden korkojen sekä taloudellisen epävarmuuden takia voimakkaasti heikentyneessä markkinaympäristössä. Voimakkainta lasku on ollut asuntorakentamisen kysynnässä kaikissa asiakassegmenteissä. Myös toimitilojen sijoittajakysyntä on varovaista, mitä edelleen heikentää rahoituksen hintaan ja saatavuuteen liittyvät haasteet. Markkinan kehitystä kuvaa hyvin se, että viime vuonna Suomessa tehdyistä 7,3 miljardin euron transaktioista viimeisen vuosineljänneksen osuus oli vain 1,3 miljardia euroa. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen volyymi jäi 0,4 miljardiin euroon.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihtomme oli selkeästi vertailukautta alhaisempi asuntorakentamisen laskeneiden volyymien vuoksi. Tuloutuva tilauskantamme painottuu nyt voimakkaasti yhteistoiminnalliseen urakointiin, joka on matalariskistä ja kassavirtapositiivista, mutta verrattain matalakatteista. Näiden tekijöiden, etenkin matalan liikevaihdon, seurauksena operatiivinen liikevoitto jäi tappiolliseksi. Arvioimme vuoden 2023 tuloksen kertymän painottuvan loppuvuoteen, kun uudet tilauskantaan kirjatut ja ennakoidut hankkeet nostavat liikevaihtoa ja kerryttävät tulosta. Tilauskannan rakenteesta ja edellisvuotta matalammaksi ennakoidusta volyymista johtuen odotamme operatiivisen liikevoiton jäävän edellisvuotta matalammaksi mutta positiiviseksi.

Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä kasvuun kääntynyt tilauskantamme kasvoi edelleen hieman alkuvuoden aikana. Tilauskantaamme kirjautui Lappeenrannan Sammontalo, Okmeticin tehdasrakennus Vantaalla ja toimistopilvenpiirtäjä Horisontti Helsingin Kalasatamassa. Omakehitteisen Horisontin käynnistyminen yhtenä harvoista vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Suomessa tehdyistä kiinteistötransaktioista oli osoitus siitä, että ainutlaatuiselle tornirakentamisen konseptille on kysyntää tässäkin markkinatilanteessa. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa tilauskantaamme kirjautui kahden vuoden kehitysvaiheen jälkeen Laakson yhteissairaalan ensimmäinen tilaus, maanalaiset louhintatyöt, mikä on arvoltaan noin 90 miljoonaa euroa. Odotamme seuraavien tilausten, esimerkiksi maanalaisten tilojen sisustustöiden, kuten paikoituslaitoksen rakentamisen, ja sairaalan päärakennuksen ensimmäisen toteutusvaiheen kirjautuvan tilauskantaan myöhemmin tämän ja ensi vuoden alun aikana. Asuntorakentamisen volyymi jää vuonna 2023 matalaksi, mutta vahva toimitilarakentamisen tilauskanta vie meidät haastavien aikojen yli verrattain hyvin ja antaa mahdollisuuden kehittää toimintaamme.

Heikkenevässä markkinassa on ehdottoman tärkeää, että taseemme on terve ja rahoituksemme on kunnossa. SRV sopi huhtikuussa päärahoittajapankkiensa kanssa hyvässä yhteistyössä uudesta rahoitussopimuksesta, joka vahvistaa likviditeettiämme sekä turvaa rahoituksemme seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Nykyisessä markkinaympäristössä selkeä etumme on, että myymättömien valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen määrä on erittäin vähäinen, jolloin pääomaamme ja likviditeettiämme ei sitoudu merkittävästi myymättömiin asuntoihin.

Keskitymme vuoden aikana edelleen strategiamme mukaiseen toimintaan, jossa tähtäämme muun muassa erinomaiseen asiakaskokemukseen. Asiakaskokemuksen eteen tekemämme työ näkyi maaliskuussa julkaistun uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyyttä mittaavassa EPSI Rating –tutkimuksessa, jossa olimme suurin nousija. Saimme lisäksi tutkimuksen korkeimmat indeksipisteet asuntokohteiden suunnittelun laadusta.

Jatkamme edelleen aktiivisesti neuvotteluja irtautuaksemme lopuistakin Venäjän liiketoiminnoistamme. Sijoittaminen-segmentin kutistuttua taloudelliselta ja strategiselta merkitykseltään vähäiseksi, selkeytimme raportointirakennettamme ja raportoimme jatkossa konsernin yhtenä segmenttinä.

Odotamme vuoden 2023 jatkuvan liikevaihdon ja sitä kautta operatiivisen liiketuloksen kannalta haastavana markkinatilanteesta johtuen. Samanaikaisesti näemme, että projektisalkkumme ja projektiemme hallinta-aste on hyvällä tasolla ja kun markkina elpyy, olemme valmiina kasvattamaan myös korkeakatteisempien omakehitteisten ja omaperusteisten hankkeiden osuutta portfoliossamme. Kun katsomme pidemmälle tulevaisuuteen, näemme myös, että toimintamme on vakaalla pohjalla, josta on hyvä rakentaa tulevaa kannattavaa kasvua.”

Saku Sipola


 

Avainluvut
 

Konsernin avainluvut                   1-3/1-3/muutos,1-12/
(IFRS, milj. eur)20232022muutos%2022
Liikevaihto138,3190,7-52,4-27,5770,1
Operatiivinen liikevoitto -2,04,9-6,9-140,318,9
Operatiivinen liikevoitto, %-1,42,6-4,02,5
Liikevoitto-2,0-85,783,7-76,4
Liikevoitto, %-1,4-44,943,5-9,9
Tulos ennen veroja-4,4-128,5124,0-79,1
Katsauskauden tulos-3,1-133,3130,2-85,7
Katsauskauden tulos, %-2,3-69,967,6-11,1
Tulos per osake, eur2)-0,2-14,314,1-6,6
Tulouttamaton tilauskanta 871,0858,013,01,5838,8
Omavaraisuusaste, %35,06,428,636,3
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 161)49,29,739,548,2
Nettovelkaantumisaste, %82,2748,4-666,2-89,055,1
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 161)4,1343,2-339,1-98,8-7,5
Rahoitusreservit52,657,2-4,6-8,165,9

 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset 
 2. 1-3/2022 tunnusluku on oikaistu huomioiden 2022 osakeannit ja osakkeiden yhdistäminen    


 

Liiketoimintakatsaus

SRV:n konsernin johtoryhmä on IFRS 8 Segmenttiraportointi -standardin määritelmän mukainen konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä. Konsernin johtoryhmä tarkastelee liiketoimintaa yhtenä toiminnallisena segmenttinä. Uusi segmenttirakenne otettiin käyttöön 1.1.2023 alkaen.

Konsernin liikevaihto laski 52,4 milj. euroa 138,3 (190,7 1-3/2022) milj. euroon. Toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi 15,2 milj. euroa ja asuntorakentamisen liikevaihto laski 52,5 milj. euroa. Liikevaihdon vertailutieto sisältää 14,5 milj. euron rakentamisen kate-eliminoinnin purkautumisen vaikutuksen.

Konsernin operatiivinen liikevoitto laski ja oli -2,0 (4,9) milj. euroa. Operatiivisen liikevoiton heikkenemiseen vaikutti tuloutuneen katteen lasku sekä asunto- että toimitilarakentamisessa. Asuntorakentamisen katteen lasku johtui alentuneesta volyymista. Toimitilarakentamisen katetason laskuun vaikutti tuloutuneen liikevaihdon painottuminen aiempaa voimakkaammin matalakatteisempaan urakointiin.

Konsernin liikevoitto oli -2,0 (-85,7) milj. euroa. Liikevoiton vertailulukuun vaikuttivat muun muassa Venäjän omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneet merkittävät alaskirjaukset, kate-eliminointien purkautumiset ja ruplan kurssimuutokset, joiden kokonaisvaikutus oli -90,6 milj. euroa.

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 871,0 (858,0) milj. euroa. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 149,9 (130,1) milj. eurolla. Merkittävimpiä uusia hankkeita olivat Okmeticin tehdasrakennus Vantaalla, toimistopilvenpiirtäjä Horisontti Helsingin Kalasatamassa ja monitoimitalo Sammontalo Lappeenrannassa.

Omavaraisuusaste oli 35,0 (6,4) % ja nettovelkaantumisaste 82,2 (784,4) %. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 49,2 (9,7) % ja nettovelkaantumisaste 4,1 (343,2) %.

Espoo 27.4.2023

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto

Analyytikoille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 27.4.2023 klo 11.00 alkaen webcastina. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi  

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram


 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja